Đại học thương mại ở đâu? triển vọng sinh viên trường thương mại

Bạn đang xem: đại học thương mại ở đâu? triển vọng sinh viên trường thương mại Tại Pkmacbook.com

Đáp án học liệu TMDT căn bản trường Đại học Thương Mại

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (483.38 KB, 55 trang )

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI
HỌC PHẦN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN (PCOM 0111)
(Dùng cho hệ đại học chính quy, đối tượng 3TC)
Bảng trọng số trong mỗi Đề thi trắc nghiệm Thương mại điện tử căn bản
Mức độ câu hỏi
Phần
Phân bổ câu hỏi theo phần
Ghi chu
Cấp độ 1 Cấp độ 2
1
10
6
16
2
8
4
12
3
5
2
7
4
9
6
15
Tổng
32
18
50

Mỗi đề thi có: 50 câu, phân bổ vào các phần như trên.
Thời gian thi: 60 phút làm bài
Bảng lưu ngân hàng câu hỏi cho học phần Thương mại điện tử căn bản (3TC)
STT

1.

2.

3.

Nội dung câu hỏi

Phương án
A. Online trade (Thương mại trực
tuyến)
Các thuật ngữ nào sau đây được sử dụng B. Cyber trade (Thương mại điều
tương đương với thuật ngữ thương mại khiển học)
C. Electronic Business (Kinh
điện tử:
doanh điện tử)
D. Tất cả các đáp án
“Thương mại điện tử là việc cung cấp,
phân phối thông tin, sản phẩm, dịch vụ, A. Công nghệ thông tin
các phương tiện thanh toán thông qua B. Dịch vụ
đường dây điện thoại, qua các mạng truyền C. Thương mại
thông hoặc qua các phương tiện khác”. D. Kinh doanh
Đây là khái niệm thương mại điện tử nhìn
từ góc độ:
A. “Click and mortar“

Một doanh nghiệp bán các sản phẩm tại
B. “Ảo”
các cửa hàng truyền thống và trên website
C. Thương mại điện tử toàn phần
của doanh nghiệp. Doanh nghiệp áp dụng
D. Truyền thống thuần túy
loại hình tổ chức thương mại điện tử:

4.

Ai là người sẽ có lợi khi tham gia thương
mại điện tử:

5.

Loại hình nào chính phủ điện tử không áp
dụng:

6.

Loại hình nào KHÔNG phải là loại hình
chủ yếu trong Thương mại điện tử:

7.

Thương mại điện tử làm giảm thời gian

A. Khách hàng
B. Người bán hàng
C. Người cung cấp

D. Tất cả các đáp án
A. C2C
B. B2G
C. C2G
D. G2G
A. B2E (Business – to – Employee)
B. B2B (Business – to – Business)
C.B2C (Business – to – Consumer)
D.B2G (Business – to –
Goverment)
A. Sự thoả mãn khách hàng

STT

8.

9.

10.

11.

12.

Nội dung câu hỏi
của hầu hết các hoạt động kinh doanh,
ngoại trừ:

Phương án

B. Phát triển các chương trình
quảng cáo
C. Phân phối sản phẩm
D.Tung sản phẩm mới ra thị trường

Hai doanh nghiệp A và B thỏa thuận đặt
banner quảng cáo của đối tác trên site của
mình và thu tiền căn cứ vào số lượng
“click” chuột của khách hàng vào banner
quảng cáo. Loại mô hình doanh thu nào
doanh nghiệp A đang áp dụng:

A. Phí liên kết
B. Phí quảng cáo
C. Phí thuê bao
D. Phí đăng ký

Thương mại điện tử có liên quan mật thiết
đến:

A. Thương mại truyền thống
B. Sự phát triển của thiết bị phần
cứng
C. Sự phát triển của thiết bị phần
mềm
D. Tất cả các đáp án

Một doanh nghiệp thu tiền của các doanh
nghiệp khác thông qua việc điều hướng
khách hàng từ website của mình tới

website của các doanh nghiệp này qua các
đường link. Mô hình doanh thu này thuộc
loại:
Website của doanh nghiệp D phục vụ như
một diễn đàn dành cho các cá nhân chia sẻ
kinh nghiệm, mối quan tâm, sở thích và
thu tiền từ dịch vụ quảng cáo và phí đăng
ký. Loại mô hình kinh doanh nào doanh
nghiệp đang áp dụng:

Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không
phải là lợi ích của thương mại điện tử đối
với xã hội:

13.

Doanh nghiệp Y xử lý toàn bộ các hoạt
động mua bán thay cho các khách hàng là
cá nhân trên internet. Mô hình kinh doanh
nào doanh nghiệp đang áp dụng:

14.

Nhận định nào KHÔNG phải là lợi ích của
các nhà kinh doanh bất động sản trên
Internet:

15.

Box.net cung cấp dịch vụ lưu trữ và truy

cập dữ liệu trực tuyến cho các cá nhân và

A.Thu phí liên kết
B. Thu phí quảng cáo
C. Thu phí giao dịch
D. Phí đăng ký
A. Nhà cung cấp cộng đồng
B. Bán lẻ trực tuyến
C. Nhà cung cấp dịch vụ
D. Nhà kiến tạo thị trường
A. Thông tin cá nhân được bảo vệ
tốt hơn so với thương mại truyền
thống
B. Nhiều người có thể làm việc từ
xa, làm giảm đi lại và tiêu thụ năng
lượng
C. Thương mại điện tử là động lực
giảm giá
D. Thương mại điện tử giúp mọi
người ở mọi nơi có thể tiếp cận
thông tin về sản phẩm dễ dàng hơn
A. Trung gian giao dịch
B. Sàn giao dịch
C. Nhà tạo thị trường
D. Môi giới giao dịch
A. Cho phép tiến hành hoạt động
mua bán trực tuyến
B. Tiết kiệm thời gian xem bất
động sản trực tuyến
C. Sắp xếp kết quả tìm kiếm bất

động sản theo số lượng người vào
xem
D. Tìm kiếm thông tin chi tiết về
bất động sản
A. Thu phí đăng kí
B. Thu phí liên kết

STT

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nội dung câu hỏi
tổ chức và thu phí hàng tháng. Mô hình
doanh thu của box.net là:

Phương án
C. Thu phí quảng cáo
D. Thu phí giao dịch
A. Sàn giao dịch điện tử B2B
Website mà tại đó các doanh nghiệp có thể
B. Cửa hàng trực tuyến
chào bán, chào mua và tiến hành các giao
C. “Phố Internet”
dịch với nhau được gọi là:
D. Trung tâm thương mại điện tử
Công ty X giúp các khách hàng là cá nhân A. C2C
bán hàng hóa của mình thông qua trang
B. B2C
web của công ty và thu hoa hồng trên các
C. B2B
giao dịch được thực hiện. Mô hình kinh
D. P2P
doanh công ty X đang áp dụng là:
Một nhân viên trong phòng hành chính của A. B2B
một công ty đặt vé máy bay trực tuyến cho B. B2G
C. B2C
chuyến công tác của một nhóm cán bộ tại
website của một hãng hàng không. Đây là D. B2E
ví dụ về loại hình giao dịch:
A. Đấu thầu điện tử
Doanh nghiệp B mua các loại hàng hóa

B. Đấu giá trực tuyến (đấu giá tăng
qua website của mình từ khách hàng chào
dần)
giá thấp nhất. Doanh nghiệp đang sử dụng
C. Bán hàng trực tuyến
mô hình kinh doanh:
D. Sàn giao dịch
Topcare thiết kế website bán các sản phẩm A. Thương mại điện tử thuần túy
đồng thời công ty vẫn duy trì các cửa hàng B. Thương mại điện tử từng phần
vật lý trong môi trường truyền thông. Đây C. Thương mại điện tử toàn phần
là loại hình tổ chức thương mại điện tử:
D. Thương mại truyền thống
A. Tăng lợi nhuận nhờ đáp ứng
mong muốn của khách hàng
Tại sao người bán muốn cá biệt hóa sản
B. Tăng giá bán
phẩm:
C. Giảm chi phí
D. Yêu cầu của thương mại điện tử
“Thương mại điện tử là công cụ mà thông
qua đó có thể đáp ứng được những mong
muốn của chính phủ, các doanh nghiệp,
A. Thương mại
người tiêu dùng, các nhà quản lý để cắt
B. Giáo dục
giảm giá dịch vụ trong khi vẫn không
C. Dịch vụ
ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách D. Công nghệ thông tin
hàng và gia tăng tốc độ phân phối dịch
vụ”. Đây là thương mại điện tử nhìn từ

góc độ:
Công ty Thế giới di động bán hàng hoá
A. B2B
cho người tiêu dùng qua website B. B2C
C. C2C
thegioididong.com, mô hình kinh doanh
của công ty là:
D. B2B2C
A. Sàn giao dịch theo chiều sâu
(dọc)
Covisint là sàn giao dịch của các nhà sản
B. Sàn giao dịch theo chiều rộng
xuất ô tô. Sàn này thuộc loại:
(ngang)
C. Trung tâm thương mại
D. Cổng thông tin
A. Sản xuất những hàng hoá được
cá biệt cho thị trường mục tiêu
Cá biệt hóa hàng loạt (mass customization)
B. Sản xuất số lượng lớn các hàng
cho phép các công ty:
hoá giống nhau
C. Sản xuất một số lượng lớn các

STT

Nội dung câu hỏi

26.

Việt Nam chính thức kết nối mạng Internet
vào năm: BỎ (TRÙNG 112)

27.

Nhận định nào sau đây KHÔNG là hạn
chế của thương mại điện tử:

28.

Nhận định nào về Thương mại điện tử Việt
Nam là SAI:

29.

Nguyên liệu chính cho sản xuất được
doanh nghiệp mua chủ yếu qua:

30.

Vật dụng và sản phẩm phụ trợ cho sản xuất
(MRO) được doanh nghiệp mua chủ yếu
qua:

31.

Dịch vụ nào các website du lịch trực tuyến
KHÔNG cung cấp:

32.

Thương mại điện tử rút ngắn thời gian của
hầu hết các hoạt động kinh doanh, ngoại
trừ:

33.

Ba yếu tố cơ bản: …………, tác nhân phân
phối và quá trình thực hiện giao dịch là cơ
sở để phân loại các loại hình tổ chức kinh
doanh trong thương mại điện tử:

34.

Chức năng nào dưới đây không phải là
chức năng cơ bản của thương mại điện tử:

35.

Thuật ngữ nào được sử dụng phổ biến nhất
để nói về các hoạt động kinh doanh điện tử
trên Internet hiện nay:

Phương án
hàng hoá khác nhau
D. Hiểu được các khía cạnh đặc
biệt của thị trường để từ đó sản
xuất sản phẩm có khả năng thành
công nhất

A. 1993
B. 1995
C. 1997
D. 2000
A. Thói quen tiêu dùng của khách
hàng
B. Tính chính xác của thông tin
C. Thiếu niềm tin vào thương mại
điện tử
D. Sự lừa đảo trên mạng có xu
hướng tăng
A. Thanh toán điện tử chưa phát
triển
B. Phát triển một cách tự phát,
chưa có sự quy hoạch đồng bộ
C. Các website thương mại điện tử
chưa thực sự được marketing tốt
D. Tham gia chủ yếu vào thương
mại điện tử là các cá nhân và
doanh nghiệp tư nhân
A. EDI
B. Website bán lẻ
C. Website bán buôn
D. Không phải các đáp án còn lại
A. EDI
B. Website bán lẻ
C. Website bán buôn
D. Không phải các đáp án còn lại
A. Thông tin du lịch
B. Đặt tour trực truyến

C. Đặt vé máy bay
D. Chuyển đổi tiền tệ
A. Tạo lập và duy trì lòng trung
thành của khách hàng
B. Phát triển các chương trình
quảng cáo
C. Phân phối sản phẩm
D.Tung sản phẩm mới ra thị trường
A. Hàng hóa, dịch vụ
B. Đội ngũ nhân viên
C. Đội ngũ lãnh đạo
D. Công nghệ
A. Chức năng tìm kiếm thông tin
B. Chức năng truyền thông
C. Chức năng giao dịch
D. Chức năng thanh toán
A. Thương mại trực tuyến (Online
trade)
B. Thương mại điều khiển học

STT

Nội dung câu hỏi

36.

Yếu tố nào KHÔNG phải chức năng của
nhà tạo thị trường điện tử:

37.

Một doanh nghiệp tạo lập Website nhằm
đưa người mua và người bán lại với nhau.
Đây là mô hình kinh doanh:

38.

Nhận định nào là lợi thế của ngân hàng
trực tuyến:

39.

Tiếp cận thông tin đa dạng về một loại sản
phẩm sẽ giúp khách hàng:

40.

Doanh nghiệp nào sau đây gọi là loại hình
doanh nghiệp ảo hoàn toàn:

41.

Tại Việt Nam chính phủ chưa cung cấp
dịch vụ nào trong số các dịch vụ sau:

42.

Facebook.com sử dụng chủ yếu mô hình
doanh thu nào:

43.

Nhận định nào sau đây thường chính xác
khi nói tới các sản phẩm cá biệt hóa

44.

Tiếp cận thông tin đa dạng về một loại sản
phẩm không giúp khách hàng:

Phương án
(Cyber trade)
C. Thương mại số hóa (Digital
commerce)
D. Thương mại điện tử (Electronic
commerce)
A. Đảm bảo lợi nhuận cho người
môi giới
B. Kết nối người mua và người bán
C. Cung cấp môi trường và công
cụ để các bên có thể tiến hành kinh
doanh
D. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc
tiến hành giao dịch
A. Nhà tạo thị trường
B. Nhà cung cấp nội dung
C. Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến
D. Nhà bán lẻ điện tử
A. Thanh toán hóa đơn trực tuyến

B. Vấn tin số dư tài khoản
C. Chuyển khoản điện tử
D. Tất cả các đáp án
A. Biết được chi phí sản xuất (1)
B. Chống được nguy cơ lừa đảo
trên mạng (2)
C. Ra quyết định mua hàng đúng
nhất (3)
D. Cả (1) và (2)
A. Công ty thương mại điện tử
thuần túy
B. Công ty thương mại điện tử toàn
phần
C. Công ty ảo
D. Tất cả các đáp án
A. Cấp Visa điện tử
B. Hải quan điện tử
C. Đấu giá điện tử
D. Kê khai thuế điện tử
A. Quảng cáo
B. Giao dịch
C. Bán hàng
D. Đăng ký
A. Cao hơn giá bán sản phẩm
tương tự
B. Thấp hơn giá bán sản phẩm
tương tự
C. Bằng giá bán sản phẩm tương tự
D. Chênh lệch không đáng kể với
giá bán sản phẩm tương tự

A. Biết được chi phí sản xuất
B. Ra quyết định mua hàng đúng
nhất
C. Tìm được mức giá rẻ nhất
D. Thương lượng được mức giá tốt
nhất

STT

Nội dung câu hỏi

45.

Doanh nghiệp nào sau đây gọi là loại hình
doanh nghiệp ảo hoàn toàn:

46.

Trong các mô hình kinh doanh sau đây, mô
hình nào không phải mô hình kinh doanh
B2C:

47.

Nhận định nào sau đây là chính xác khi
nói tới các sản phẩm cá biệt hóa:

48.

49.

Ebay.com cung cấp các cửa hàng ảo để cho
những người bán hàng khác thuê và thực
hiện hoạt động đấu giá cho các sản phẩm.
Doanh thu của eBay thu được từ
những nguồn nào:
Từ góc độ …, thương mại điện tử đang
thực hiện kinh doanh điện tử bằng cách
hoàn thành quá trình kinh doanh thông qua
mạng điện tử và với cách ấy sẽ dần thay
thế cách thức kinh doanh vật thể thông
thường.

50.

Siêu thị điện máy Trần Anh vừa bán hàng
trong môi trường truyền thống, vừa bán
hàng trên website, Trananh.vn thuộc loại
hình thương mại nào:

51.

Chính phủ cung cấp chứng minh thư nhân
dân điện tử cho người dân. Đây được gọi
là loại hình thương mại điện tử nào?

52.

Trong những dịch vụ sau đây, dịch vụ nào

không phải là dịch vụ công:

53.

Loại hình nào sau đây là loại hình chủ yếu
trong thương mại điện tử:

54.

