Phân phối chương trình toán 10 | cập nhật mới nhất

Bạn đang xem: Phân phối chương trình toán 10 | cập nhật mới nhất Tại Pkmacbook.com

Ngày đăng: 16/09/2013, 08:10

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái Môn Toán phân phối chơng trình Môn toán lớp 10- cơ bản Cả năm 105 tiết Đại số 62 tiết Hình học 43 tiết Học kì I: 19 tuần = 54 tiết 32 tiết 13 tuần 2 tiết 6 tuần 1 tiết 22 tiết 16 tuần 1 tiết 3 tuần 2 tiết Học kì II: 18 tuần = 51 tiết 30 tiết 12 tuần 2 tiết 6 tuần 1 tiết 21 tiết 13 tuần 1 tiết 4 tuần 2 tiết Đại số Chơng Mục Tiết thứ I-Mệnh đề-Tập hợp (10tiết) Đ1.Mệnh đề 1 Luyện tập 2 Đ2.Tập hợp 3 Đ3.Các phép toán trên tập hợp 4 Luyện tập 5 Đ4.Các tập hợp số 6 Đ5.Số gần đúng và sai số 7-8 Ôn tập chơng I 9-10 II-Hàm số bậc nhất và bậc hai (8tiết) Đ1.Đại cơng về hàm số 11 Đ2. Hàm số y=ax+b 12 Luyện tập 13 Đ3.Hàm số bậc 2 Luyện tập 14-15 Ôn tập chơng II 16-17 Kiểm tra 1tiết 18 III-Phơng trình và hệ phơng trình Đ1.Đại cơng về phơng trình 19-20 Đ2.phơng trình qui về phơng trình bậc nhất và bậc hai 21-22 Tháng 9 năm 2008 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái (10 tiết) Luyện tập 23 Đ3.Phơng trình và hệ phơng trình bậc nhất nhiều ẩn 24-25 Luyện tập 26 Thực hành giải toán trên máy tính 500 MS 27 Ôn tập chơng III 28 IV-Bất đẳng thức và bất phơng trình + Ôn tập, kiểm tra học kì I (17 tiết) Đ1.Bất đẳng thức 29-30 Ôn tập học kỳ1 31 Kiểm tra học kỳ1 32 Trả bài kiểm tra học kỳ 1 33 Đ2.Bất phơng trình và hệ bất phơng trình 1ẩn 34-35 Luyện tập 36 Đ3.Dấu của nhị thức bậc nhất 37 Luyện tập 38 Đ4.Bất phơng trình bậc nhất 2ẩn 39-40 Luyện tập 41 Đ5. Dấu cuẩ tam thức bậc 2 42-43 Ôn tập chơng IV 44 Kiểm tra 1tiết 45 V-Thống kê (7tiết) Đ1.Bảng phân bố tần sốvà tần suất 46 Đ2. Biểu đồ 47 Luyện tập 48 Đ3.Số trung bình cộng, số trung vị, mốt 49 Đ4.Phơng sai và độ lệch chuẩn 50 Thực hành giải toán trên máy tính 500MS 51 Ôn tập 52 VI Góc lợng giác và công thức lợng giác ( 7 tiết) Đ1.Cung và góc lơng giác 53-54 Đ2.Giá trị lợng giác của một cung Luyện tập 55-56 Tháng 9 năm 2008 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái Đ3.Công thức lợnggiác 57-58 Ôn tập chơng VI 59 Ôn tập cuối năm và kiểm tra Ôn tập cuối năm 60 Kiểm tra cuối năm 61 Trả bài kiểm tra cuối năm 62 Chơng Mục Tiết I- Vectơ (13 tiết) Đ1. Các định nghĩa 1-2 Đ2. Tổng các vectơ 3 Luyện tập 4 Đ3. Hiệu các vectơ 5-6 Đ4. Tích của một vectơ với một số 7-8 Luyện tập 9 Đ5. Trục toạ độ và hệ trục toạ độ 10 Luyện tập 11 Ôn tập chơng 12 Kiểm tra 1 tiết 13 II Các hệ thức trong tam giác và trong đờng tròn (15 tiết) + ôn tập, kiểm tra HKI Đ1. Giá trị lợng giác của một góc 14 Luyện tập 15 