Câu nói của Illaoi khi Ban/Pick trong LOL

“If I hate something, I destroy it. If I want something, I take it.” Nếu tôi ghét một cái gì đó, tôi phá hủy nó. Nếu tôi muốn một cái gì đó, tôi lấy nó. “I am a teacher. Bilgewater will learn.” Tôi là một giáo viên. Bilgwater sẽ học. “We are born knowing what to do. We must only act.” Chúng ta sinh ra đã biết phải làm gì. Chúng ta chỉ phải hành động. “They must be tested to grow.” Chúng phải được thử nghiệm để phát triển. “It is terrible to be satisfied. The world needs us to chase dreams.” Thật là khủng khiếp khi được thỏa mãn. Thế giới cần chúng ta theo đuổi ước mơ. “This ends one of two ways – they run, or I break them.” Điều này kết thúc một trong hai cách – họ chạy hoặc tôi phá vỡ chúng. “I don’t scare, I don’t tire, and I don’t stop.” Tôi không sợ, tôi không mệt mỏi, và tôi không dừng lại. “Good? Evil? Why should we care for such things?” Tốt? Ác? Tại sao chúng ta phải quan tâm đến những thứ như vậy? “Life is the sweetness of fruit, and the joy of battle!” Cuộc sống là sự ngọt ngào của trái cây, và niềm vui của trận chiến! “There is joy in food… and fighting.” Có niềm vui trong thức ăn … và chiến đấu. “Motion is all.” Chuyển động là tất cả. “The sea is ripe for battle.” Biển đã chín muồi cho trận chiến. “I break hearts. I break spines.” Tôi phá vỡ trái tim. Tôi phá vỡ gai. “Ah, everyone has a plan, until they get punched in the face.” Ah, mọi người đều có kế hoạch, cho đến khi họ bị đấm vào mặt. “Men live, men die. Change is good.” Đàn ông sống, đàn ông chết. Thay đổi là tốt. “They will learn or they will die.” Họ sẽ học hoặc họ sẽ chết. “There are kind and gentle gods. Mine isn’t one of those.” Có những vị thần tốt bụng và hiền lành. Của tôi không phải là một trong số đó. “The ocean is calm. It is our desires that stir it.” Đại dương bình lặng. Đó là mong muốn của chúng tôi khuấy động nó. “Even if I die, I die in motion.” Ngay cả khi tôi chết, tôi chết trong chuyển động. “The waves will drag you down, unless you fight to shore.” Sóng sẽ kéo bạn xuống, trừ khi bạn chiến đấu vào bờ. “How could I love only one man? They break too easily.” Làm thế nào tôi có thể chỉ yêu một người đàn ông? Họ dễ dàng phá vỡ. “All of us are born storms.” Tất cả chúng ta đều sinh ra những cơn bão. “Wisdom is frequently a kick in the head.” Trí tuệ thường là một cú đá vào đầu. “Life is too short for fear.” Cuộc sống quá ngắn để sợ hãi. “Chase what is desired.” Đuổi theo những gì mong muốn. “We are not one soul. We are many.” Chúng tôi không phải là một linh hồn. Chúng tôi rất nhiều. “Many gods ask for worship. They are weak gods.” Nhiều vị thần yêu cầu thờ cúng. Họ là những vị thần yếu đuối. “My god is not love – it is a kick in the pants.” Thần của tôi không phải là tình yêu – đó là một cú đá vào quần. “Without change, something sleeps inside us, and seldom awakens.” Không có thay đổi, một cái gì đó ngủ trong chúng ta, và hiếm khi thức dậy. “Many die. Worthy souls find new forms.” Nhiều người chết. Những linh hồn xứng đáng tìm thấy những hình thức mới. “Bearded Lady, Nagakabouros, names don’t matter! Action does.” Lady Beard, Nagakabouros, những cái tên không quan trọng! Hành động nào. “It is the storm that is life.” Đó là cơn bão là cuộc sống. “I value truth – and barbecue.” Tôi coi trọng sự thật – và thịt nướng. “My name is Illaoi.” Tên tôi là Illaoi. “My god doesn’t want peace.” Thần của tôi không muốn hòa bình. “All that lives… moves.” Tất cả những gì sống … di chuyển.Nguồn tham khảo Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Tất cả Phù Hiệu Liên Quân & cách xây dựng