Nhận định nào sau đây không phải là đặc
điểm của thương mại điện tử:

Phương án
A. Công ty thương mại điện tử toàn
phần
B. “Cú nhắp và vữa hồ”
C. Thương mại truyền thống
D. Công ty “dot com”
A. Nhà tạo lập thị trường
B. Trung gian giao dịch
C. Nhà cung cấp nội dung
D. Phân phối điện tử
A. Thấp hơn giá bán sản phẩm
tương tự
B. Bằng giá bán sản phẩm tương tự
C. Chênh lệch không đáng kể với
giá bán sản phẩm tương tự
D. Thỏa mãn cao hơn so với các
sản phẩm tương tự
A. Thu phí đăng kí (1)

B. Thu phí giao dịch (2)
C. Doanh thu quảng cáo (3)
D. Cả (1) và (2)

A. Thương mại
B. Công nghệ thông tin
C. Quá trình kinh doanh
D. Dịch vụ
A. Thương mại truyền thống
(Brick and mortar)
B. Thương mại điện tử từng phần
(Click and mortar)
C. Thương mại điện tử toàn phần
(Virtual)
D. Công ty Dotcom
A. G2B
B. G2C
C. G2E
D. G2G
A. Thuế điện tử
B. Hải quan điện tử
C. Chứng minh thư điện tử
D. Ngân hàng điện tử
A. B2E (Business – to –
Employee)
B. B2C (Business – to –
Consumer)
C. B2G (Business – to –
Goverment)
D. G2C (Goverment – to –

Consumer)
A. Là phương thức thương mại sử
dụng phương tiện điện tử
B. Bao gồm nhiều hoạt đông phong
phú, đa dạng

STT

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Nội dung câu hỏi

Twitter.com cung cấp một không gian số
hóa cho các cá nhân chia sẻ kinh nghiệm,
mối quan tâm, sở thích và thu tiền chủ yếu
từ dịch vụ quảng cáo và phí đăng ký. Loại
mô hình kinh doanh nào Twitter.com đang
áp dụng:
Chodientu.vn tạo ra môi trường cho phép
khách hàng cá nhân tham gia và mua được
sản phẩm hàng hóa với giá thấp và duy
nhất thông qua việc chào giá với doanh
nghiệp, mô hình Chodientu.vn cung cấp là
mô hình nào:

Phương án
C. Làm tăng chi phí của sản phẩm,
dịch vụ
D. Có tính lịch sử
A. Nhà cung cấp dịch vụ
B. Nhà cung cấp cộng đồng
C. Nhà bán lẻ điện tử
D. Nhà kiến tạo thị trường
A. Sàn giao dịch
B. Đấu giá trực tuyến
C. Bán hàng trực tuyến
D. Đấu giá ngược

A. B2B

Website ecosys.gov.vn là website cung
B. B2C
cấp dịch vụ chứng nhận xuất xứ điện tử
C. G2B
cho doanh nghiệp, đây là mô hình nào:
D. G2C
Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan A. Công nghệ thông tin
trọng nhất đối với sự phát triển thương mại B. Nguồn nhân lực
C. Môi trường pháp lý, kinh tế
điện tử:
D. Môi trường chính trị, xã hội
A. Thương mại thông tin (1)
Pico.vn đang ở cấp độ nào của thương mại B. Thương mại giao dịch (2)
điện tử:
C. Thương mại cộng tác
(3) D. Cả (1) và (2)
A. Thương mại truyền thống
Loại hình thương mại điện tử nào phù hợp
B. Thương mại điện tử từng phần
nhất với các doanh nghiệp Việt Nam hiện
C. Thương mại điện tử toàn phần
nay:
D. Thương mại số hóa
A. Điện thoại
Phương tiện điện tử nào sau đây thường
B. Máy tính
không được sử dụng trong các giao dịch
C. Máy tính bảng
điện tử:
D. Ti vi

A.
Amazon.com
Chỉ ra website khác biệt với 3 website còn B. Vinabook.com -> Zalora.vn
lại:
C. Lazada.com
D. Walmart.com
A. Nâng cao an ninh trong nước
B. Người dân được tiếp cận với
dịch vụ công
Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải lợi ích của
C. Nâng cao mức sống của người
Thương mại điện tử với xã hội:
dân
D. Chuyên môn hóa người bán
A. E-commerce (Thương mại điện
tử)
Việc thực hiện những giao dịch thương B. M-commerce (Thương mại di
mại thông qua thiết bị di động trong môi động)
C. I-commerce (Thương mại điện
trường mạng không dây được gọi là:
tử thông tin)
D. T-commerce (Thương mại điện
tử giao dịch)
Luật giao dịch điện tử Việt Nam:
A. Hình thành năm 1997, có hiệu

STT

Nội dung câu hỏi

66.

Trường hợp nào sau đây được gọi là
thương mại điện tử thuần túy:

67.

Hạn chế khó khắc phục nhất của thương
mại điện tử:

68.

Chính phủ điện tử cung cấp tất cả các dịch
vụ ngoại trừ dịch vụ:

69.

Công ty ABC bán hàng trên website của
mình cho khách hàng trả giá cao nhất. Họ
đang sử dụng mô hình:

70.

Mặt hàng nào bán chạy trên Internet:

71.

Thông qua website của mình, doanh
nghiệp cho phép một khách hàng tự thiết

kế một sản phẩm, dịch vụ theo các yêu cầu
riêng của họ. Doanh nghiệp đang tiến
hành:

72.

Doanh nghiệp A giúp các cá nhân bán
hàng hóa dịch vụ trên website của mình và
thu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch. Loại
hình thương mại điện tử doanh nghiệp A

Phương án
lực 01/03/1998
B. Hình thành năm 2001, có hiệu
lực 01/03/2002
C. Hình thành năm 2005, có hiệu
lực 01/03/2006
D. Hình thành năm 2009, có hiệu
lực 01/03/2010
A. Khách hàng mua đĩa phần mềm
tại website Buy.com và lựa chọn
phương thức giao hàng qua DHL,
thanh toán bằng thẻ tín dụng tại
website này
B. Khách hàng mua phần mềm tại
website Buy.com và download trực
tiếp về máy tính, thanh toán bằng
thẻ tín dụng tại website này
C. Khách hàng mua phần mềm tại
website Buy.com và download trực

tiếp về máy tính, thanh toán gửi
tiền qua bưu điện
D. Khách hàng mua đĩa phần mềm
tại website Buy.com và lựa chọn
phương thức giao hàng qua DHL
A. Tâm lý, thói quen tiêu dùng
B. Thiếu vốn đầu tư và công nghệ
C. Khó đảm bảo các vấn đề an
toàn, bảo mật
D. Thị trường tiềm năng nhỏ
A. Cung cấp các biểu mẫu của
chính phủ
B. Bán các mặt hàng thương mại
C. Cung cấp các dịch vụ công
D. Cung cấp khả năng tiếp cận
thông tin của hệ thống cơ quan
hành chính
A. Đấu giá trực tuyến
B. Marketing liên kết
C. Khách hàng trả giá
D. Quản trị kênh phân phối
A. Sách và đĩa CD
B. Đồ điện tử dân dụng
C. Dịch vụ giải trí
D. Tất cả các mặt hàng
A. Cá nhân hoá sản phẩm, dịch vụ
B. Cá biệt hoá hàng loạt sản phẩm,
dịch vụ
C. Bán hàng cho khách hàng cá
nhân

D. Bán hàng theo phương thức đấu
giá
A. B2C
B. P2P
C. C2C
D. B2B

STT

73.

s74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Nội dung câu hỏi
đang áp dụng:

Website wsj.com cung cấp các thông tin
về tình hình tài chính cổ phiếu, chứng
khoán và thu phí của người sử dụng theo
từng nội dung khi tải về, website áp dụng
mô hình doanh thu nào dưới đây:

Phương án
A. Phí đăng ký
B. Phí giao dịch
C. Bán hàng hóa và dịch vụ
D. Phí liên kết

A. Sản xuất số lượng lớn các hàng
hoá giống nhau
B. Sản xuất những hàng hoá được
cá biệt hóa cho thị trường mục tiêu
Cá biệt hóa hàng loạt (mass customization)
C. Sản xuất một số lượng lớn các
cho phép các công ty: BỎ (trùng 25)
hàng hoá khác nhau
D. Hiểu được thị trường để từ đó
sản xuất sản phẩm có khả năng
thành công nhất
A. G2E
Cơ quan hành chính A cung cấp các dịch
vụ hải quan điện tử cho doanh nghiệp trên B. G2C
website của họ. Loại hình thương mại điện C. G2B
D. B2B
tử mà cơ quan này áp dụng:
A. Chính phủ điện tử

B. Bán lẻ điện tử
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là
một trong những ứng dụng cơ bản của:
C. Giải trí trực tuyến
D. Kinh doanh điện tử
A. Trùng nhau
B. Kinh doanh điện tử nằm trong
thương mại điện tử
Theo Andrew Bartel, thương mại điện tử
C. Thương mại điện tử nằm trong
và kinh doanh điện tử:
kinh doanh điện tử
D. Thương mại điện tử và kinh
doanh điện tử giao thoa nhau
A. B2G
B. B2B
Loại hình giao dịch thương mại điện tử
phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam là:
C. B2C
D. C2C
Thương mại điện tử cung cấp khả năng
mua bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và A. Kinh doanh
thông tin, hoạt động thanh toán qua mạng B. Thương mại
C. Trực tuyến
Internet và các dịch vụ trực tuyến khác,
đây là khái niệm được tiếp cận dưới góc D. Dịch vụ
độ:
A. B2B
Dịch vụ kê khai thuế điện tử cung cấp cho
B. G2B

doanh nghiệp thuộc loại hình thương mại
C. C2G
điện tử nào dưới đây:
D. G2G
Công ty X có website thương mại điện tử
A. C2C
cung cấp dịch vụ giúp các cá nhân mua B. C2G
bán hàng trực tiếp với nhau và thu một
C. C2B
khoản phí trên các giao dịch được thực
D. P2P
hiện. Các cá nhân đó đã sử dụng mô hình:

STT

82.

Nội dung câu hỏi

Phương án

A. Mạng Internet
Khi nói tới sự hình thành và phát triển của
B. Công nghệ thông tin
thương mại điện tử, trước hết người ta gắn
C. Mạng viễn thông
nó với sự ra đời và phát triển của…
D. Mạng Intranet

83.

Website GOLaodai.vn cho phép một
khách hàng tự thiết kế, may đo bộ trang
phục theo các yêu cầu của họ. Website
mang lại lợi ích nào cho khách hàng:

84.

Hoạt động cho phép khách hàng tự thiết kế
và tham gia trực tiếp vào trong quá trình
sản xuất, tạo nên sản phẩm của riêng mình.
Đó là việc doanh nghiệp mang đến cho
khác hàng:

85.

Lợi ích của thương mại điện tử đối với xã
hội :

86.

Theo Andrew Bartel, kinh doanh điện tử
bao gồm các hoạt động nào :

87.

Chức năng nào không thuộc thương mại
điện tử :

88.

Chức năng nào thuộc thương mại điện tử

89.

Loại hình nào chiếm giá trị, tỷ trọng giao
dịch lớn nhất trong thương mại điện tử :

90.

Các doanh nghiệp có thể đăng ký cấp giấy
phép kinh doanh trên website. Loại hình
thương mại điện tử nào đang áp dụng:

91.

Mục đích của việc cá nhân hóa, cá biệt hóa
sản phẩm, dịch vụ của người bán nhằm:
BỎ (trùng 21)

92.

Chính phủ điện tử không cung cấp dịch vụ

A. Cá biệt hoá hàng loạt sản phẩm,
dịch vụ
B. Giá cả rẻ hơn
C. Cá nhân hóa, cá biệt hóa sản
phẩm

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống
A. Mục tiêu giá trị
B. Cá nhân hóa, cá biệt hóa sản
phẩm
C. Khách hàng tự quyết định giá cả
D. Tăng doanh thu bán hàng
A. Cải thiện niềm tin khách hàng
B. Giảm chi phí quản lý các cửa
hàng vật lý
C. Thanh toán không sử dụng tiền
mặt
D. Cá biệt hóa nhu cầu khách hàng
A. Sản xuất, nghiên cứu sản phẩm
B. Quản trị nguồn nhân lực và cơ
sở hạ tầng
C. Trao đổi đối tác doanh nghiệp
và người bán hàng
D. Tất cả các phương án
A. Chức năng giao dịch
B. Chức năng quản trị nguồn nhân
lực
C. Chức năng quản trị dịch
vụ D.Chức năng truyền thông
A. Chức năng phân phối, vận
chuyển
B. Chức năng quản trị nguồn nhân
lực
C. Chức năng quản trị dịch vụ
D.Chức năng kết nối toàn cầu
A. B2C

B. B2B
C. B2G
D. C2C
A. G2B
B. G2C
C. C2G
D. G2G
A. Tăng lợi nhuận nhờ đáp ứng
mong muốn của khách hàng
B. Tăng giá bán
C. Giảm chi phí
D. Yêu cầu của thương mại điện tử
A. Bán các mặt hàng thương mại

STT

Nội dung câu hỏi
nào: BỎ (trùng 68)

93.

Thương mại điện tử mang đặc điểm nào
sau đây :

94.

ECVN.com kết nối doanh nghiệp bán và
mua, cho phép họ thực hiện các trao đổi,
giao dịch thông qua website. ECVN.com

áp dụng loại hình thương mại điện tử nào :

95.

Thương mại điện tử không mang đặc điểm
nào sau đây:

96.

Loại hình tổ chức thương mại điện tử
“Click and mortar“ mang đặc điểm:

97.

98.

Doanh nghiệp A chỉ số hóa được duy nhất
quá trình thực hiện giao dịch. Doanh
nghiệp A là loại hình doanh nghiệp nào
sau đây:
Một người yêu âm nhạc mua một bản nhạc
bằng cách tải xuống trực tiếp từ cửa hàng
âm nhạc trực tuyến. Đây là mô hình
thương mại điện tử:

99.

Cách thức quảng cáo KHÔNG tiết kiệm
nhất là:

100.

Khái niệm nào dưới đây mô tả thương mại
điện tử C2C:

101. Internet khởi nguồn đầu tiên vào thời điểm

Phương án
B. Cung cấp các biểu mẫu của
chính phủ
C. Cung cấp các dịch vụ công
D. Cung cấp khả năng tiếp cận
thông tin của hệ thống cơ quan
hành chính
A. Hoạt động hỗ trợ của thương
mại điện tử rất đa dạng
B. Phụ thuộc vào sự phát triển của
Internet và máy tính
C. Mang lại phương thức kinh
doanh hiện đại
D. Tất cả đáp án
A. B2C
B. G2G
C. B2G
D. B2B
A. Phụ thuộc vào sự phát triển của
Internet và máy tính
B. Hoạt động hỗ trợ của thương
mại điện tử rất đa dạng
C. Mang lại phương thức kinh

doanh hiện đại
D. Không có đáp án đúng
A. Kinh doanh trong môi trường
trực tuyến và ngoại tuyến
B. Thương mại điện tử từng phần
C.“ Click and Brick“
D. Tất cả đáp án
A. Click and brick
B. Thương mại điện tử toàn phần
C. Công ty ảo
D. Thương mại truyền thống
A. B2C
B. B2B
C. B2E
D. C2E
A. Quảng cáo trên tạp chí chuyên
ngành, vô tuyến truyền hình
B. Đăng ký trên các công cụ tìm
kiếm
C. Liên kết quảng cáo giữa các
doanh nghiệp với nhau
D. Sử dụng chiến lược lan toả viral marketing
A. Cả người mua và người bán là
các cá nhân
B. Người mua là cá nhân và người
bán là doanh nghiệp
C. Cả người mua và người bán là
các doanh nghiệp
D. Người bán là cá nhân và người
mua là doanh nghiệp

A.Năm 1968

STT

Nội dung câu hỏi
nào:

Theo tổ chức Ủy ban Châu Âu (EU),
102. thương mại điện tử được hiểu:

Xem thêm :  Loài hoa tượng trưng cho sự hy vọng và ý nghĩa đằng sau đó

“TMĐT bao gồm các hoạt động sản xuất,
quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm,
được mua bán và thanh toán trên mạng
Internet và được giao nhận một cách hữu
103.
hình tất cả các sản phẩm cũng như những
thông tin số hóa thông qua mạng Internet”.
Đây là khái niệm thương mại điện tử được
hiểu theo:

104.

