Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

Tổng hợp các hàm thống kê thông dụng trong Excel

1. Hàm Count – Đếm dữ liệu kiểu số

Cú pháp: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

Ý nghĩa: Dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

Ví dụ:

Hàm Count

2. Hàm Counta – Đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu (khác với count đếm ô dữ liệu kiểu số)

Cú pháp: Counta(vùng dữ liệu cần đếm).

Ví dụ:

Hàm Counta

3. Hàm Countif – Hàm đếm dữ liệu theo 1 điều kiện

Cú pháp: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).

– Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng các mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015.

Hàm Countif

4. Hàm Countifs

Cú pháp: Countifs( vùng dữ liệu điều kiện 1, điều kiện 1, vùng dữ liệu điều kiện 2, điều kiện 2, …..).

Xem thêm :  Chuẩn UEFI, Legacy là gì? Sự khác nhau giữa UEFI, Legacy, BIOS

Ví dụ: Tính tổng số mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015 có đơn giá= 17000

Hàm Countifs

5. Hàm Countblank – Đếm số ô rỗng trong bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)

Cú pháp: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

Ví dụ:

Hàm Countblank

6. Hàm Rank

– Ban muốn biết tổng điểm thi của mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng các bạn hãy sử dụng hàm rank nhé.

Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).

Trong đó:

Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

+ giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.

+ giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

Ví dụ: Tìm hiểu mặt hàng có mã HGSD bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

Phân tích đề:

+ Dựa vào số lượng đã bán được để tính mặt hàng bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

+ Kiểm tra giá trị bán được của mặt hàng “HGSD ” bằng 7 đứng thứ mấy trong cột số lượng. Thứ tự này chính là số thứ tự mặt hàng bán chạy.

Hàm Rank

7. Hàm Average – Hàm tính giá trị trung bình

Cú pháp: Average(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..).

Ví dụ: Tính đơn giá trung bình của các mặt hàng.

– Phân tích đề: Tính đơn giá trung binh của các mặt hàng ta tính giá trị trung bình của các ô trong cột đơn giá.

Xem thêm :  Tải bộ hình nền gốc của iPhone SE 2020

Hàm Average

8. Hàm Column, Columns

Ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.

Hàm Column: Dùng để xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.

+ Cú pháp: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

+ Thứ tự cột được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong excel.

+ Ví dụ:

Hàm Column

Hàm Columns: Đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.

+ Cú pháp: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

+ Ví dụ:

Hàm ColumnsNguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com