Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

Tổng hợp các hàm thống kê thông dụng trong Excel

1. Hàm Count – Đếm dữ liệu kiểu số

Cú pháp: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

Ý nghĩa: Dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

Ví dụ:

Hàm Count

2. Hàm Counta – Đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu (khác với count đếm ô dữ liệu kiểu số)

Cú pháp: Counta(vùng dữ liệu cần đếm).

Ví dụ:

Hàm Counta

3. Hàm Countif – Hàm đếm dữ liệu theo 1 điều kiện

Cú pháp: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).

– Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng các mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015.

Hàm Countif

4. Hàm Countifs

Cú pháp: Countifs( vùng dữ liệu điều kiện 1, điều kiện 1, vùng dữ liệu điều kiện 2, điều kiện 2, …..).

Xem thêm :  Cách thêm và xóa danh mục tab trên Gmail

Ví dụ: Tính tổng số mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015 có đơn giá= 17000

Hàm Countifs

5. Hàm Countblank – Đếm số ô rỗng trong bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)

Cú pháp: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

Ví dụ:

Hàm Countblank

6. Hàm Rank

– Ban muốn biết tổng điểm thi của mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng các bạn hãy sử dụng hàm rank nhé.

Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).

Trong đó:

Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

+ giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.

+ giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

Ví dụ: Tìm hiểu mặt hàng có mã HGSD bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

Phân tích đề:

+ Dựa vào số lượng đã bán được để tính mặt hàng bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

+ Kiểm tra giá trị bán được của mặt hàng “HGSD ” bằng 7 đứng thứ mấy trong cột số lượng. Thứ tự này chính là số thứ tự mặt hàng bán chạy.

Hàm Rank

7. Hàm Average – Hàm tính giá trị trung bình

Cú pháp: Average(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..).

Ví dụ: Tính đơn giá trung bình của các mặt hàng.

– Phân tích đề: Tính đơn giá trung binh của các mặt hàng ta tính giá trị trung bình của các ô trong cột đơn giá.

Xem thêm :  Top 10 phần mềm chỉnh sửa âm thanh miễn phí tốt nhất

Hàm Average

8. Hàm Column, Columns

Ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.

Hàm Column: Dùng để xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.

+ Cú pháp: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

+ Thứ tự cột được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong excel.

+ Ví dụ:

Hàm Column

Hàm Columns: Đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.

+ Cú pháp: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

+ Ví dụ:

Hàm ColumnsNguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com