Đặc điểm nào không phải của thương mại
điện tử:

Các tổ chức chia sẻ thông tin qua mạng
105. Internet nhằm phối hợp hiệu quả là thuộc
giai đoạn:

Việc cá biệt hóa cho phép các doanh
106. nghiệp:

107. Yếu tố nào không phải là chức năng của

Phương án
B. Năm 1969
C. Năm 1970
D. Năm 1971
A. Là việc tiến hành các giao dịch
thương mại thông qua mạng
Internet, mạng truyền thông và các
phương tiện điện tử khác
B. Là việc thực hiện hoạt động
kinh doanh qua các phương tiện
điện tử, dựa trên việc xử lý và
truyền số liệu điện tử dưới dạng
văn bản, hình ảnh và âm thanh
C. Là toàn bộ các giao dịch mang
tính thương mại được tiến hành
bằng các phương tiện điện tử
D. Là các giao dịch mua bán được
tiến hành bằng mạng Internet
A. Tổ chức Ủy ban Châu Âu (EU)
B. Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO)
C. Tổ chức hợp tác và phát triển
kinh tế của Liên Hiệp Quốc
(OECD)
D. Luật mẫu về TMĐT của Ủy

ban Liên Hợp Quốc về Luật
thương mại quốc tế (UNCITRAL)
A. Là phương thức sử dụng
phương tiện điện tử để thực hiện
các hoạt động mua bán
B. Thông tin thị trường trở thành
công cụ cạnh tranh đắc lực
C. Thương mại điện tử có sự kế
thừa, phát triển các hoạt động của
thương mại truyền thống
D. Thương mại điện tử phát triển
dựa trên khai thác, ứng dụng bởi
yếu tố công nghệ
A. Giai đoạn thương mại điện tử
thông tin
B. Giai đoạn thương mại điện tử
cộng tác
C. Giai đoạn thương mại điện tử
giao dịch
D. Giai đoạn thương mại điện tử
tích hợp
A. Sản xuất hàng loạt một lượng
lớn các sản phẩm đối với xã hội
B. Sản xuất các sản phẩm mang
tính cá nhân
C. Sản xuất lượng lớn các sản
phẩm đồng nhất với nhau
D. Hiểu được nhu cầu xã hội để tạo
ra sản phẩm thành công
A.Truyền thông thông tin

STT

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Nội dung câu hỏi
thương mại điện tử

Phương án
B. Cải thiện phân phối tất cả hàng
hóa qua mạng Internet
C. Cải thiện các quy trình kinh
doanh
D. Cải thiện dịch vụ thông qua ứng
dụng công nghệ

A. Sản xuất hàng hóa và dịch vụ
theo đơn đặt hàng (1)
B. Cho phép khách hàng trực tiếp
Đặc điểm của tính chất cá biệt của khách
tham gia quá trình thiết kế, tạo ra
hàng là: BỎ
sản phẩm (2)
C. Giảm chi phí sản xuất (3)
D. Cả (1) và (2)
A. Giá sản phẩm trên thị trường
B. Mức giá khách hàng sẵn sàng
Với đặc điểm cá biệt sản phẩm của khách
chấp nhận thanh toán
hàng, định giá căn cứ dựa trên:
C. Chi phí sản xuất
D. Giá của sản phẩm tương tự như
sản phẩm thông thường
A. Kết nối người mua và người bán
(1)
B. Người mua và người bán chủ
yếu tìm kiếm thông tin giao dịch
Đặc điểm của thị trường điện tử là:
(2)
C. Được kiến tạo dựa trên ứng
dụng của công nghệ Internet (3)
D. Cả (1) và (3)
A. Đưa ra quyết định tốt nhất để
mua sản phẩm
B. Tìm mức giá tốt nhất của sản
Một doanh nghiệp cung cấp cho người sử phẩm giữa các nhà cung cấp là

dụng công cụ so sánh giá sẽ cho phép thành viên của site đó
C. Tìm giá tốt nhất của sản phẩm
người sử dụng:
trên mạng Internet
D. Xác định giá sản phẩm phù hợp
với sự chi trả
A.Năm 1985
Việt Nam chính thức kết nối thành công
B. Năm 1997
C. Năm 2000
với internet thế giới năm bao nhiêu:
D. Năm 2003
“Thương mại điện tử cung cấp một địa
A. Góc độ cộng đồng
điểm hợp nhất cho những thành viên của
B. Góc độ quá trình kinh doanh
cộng đồng để học hỏi, trao đổi và hợp tác”.
C. Góc độ hợp tác
Đây là khái niệm thương mại điện tử được
D. Góc độ dịch vụ
hiểu theo:
A. Product, Process và Player
B. Product, Place và Promotion
3P trong mô hình không gian 3P là:
C. People, Process và Price
D. Product, Process và People
A. Loại hình tổ chức thương mại
điện tử toàn phần
Website go-indochine.com là nhà cung cấp
B. Loại hình tổ chức thương mại

dịch vụ đang tồn tại dưới dạng thức:
điện tử từng phần
C. Loại hình tổ chức thương mại

STT

116.

Nội dung câu hỏi

Website tuduyketoan.com là mô hình kinh
doanh cung cấp dịch vụ nào:

Chiến lược mũi nhọn trong quyết định
117. thay đổi hình thức kinh doanh của website
go-indochine.com là gì:

Triết lý kinh doanh của tuduyketoan.com
118. là gì:

119.

Nhận định nào là lợi ích của các nhà kinh
doanh bất động sản trực tuyến:

120.

Thuật ngữ nào được sử dụng cùng nghĩa
với thuật ngữ thương mại điện tử:

Thương mại điện tử và Kinh doanh điện
121. tử:

122.

Lợi ích của thương mại điện tử với xã hội
là:

Khi phát triển sang thị trường Nhật Bản,
Dell gặp thất bại vì thiết kế giao diện bằng
123.
nền đen và chữ trắng. Đây là trở ngại
mang tính:
Lợi ích cơ bản nhất của thương mại điện
124. tử với doanh nghiệp là:

Loại hình tổ chức thương mại điện tử
“click and mortar” được tạo bởi 3 yếu tố
125. 3P: sản phẩm (P1),….(P2), các tác nhân
tham gia (P3) và mang đặc điểm gì?

Phương án
truyền thống
D. Tất cả các đáp án
A. Giáo dục, đào tạo
B. Tin tức, thông tin
C. Dịch vụ mua sắm
D. Tất cả các đáp án
A. Mở website go-indochine.com

B. Nâng cấp website của công ty
C. Xây dựng uy tín với đối tác
D.Tập trung bán hàng và marketing
trực tuyến
A. Tập trung vào chất lượng
B. Làm việc theo phương pháp tư
duy logic sáng tạo
C. Quan tâm tới nguyện vọng và sự
lựa chọn của người học
D. Tất cả các đáp án
A. Cho phép tiến hành ký kết hợp
đồng trực tuyến
B. Tiết kiệm nhiều chi phí, nhân
lực, thời gian
C. Sắp xếp kết quả tìm kiếm bất
động sản theo số lượng người vào
xem
D. Khó tìm kiếm thông tin
A. Thương mại online (1)
B. Thương mại số hóa (2)
C. Thương mại điện tử thuần túy
(3)
D. Cả (1) và (2)
A. Giống nhau
B. Khác nhau
C. Giao thoa nhau
D. Không có đáp án đúng
A. Giảm chi phí xử lý đơn đặt hàng
B. Gia tăng lòng trung thành
C. Giảm ô nhiễm môi trường

D. Tât cả các đáp án
A. Kỹ thuật (1)
B. Phi kỹ thuật (2)
C. Cả (1) và (2)
D. Không có đáp án đúng
A. Mở rộng thị trường
B. Giảm chi phí
C. Hoàn thiện chuỗi cung ứng
D. Nâng cao chất lượng dịch vụ
A. Các quá trình (P2) và trong đó
có ít nhất một yếu tố là số hóa
B. Các quá trình (P2) và trong đó
ba yếu tố là số hóa
C. Xúc tiến (P2)và trong đó ba yếu
tố là số hóa
D. Xúc tiến (P2)và trong đó có ít
nhất một yếu tố là số hóa

STT

Nội dung câu hỏi
“Thương mại điện tử là tạo khả năng đào
tạo và giáo dục trực tuyến ở các trường
126. phổ thông, đại học và các tổ chức khác bao
gồm cả các doanh nghiệp”. Đây là khái
niệm thương mại điện tử được hiểu theo:
Mạng tiền thân của mạng toàn cầu Internet
127.
là :

Trong những website sau đây, những
website nào không kinh doanh theo mô
128.
hình C2C?

129.

Những website nào sau đây không phải là
website B2C:

Amazon cung cấp cả sản phẩm vật lý lẫn
sản phẩm số hóa, Amazon hoàn toàn bán
130. hàng qua website mà không có cửa hàng
vật lý, mô hình của Amazon.com thuộc
loại hình thương mại điện tử nào:
131.

Dịch vụ được cung cấp trong thương mại
di động (M-commerce) :

132.

Loại hình kinh doanh nào sau đây là của
Chodientu.vn:

133.

Những dịch vụ nào chưa được cung cấp tại
Việt Nam:

Đâu là lợi ích của hình thức mua theo
134. nhóm:

Hạn chế khó khắc phục nhất khi đẩy mạnh
135. cung cấp dịch vụ Internet banking tại Việt
Nam là:
Tại Việt Nam chính phủ CHƯA cung cấp
136. dịch vụ nào cho doanh nghiệp (G2B) trong
số các dịch vụ sau:
Muare.vn cho phép các doanh nghiệp tạo
137. gian hàng trên website của mình và thu phí

Phương án
A. Góc độ giáo dục
B. Góc độ đào tạo
C. Góc độ hợp tác
D. Góc độ dịch vụ
A. Mạng NSFNET
B. Mạng MILNET
C. Mạng ARPANET
D. Mạng EUNET
A. Vatgia.com
B. Enbac.com
C. Rongbay.com
D. Ben.vn
A. Dell.com
B. Walmart.com
C. Ebay.com
D. Alibaba.com
A. Thương mại điện tử toàn phần

(1)
B. Thương mại điện tử từng phần
(2)
C. Thương mại truyền thống (3)
D. Cả (1) và (2)
A. Tài chính di động
B. Đấu thầu điện tử
C. Hải quan điên tử
D. Bảo mật thông tin
A. B2E
B. B2B
C. C2C
D. B2G
A. Giấy khai sinh điện tử
B. Hải quan điện tử
C. Thuế điện tử
D. Đấu giá điện tử
A. Sản phẩm và dịch vụ có giá rẻ
hơn (1)
B. Các doanh nghiệp giải phóng
được hàng tồn nhiều hơn (2)
C. Sản phẩm và dịch vụ không có
tính cá biệt và đặc trưng (3)
D. Cả (1) và (2)
A. Khó đảm bảo các vấn đề an
toàn, bảo mật (1)
B. Tâm lý tiêu dùng của khách
hàng (2)
C. Thị trường tiềm năng nhỏ (3)
D. Cả (1) và (2)

A. Cấp Visa điện tử
B. Hải quan điện tử
C. Hỗ trợ thông tin điện tử
D. Kê khai thuế điện tử
A. Nhà cung cấp cộng đồng
B. Nhà cung cấp dịch vụ

STT

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

Nội dung câu hỏi
Phương án
dịch vụ từ các gian hàng đó. Mô hình kinh C. Nhà bán lẻ điện tử
doanh điện tử nào Muare.vn đang áp dụng: D. Nhà tạo thị trường
A. Đảm bảo lợi nhuận cho người
môi giới (1)
B. Kết nối người mua và người bán
Yếu tố nào KHÔNG phải chức năng của
(2)
nhà tạo thị trường điện tử:
C. Thực hiện hoạt động mua bán
(3)
D. Cả (1) và (2)
A. Nhà tạo thị trường
Một doanh nghiệp tạo lập Website nhằm
B. Nhà cung cấp nội dung
đưa người mua và người bán lại với nhau.
C. Nhà bán lẻ điện tử
Đây là mô hình kinh doanh:
D. Nhà cung cấp dịch vụ
A. Trao đổi trực tiếp với nhân viên
ngân hàng
Nhận định nào KHÔNG phải là lợi thế của
B. Thanh toán hóa đơn trực tuyến
ngân hàng trực tuyến:
C. Truy cập bất cứ lúc nào
D. Chuyển khoản điện tử
A. Thương mại điện tử từng phần
Thuật ngữ “Click and brick“ trong thương B. Thương mại điện tử toàn phần
mại điện tử dùng để nói đến:

C. Kinh doanh điện tử
D. Thương mại điện tử thuần túy
A. Chi phí đầu tư ban đầu lớn
B. Tăng phúc lợi xã hội
Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của
C. Khách hàng có nhiều sự lựa
ứng dụng Thương mại điện tử:
chọn hơn
D. Giảm chi phí kinh doanh
A. Internet
Theo cách hiểu rộng nhất hiện nay,
B. Các mạng truyền thông
Thương mại điện tử là việc sử dụng…. để
C. Mạng truyền thông di động
tiến hành các hoạt động thương mại:
D. Thiết bị số cá nhân
A. Chuyên môn hóa người bán
B. Giảm chi phí
Lợi ích nào KHÔNG phải là lợi ích của
C. Hoàn thiện chuỗi cung ứng
thương mại điện tử đối với doanh nghiệp:
D. Xâm nhập các thông tin về
thanh toán
A. Đòi hỏi đầu tư hạ tầng công
nghệ thông tin
Vấn đề nào là hạn chế của thương mại
B. Khả năng mở rộng thị trường
điện tử:
C. Khả năng hoạt động 24/7
D. Tạo lập mạng lưới nhà phân

phối và người cung cấp
A. Các cá nhân có thể giao dịch dễ
dàng hơn
B. Không giới hạn về băng thông
Nhận định nào dưới đây là lợi ích của
ngành viễn thông
thương mại điện tử:
C. Mua hàng trực tuyến tương tự
như mua hàng truyền thống
D. Không gặp rủi ro trong quá trình
mua bán
A. Tổ chức thương mại truyền
Loại hình doanh nghiệp nào sau đây là sự
thống
kết hợp giữa thương mại điện tử và thương
B. “Brick and mortar“
mại truyền thống:
C. Công ty thương mại điện tử toàn

STT

Nội dung câu hỏi

Doanh nghiệp du lịch trực tuyến và doanh
148. nghiệp du lịch truyền thống KHÔNG có sự
khác biệt về:
Người bán muốn thay đổi sản phẩm, dịch
149. vụ cho phù hợp với nhu cầu riêng biệt của
khách hàng để:

Thương mại điện tử là việc tiến hành các
150. giao dịch thương mại thông qua:

151.

Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải hạn chế của
thương mại điện tử:

152. Chỉ ra lợi ích của thương mại điện tử:

153.

“Click and mortar“ được sử dụng cho loại
hình tổ chức:

154.

Lợi ích của thương mại điện tử đối với xã
hội:

Lợi ích nào KHÔNG phải là lợi ích của
155. thương mại điện tử đối với doanh nghiệp:

156.

Vấn đề nào là hạn chế của thương mại
điện tử :

157. Lợi ích nào KHÔNG phải là lợi ích của

Phương án
phần
D. “Click and brick“
A. Sản phẩm du lịch
B. Giá tour du lịch
C. Sự thuận tiện khi tìm kiếm
thông tin du lịch
D. Chất lượng dịch vụ du lịch
A. Có thể định giá cao hơn
B. Giảm chi phí
C. Khách hàng chỉ thích những sản
phẩm cá biệt hoá
D. Tiếp cận toàn cầu
A. Mạng truyền thông
B. Mạng Intranet
C. Mạng Internet
D. Mạng Extranet
A. Vấn đề an toàn giao dịch
B. Văn hoá của những người sử
dụng Internet
C. Thói quen mua sắm truyền
thống
D. Tạo động lực giúp giảm giá bán
A. Mua sắm theo thời gian thực
B. Tốc độ truyền tải thông tin qua
Internet chưa đủ lớn
C. Khách hàng yên tâm về an toàn
trong thương mại điện tử
D. Vấn đề lý luận và thực tiễn
thương mại điện tử đang được

hoàn thiện
A. Thương mại truyền thống
B. Thương mại điện tử từng phần
C. Thương mại điện tử thuần túy
D. Kinh doanh điện tử
A. Cải thiện niềm tin khách hàng
B. Thanh toán không sử dụng tiền
mặt
C. Tiếp cận các dịch vụ công
D. Giảm thiểu rủi ro trong giao
dịch
A. Tạo lập các mô hình kinh doanh
mới
B. Cung cấp dịch vụ công
C. Không hạn chế về không gian
và thời gian
D. Tiến hành giao dịch trong thời
gian thực
A. Khả năng mở rộng thị trường
B. Mua bán trong thời gian thực
C. Tạo lập mạng lưới nhà phân
phối và người cung cấp
D. Khả năng tiếp cận khách hàng
mục tiêu
A. Tạo lập các mô hình kinh doanh

STT

Phương án

mới
B. Không hạn chế về không gian
và thời gian
C. Cung cấp các dịch vụ công
D. Hoàn thiện chuỗi cung ứng
A. Sự thuận tiện khi tìm kiếm
Doanh nghiệp du lịch trực tuyến và doanh thông tin du lịch
158. nghiệp du lịch truyền thống KHÔNG có sự B. Địa điểm du lịch
C. Chất lượng dịch vụ du lịch
khác biệt về:
D. Giá tour du lịch
A. Môi trường kinh doanh
B. Bản chất và xác định chủ thể
tham gia
C. Giá sản phẩm, dịch vụ
D. Cung cầu trên thị trường điện tử
Việc phân loại các loại hình thương mại
159.
điện tử như B2C, B2B, C2C… dựa trên :

160.

Nội dung câu hỏi
ứng dụng thương mại điện tử đối với tổ
chức, doanh nghiệp:

Việc phân loại các loại hình thương mại
điện tử như B2C, B2B, C2C… dựa trên :

Hoạt động cho phép các đối tượng có thể

trao đổi, chia sẻ các thông tin, dữ liệu một
161. cách trực tiếp và không cần truy cập vào
một máy chủ chung. Loại hình thương mại
điện tử áp dụng :

A. Môi trường kinh doanh
B. Sản phẩm, dịch vụ, thông tin
C. Công nghệ áp dụng
D. Bản chất và đối tượng thực hiện
các giao dịch

A. C2C
B. B2C
C. P2P
D. C2B

A. Thương mại truyền thống
B. Kinh doanh điện tử
Walmart.com đang áp dụng loại hình tổ
162.
C. Thương mại thuần túy
chức thương mại điện tử nào?
D. Thương mại điện tử từng phần
A. Thay đổi thói quen mua hàng
B. Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật
Nhận định nào sau đây là lợi ích của
lớn
thương mại điện tử đối với người tiêu
C. Cung cấp sản phẩm mang tính
163. dùng:

cá biệt hóa
D. Tiến hành giao dịch trong thời
gian thực
A. Thương mại điện tử hoàn toàn
Các khẳng định dưới đây, khẳng định nào
độc lập với các hoạt động thương
164.
SAI:
mại truyền thống (1)
B. Thương mại điện tử giúp doanh

STT

Nội dung câu hỏi

Sự khác biệt cơ bản giữa loại hình dịch vụ
165. do các công ty du lịch trực tuyến cung cấp
so với các công ty du lịch truyền thống:

166.

