Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

Windows spotlight tự động thay đổi hình nền khoá theo thời gian với những hình ảnh nghệ thuật bắt mắt. Với mẹo nhỏ trong bài viết dưới đây, bạn có thể lưu ảnh nền từ Windows spotlight và làm hình nền cho desktop của bạn.

Cách lưu ảnh nền Windows Spotlight trên Win 10

1. Lưu ảnh nền Windows Spotlight thủ công

Bước 1: Bạn mở This PC, dán đoạn mã sau vào ô địa chỉ và ấn Enter.

%LocalAppData%PackagesMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewyLocalStateAssets

Dán đoạn mã vào ô địa chỉ

Bước 2: Bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + A để lựa chọn toàn bộ ảnh. Tiếp theo, bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + C để copy file.

Sao chép toàn bộ file

Bước 3: Bạn tạo thư mục mới (1) với tên tuỳ ý, nên tạo ở desktop cho dễ thao tác. Tiếp theo, bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + V để dán các file (2) này vào thư mục.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + V để dán các file vào thư mục

Bước 4: Trong thư mục ảnh đó, bạn vào menu File (1) => Open Windows PowerShell (2) => Open Windows PowerShell (3).

Chọn Open Windows PowerShell

Bước 5: Bạn nhập lênh cmd và ấn Enter.

Bạn nhập lênh cmd và ấn Enter

Tiếp theo, bạn nhập lệnh ren * *.jpg và ấn Enter. Bạn đóng cửa sổ PowerShell lại.

Nhập lệnh ren  .jpg

Bước 6: Bạn quay lại thư mục ảnh và tất cả các file đã chuyển sang định dạng JPG là thành công. Bạn click chuột phải vào thư mục ảnh (không click chuột phải vào file) và chọn View (1) => Large icons (2).

Xem thêm :  Cách viết căn bậc 2 trong Word

Chọn Large icons

Bước 7: Bạn tìm hình mong muốn và di chuột qua. Nếu thông tin hình ảnh với kích thước 1920×1080 là hình đạt chuẩn và có thể dùng làm hình nền.

Chọn hình ảnh mà bạn thích rồi di chuột qua

2. Dùng lệnh PowerShell để lấy ảnh từ Windows Spotlight

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Desktop và chọn New (1) => Text Document (2).

Chọn Text Document

Bước 2: Bạn dán đoạn code sau vào Notepad.

$WindowsSpotlightFolder =  "$env:USERPROFILEAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewyLocalStateAssets"
$WindowsSpotlightImages = "$env:USERPROFILEDesktopSpotlightImages"
if (Test-Path $WindowsSpotlightImages) {
$FolderTimestamp = Get-Date (Get-Item $WindowsSpotlightImages).LastWriteTime -Format "yyyyMMdd.HHmmss"
Rename-Item -Path $WindowsSpotlightImages -NewName ('SpotlightImages-' + $FolderTimestamp) -Force
Remove-Variable FolderTimestamp   # Cleanup
}
New-Item -Path $WindowsSpotlightImages -ItemType Directory | Out-Null
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
$ImagesToCopy = @()
$(Get-ChildItem -Path $WindowsSpotlightFolder).FullName | ForEach-Object {
$Image = [System.Drawing.Image]::Fromfile($_)
$Dimensions = "$($Image.Width)x$($Image.Height)"
If ($Dimensions -eq "1920x1080") {
$ImagesToCopy += $_
}
$Image.Dispose()
}
$ImagesToCopy | Copy-Item -Destination $WindowsSpotlightImages
$FileNumber = 0
Get-ChildItem -Path $WindowsSpotlightImages | Sort-Object LastWriteTime |
foreach {
$FileNumber += 1
Rename-Item -Path $_.FullName -NewName ("1920x1080_" + $FileNumber.ToString("000") + '.jpg')
}
# Report
$NewSpotlgihtImages = Get-ChildItem -Path $WindowsSpotlightImages
if ($NewSpotlgihtImages) {
Write-Host
($NewSpotlgihtImages).Name
Write-Host `n($NewSpotlgihtImages).Count "new images were copied into $WindowsSpotlightImages`n" -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host "`nNo new images were copied.`n" -ForegroundColor Red
Remove-Item $WindowsSpotlightImages -Force
}
# Cleanup
Remove-Variable WindowsSpotlightFolder, WindowsSpotlightImages, ImagesToCopy, Image, Dimensions, FileNumber, NewSpotlgihtImages

Copy Code

Bước 3: Bạn vào menu File (1) => Save As (2).

Chọn Save As

Tiếp theo, bạn lưu file vào Desktop (1), đặt tên file bất kì với đuôi mở rộng .ps1 (2) => Save (3).

Đặt tên file bất kì với đuôi mở rộng .ps1

Bước 4: Bạn click chuột phải vào file .ps1 (1) => Run with PowerShell (2).

Chọn Run with PowerShell

Bước 5: Bạn chờ một lúc thì thư mục hình nền sẽ được tạo ra. Bạn hãy click đúp vào thư mục đó để mở.

Click đúp để mở thư mục

Sau đó, bạn sẽ tìm thấy những bức ảnh tuyệt đẹp từ Windows spotlight nằm trong thư mục này.

Xem thêm :  Top 5 phần mềm xóa phông ảnh trên máy tính tốt nhất

Bạn sẽ tìm thấy những bức ảnh tuyệt đẹp từ Windows spotlight

Với mẹo nhỏ trong bài viết, bạn có thể lưu những hình ảnh đẹp từ Windows spotlight về máy và đặt làm hình nền. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com