Đ2. Tích vô hớng của hai vectơ 16-17 Luỵện tập 18-19 Ôn tập học kỳ 1 20 Kiểm tra học kỳ1 21 Đ3. Hệ thức lợng trong tam giác và giải tam giác 22-23-24 Luyện tập 25-26 Ôn tập chơng II 27 III Phơng pháp toạ độ trong mặt phẳng + Ôn tập, kiểm tra HKII (15tiết) Đ1. Phơng trình đờng thẳng 28- 29- 30 Luyện tập 31 Kiểm tra 1tiết 32 Đ3. Đờng tròn 33-34 Đ4. Đờng Elip 35 Luyện tập 36 -37 Ôn tập chơng III 38-39 Ôn tập cuối năm 40-41 Kiểm tra cuối năm 42 Trả bài kiểm tra cuối năm 43 Tháng 9 năm 2008 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái phân phối chơng trình Môn toán 10 – nâng cao Cả năm 140tiết Đại số 90 tiết Hình học 50 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết 46 tiết 9 tuần 3 tiết 9 tuần 2 tiết 1tuần 1 tiết 26 tiết 12 tuần 1 tiết 7 tuần 2 tiết Học kì II: 18tuần = 68 tiết 44 tiết 9 tuần 3 tiết 8 tuần 2 tiết 1tuần 1 tiết 24 tiết 12 tuần 1 tiết 6 tuần 2 tiết Đại số và giải tích Chơng Mục Tiết thứ I Mệnh đề tập hợp (13 tiết) Đ1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến Luyện tập 1-2 3 Đ2. áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học 4-5 Luyện tập 6 Đ3. Tập hợp và các phép toàn trên tập hợp 7-8 Luyện tập 9 Đ4. Số gần đúng và sai số 10-11 Ôn tập chơng I 12 Kiểm tra 1tiết 13 II-Hàm số bậc nhất và bậc hai (10tiết) Đ1. Đại cơng về hàm số 14-15-16 Luyện tập 17 Đ2 .Hàm số bậc nhất 18 Luyện tập 19 Đ3. Hàm số bậc 2 20-21 Luyện tập 22 Câu hỏi và bài tập ôn tập chơng 23 III-Phơng trình và hệ phơng trình (17tiết) Đ1. Đại cơng về phơng trình 24-25 Đ2. Phơng trình bậc nhất và phơng trình bậc hai 1 ẩn 26-27 Luyện tập 28-29 Đ3 .Một số phơng trình qui về phơng trình bậc nhất hoặc bậc hai 30-31 Luyện tập 32 Thực hành giải toán trên máy tính 500 MS 33 Tháng 9 năm 2008 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái (kể cả kiểm tra) Kiểm tra 1 tiết 34 Đ4. Hệ phơng trình bậc nhất nhiều ẩn 35-36 Luyện tập 37 Đ5. Một số ví dụ về giải hệ phơng trình bậc hai hai ẩn 38 -39 Câu hỏi và bài tập ôn tập chơng III 40 IV Bất đẳng thức và bất ph- ơng trình + Ôn tập kiểm tra KT (26 tiết) Chơng Đ1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức 41 Luyện tập 42 Ôn tập học kì I 43-44 Kiểm tra học kì I 45 Trả bài kiểm tra học kỳ1 46 Bất đẳng thức(tiếp) 47 Đ2. Đại cơng về bất phơng trình 48 Đ3. Bất phơng trinh và hệ bất phơng trình bậc nhất một ẩn 49-50 Mục Tiết thứ Luyện tập 51 Đ4. Dấu của nhị thức bâc nhất 52-53 Đ5. Bất phơng trình và hệ bất phơng trình bậc nhất hai ẩn 54-55 Luyện tập 56 Đ6. Dấu của tam thức bậc 2 57-58 Đ7. Bất phơng trình bậc hai 59-60 Luyện tập 61 Đ8. Một số phơng trình và bất phơng trình qui về bậc hai 62 -63 