Du lịch trực tuyến khác gì so với du lịch
truyền thống:

Website Amazon.com thực hiện việc bán
167. sách điện tử (ebook) cho khách hàng, loại
hình kinh doanh của Amazon được gọi là:

Nhận định nào dưới đây KHÔNG phải là

168. lợi ích của đào tạo trực tuyến:

169.

Nhận định nào dưới đây là lợi ích của đào
tạo trực tuyến:

170. Tính cá biệt của khách hàng là:

171. Thị trường điện tử là:

172.

Website nào dưới đây không phải là máy
tìm kiếm thông tin (search engine):

173.

Nhận định nào dưới đây không phải là hạn
chế của thương mại điện tử:

Phương án
nghiệp mở rộng thị trường với chi
phí thấp (2)
C. Thương mại điện tử cũng giống
với thương mại truyền thống đều bị
giới hạn về mặt không gian (3)
D. Cả (1) và (3)
A. Cung cấp dịch vụ suốt 24h/ngày
B. Cung cấp nhiều loại dịch vụ

C. Cung cấp dịch vụ với giá thấp
hơn
D. Nâng cao chất lượng phục vụ
A. Cung cấp dịch vụ suốt 24h/ngày
(1)
B. Cung cấp nhiều loại dịch vụ (2)
C. Hỗ trợ khách hàng tốt hơn (3)
D. Cả (1) và (3)
A. Thương mại điện tử toàn phần
(1)
B. Thương mại điện tử từng phần
(2)
C. Thương mại truyền thống (3)
D. Cả (1) và (2)
A. Tương tác trực tiếp giữa người
dạy và người học
B. Giảm chi phí đào tạo
C. Thuận tiện cho người học
D. Chương trình học đa dạng
A. Giảm chi phí
B. Tương tác trực tiếp
C. Thảo luận nhóm
D. Phụ thuộc lớn vào phần cứng và
phần mềm
A. Sản xuất hàng hóa và dịch vụ
theo đơn đặt hàng mang tính cá
nhân (1)
B. Cho phép khách hàng trực tiếp
tham gia quá trình thiết kế, tạo ra
sản phẩm (2)

C. Giảm chi phí sản xuất (3)
D. Cả (1) và (2)
A. Kết nối người mua và người bán
B. Gia tăng được lượng thông tin,
tốc độ truyền tải thông tin
C. Người mua và người bán chủ
yếu tìm kiếm thông tin giao dịch
D. Không có sự tham gia của bên
trung gian thứ ba
A. www.google.com
B. www. quote.com
C. www.ask.com
D. www.altheweb.com
A. Cần có các phần mềm và hệ
thống mạng
B. Tâm lý, thói quen tiêu dùng của

STT

Nội dung câu hỏi

Phương án
khách hàng
C. Mở rộng thị trường
D. Chi phí đầu tư lớn
A. Các quá trình thực hiện
Yếu tố nào sau đây được sử dụng để phân
B. Các phương tiện thanh toán
174. định các loại hình tổ chức thương mại điện

C. Các mạng truyền thông
tử:
D. Các máy chủ web
A. Amazon.com
Website nào dưới đây không hoạt động với B. Walmart.com
175.
C. Zappos.com
mô hình bán lẻ điện tử:
D. Linkedin.com
A. Tailieu.vn -> Yeucahat.com
B. Mp3.com
Website nào khác với những website còn
176.
C. Tainhacchuong.vn
lại:
D. Alphabooks.vn
A. Đặt phòng trực tuyến (1)
Checkinvietnam.com cung cấp dịch vụ
B. Đặt tour du lịch trực tuyến (2)
177.
nào:
C. Dịch vụ đào tạo trực tuyến (3)
D. Cả (1) và (2)
Mô hình kinh doanh là một phương pháp
A. Timmers
tiến hành kinh doanh, qua đó doanh nghiệp
B. Schneider
178. có được doanh thu điều kiện cơ bản để tồn
C. Turban
tại và phát triển trên thị trường”. Đây là

D. Hamel
quan điểm của ai?
A. Muachung.vn và Nhommua.vn
Trong những website dưới đây, những cặp
B. Thegioididong.com.vn và
website nào là đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Pico.vn
179. của nhau:
C. Ebay.com và Alibaba.com
D. Mp3.com và Zing.vn
A. Mục tiêu giá trị
……… là nhân tố duy nhất liên quan đến
B. Mô hình doanh thu
180. các vấn đề về chi phí và lợi nhuận của một C. Cơ hội thị trường
mô hình kinh doanh.
D. Môi trường cạnh tranh
A. Vinabook.com.vn
Trong những website sau đây, website nào B. Hotdeal.vn
181.
C. Ngoisao.net
có nguồn thu chủ yếu từ quảng cáo:
D. Enbac.com
Tailieu.vn thu tiền của khách hàng và cho A. Doanh thu quảng cáo
phép download số lượng tài liệu giới hạn, B. Doanh thu liên kết
182.
trong một khoảng thời gian nhất định trên C. Doanh thu đăng ký
website, doanh thu của tailieu.vn là:
D. Doanh thu phí giao dịch
Đặc điểm chung nhất của những website
A. Đều là mô hình kinh doanh B2B

sau đây là gì: yahoo.com, google.com,
B. Sản phẩm, dịch vụ là số hóa
C. Doanh thu chủ yếu là từ quảng
183. facebook.com,mp3.com,
consumerreports.org
cáo
D. Đều là công cụ tìm kiếm
Vnemart.com.vn là một Website giúp các
doanh nghiệp đưa thông tin về bản thân A. Sàn giao dịch
doanh nghiệp và hàng hóa doanh nghiệp B. Nhà phân phối điện tử
184.
C. Nhà môi giới giao dịch B2B
cần mua, cần bán và thu phí thành viên từ
các doanh nghiệp. Vnemart.com.vn đang D. Nhà kiến tạo thị trường
áp dụng mô hình kinh doanh:
Công ty A thu hút các doanh nghiệp khác A. Mô hình doanh thu bán hàng
185. bán hàng trên website của mình và thu phí B. Mô hình thu phí đăng kí

STT

Nội dung câu hỏi
ổn định hàng tháng. Mô hình doanh thu
chủ yếu mà công ty A áp dụng là:
GE Aircraft Engines bán qua Website các
chi tiết, phụ tùng cho các xưởng, các
186.
doanh nghiệp sửa chữa máy bay. Doanh
nghiệp đang áp dụng mô hình kinh doanh:
Cách thức mà qua đó doanh nghiệp có

được doanh thu trên thị trường, doanh thu
187. đó tạo ra lợi nhuận và lợi nhuận đó trên
vốn đầu tư lớn hơn các hình thức đầu tư
khác. Đây là khái niệm về:
Một Website cung cấp bài hát miễn phí,
nhận đặt logo từ các tổ chức, doanh nghiệp
188. trên website của mình và thu phí theo thời
gian duy trì và kích cỡ logo. Đây là mô
hình doanh thu:

189. Sàn giao dịch điện tử nhằm mục đích:

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

Website C là nhà cung cấp nội dung miễn
phí, nhận đặt logo của các doanh nghiệp
đối tác và thu phí theo số lượt click. Doanh
nghiệp C đang áp dụng mô hình doanh

thu:
“…….. là một phương pháp tiến hành kinh
doanh qua đó doanh nghiệp có được doanh
thu trên thị trường, là cơ sở để các doanh
nghiệp tồn tại và phát triển”.
Để có thể truy cập các nội dung thông tin
trên website của công ty Z, người sử dụng
phải bỏ ra một khoản tiền 60.000 VNĐ/
tháng hoặc 650.000 VNĐ/năm. Trong
trường hợp này, mô hình doanh thu của
công ty Z là:
Một doanh nghiệp có doanh thu từ việc
bán các bản nhạc trực truyến qua website
của mình. Mô hình doanh thu của doanh
nghiệp là:
Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu
trú website và thu phí dịch vụ cho cả năm.
Mô hình doanh thu mà doanh nghiệp áp
dụng là mô hình:
Để có thể truy cập các nội dung thông tin
trên website của công ty Consumer
Reports Online, người sử dụng phải bỏ ra
một khoản tiền 5,95 USD/1 tháng hoặc 26
USD/1 năm. Trong trường hợp này, mô
hình doanh thu của Consumer Reports
Online là:
“………là cách thức để sản phẩm, dịch vụ

Phương án
C. Mô hình thu phí giao dịch

D. Mô hình doanh thu quảng cáo
A. Nhà bán lẻ điện tử
B. Nhà phân phối điện tử
C. Nhà môi giới giao dịch B2B
D. Trung gian thông tin
A. Mô hình doanh thu
B. Mô hình kinh doanh
C. Chiến lược thị trường
D. Mục tiêu giá trị
A. Quảng cáo
B. Phí liên kết
C. Phí giao dịch
D. Đăng ký
A. Kết nối người mua và người bán
theo từng ngành hàng
B. Kết nối người mua và người bán
của nhiều ngành hàng
C. Kết nối người mua và người bán
trên một vùng lãnh thổ
D. Tất cả các phương án
A. Liên kết
B. Phí giao dịch
C. Quảng cáo
D. Đăng ký
A. Doanh thu quảng cáo
B. Doanh thu liên kết
C. Mô hình kinh doanh
D. Mô hình doanh thu
A. Mô hình thu phí giao dịch
B. Mô hình doanh thu đăng ký

C. Mô hình doanh thu bán hàng
D. Mô hình doanh thu quảng cáo
A. Doanh thu bán hàng
B. Doanh thu quảng cáo
C. Doanh thu liên kết
D. Doanh thu đăng ký
A. Doanh thu đăng ký
B. Doanh thu quảng cáo
C. Doanh thu phí giao dịch
D. Doanh thu liên kết
A. Mô hình thu phí giao dịch
B. Mô hình doanh thu bán hàng
C. Mô hình doanh thu quảng cáo
D. Mô hình doanh thu đăng kí
A. Mô hình doanh thu

STT

197.

198.

199.

200.

201.

Nội dung câu hỏi

của một doanh nghiệp đáp ứng được nhu
cầu của khách hàng và của thị trường”:
Doanh nghiệp X chuyên môn hóa trong
lĩnh vực cho các doanh nghiệp thuê các
phần mềm ứng dụng trên cơ sở Internet.
Mô hình kinh doanh nào doanh nghiệp
đang áp dụng:
Website X hỗ trợ các doanh nghiệp thực
hiện các giao dịch thông qua website và
thu phí giao dịch từ các thành viên. X đang
áp dụng mô hình kinh doanh:
Website chodientu.vn tạo điều kiện cho
các cá nhân mua bán sản phẩm, hàng hóa
với nhau và thu phí dịch vụ từ những
người mua bán đó. Loại mô hình kinh
doanh chodientu.vn đang áp dụng:
Website Vnemart.com.vn hỗ trợ các doanh
nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua
website và thu phí hàng năm từ các doanh
nghiệp thành viên. Vnemart đang áp dụng
mô hình doanh thu:
Một doanh nghiệp có doanh thu từ việc
bán các sản phẩm e-book trực truyến qua
website của mình. Mô hình doanh thu của
doanh nghiệp là:

Priceline.com cho phép khách hàng đặt và
202. trả giá thấp nhất trên website . Priceline áp
dụng mô hình:
203.

204.

205.

206.

207.

Website X hỗ trợ cho các cá nhân mua bán
sản phẩm, hàng hóa với nhau và thu phí
dịch vụ từ những người bán đó. Mô hình
doanh thu website X là:
Website eBay.com hỗ trợ cho các cá nhân
thực hiện đấu giá trực tuyến sản phẩm và
thu phí dịch vụ từ những người bán. Mô
hình doanh thu website eBay có được:
Website eBay.com hỗ trợ cho các cá nhân
thực hiện đấu giá trực tuyến sản phẩm và
thu phí dịch vụ từ những người bán. Mô
hình doanh thu website eBay có được:
DirectAg.com xây dựng thị trường trực
tuyến hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện
các trao đổi, giao dịch mua bán sản phẩm
nông nghiệp. Website áp dụng mô hình
kinh doanh:
Mô hình kinh doanh nào sau đây không
thuộc loại hình thương mại điện tử B2B :

Mô hình kinh doanh nào sau đây không

208. thuộc loại hình thương mại điện tử B2C :

Phương án
B. Cơ hội thị trường
C. Các mô hình kinh doanh hoàn
toàn mới
D. Mục tiêu giá trị
A. Nhà cung cấp dịch vụ B2B
B. Nhà phân phối điện tử
C. Nhà môi giới giao dịch B2B
D. Trung gian thông tin
A. Nhà cung cấp cộng đồng
B. Nhà kiến tạo thị trường
C. Nhà môi giới giao dịch B2B
D. Thị trường/sàn giao dịch
A. Nhà trung gian giao dịch
B. Nhà cung cấp cộng đồng
C. Cổng thông tin
D. Nhà kiến tạo thị trường
A. Bán hàng
B. Phí liên kết
C. Phí đăng ký/thuê bao
D. Phí quảng cáo
A. Doanh thu quảng cáo
B. Doanh thu bán hàng
C. Doanh thu giao dịch
D. Doanh thu đăng ký
A. Đấu giá trực tuyến
B. Bán hàng trực tuyến
C. Nhà cung cấp dịch vụ

Xem thêm :  Top 15 phim ma thái lan hài hước nhất phải xem 2020

D. Trung gian giao dịch
A. Phí bán hàng
B. Phí liên kết
C. Phí giao dịch
D. Tất cả phương án
A. Phí đăng ký/thuê bao
B. Phí liên kết
C. Phí giao dịch
D. Tất cả phương án
A. Phí quảng cáo
B. Phí liên kết
C. Phí bán hàng
D. Phí giao dịch
A. Nhà kiến tạo thị trường
B. Thị trường/Sàn giao dịch
C. Nhà môi giới giao dịch B2B
D. Nhà cung cấp cộng đồng
A. Nhà trung gian thông tin
B. Thị trường/Sàn giao dịch
C. Nhà môi giới giao dịch
D. Nhà trung gian giao dịch
A. Nhà bán lẻ điện tử
B. Nhà phân phối điện tử

STT

Nội dung câu hỏi

Mô hình kinh doanh nào sau đây

209.
thuộc loại hình thương mại điện
tử B2B :
Mô hình kinh doanh nào sau đây
210.
thuộc loại hình thương mại điện
tử B2C :
Website nào không áp dụng mô
211. hình nhà bán lẻ điện tử của loại
hình thương mại điện tử B2C :
Vietnamnet cung cấp tin tức miễn
phí, nhận các doanh nghiệp đặt
212. logo trên website của mình và thu
phí theo thời gian. Vietnamnet áp
dụng mô hình doanh thu
nào:
Vietnamnet cung cấp tin tức miễn
phí, nhận các doanh nghiệp đặt
213.
logo trên website của mình.
Vietnamnet áp dụng mô
hình kinh doanh nào:

Phư
ơng
án
C. Cổng thông tin
D. Nhà trung gian giao dịch
A. Nhà phân phối điện tử
B. Nhà kiến tạo thị trường

C. Nhà trung gian giao dịch
D. Tất cả phương án
A. Nhà môi giới giao dịch
B. Nhà cung cấp cộng đồng
C. Nhà phân phối điện tử
D. Trung gian thông tin
A. Amazon.com
B. Trananh.vn
C. Walmart.com
D. Mp3.com
A. Quảng cáo
B. Bán hàng
C. Liên kết
D. Phí giao dịch
A. Nhà cung cấp dịch vụ
B. Nhà cung cấp cộng đồng
C. Nhà trung gia giao dịch
D. Nhà cung cấp nội dung

A. Phí quảng cáo
Mô hình doanh thu của nhà cung
B. Phí liên kết
214. cấp cộng đồng trong loại hình
C. Bán hàng
thương mại điện tử B2C :
D. Tất cả đáp án
A. Phí quảng cáo
Mô hình doanh thu chủ yếu của
B. Phí đăng ký
215. nhà cung cấp nội dung trong loại

C. Phí giao dịch
hình thương mại điện tử B2C :
D. Tất cả đáp án
Để có thể sử dụng và nhận được A. Mô hình thu phí giao dịch
các dịch vụ hỗ trợ của sàn giao B. Mô hình doanh thu bán
hàng
216. dịch điện tử ECVN.com, doanh
C. Mô hình doanh thu quảng
nghiệp phải trả 5 triệu
VNĐ/năm (trở thành thành viên
cáo
VIP). Mô hình doanh thu của D. Mô hình doanh thu đăng kí
ECVN là:
ECVN.com kết nối người bán và
A. Nhà môi giới giao dịch
người mua, cho phép họ thực hiện
B. Nhà trung gian thông tin
217. các trao đổi, giao dịch thông qua
C. Nhà cung cấp dịch vụ
website. ECVN.com áp dụng mô
D. Thị trường/Sàn giao dịch
hình kinh doanh thương mại
điện tử nào :
A. Alibaba.com
Website nào áp dụng mô hình
B. Vatgia.com
218. chính là nhà bán lẻ điện tử của loại
C. Chodientu.vn
hình thương mại điện tử B2C :
D. Buy.com

A

B

D

A

D

D

A

D

D

D

B
A. Đáp ứng nhu cầu chung
Trananh.vn cho phép khách hàng
của khách hàng
thiết kế cấu hình máy tính theo nhu
B. Cá nhân, cá biệt hóa khách
219.
cầu cụ thể của họ. Điều đó thể hiện

hàng
mục tiêu giá trị nào trong thương
C. Mua sản phẩm với giá tốt
mại điện tử:
nhất
D. Giao dịch thuận tiện hơn
A. Mô hình kinh doanh
A
B. Mô hình doanh thu
Mục tiêu giá trị của một doanh
220. nghiệp là điểm cốt yếu của:
C. Mô hình doanh thu từ
quảng cáo
D. Mô hình giao dịch thương
mại

STT

Nội dung câu hỏi

Phư
ơng
án
điện tử

Tờ báo trực tuyến A cấp thông tin
miễn phí, nhận các doanh nghiệp
đặt logo trên website của mình và
221.

thu phí theo thời gian duy trì và
kích cỡ logo. Tờ báo trực tuyến A
đang áp dụng mô hình doanh thu
nào:
BỎ
Website của sàn giao dịch chứng
khoán HSE tiến hành các hoạt
222. động môi giới chứng khoán trực
tuyến và thu phí giao dịch. Loại
mô hình kinh doanh HSE đang
áp dụng:
Một Website bán thông tin thị
223. trường theo giá phụ thuộc vào giá
trị thông tin. Mô hình doanh thu
website này áp dụng:
Doanh nghiệp A bán các loại hàng
hóa trên website của doanh nghiệp
và cho phép khách hàng có thể đưa
224.
ra mức giá mình mong muốn cho
hàng hóa đó với điều kiện
thấp nhất và duy nhất. Doanh
nghiệp đang sử dụng mô hình kinh
doanh nào:

225.

