Câu nói của Kindred khi Ban/Pick trong LMHT

Lamb: “Those who dread us grant us the most power.” Lamb: “Những người sợ chúng ta cho chúng ta sức mạnh nhất.” Lamb: “We are not dreams. We are the waking.” Lamb: “Chúng tôi không phải là giấc mơ. Chúng tôi là người thức dậy.” Lamb: “The only true death is to never live. Lamb: “Cái chết thực sự duy nhất là không bao giờ sống. Lamb: “There are so many ways to die. Lamb: “Có rất nhiều cách để chết. Lamb: “Those who run from death… stood still in life. Lamb: “Những người chạy trốn khỏi cái chết … đứng yên trong cuộc sống. Lamb: “All will know us… in time. Lamb: “Tất cả sẽ biết chúng ta … đúng lúc. Lamb: “Beauty fades. That is why it is beautiful.” Lamb: “Vẻ đẹp mất dần. Đó là lý do tại sao nó đẹp.” Lamb: “Wolf chases what does not willingly go.” Lamb: “Wolf đuổi theo những gì không sẵn lòng đi.” Lamb: “Tomorrow is a hope, never a promise.” Lamb: “Ngày mai là một hy vọng, không bao giờ là một lời hứa.” Wolf: “Hurry, Lamb. Faster.” Sói: “Nhanh lên, Lamb. Nhanh hơn.” Wolf: “I smell their fear.” Sói: “Tôi ngửi thấy nỗi sợ của họ.” Wolf: “None can hide.” Sói: “Không ai có thể che giấu.” Wolf: “Follow their tracks.” Sói: “Theo dõi dấu vết của chúng.” Wolf: “Bits of them stick in my claws!” Sói: “Bit của chúng dính trong móng vuốt của tôi!” Wolf: “Fear makes the chase more fun!” Sói: “Sợ hãi làm cho cuộc rượt đuổi trở nên vui vẻ hơn!” Wolf: “All who run are mine!” Sói: “Tất cả những người chạy là của tôi!” Wolf: “Can’t wait for them to flee!” Sói: “Không thể chờ chúng chạy trốn!” Wolf: “I smell prey!” Sói: “Tôi ngửi thấy con mồi!” Lamb: “How does hunger feel?” Lamb: “Cảm giác đói như thế nào?” Wolf: “Always there.” Sói: “Luôn luôn ở đó.” Lamb: “I wonder how they see me.” Lamb: “Tôi tự hỏi làm thế nào họ nhìn thấy tôi.” Wolf: “Ashes on wool.” Sói: “Tro trên len.” Wolf: “What sound do they make?” Sói: “Chúng tạo ra âm thanh gì?” Lamb: “Feathers falling on fresh snow.” Lamb: “Lông vũ rơi trên tuyết tươi.” Wolf: “None can hide!” Sói: “Không ai có thể che giấu!” Lamb: “Though many try.” Lamb: “Mặc dù nhiều người cố gắng.” Wolf: “They race from us!” Sói: “Họ đua từ chúng tôi!” Lamb: “Only to find us sooner.” Lamb: “Chỉ để tìm thấy chúng tôi sớm hơn.” Lamb: “The weft and weave of fate guides—“ Lamb: “Sợi ngang và dệt của những người dẫn đường định mệnh —“ Wolf: “Words spoil the chase!” Sói: “Lời nói làm hỏng cuộc rượt đuổi!” Lamb: “All things linger… “ Lamb: “Tất cả mọi thứ còn lại …” Wolf: “…in our shadow.” Sói: “… trong bóng tối của chúng tôi.” Wolf: “They know we’ll come.” Sói: “Họ biết chúng ta sẽ đến.” Lamb: “Yet they are never prepared.” Lamb: “Tuy nhiên, họ không bao giờ được chuẩn bị.” Wolf: “How long will we be together?” Sói: “Chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu?” Lamb: “Forever more.” Lamb: “Mãi mãi hơn nữa.” Lamb: “Peacefully, they go.” Lamb: “Yên tâm, họ đi.” Wolf: “Hungry, we follow!” Sói: “Đói, chúng tôi theo!” Lamb: “They laugh.” Lamb: “Họ cười.” Wolf: “And scream!” Sói: “Và hét lên!” Lamb: “And dance.” Chiên: “Và nhảy.” Wolf: “And flee!” Sói: “Và chạy trốn!” Wolf: “And everywhere Lamb went… “ Sói: “Và mọi nơi Lamb đã đi …” Lamb: “…Wolf was sure to follow.” Lamb: “… Wolf chắc chắn sẽ làm theo.” Lamb: “And everywhere Lamb went… “ Lamb: “Và mọi nơi Lamb đã đi …” Wolf: “…Wolf was sure to follow!” Sói: “… Sói chắc chắn sẽ theo!”Nguồn tham khảo Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Karthus mùa 11: Cách chơi, lên đồ & bảng ngọc Karthus Rừng, Mid