Luyện tập 64 Câu hỏi và bài tập ôn tập chơng 65 Kiểm tra 1 tiết 66 V Thống kê (9 tiết) Đ1. Một và khái niệm mở đầu 67 Đ2. Trình bày một mẫu số liệu 68-69 Luyện tập 70 Đ3. Các số đặc trng của mẫu số liệu 71-72 Thực hành giải toán trên máy tính 500MS hoặc tơng đơng 73 Ôn tập 74 Kiểm tra 1tiết 75 VI Góc l ợng giác và công thức lợng giác (11 tiết) Đ1. Góc và cung lợng giác 76-77 Luyện tập 78 Đ2. Giá trị lợng giác của góc (cung) lợng giác 79-80 Tháng 9 năm 2008 5 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái Luyện tập 81 Đ3. Giá trị lợng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt 82 Đ4. Một số công thức lợng giác 83 Luyện tập 84 Ôn tập chơng 85- 86 Ôn tập kiểm tra cuối năm Ôn tập cuối năm 87- 88 Kiểm tra cuối năm 89 Trả bài kiểm tra cuối năm 90 hình học Chơng Mục Tiết thứ I- Vectơ (14 tiết) Đ1. Các định nghĩa 1-2 Đ2. Tổng các vectơ 3 Luyện tập 4 Đ3. Hiệu các vectơ 5 Đ4. Tích của một vectơ với một số 6-7-8 Luyện tập 9 Đ5. Trục toạ độ và hệ trục toạ độ 10-11 Luyện tập 12 Ôn tập chơng I 13 Kiểm tra 1 tiết 14 II Tích vô hớng của hai vectơ và ứng dụng + Ôn tập, kiểm tra học kì I (12 tiết) Đ1. Giá trị lợng giác của một góc bất kỳ 15 Đ2. Tích vô hớng của hai vectơ Luyện tập 16- 17 18 Đ3. Hệ thức lợng trong tam giác Luyện tập 19- 20-21 22 Ôn tập chơng II 23 Ôn tập cuối học kỳ I 24 Kiểm tra cuối kỳ I 25 Trả bài kiểm tra cuối kỳ I 26 III Ph – ơng pháp toạ độ trong mặt phẳng + Ôn tập và kiểm tra HKII Đ1. Phơng trình tổng quát của đờng thẳng 27-28 Đ2. Phơng trình tham số của đờng thẳng 29 Luyện tập 30 Đ3. Khoảng cách và góc 31-32-33 Luyện tập 34 Đ5. Đờng tròn 35-36 Luyện tập 37 Tháng 9 năm 2008 6 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái Kiểm tra 1 tiêt 38 Đ6. Đờng Elip 39-40 Luyện tập 41 Đ7. Đờng Hypebol 42- 43 Đ8. Đờng Parabol 44 Luyện tập 45 Đ9. Ba đờng Cônic 46 Ôn tập chơng 47 Ôn tập cuối năm 48 Kiểm tra cuối năm 49 Trả bài kiểm tra cuối năm 50 Tháng 9 năm 2008 7 . Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái Môn Toán phân phối chơng trình Môn toán lớp 10- cơ bản Cả năm 105 tiết Đại số 62 tiết Hình học 43 tiết Học kì. 16-17 Kiểm tra 1tiết 18 III-Phơng trình và hệ phơng trình Đ1.Đại cơng về phơng trình 19-20 Đ2.phơng trình qui về phơng trình bậc nhất và bậc hai 21-22 Tháng

Xem thêm :  Thủ thuật Microsoft Powerpoint thường dùng - Cẩm nang Dạy học

– Xem thêm –

Xem thêm: phân phối chương trình toán 10, phân phối chương trình toán 10, phân phối chương trình toán 10

Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 1 – Mệnh đề – Tiết 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục Tại Website Pkmacbook.com