226.

227.

228.

A. Quảng cáo
B. Bán hàng
C. Liên kết
D. Phí giao dịch

A. Nhà trung gian giao dịch
B. Nhà cung cấp cộng đồng
C. Nhà cung cấp dịch vụ
D. Nhà kiến tạo thị trường
A. Doanh thu bán hàng
B. Doanh thu liên kết
C. Doanh thu quảng cáo
D. Doanh thu đăng ký
A. Đấu giá đặt sẵn
B. Trung gian giao dịch
C. Bán hàng trực tuyến
D. Sàn giao dịch

A. Kết nối doanh nghiệp
mua và doanh nghiệp bán
theo từng ngành hàng
B. Kết nối doanh nghiệp
mua và doanh nghiệp bán
Sàn giao dịch điện tử theo chiều
của nhiều ngành hàng
sâu cho phép:
C. Kết nối doanh nghiệp

mua và doanh nghiệp bán
trên một vùng lãnh thổ
D. Tất cả các phương án
A. Sàn giao dịch theo chiều
rộng (ngang)
Metal.com là sàn giao dịch của các
B. Sàn giao dịch theo chiều
doanh nghiệp kinh doanh thép ở
sâu (dọc)
Việt Nam. Sàn này thuộc loại:
C. Cổng thông tin
D. Trung tâm thương mại
A. Mô hình doanh thu bán
hàng
Mô hình doanh thu cơ bản trong
B. Mô hình quảng cáo
thương mại điện tử là:
C. Mô hình phí đăng ký
D. Mô hình phí liên kết
A. Cổng thông tin
B. Nhà bán lẻ điện tử
Mô hình kinh doanh cơ bản trong
loại hình thương mại điện tử B2C: C. Nhà phân phối điện tử
D. Nhà cung cấp dịch vụ

