Cách tính nồng độ mol

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi (ở cấp độ phân tử)

Để biết độ đậm đặc của dung dịch, lượng chất tan chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong dung dịch cần xác định nồng độ mol của dung dịch.

Cách tính nồng độ mol của dung dịch

Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Nồng độ mol được kí hiệu ({C_M})

({C_M} = frac{n}{{{V_{{rm{dd}}}}}})

Trong đó:

– n là số mol chất tan trong dung dịch.

({V_{{rm{dd}}}}) là thể tích dung dịch tính theo lít

Như vậy để tính nồng độ mol của dung dịch bạn cần xác định số mol chất tan có trong dung dịch và thể tích dung dịch.

Ví dụ áp dụng:                          

Ví dụ 1:

Trong 200 ml dd có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch

Bài giải: Đổi 200ml = 0.2 lít

({M_{NaOH}}) = 23 + 16 + 1= 40

=> Số mol NaOH là: ({n_{NaOH}}) = 16 : 40 = 0.4 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

({C_M}) = 0.4 /0.2 = 2M

Vậy nồng độ mol của dung dịch NaOH là 2M

Ví dụ 2:

Tính khối lượng ({H_2}S{O_4}) có trong 50 ml dd ({H_2}S{O_4})  2M

Đổi 50ml = 0.05 lít

Xem thêm :  Tranh tô màu cá mập

Từ công thức tính nồng độ mol ({C_M} = frac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{{{V_{{H_2}S{O_4}}}}}) => ({n_{{H_2}S{O_4}}} = {C_M}*{V_{{H_2}S{O_4}}})

=> Số mol ({H_2}S{O_4}) có trong dd ({H_2}S{O_4})  2M là:

({n_{{H_2}S{O_4}}}) = 2 * 0.05 = 0.1 mol

({M_{{H_2}S{O_4}}}) = 2 + 32 + 64 = 98

=> Khối lượng ({H_2}S{O_4})  là:

({m_{{H_2}S{O_4}}}) = ({n_{{H_2}S{O_4}}}) * M = 0.1 * 98 = 9.8 gam

Ví dụ 3:

Dung dịch ({H_2}S{O_4}) có pH = 2. Tính nồng độ mol của ({H_2}S{O_4}) biết ở nồng độ này ({H_2}S{O_4}) bị phân ly hoàn toàn.

Bài giải: ({H_2}S{O_4}) khi phân li hoàn toàn tạo thành 2 ion ({H^ + })  và ion (SO_4^{2 – }):

({H_2}S{O_4}) -> (2{H^ + } + SO_4^{2 – })

pH = 2 => Nồng độ mol của 2({H^ + }) = 10-2

Theo phương trình điện li => nồng độ mol của ({H_2}S{O_4}) bằng 0.1 M

Ví dụ 4:

Tính nồng độ mol của dung dịch sau:

120 gam rượu etylic với 1.5 lít nước (biết khối lượng riêng của rượu là 0.8g/ml)

Để tính được nồng độ mol ta cần xác định số mol chất tan ở đây là rượu etylic và thể tích của dung dịch:

– Thể tích dung dịch = Thể tích rượu etylic  + thể tích nước.

Từ công thức tính khối lượng riêng: (d = {textstyle{m over V}}) =>  (V = {textstyle{m over d}}) = 150 ml

Trên đây là hướng dẫn cách tính nồng độ mol. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com