A

A

A

A

B

B

B

Mỗi đề thi có: 50 câu, phân bổ vào các phần như trên.Thời gian thi: 60 phút làm bàiBảng lưu ngân hàng câu hỏi cho học phần Thương mại điện tử căn bản (3TC)STT1.2.3.Nội dung câu hỏiPhương ánA. Online trade (Thương mại trựctuyến)Các thuật ngữ nào sau đây được sử dụng B. Cyber trade (Thương mại điềutương đương với thuật ngữ thương mại khiển học)C. Electronic Business (Kinhđiện tử:doanh điện tử)D. Tất cả các đáp án“Thương mại điện tử là việc cung cấp,phân phối thông tin, sản phẩm, dịch vụ, A. Công nghệ thông tincác phương tiện thanh toán thông qua B. Dịch vụđường dây điện thoại, qua các mạng truyền C. Thương mạithông hoặc qua các phương tiện khác”. D. Kinh doanhĐây là khái niệm thương mại điện tử nhìntừ góc độ:A. “Click and mortar“Một doanh nghiệp bán các sản phẩm tạiB. “Ảo”các cửa hàng truyền thống và trên websiteC. Thương mại điện tử toàn phầncủa doanh nghiệp. Doanh nghiệp áp dụngD. Truyền thống thuần túyloại hình tổ chức thương mại điện tử:4.Ai là người sẽ có lợi khi tham gia thươngmại điện tử:5.Loại hình nào chính phủ điện tử không ápdụng:6.Loại hình nào KHÔNG phải là loại hìnhchủ yếu trong Thương mại điện tử:7.Thương mại điện tử làm giảm thời gianA. Khách hàngB. Người bán hàngC. Người cung cấpD. Tất cả các đáp ánA. C2CB. B2GC. C2GD. G2GA. B2E (Business – to – Employee)B. B2B (Business – to – Business)C.B2C (Business – to – Consumer)D.B2G (Business – to –Goverment)A. Sự thoả mãn khách hàngSTT8.9.10.11.12.Nội dung câu hỏicủa hầu hết các hoạt động kinh doanh,ngoại trừ:Phương ánB. Phát triển các chương trìnhquảng cáoC. Phân phối sản phẩmD.Tung sản phẩm mới ra thị trườngHai doanh nghiệp A và B thỏa thuận đặtbanner quảng cáo của đối tác trên site củamình và thu tiền căn cứ vào số lượng“click” chuột của khách hàng vào bannerquảng cáo. Loại mô hình doanh thu nàodoanh nghiệp A đang áp dụng:A. Phí liên kếtB. Phí quảng cáoC. Phí thuê baoD. Phí đăng kýThương mại điện tử có liên quan mật thiếtđến:A. Thương mại truyền thốngB. Sự phát triển của thiết bị phầncứngC. Sự phát triển của thiết bị phầnmềmD. Tất cả các đáp ánMột doanh nghiệp thu tiền của các doanhnghiệp khác thông qua việc điều hướngkhách hàng từ website của mình tớiwebsite của các doanh nghiệp này qua cácđường link. Mô hình doanh thu này thuộcloại:Website của doanh nghiệp D phục vụ nhưmột diễn đàn dành cho các cá nhân chia sẻkinh nghiệm, mối quan tâm, sở thích vàthu tiền từ dịch vụ quảng cáo và phí đăngký. Loại mô hình kinh doanh nào doanhnghiệp đang áp dụng:Trong các yếu tố sau, yếu tố nào khôngphải là lợi ích của thương mại điện tử đốivới xã hội:13.Doanh nghiệp Y xử lý toàn bộ các hoạtđộng mua bán thay cho các khách hàng làcá nhân trên internet. Mô hình kinh doanhnào doanh nghiệp đang áp dụng:14.Nhận định nào KHÔNG phải là lợi ích củacác nhà kinh doanh bất động sản trênInternet:15.Box.net cung cấp dịch vụ lưu trữ và truycập dữ liệu trực tuyến cho các cá nhân vàA.Thu phí liên kếtB. Thu phí quảng cáoC. Thu phí giao dịchD. Phí đăng kýA. Nhà cung cấp cộng đồngB. Bán lẻ trực tuyếnC. Nhà cung cấp dịch vụD. Nhà kiến tạo thị trườngA. Thông tin cá nhân được bảo vệtốt hơn so với thương mại truyềnthốngB. Nhiều người có thể làm việc từxa, làm giảm đi lại và tiêu thụ nănglượngC. Thương mại điện tử là động lựcgiảm giáD. Thương mại điện tử giúp mọingười ở mọi nơi có thể tiếp cậnthông tin về sản phẩm dễ dàng hơnA. Trung gian giao dịchB. Sàn giao dịchC. Nhà tạo thị trườngD. Môi giới giao dịchA. Cho phép tiến hành hoạt độngmua bán trực tuyếnB. Tiết kiệm thời gian xem bấtđộng sản trực tuyếnC. Sắp xếp kết quả tìm kiếm bấtđộng sản theo số lượng người vàoxemD. Tìm kiếm thông tin chi tiết vềbất động sảnA. Thu phí đăng kíB. Thu phí liên kếtSTT16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Nội dung câu hỏitổ chức và thu phí hàng tháng. Mô hìnhdoanh thu của box.net là:Phương ánC. Thu phí quảng cáoD. Thu phí giao dịchA. Sàn giao dịch điện tử B2BWebsite mà tại đó các doanh nghiệp có thểB. Cửa hàng trực tuyếnchào bán, chào mua và tiến hành các giaoC. “Phố Internet”dịch với nhau được gọi là:D. Trung tâm thương mại điện tửCông ty X giúp các khách hàng là cá nhân A. C2Cbán hàng hóa của mình thông qua trangB. B2Cweb của công ty và thu hoa hồng trên cácC. B2Bgiao dịch được thực hiện. Mô hình kinhD. P2Pdoanh công ty X đang áp dụng là:Một nhân viên trong phòng hành chính của A. B2Bmột công ty đặt vé máy bay trực tuyến cho B. B2GC. B2Cchuyến công tác của một nhóm cán bộ tạiwebsite của một hãng hàng không. Đây là D. B2Eví dụ về loại hình giao dịch:A. Đấu thầu điện tửDoanh nghiệp B mua các loại hàng hóaB. Đấu giá trực tuyến (đấu giá tăngqua website của mình từ khách hàng chàodần)giá thấp nhất. Doanh nghiệp đang sử dụngC. Bán hàng trực tuyếnmô hình kinh doanh:D. Sàn giao dịchTopcare thiết kế website bán các sản phẩm A. Thương mại điện tử thuần túyđồng thời công ty vẫn duy trì các cửa hàng B. Thương mại điện tử từng phầnvật lý trong môi trường truyền thông. Đây C. Thương mại điện tử toàn phầnlà loại hình tổ chức thương mại điện tử:D. Thương mại truyền thốngA. Tăng lợi nhuận nhờ đáp ứngmong muốn của khách hàngTại sao người bán muốn cá biệt hóa sảnB. Tăng giá bánphẩm:C. Giảm chi phíD. Yêu cầu của thương mại điện tử“Thương mại điện tử là công cụ mà thôngqua đó có thể đáp ứng được những mongmuốn của chính phủ, các doanh nghiệp,A. Thương mạingười tiêu dùng, các nhà quản lý để cắtB. Giáo dụcgiảm giá dịch vụ trong khi vẫn khôngC. Dịch vụngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách D. Công nghệ thông tinhàng và gia tăng tốc độ phân phối dịchvụ”. Đây là thương mại điện tử nhìn từgóc độ:Công ty Thế giới di động bán hàng hoáA. B2Bcho người tiêu dùng qua website B. B2CC. C2Cthegioididong.com, mô hình kinh doanhcủa công ty là:D. B2B2CA. Sàn giao dịch theo chiều sâu(dọc)Covisint là sàn giao dịch của các nhà sảnB. Sàn giao dịch theo chiều rộngxuất ô tô. Sàn này thuộc loại:(ngang)C. Trung tâm thương mạiD. Cổng thông tinA. Sản xuất những hàng hoá đượccá biệt cho thị trường mục tiêuCá biệt hóa hàng loạt (mass customization)B. Sản xuất số lượng lớn các hàngcho phép các công ty:hoá giống nhauC. Sản xuất một số lượng lớn cácSTTNội dung câu hỏi26.Việt Nam chính thức kết nối mạng Internetvào năm: BỎ (TRÙNG 112)27.Nhận định nào sau đây KHÔNG là hạnchế của thương mại điện tử:28.Nhận định nào về Thương mại điện tử ViệtNam là SAI:29.Nguyên liệu chính cho sản xuất đượcdoanh nghiệp mua chủ yếu qua:30.Vật dụng và sản phẩm phụ trợ cho sản xuất(MRO) được doanh nghiệp mua chủ yếuqua:31.Dịch vụ nào các website du lịch trực tuyếnKHÔNG cung cấp:32.Thương mại điện tử rút ngắn thời gian củahầu hết các hoạt động kinh doanh, ngoạitrừ:33.Ba yếu tố cơ bản: …………, tác nhân phânphối và quá trình thực hiện giao dịch là cơsở để phân loại các loại hình tổ chức kinhdoanh trong thương mại điện tử:34.Chức năng nào dưới đây không phải làchức năng cơ bản của thương mại điện tử:35.Thuật ngữ nào được sử dụng phổ biến nhấtđể nói về các hoạt động kinh doanh điện tửtrên Internet hiện nay:Phương ánhàng hoá khác nhauD. Hiểu được các khía cạnh đặcbiệt của thị trường để từ đó sảnxuất sản phẩm có khả năng thànhcông nhấtA. 1993B. 1995C. 1997D. 2000A. Thói quen tiêu dùng của kháchhàngB. Tính chính xác của thông tinC. Thiếu niềm tin vào thương mạiđiện tửD. Sự lừa đảo trên mạng có xuhướng tăngA. Thanh toán điện tử chưa pháttriểnB. Phát triển một cách tự phát,chưa có sự quy hoạch đồng bộC. Các website thương mại điện tửchưa thực sự được marketing tốtD. Tham gia chủ yếu vào thươngmại điện tử là các cá nhân vàdoanh nghiệp tư nhânA. EDIB. Website bán lẻC. Website bán buônD. Không phải các đáp án còn lạiA. EDIB. Website bán lẻC. Website bán buônD. Không phải các đáp án còn lạiA. Thông tin du lịchB. Đặt tour trực truyếnC. Đặt vé máy bayD. Chuyển đổi tiền tệA. Tạo lập và duy trì lòng trungthành của khách hàngB. Phát triển các chương trìnhquảng cáoC. Phân phối sản phẩmD.Tung sản phẩm mới ra thị trườngA. Hàng hóa, dịch vụB. Đội ngũ nhân viênC. Đội ngũ lãnh đạoD. Công nghệA. Chức năng tìm kiếm thông tinB. Chức năng truyền thôngC. Chức năng giao dịchD. Chức năng thanh toánA. Thương mại trực tuyến (Onlinetrade)B. Thương mại điều khiển họcSTTNội dung câu hỏi36.Yếu tố nào KHÔNG phải chức năng củanhà tạo thị trường điện tử:37.Một doanh nghiệp tạo lập Website nhằmđưa người mua và người bán lại với nhau.Đây là mô hình kinh doanh:38.Nhận định nào là lợi thế của ngân hàngtrực tuyến:39.Tiếp cận thông tin đa dạng về một loại sảnphẩm sẽ giúp khách hàng:40.Doanh nghiệp nào sau đây gọi là loại hìnhdoanh nghiệp ảo hoàn toàn:41.Tại Việt Nam chính phủ chưa cung cấpdịch vụ nào trong số các dịch vụ sau:42.Facebook.com sử dụng chủ yếu mô hìnhdoanh thu nào:43.Nhận định nào sau đây thường chính xáckhi nói tới các sản phẩm cá biệt hóa44.Tiếp cận thông tin đa dạng về một loại sảnphẩm không giúp khách hàng:Phương án(Cyber trade)C. Thương mại số hóa (Digitalcommerce)D. Thương mại điện tử (Electroniccommerce)A. Đảm bảo lợi nhuận cho ngườimôi giớiB. Kết nối người mua và người bánC. Cung cấp môi trường và côngcụ để các bên có thể tiến hành kinhdoanhD. Tạo điều kiện thuận lợi cho việctiến hành giao dịchA. Nhà tạo thị trườngB. Nhà cung cấp nội dungC. Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyếnD. Nhà bán lẻ điện tửA. Thanh toán hóa đơn trực tuyếnB. Vấn tin số dư tài khoảnC. Chuyển khoản điện tửD. Tất cả các đáp ánA. Biết được chi phí sản xuất (1)B. Chống được nguy cơ lừa đảotrên mạng (2)C. Ra quyết định mua hàng đúngnhất (3)D. Cả (1) và (2)A. Công ty thương mại điện tửthuần túyB. Công ty thương mại điện tử toànphầnC. Công ty ảoD. Tất cả các đáp ánA. Cấp Visa điện tửB. Hải quan điện tửC. Đấu giá điện tửD. Kê khai thuế điện tửA. Quảng cáoB. Giao dịchC. Bán hàngD. Đăng kýA. Cao hơn giá bán sản phẩmtương tựB. Thấp hơn giá bán sản phẩmtương tựC. Bằng giá bán sản phẩm tương tựD. Chênh lệch không đáng kể vớigiá bán sản phẩm tương tựA. Biết được chi phí sản xuấtB. Ra quyết định mua hàng đúngnhấtC. Tìm được mức giá rẻ nhấtD. Thương lượng được mức giá tốtnhấtSTTNội dung câu hỏi45.Doanh nghiệp nào sau đây gọi là loại hìnhdoanh nghiệp ảo hoàn toàn:46.Trong các mô hình kinh doanh sau đây, môhình nào không phải mô hình kinh doanhB2C:47.Nhận định nào sau đây là chính xác khinói tới các sản phẩm cá biệt hóa:48.49.Ebay.com cung cấp các cửa hàng ảo để chonhững người bán hàng khác thuê và thựchiện hoạt động đấu giá cho các sản phẩm.Doanh thu của eBay thu được từnhững nguồn nào:Từ góc độ …, thương mại điện tử đangthực hiện kinh doanh điện tử bằng cáchhoàn thành quá trình kinh doanh thông quamạng điện tử và với cách ấy sẽ dần thaythế cách thức kinh doanh vật thể thôngthường.50.Siêu thị điện máy Trần Anh vừa bán hàngtrong môi trường truyền thống, vừa bánhàng trên website, Trananh.vn thuộc loạihình thương mại nào:51.Chính phủ cung cấp chứng minh thư nhândân điện tử cho người dân. Đây được gọilà loại hình thương mại điện tử nào?52.Trong những dịch vụ sau đây, dịch vụ nàokhông phải là dịch vụ công:53.Loại hình nào sau đây là loại hình chủ yếutrong thương mại điện tử:54.Nhận định nào sau đây không phải là đặcđiểm của thương mại điện tử:Phương ánA. Công ty thương mại điện tử toànphầnB. “Cú nhắp và vữa hồ”C. Thương mại truyền thốngD. Công ty “dot com”A. Nhà tạo lập thị trườngB. Trung gian giao dịchC. Nhà cung cấp nội dungD. Phân phối điện tửA. Thấp hơn giá bán sản phẩmtương tựB. Bằng giá bán sản phẩm tương tựC. Chênh lệch không đáng kể vớigiá bán sản phẩm tương tựD. Thỏa mãn cao hơn so với cácsản phẩm tương tựA. Thu phí đăng kí (1)B. Thu phí giao dịch (2)C. Doanh thu quảng cáo (3)D. Cả (1) và (2)A. Thương mạiB. Công nghệ thông tinC. Quá trình kinh doanhD. Dịch vụA. Thương mại truyền thống(Brick and mortar)B. Thương mại điện tử từng phần(Click and mortar)C. Thương mại điện tử toàn phần(Virtual)D. Công ty DotcomA. G2BB. G2CC. G2ED. G2GA. Thuế điện tửB. Hải quan điện tửC. Chứng minh thư điện tửD. Ngân hàng điện tửA. B2E (Business – to –Employee)B. B2C (Business – to –Consumer)C. B2G (Business – to –Goverment)D. G2C (Goverment – to –Consumer)A. Là phương thức thương mại sửdụng phương tiện điện tửB. Bao gồm nhiều hoạt đông phongphú, đa dạngSTT55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.Nội dung câu hỏiTwitter.com cung cấp một không gian sốhóa cho các cá nhân chia sẻ kinh nghiệm,mối quan tâm, sở thích và thu tiền chủ yếutừ dịch vụ quảng cáo và phí đăng ký. Loạimô hình kinh doanh nào Twitter.com đangáp dụng:Chodientu.vn tạo ra môi trường cho phépkhách hàng cá nhân tham gia và mua đượcsản phẩm hàng hóa với giá thấp và duynhất thông qua việc chào giá với doanhnghiệp, mô hình Chodientu.vn cung cấp làmô hình nào:Phương ánC. Làm tăng chi phí của sản phẩm,dịch vụD. Có tính lịch sửA. Nhà cung cấp dịch vụB. Nhà cung cấp cộng đồngC. Nhà bán lẻ điện tửD. Nhà kiến tạo thị trườngA. Sàn giao dịchB. Đấu giá trực tuyếnC. Bán hàng trực tuyếnD. Đấu giá ngượcA. B2BWebsite ecosys.gov.vn là website cungB. B2Ccấp dịch vụ chứng nhận xuất xứ điện tửC. G2Bcho doanh nghiệp, đây là mô hình nào:D. G2CTrong các yếu tố sau, yếu tố nào quan A. Công nghệ thông tintrọng nhất đối với sự phát triển thương mại B. Nguồn nhân lựcC. Môi trường pháp lý, kinh tếđiện tử:D. Môi trường chính trị, xã hộiA. Thương mại thông tin (1)Pico.vn đang ở cấp độ nào của thương mại B. Thương mại giao dịch (2)điện tử:C. Thương mại cộng tác(3) D. Cả (1) và (2)A. Thương mại truyền thốngLoại hình thương mại điện tử nào phù hợpB. Thương mại điện tử từng phầnnhất với các doanh nghiệp Việt Nam hiệnC. Thương mại điện tử toàn phầnnay:D. Thương mại số hóaA. Điện thoạiPhương tiện điện tử nào sau đây thườngB. Máy tínhkhông được sử dụng trong các giao dịchC. Máy tính bảngđiện tử:D. Ti viA.Amazon.comChỉ ra website khác biệt với 3 website còn B. Vinabook.com -> Zalora.vnlại:C. Lazada.comD. Walmart.comA. Nâng cao an ninh trong nướcB. Người dân được tiếp cận vớidịch vụ côngChỉ ra yếu tố KHÔNG phải lợi ích củaC. Nâng cao mức sống của ngườiThương mại điện tử với xã hội:dânD. Chuyên môn hóa người bánA. E-commerce (Thương mại điệntử)Việc thực hiện những giao dịch thương B. M-commerce (Thương mại dimại thông qua thiết bị di động trong môi động)C. I-commerce (Thương mại điệntrường mạng không dây được gọi là:tử thông tin)D. T-commerce (Thương mại điệntử giao dịch)Luật giao dịch điện tử Việt Nam:A. Hình thành năm 1997, có hiệuSTTNội dung câu hỏi66.Trường hợp nào sau đây được gọi làthương mại điện tử thuần túy:67.Hạn chế khó khắc phục nhất của thươngmại điện tử:68.Chính phủ điện tử cung cấp tất cả các dịchvụ ngoại trừ dịch vụ:69.Công ty ABC bán hàng trên website củamình cho khách hàng trả giá cao nhất. Họđang sử dụng mô hình:70.Mặt hàng nào bán chạy trên Internet:71.Thông qua website của mình, doanhnghiệp cho phép một khách hàng tự thiếtkế một sản phẩm, dịch vụ theo các yêu cầuriêng của họ. Doanh nghiệp đang tiếnhành:72.Doanh nghiệp A giúp các cá nhân bánhàng hóa dịch vụ trên website của mình vàthu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch. Loạihình thương mại điện tử doanh nghiệp APhương ánlực 01/03/1998B. Hình thành năm 2001, có hiệulực 01/03/2002C. Hình thành năm 2005, có hiệulực 01/03/2006D. Hình thành năm 2009, có hiệulực 01/03/2010A. Khách hàng mua đĩa phần mềmtại website Buy.com và lựa chọnphương thức giao hàng qua DHL,thanh toán bằng thẻ tín dụng tạiwebsite nàyB. Khách hàng mua phần mềm tạiwebsite Buy.com và download trựctiếp về máy tính, thanh toán bằngthẻ tín dụng tại website nàyC. Khách hàng mua phần mềm tạiwebsite Buy.com và download trựctiếp về máy tính, thanh toán gửitiền qua bưu điệnD. Khách hàng mua đĩa phần mềmtại website Buy.com và lựa chọnphương thức giao hàng qua DHLA. Tâm lý, thói quen tiêu dùngB. Thiếu vốn đầu tư và công nghệC. Khó đảm bảo các vấn đề antoàn, bảo mậtD. Thị trường tiềm năng nhỏA. Cung cấp các biểu mẫu củachính phủB. Bán các mặt hàng thương mạiC. Cung cấp các dịch vụ côngD. Cung cấp khả năng tiếp cậnthông tin của hệ thống cơ quanhành chínhA. Đấu giá trực tuyếnB. Marketing liên kếtC. Khách hàng trả giáD. Quản trị kênh phân phốiA. Sách và đĩa CDB. Đồ điện tử dân dụngC. Dịch vụ giải tríD. Tất cả các mặt hàngA. Cá nhân hoá sản phẩm, dịch vụB. Cá biệt hoá hàng loạt sản phẩm,dịch vụC. Bán hàng cho khách hàng cánhânD. Bán hàng theo phương thức đấugiáA. B2CB. P2PC. C2CD. B2BSTT73.s74.75.76.77.78.79.80.81.Nội dung câu hỏiđang áp dụng:Website wsj.com cung cấp các thông tinvề tình hình tài chính cổ phiếu, chứngkhoán và thu phí của người sử dụng theotừng nội dung khi tải về, website áp dụngmô hình doanh thu nào dưới đây:Phương ánA. Phí đăng kýB. Phí giao dịchC. Bán hàng hóa và dịch vụD. Phí liên kếtA. Sản xuất số lượng lớn các hànghoá giống nhauB. Sản xuất những hàng hoá đượccá biệt hóa cho thị trường mục tiêuCá biệt hóa hàng loạt (mass customization)C. Sản xuất một số lượng lớn cáccho phép các công ty: BỎ (trùng 25)hàng hoá khác nhauD. Hiểu được thị trường để từ đósản xuất sản phẩm có khả năngthành công nhấtA. G2ECơ quan hành chính A cung cấp các dịchvụ hải quan điện tử cho doanh nghiệp trên B. G2Cwebsite của họ. Loại hình thương mại điện C. G2BD. B2Btử mà cơ quan này áp dụng:A. Chính phủ điện tửB. Bán lẻ điện tửCung cấp các dịch vụ công trực tuyến làmột trong những ứng dụng cơ bản của:C. Giải trí trực tuyếnD. Kinh doanh điện tửA. Trùng nhauB. Kinh doanh điện tử nằm trongthương mại điện tửTheo Andrew Bartel, thương mại điện tửC. Thương mại điện tử nằm trongvà kinh doanh điện tử:kinh doanh điện tửD. Thương mại điện tử và kinhdoanh điện tử giao thoa nhauA. B2GB. B2BLoại hình giao dịch thương mại điện tửphổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam là:C. B2CD. C2CThương mại điện tử cung cấp khả năngmua bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và A. Kinh doanhthông tin, hoạt động thanh toán qua mạng B. Thương mạiC. Trực tuyếnInternet và các dịch vụ trực tuyến khác,đây là khái niệm được tiếp cận dưới góc D. Dịch vụđộ:A. B2BDịch vụ kê khai thuế điện tử cung cấp choB. G2Bdoanh nghiệp thuộc loại hình thương mạiC. C2Gđiện tử nào dưới đây:D. G2GCông ty X có website thương mại điện tửA. C2Ccung cấp dịch vụ giúp các cá nhân mua B. C2Gbán hàng trực tiếp với nhau và thu mộtC. C2Bkhoản phí trên các giao dịch được thựcD. P2Phiện. Các cá nhân đó đã sử dụng mô hình:STT82.Nội dung câu hỏiPhương ánA. Mạng InternetKhi nói tới sự hình thành và phát triển củaB. Công nghệ thông tinthương mại điện tử, trước hết người ta gắnC. Mạng viễn thôngnó với sự ra đời và phát triển của…D. Mạng Intranet83.Website GOLaodai.vn cho phép mộtkhách hàng tự thiết kế, may đo bộ trangphục theo các yêu cầu của họ. Websitemang lại lợi ích nào cho khách hàng:84.Hoạt động cho phép khách hàng tự thiết kếvà tham gia trực tiếp vào trong quá trìnhsản xuất, tạo nên sản phẩm của riêng mình.Đó là việc doanh nghiệp mang đến chokhác hàng:85.Lợi ích của thương mại điện tử đối với xãhội :86.Theo Andrew Bartel, kinh doanh điện tửbao gồm các hoạt động nào :87.Chức năng nào không thuộc thương mạiđiện tử :88.Chức năng nào thuộc thương mại điện tử89.Loại hình nào chiếm giá trị, tỷ trọng giaodịch lớn nhất trong thương mại điện tử :90.Các doanh nghiệp có thể đăng ký cấp giấyphép kinh doanh trên website. Loại hìnhthương mại điện tử nào đang áp dụng:91.Mục đích của việc cá nhân hóa, cá biệt hóasản phẩm, dịch vụ của người bán nhằm:BỎ (trùng 21)92.Chính phủ điện tử không cung cấp dịch vụA. Cá biệt hoá hàng loạt sản phẩm,dịch vụB. Giá cả rẻ hơnC. Cá nhân hóa, cá biệt hóa sảnphẩmD. Nâng cao chất lượng cuộc sốngA. Mục tiêu giá trịB. Cá nhân hóa, cá biệt hóa sảnphẩmC. Khách hàng tự quyết định giá cảD. Tăng doanh thu bán hàngA. Cải thiện niềm tin khách hàngB. Giảm chi phí quản lý các cửahàng vật lýC. Thanh toán không sử dụng tiềnmặtD. Cá biệt hóa nhu cầu khách hàngA. Sản xuất, nghiên cứu sản phẩmB. Quản trị nguồn nhân lực và cơsở hạ tầngC. Trao đổi đối tác doanh nghiệpvà người bán hàngD. Tất cả các phương ánA. Chức năng giao dịchB. Chức năng quản trị nguồn nhânlựcC. Chức năng quản trị dịchvụ D.Chức năng truyền thôngA. Chức năng phân phối, vậnchuyểnB. Chức năng quản trị nguồn nhânlựcC. Chức năng quản trị dịch vụD.Chức năng kết nối toàn cầuA. B2CB. B2BC. B2GD. C2CA. G2BB. G2CC. C2GD. G2GA. Tăng lợi nhuận nhờ đáp ứngmong muốn của khách hàngB. Tăng giá bánC. Giảm chi phíD. Yêu cầu của thương mại điện tửA. Bán các mặt hàng thương mạiSTTNội dung câu hỏinào: BỎ (trùng 68)93.Thương mại điện tử mang đặc điểm nàosau đây :94.ECVN.com kết nối doanh nghiệp bán vàmua, cho phép họ thực hiện các trao đổi,giao dịch thông qua website. ECVN.comáp dụng loại hình thương mại điện tử nào :95.Thương mại điện tử không mang đặc điểmnào sau đây:96.Loại hình tổ chức thương mại điện tử“Click and mortar“ mang đặc điểm:97.98.Doanh nghiệp A chỉ số hóa được duy nhấtquá trình thực hiện giao dịch. Doanhnghiệp A là loại hình doanh nghiệp nàosau đây:Một người yêu âm nhạc mua một bản nhạcbằng cách tải xuống trực tiếp từ cửa hàngâm nhạc trực tuyến. Đây là mô hìnhthương mại điện tử:99.Cách thức quảng cáo KHÔNG tiết kiệmnhất là:100.Khái niệm nào dưới đây mô tả thương mạiđiện tử C2C:101. Internet khởi nguồn đầu tiên vào thời điểmPhương ánB. Cung cấp các biểu mẫu củachính phủC. Cung cấp các dịch vụ côngD. Cung cấp khả năng tiếp cậnthông tin của hệ thống cơ quanhành chínhA. Hoạt động hỗ trợ của thươngmại điện tử rất đa dạngB. Phụ thuộc vào sự phát triển củaInternet và máy tínhC. Mang lại phương thức kinhdoanh hiện đạiD. Tất cả đáp ánA. B2CB. G2GC. B2GD. B2BA. Phụ thuộc vào sự phát triển củaInternet và máy tínhB. Hoạt động hỗ trợ của thươngmại điện tử rất đa dạngC. Mang lại phương thức kinhdoanh hiện đạiD. Không có đáp án đúngA. Kinh doanh trong môi trườngtrực tuyến và ngoại tuyếnB. Thương mại điện tử từng phầnC.“ Click and Brick“D. Tất cả đáp ánA. Click and brickB. Thương mại điện tử toàn phầnC. Công ty ảoD. Thương mại truyền thốngA. B2CB. B2BC. B2ED. C2EA. Quảng cáo trên tạp chí chuyênngành, vô tuyến truyền hìnhB. Đăng ký trên các công cụ tìmkiếmC. Liên kết quảng cáo giữa cácdoanh nghiệp với nhauD. Sử dụng chiến lược lan toả viral marketingA. Cả người mua và người bán làcác cá nhânB. Người mua là cá nhân và ngườibán là doanh nghiệpC. Cả người mua và người bán làcác doanh nghiệpD. Người bán là cá nhân và ngườimua là doanh nghiệpA.Năm 1968STTNội dung câu hỏinào:Theo tổ chức Ủy ban Châu Âu (EU),102. thương mại điện tử được hiểu:“TMĐT bao gồm các hoạt động sản xuất,quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm,được mua bán và thanh toán trên mạngInternet và được giao nhận một cách hữu103.hình tất cả các sản phẩm cũng như nhữngthông tin số hóa thông qua mạng Internet”.Đây là khái niệm thương mại điện tử đượchiểu theo:104.Đặc điểm nào không phải của thương mạiđiện tử:Các tổ chức chia sẻ thông tin qua mạng105. Internet nhằm phối hợp hiệu quả là thuộcgiai đoạn:Việc cá biệt hóa cho phép các doanh106. nghiệp:107. Yếu tố nào không phải là chức năng củaPhương ánB. Năm 1969C. Năm 1970D. Năm 1971A. Là việc tiến hành các giao dịchthương mại thông qua mạngInternet, mạng truyền thông và cácphương tiện điện tử khácB. Là việc thực hiện hoạt độngkinh doanh qua các phương tiệnđiện tử, dựa trên việc xử lý vàtruyền số liệu điện tử dưới dạngvăn bản, hình ảnh và âm thanhC. Là toàn bộ các giao dịch mangtính thương mại được tiến hànhbằng các phương tiện điện tửD. Là các giao dịch mua bán đượctiến hành bằng mạng InternetA. Tổ chức Ủy ban Châu Âu (EU)B. Tổ chức Thương mại thế giới(WTO)C. Tổ chức hợp tác và phát triểnkinh tế của Liên Hiệp Quốc(OECD)D. Luật mẫu về TMĐT của Ủyban Liên Hợp Quốc về Luậtthương mại quốc tế (UNCITRAL)A. Là phương thức sử dụngphương tiện điện tử để thực hiệncác hoạt động mua bánB. Thông tin thị trường trở thànhcông cụ cạnh tranh đắc lựcC. Thương mại điện tử có sự kếthừa, phát triển các hoạt động củathương mại truyền thốngD. Thương mại điện tử phát triểndựa trên khai thác, ứng dụng bởiyếu tố công nghệA. Giai đoạn thương mại điện tửthông tinB. Giai đoạn thương mại điện tửcộng tácC. Giai đoạn thương mại điện tửgiao dịchD. Giai đoạn thương mại điện tửtích hợpA. Sản xuất hàng loạt một lượnglớn các sản phẩm đối với xã hộiB. Sản xuất các sản phẩm mangtính cá nhânC. Sản xuất lượng lớn các sảnphẩm đồng nhất với nhauD. Hiểu được nhu cầu xã hội để tạora sản phẩm thành côngA.Truyền thông thông tinSTT108.109.110.111.112.113.114.115.Nội dung câu hỏithương mại điện tửPhương ánB. Cải thiện phân phối tất cả hànghóa qua mạng InternetC. Cải thiện các quy trình kinhdoanhD. Cải thiện dịch vụ thông qua ứngdụng công nghệA. Sản xuất hàng hóa và dịch vụtheo đơn đặt hàng (1)B. Cho phép khách hàng trực tiếpĐặc điểm của tính chất cá biệt của kháchtham gia quá trình thiết kế, tạo rahàng là: BỎsản phẩm (2)C. Giảm chi phí sản xuất (3)D. Cả (1) và (2)A. Giá sản phẩm trên thị trườngB. Mức giá khách hàng sẵn sàngVới đặc điểm cá biệt sản phẩm của kháchchấp nhận thanh toánhàng, định giá căn cứ dựa trên:C. Chi phí sản xuấtD. Giá của sản phẩm tương tự nhưsản phẩm thông thườngA. Kết nối người mua và người bán(1)B. Người mua và người bán chủyếu tìm kiếm thông tin giao dịchĐặc điểm của thị trường điện tử là:(2)C. Được kiến tạo dựa trên ứngdụng của công nghệ Internet (3)D. Cả (1) và (3)A. Đưa ra quyết định tốt nhất đểmua sản phẩmB. Tìm mức giá tốt nhất của sảnMột doanh nghiệp cung cấp cho người sử phẩm giữa các nhà cung cấp làdụng công cụ so sánh giá sẽ cho phép thành viên của site đóC. Tìm giá tốt nhất của sản phẩmngười sử dụng:trên mạng InternetD. Xác định giá sản phẩm phù hợpvới sự chi trảA.Năm 1985Việt Nam chính thức kết nối thành côngB. Năm 1997C. Năm 2000với internet thế giới năm bao nhiêu:D. Năm 2003“Thương mại điện tử cung cấp một địaA. Góc độ cộng đồngđiểm hợp nhất cho những thành viên củaB. Góc độ quá trình kinh doanhcộng đồng để học hỏi, trao đổi và hợp tác”.C. Góc độ hợp tácĐây là khái niệm thương mại điện tử đượcD. Góc độ dịch vụhiểu theo:A. Product, Process và PlayerB. Product, Place và Promotion3P trong mô hình không gian 3P là:C. People, Process và PriceD. Product, Process và PeopleA. Loại hình tổ chức thương mạiđiện tử toàn phầnWebsite go-indochine.com là nhà cung cấpB. Loại hình tổ chức thương mạidịch vụ đang tồn tại dưới dạng thức:điện tử từng phầnC. Loại hình tổ chức thương mạiSTT116.Nội dung câu hỏiWebsite tuduyketoan.com là mô hình kinhdoanh cung cấp dịch vụ nào:Chiến lược mũi nhọn trong quyết định117. thay đổi hình thức kinh doanh của websitego-indochine.com là gì:Triết lý kinh doanh của tuduyketoan.com118. là gì:119.Nhận định nào là lợi ích của các nhà kinhdoanh bất động sản trực tuyến:120.Thuật ngữ nào được sử dụng cùng nghĩavới thuật ngữ thương mại điện tử:Thương mại điện tử và Kinh doanh điện121. tử:122.Lợi ích của thương mại điện tử với xã hộilà:Khi phát triển sang thị trường Nhật Bản,Dell gặp thất bại vì thiết kế giao diện bằng123.nền đen và chữ trắng. Đây là trở ngạimang tính:Lợi ích cơ bản nhất của thương mại điện124. tử với doanh nghiệp là:Loại hình tổ chức thương mại điện tử“click and mortar” được tạo bởi 3 yếu tố125. 3P: sản phẩm (P1),….(P2), các tác nhântham gia (P3) và mang đặc điểm gì?Phương ántruyền thốngD. Tất cả các đáp ánA. Giáo dục, đào tạoB. Tin tức, thông tinC. Dịch vụ mua sắmD. Tất cả các đáp ánA. Mở website go-indochine.comB. Nâng cấp website của công tyC. Xây dựng uy tín với đối tácD.Tập trung bán hàng và marketingtrực tuyếnA. Tập trung vào chất lượngB. Làm việc theo phương pháp tưduy logic sáng tạoC. Quan tâm tới nguyện vọng và sựlựa chọn của người họcD. Tất cả các đáp ánA. Cho phép tiến hành ký kết hợpđồng trực tuyếnB. Tiết kiệm nhiều chi phí, nhânlực, thời gianC. Sắp xếp kết quả tìm kiếm bấtđộng sản theo số lượng người vàoxemD. Khó tìm kiếm thông tinA. Thương mại online (1)B. Thương mại số hóa (2)C. Thương mại điện tử thuần túy(3)D. Cả (1) và (2)A. Giống nhauB. Khác nhauC. Giao thoa nhauD. Không có đáp án đúngA. Giảm chi phí xử lý đơn đặt hàngB. Gia tăng lòng trung thànhC. Giảm ô nhiễm môi trườngD. Tât cả các đáp ánA. Kỹ thuật (1)B. Phi kỹ thuật (2)C. Cả (1) và (2)D. Không có đáp án đúngA. Mở rộng thị trườngB. Giảm chi phíC. Hoàn thiện chuỗi cung ứngD. Nâng cao chất lượng dịch vụA. Các quá trình (P2) và trong đócó ít nhất một yếu tố là số hóaB. Các quá trình (P2) và trong đóba yếu tố là số hóaC. Xúc tiến (P2)và trong đó ba yếutố là số hóaD. Xúc tiến (P2)và trong đó có ítnhất một yếu tố là số hóaSTTNội dung câu hỏi“Thương mại điện tử là tạo khả năng đàotạo và giáo dục trực tuyến ở các trường126. phổ thông, đại học và các tổ chức khác baogồm cả các doanh nghiệp”. Đây là kháiniệm thương mại điện tử được hiểu theo:Mạng tiền thân của mạng toàn cầu Internet127.là :Trong những website sau đây, nhữngwebsite nào không kinh doanh theo mô128.hình C2C?129.Những website nào sau đây không phải làwebsite B2C:Amazon cung cấp cả sản phẩm vật lý lẫnsản phẩm số hóa, Amazon hoàn toàn bán130. hàng qua website mà không có cửa hàngvật lý, mô hình của Amazon.com thuộcloại hình thương mại điện tử nào:131.Dịch vụ được cung cấp trong thương mạidi động (M-commerce) :132.Loại hình kinh doanh nào sau đây là củaChodientu.vn:133.Những dịch vụ nào chưa được cung cấp tạiViệt Nam:Đâu là lợi ích của hình thức mua theo134. nhóm:Hạn chế khó khắc phục nhất khi đẩy mạnh135. cung cấp dịch vụ Internet banking tại ViệtNam là:Tại Việt Nam chính phủ CHƯA cung cấp136. dịch vụ nào cho doanh nghiệp (G2B) trongsố các dịch vụ sau:Muare.vn cho phép các doanh nghiệp tạo137. gian hàng trên website của mình và thu phíPhương ánA. Góc độ giáo dụcB. Góc độ đào tạoC. Góc độ hợp tácD. Góc độ dịch vụA. Mạng NSFNETB. Mạng MILNETC. Mạng ARPANETD. Mạng EUNETA. Vatgia.comB. Enbac.comC. Rongbay.comD. Ben.vnA. Dell.comB. Walmart.comC. Ebay.comD. Alibaba.comA. Thương mại điện tử toàn phần(1)B. Thương mại điện tử từng phần(2)C. Thương mại truyền thống (3)D. Cả (1) và (2)A. Tài chính di độngB. Đấu thầu điện tửC. Hải quan điên tửD. Bảo mật thông tinA. B2EB. B2BC. C2CD. B2GA. Giấy khai sinh điện tửB. Hải quan điện tửC. Thuế điện tửD. Đấu giá điện tửA. Sản phẩm và dịch vụ có giá rẻhơn (1)B. Các doanh nghiệp giải phóngđược hàng tồn nhiều hơn (2)C. Sản phẩm và dịch vụ không cótính cá biệt và đặc trưng (3)D. Cả (1) và (2)A. Khó đảm bảo các vấn đề antoàn, bảo mật (1)B. Tâm lý tiêu dùng của kháchhàng (2)C. Thị trường tiềm năng nhỏ (3)D. Cả (1) và (2)A. Cấp Visa điện tửB. Hải quan điện tửC. Hỗ trợ thông tin điện tửD. Kê khai thuế điện tửA. Nhà cung cấp cộng đồngB. Nhà cung cấp dịch vụSTT138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.Nội dung câu hỏiPhương ándịch vụ từ các gian hàng đó. Mô hình kinh C. Nhà bán lẻ điện tửdoanh điện tử nào Muare.vn đang áp dụng: D. Nhà tạo thị trườngA. Đảm bảo lợi nhuận cho ngườimôi giới (1)B. Kết nối người mua và người bánYếu tố nào KHÔNG phải chức năng của(2)nhà tạo thị trường điện tử:C. Thực hiện hoạt động mua bán(3)D. Cả (1) và (2)A. Nhà tạo thị trườngMột doanh nghiệp tạo lập Website nhằmB. Nhà cung cấp nội dungđưa người mua và người bán lại với nhau.C. Nhà bán lẻ điện tửĐây là mô hình kinh doanh:D. Nhà cung cấp dịch vụA. Trao đổi trực tiếp với nhân viênngân hàngNhận định nào KHÔNG phải là lợi thế củaB. Thanh toán hóa đơn trực tuyếnngân hàng trực tuyến:C. Truy cập bất cứ lúc nàoD. Chuyển khoản điện tửA. Thương mại điện tử từng phầnThuật ngữ “Click and brick“ trong thương B. Thương mại điện tử toàn phầnmại điện tử dùng để nói đến:C. Kinh doanh điện tửD. Thương mại điện tử thuần túyA. Chi phí đầu tư ban đầu lớnB. Tăng phúc lợi xã hộiChỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích củaC. Khách hàng có nhiều sự lựaứng dụng Thương mại điện tử:chọn hơnD. Giảm chi phí kinh doanhA. InternetTheo cách hiểu rộng nhất hiện nay,B. Các mạng truyền thôngThương mại điện tử là việc sử dụng…. đểC. Mạng truyền thông di độngtiến hành các hoạt động thương mại:D. Thiết bị số cá nhânA. Chuyên môn hóa người bánB. Giảm chi phíLợi ích nào KHÔNG phải là lợi ích củaC. Hoàn thiện chuỗi cung ứngthương mại điện tử đối với doanh nghiệp:D. Xâm nhập các thông tin vềthanh toánA. Đòi hỏi đầu tư hạ tầng côngnghệ thông tinVấn đề nào là hạn chế của thương mạiB. Khả năng mở rộng thị trườngđiện tử:C. Khả năng hoạt động 24/7D. Tạo lập mạng lưới nhà phânphối và người cung cấpA. Các cá nhân có thể giao dịch dễdàng hơnB. Không giới hạn về băng thôngNhận định nào dưới đây là lợi ích củangành viễn thôngthương mại điện tử:C. Mua hàng trực tuyến tương tựnhư mua hàng truyền thốngD. Không gặp rủi ro trong quá trìnhmua bánA. Tổ chức thương mại truyềnLoại hình doanh nghiệp nào sau đây là sựthốngkết hợp giữa thương mại điện tử và thươngB. “Brick and mortar“mại truyền thống:C. Công ty thương mại điện tử toànSTTNội dung câu hỏiDoanh nghiệp du lịch trực tuyến và doanh148. nghiệp du lịch truyền thống KHÔNG có sựkhác biệt về:Người bán muốn thay đổi sản phẩm, dịch149. vụ cho phù hợp với nhu cầu riêng biệt củakhách hàng để:Thương mại điện tử là việc tiến hành các150. giao dịch thương mại thông qua:151.Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải hạn chế củathương mại điện tử:152. Chỉ ra lợi ích của thương mại điện tử:153.“Click and mortar“ được sử dụng cho loạihình tổ chức:154.Lợi ích của thương mại điện tử đối với xãhội:Lợi ích nào KHÔNG phải là lợi ích của155. thương mại điện tử đối với doanh nghiệp:156.Vấn đề nào là hạn chế của thương mạiđiện tử :157. Lợi ích nào KHÔNG phải là lợi ích củaPhương ánphầnD. “Click and brick“A. Sản phẩm du lịchB. Giá tour du lịchC. Sự thuận tiện khi tìm kiếmthông tin du lịchD. Chất lượng dịch vụ du lịchA. Có thể định giá cao hơnB. Giảm chi phíC. Khách hàng chỉ thích những sảnphẩm cá biệt hoáD. Tiếp cận toàn cầuA. Mạng truyền thôngB. Mạng IntranetC. Mạng InternetD. Mạng ExtranetA. Vấn đề an toàn giao dịchB. Văn hoá của những người sửdụng InternetC. Thói quen mua sắm truyềnthốngD. Tạo động lực giúp giảm giá bánA. Mua sắm theo thời gian thựcB. Tốc độ truyền tải thông tin quaInternet chưa đủ lớnC. Khách hàng yên tâm về an toàntrong thương mại điện tửD. Vấn đề lý luận và thực tiễnthương mại điện tử đang đượchoàn thiệnA. Thương mại truyền thốngB. Thương mại điện tử từng phầnC. Thương mại điện tử thuần túyD. Kinh doanh điện tửA. Cải thiện niềm tin khách hàngB. Thanh toán không sử dụng tiềnmặtC. Tiếp cận các dịch vụ côngD. Giảm thiểu rủi ro trong giaodịchA. Tạo lập các mô hình kinh doanhmớiB. Cung cấp dịch vụ côngC. Không hạn chế về không gianvà thời gianD. Tiến hành giao dịch trong thờigian thựcA. Khả năng mở rộng thị trườngB. Mua bán trong thời gian thựcC. Tạo lập mạng lưới nhà phânphối và người cung cấpD. Khả năng tiếp cận khách hàngmục tiêuA. Tạo lập các mô hình kinh doanhSTTPhương ánmớiB. Không hạn chế về không gianvà thời gianC. Cung cấp các dịch vụ côngD. Hoàn thiện chuỗi cung ứngA. Sự thuận tiện khi tìm kiếmDoanh nghiệp du lịch trực tuyến và doanh thông tin du lịch158. nghiệp du lịch truyền thống KHÔNG có sự B. Địa điểm du lịchC. Chất lượng dịch vụ du lịchkhác biệt về:D. Giá tour du lịchA. Môi trường kinh doanhB. Bản chất và xác định chủ thểtham giaC. Giá sản phẩm, dịch vụD. Cung cầu trên thị trường điện tửViệc phân loại các loại hình thương mại159.điện tử như B2C, B2B, C2C… dựa trên :160.Nội dung câu hỏiứng dụng thương mại điện tử đối với tổchức, doanh nghiệp:Việc phân loại các loại hình thương mạiđiện tử như B2C, B2B, C2C… dựa trên :Hoạt động cho phép các đối tượng có thểtrao đổi, chia sẻ các thông tin, dữ liệu một161. cách trực tiếp và không cần truy cập vàomột máy chủ chung. Loại hình thương mạiđiện tử áp dụng :A. Môi trường kinh doanhB. Sản phẩm, dịch vụ, thông tinC. Công nghệ áp dụngD. Bản chất và đối tượng thực hiệncác giao dịchA. C2CB. B2CC. P2PD. C2BA. Thương mại truyền thốngB. Kinh doanh điện tửWalmart.com đang áp dụng loại hình tổ162.C. Thương mại thuần túychức thương mại điện tử nào?D. Thương mại điện tử từng phầnA. Thay đổi thói quen mua hàngB. Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuậtNhận định nào sau đây là lợi ích củalớnthương mại điện tử đối với người tiêuC. Cung cấp sản phẩm mang tính163. dùng:cá biệt hóaD. Tiến hành giao dịch trong thờigian thựcA. Thương mại điện tử hoàn toànCác khẳng định dưới đây, khẳng định nàođộc lập với các hoạt động thương164.SAI:mại truyền thống (1)B. Thương mại điện tử giúp doanhSTTNội dung câu hỏiSự khác biệt cơ bản giữa loại hình dịch vụ165. do các công ty du lịch trực tuyến cung cấpso với các công ty du lịch truyền thống:166.Du lịch trực tuyến khác gì so với du lịchtruyền thống:Website Amazon.com thực hiện việc bán167. sách điện tử (ebook) cho khách hàng, loạihình kinh doanh của Amazon được gọi là:Nhận định nào dưới đây KHÔNG phải là168. lợi ích của đào tạo trực tuyến:169.Nhận định nào dưới đây là lợi ích của đàotạo trực tuyến:170. Tính cá biệt của khách hàng là:171. Thị trường điện tử là:172.Website nào dưới đây không phải là máytìm kiếm thông tin (search engine):173.Nhận định nào dưới đây không phải là hạnchế của thương mại điện tử:Phương ánnghiệp mở rộng thị trường với chiphí thấp (2)C. Thương mại điện tử cũng giốngvới thương mại truyền thống đều bịgiới hạn về mặt không gian (3)D. Cả (1) và (3)A. Cung cấp dịch vụ suốt 24h/ngàyB. Cung cấp nhiều loại dịch vụC. Cung cấp dịch vụ với giá thấphơnD. Nâng cao chất lượng phục vụA. Cung cấp dịch vụ suốt 24h/ngày(1)B. Cung cấp nhiều loại dịch vụ (2)C. Hỗ trợ khách hàng tốt hơn (3)D. Cả (1) và (3)A. Thương mại điện tử toàn phần(1)B. Thương mại điện tử từng phần(2)C. Thương mại truyền thống (3)D. Cả (1) và (2)A. Tương tác trực tiếp giữa ngườidạy và người họcB. Giảm chi phí đào tạoC. Thuận tiện cho người họcD. Chương trình học đa dạngA. Giảm chi phíB. Tương tác trực tiếpC. Thảo luận nhómD. Phụ thuộc lớn vào phần cứng vàphần mềmA. Sản xuất hàng hóa và dịch vụtheo đơn đặt hàng mang tính cánhân (1)B. Cho phép khách hàng trực tiếptham gia quá trình thiết kế, tạo rasản phẩm (2)C. Giảm chi phí sản xuất (3)D. Cả (1) và (2)A. Kết nối người mua và người bánB. Gia tăng được lượng thông tin,tốc độ truyền tải thông tinC. Người mua và người bán chủyếu tìm kiếm thông tin giao dịchD. Không có sự tham gia của bêntrung gian thứ baA. www.google.comB. www. quote.comC. www.ask.comD. www.altheweb.comA. Cần có các phần mềm và hệthống mạngB. Tâm lý, thói quen tiêu dùng củaSTTNội dung câu hỏiPhương ánkhách hàngC. Mở rộng thị trườngD. Chi phí đầu tư lớnA. Các quá trình thực hiệnYếu tố nào sau đây được sử dụng để phânB. Các phương tiện thanh toán174. định các loại hình tổ chức thương mại điệnC. Các mạng truyền thôngtử:D. Các máy chủ webA. Amazon.comWebsite nào dưới đây không hoạt động với B. Walmart.com175.C. Zappos.commô hình bán lẻ điện tử:D. Linkedin.comA. Tailieu.vn -> Yeucahat.comB. Mp3.comWebsite nào khác với những website còn176.C. Tainhacchuong.vnlại:D. Alphabooks.vnA. Đặt phòng trực tuyến (1)Checkinvietnam.com cung cấp dịch vụB. Đặt tour du lịch trực tuyến (2)177.nào:C. Dịch vụ đào tạo trực tuyến (3)D. Cả (1) và (2)Mô hình kinh doanh là một phương phápA. Timmerstiến hành kinh doanh, qua đó doanh nghiệpB. Schneider178. có được doanh thu điều kiện cơ bản để tồnC. Turbantại và phát triển trên thị trường”. Đây làD. Hamelquan điểm của ai?A. Muachung.vn và Nhommua.vnTrong những website dưới đây, những cặpB. Thegioididong.com.vn vàwebsite nào là đối thủ cạnh tranh trực tiếpPico.vn179. của nhau:C. Ebay.com và Alibaba.comD. Mp3.com và Zing.vnA. Mục tiêu giá trị……… là nhân tố duy nhất liên quan đếnB. Mô hình doanh thu180. các vấn đề về chi phí và lợi nhuận của một C. Cơ hội thị trườngmô hình kinh doanh.D. Môi trường cạnh tranhA. Vinabook.com.vnTrong những website sau đây, website nào B. Hotdeal.vn181.C. Ngoisao.netcó nguồn thu chủ yếu từ quảng cáo:D. Enbac.comTailieu.vn thu tiền của khách hàng và cho A. Doanh thu quảng cáophép download số lượng tài liệu giới hạn, B. Doanh thu liên kết182.trong một khoảng thời gian nhất định trên C. Doanh thu đăng kýwebsite, doanh thu của tailieu.vn là:D. Doanh thu phí giao dịchĐặc điểm chung nhất của những websiteA. Đều là mô hình kinh doanh B2Bsau đây là gì: yahoo.com, google.com,B. Sản phẩm, dịch vụ là số hóaC. Doanh thu chủ yếu là từ quảng183. facebook.com,mp3.com,consumerreports.orgcáoD. Đều là công cụ tìm kiếmVnemart.com.vn là một Website giúp cácdoanh nghiệp đưa thông tin về bản thân A. Sàn giao dịchdoanh nghiệp và hàng hóa doanh nghiệp B. Nhà phân phối điện tử184.C. Nhà môi giới giao dịch B2Bcần mua, cần bán và thu phí thành viên từcác doanh nghiệp. Vnemart.com.vn đang D. Nhà kiến tạo thị trườngáp dụng mô hình kinh doanh:Công ty A thu hút các doanh nghiệp khác A. Mô hình doanh thu bán hàng185. bán hàng trên website của mình và thu phí B. Mô hình thu phí đăng kíSTTNội dung câu hỏiổn định hàng tháng. Mô hình doanh thuchủ yếu mà công ty A áp dụng là:GE Aircraft Engines bán qua Website cácchi tiết, phụ tùng cho các xưởng, các186.doanh nghiệp sửa chữa máy bay. Doanhnghiệp đang áp dụng mô hình kinh doanh:Cách thức mà qua đó doanh nghiệp cóđược doanh thu trên thị trường, doanh thu187. đó tạo ra lợi nhuận và lợi nhuận đó trênvốn đầu tư lớn hơn các hình thức đầu tưkhác. Đây là khái niệm về:Một Website cung cấp bài hát miễn phí,nhận đặt logo từ các tổ chức, doanh nghiệp188. trên website của mình và thu phí theo thờigian duy trì và kích cỡ logo. Đây là môhình doanh thu:189. Sàn giao dịch điện tử nhằm mục đích:190.191.192.193.194.195.196.Website C là nhà cung cấp nội dung miễnphí, nhận đặt logo của các doanh nghiệpđối tác và thu phí theo số lượt click. Doanhnghiệp C đang áp dụng mô hình doanhthu:“…….. là một phương pháp tiến hành kinhdoanh qua đó doanh nghiệp có được doanhthu trên thị trường, là cơ sở để các doanhnghiệp tồn tại và phát triển”.Để có thể truy cập các nội dung thông tintrên website của công ty Z, người sử dụngphải bỏ ra một khoản tiền 60.000 VNĐ/tháng hoặc 650.000 VNĐ/năm. Trongtrường hợp này, mô hình doanh thu củacông ty Z là:Một doanh nghiệp có doanh thu từ việcbán các bản nhạc trực truyến qua websitecủa mình. Mô hình doanh thu của doanhnghiệp là:Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưutrú website và thu phí dịch vụ cho cả năm.Mô hình doanh thu mà doanh nghiệp ápdụng là mô hình:Để có thể truy cập các nội dung thông tintrên website của công ty ConsumerReports Online, người sử dụng phải bỏ ramột khoản tiền 5,95 USD/1 tháng hoặc 26USD/1 năm. Trong trường hợp này, môhình doanh thu của Consumer ReportsOnline là:“………là cách thức để sản phẩm, dịch vụPhương ánC. Mô hình thu phí giao dịchD. Mô hình doanh thu quảng cáoA. Nhà bán lẻ điện tửB. Nhà phân phối điện tửC. Nhà môi giới giao dịch B2BD. Trung gian thông tinA. Mô hình doanh thuB. Mô hình kinh doanhC. Chiến lược thị trườngD. Mục tiêu giá trịA. Quảng cáoB. Phí liên kếtC. Phí giao dịchD. Đăng kýA. Kết nối người mua và người bántheo từng ngành hàngB. Kết nối người mua và người báncủa nhiều ngành hàngC. Kết nối người mua và người bántrên một vùng lãnh thổD. Tất cả các phương ánA. Liên kếtB. Phí giao dịchC. Quảng cáoD. Đăng kýA. Doanh thu quảng cáoB. Doanh thu liên kếtC. Mô hình kinh doanhD. Mô hình doanh thuA. Mô hình thu phí giao dịchB. Mô hình doanh thu đăng kýC. Mô hình doanh thu bán hàngD. Mô hình doanh thu quảng cáoA. Doanh thu bán hàngB. Doanh thu quảng cáoC. Doanh thu liên kếtD. Doanh thu đăng kýA. Doanh thu đăng kýB. Doanh thu quảng cáoC. Doanh thu phí giao dịchD. Doanh thu liên kếtA. Mô hình thu phí giao dịchB. Mô hình doanh thu bán hàngC. Mô hình doanh thu quảng cáoD. Mô hình doanh thu đăng kíA. Mô hình doanh thuSTT197.198.199.200.201.Nội dung câu hỏicủa một doanh nghiệp đáp ứng được nhucầu của khách hàng và của thị trường”:Doanh nghiệp X chuyên môn hóa tronglĩnh vực cho các doanh nghiệp thuê cácphần mềm ứng dụng trên cơ sở Internet.Mô hình kinh doanh nào doanh nghiệpđang áp dụng:Website X hỗ trợ các doanh nghiệp thựchiện các giao dịch thông qua website vàthu phí giao dịch từ các thành viên. X đangáp dụng mô hình kinh doanh:Website chodientu.vn tạo điều kiện chocác cá nhân mua bán sản phẩm, hàng hóavới nhau và thu phí dịch vụ từ nhữngngười mua bán đó. Loại mô hình kinhdoanh chodientu.vn đang áp dụng:Website Vnemart.com.vn hỗ trợ các doanhnghiệp thực hiện các giao dịch thông quawebsite và thu phí hàng năm từ các doanhnghiệp thành viên. Vnemart đang áp dụngmô hình doanh thu:Một doanh nghiệp có doanh thu từ việcbán các sản phẩm e-book trực truyến quawebsite của mình. Mô hình doanh thu củadoanh nghiệp là:Priceline.com cho phép khách hàng đặt và202. trả giá thấp nhất trên website . Priceline ápdụng mô hình:203.204.205.206.207.Website X hỗ trợ cho các cá nhân mua bánsản phẩm, hàng hóa với nhau và thu phídịch vụ từ những người bán đó. Mô hìnhdoanh thu website X là:Website eBay.com hỗ trợ cho các cá nhânthực hiện đấu giá trực tuyến sản phẩm vàthu phí dịch vụ từ những người bán. Môhình doanh thu website eBay có được:Website eBay.com hỗ trợ cho các cá nhânthực hiện đấu giá trực tuyến sản phẩm vàthu phí dịch vụ từ những người bán. Môhình doanh thu website eBay có được:DirectAg.com xây dựng thị trường trựctuyến hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiệncác trao đổi, giao dịch mua bán sản phẩmnông nghiệp. Website áp dụng mô hìnhkinh doanh:Mô hình kinh doanh nào sau đây khôngthuộc loại hình thương mại điện tử B2B :Mô hình kinh doanh nào sau đây không208. thuộc loại hình thương mại điện tử B2C :Phương ánB. Cơ hội thị trườngC. Các mô hình kinh doanh hoàntoàn mớiD. Mục tiêu giá trịA. Nhà cung cấp dịch vụ B2BB. Nhà phân phối điện tửC. Nhà môi giới giao dịch B2BD. Trung gian thông tinA. Nhà cung cấp cộng đồngB. Nhà kiến tạo thị trườngC. Nhà môi giới giao dịch B2BD. Thị trường/sàn giao dịchA. Nhà trung gian giao dịchB. Nhà cung cấp cộng đồngC. Cổng thông tinD. Nhà kiến tạo thị trườngA. Bán hàngB. Phí liên kếtC. Phí đăng ký/thuê baoD. Phí quảng cáoA. Doanh thu quảng cáoB. Doanh thu bán hàngC. Doanh thu giao dịchD. Doanh thu đăng kýA. Đấu giá trực tuyếnB. Bán hàng trực tuyếnC. Nhà cung cấp dịch vụD. Trung gian giao dịchA. Phí bán hàngB. Phí liên kếtC. Phí giao dịchD. Tất cả phương ánA. Phí đăng ký/thuê baoB. Phí liên kếtC. Phí giao dịchD. Tất cả phương ánA. Phí quảng cáoB. Phí liên kếtC. Phí bán hàngD. Phí giao dịchA. Nhà kiến tạo thị trườngB. Thị trường/Sàn giao dịchC. Nhà môi giới giao dịch B2BD. Nhà cung cấp cộng đồngA. Nhà trung gian thông tinB. Thị trường/Sàn giao dịchC. Nhà môi giới giao dịchD. Nhà trung gian giao dịchA. Nhà bán lẻ điện tửB. Nhà phân phối điện tửSTTNội dung câu hỏiMô hình kinh doanh nào sau đây209.thuộc loại hình thương mại điệntử B2B :Mô hình kinh doanh nào sau đây210.thuộc loại hình thương mại điệntử B2C :Website nào không áp dụng mô211. hình nhà bán lẻ điện tử của loạihình thương mại điện tử B2C :Vietnamnet cung cấp tin tức miễnphí, nhận các doanh nghiệp đặt212. logo trên website của mình và thuphí theo thời gian. Vietnamnet ápdụng mô hình doanh thunào:Vietnamnet cung cấp tin tức miễnphí, nhận các doanh nghiệp đặt213.logo trên website của mình.Vietnamnet áp dụng môhình kinh doanh nào:PhươngánC. Cổng thông tinD. Nhà trung gian giao dịchA. Nhà phân phối điện tửB. Nhà kiến tạo thị trườngC. Nhà trung gian giao dịchD. Tất cả phương ánA. Nhà môi giới giao dịchB. Nhà cung cấp cộng đồngC. Nhà phân phối điện tửD. Trung gian thông tinA. Amazon.comB. Trananh.vnC. Walmart.comD. Mp3.comA. Quảng cáoB. Bán hàngC. Liên kếtD. Phí giao dịchA. Nhà cung cấp dịch vụB. Nhà cung cấp cộng đồngC. Nhà trung gia giao dịchD. Nhà cung cấp nội dungA. Phí quảng cáoMô hình doanh thu của nhà cungB. Phí liên kết214. cấp cộng đồng trong loại hìnhC. Bán hàngthương mại điện tử B2C :D. Tất cả đáp ánA. Phí quảng cáoMô hình doanh thu chủ yếu củaB. Phí đăng ký215. nhà cung cấp nội dung trong loạiC. Phí giao dịchhình thương mại điện tử B2C :D. Tất cả đáp ánĐể có thể sử dụng và nhận được A. Mô hình thu phí giao dịchcác dịch vụ hỗ trợ của sàn giao B. Mô hình doanh thu bánhàng216. dịch điện tử ECVN.com, doanhC. Mô hình doanh thu quảngnghiệp phải trả 5 triệuVNĐ/năm (trở thành thành viêncáoVIP). Mô hình doanh thu của D. Mô hình doanh thu đăng kíECVN là:ECVN.com kết nối người bán vàA. Nhà môi giới giao dịchngười mua, cho phép họ thực hiệnB. Nhà trung gian thông tin217. các trao đổi, giao dịch thông quaC. Nhà cung cấp dịch vụwebsite. ECVN.com áp dụng môD. Thị trường/Sàn giao dịchhình kinh doanh thương mạiđiện tử nào :A. Alibaba.comWebsite nào áp dụng mô hìnhB. Vatgia.com218. chính là nhà bán lẻ điện tử của loạiC. Chodientu.vnhình thương mại điện tử B2C :D. Buy.comA. Đáp ứng nhu cầu chungTrananh.vn cho phép khách hàngcủa khách hàngthiết kế cấu hình máy tính theo nhuB. Cá nhân, cá biệt hóa khách219.cầu cụ thể của họ. Điều đó thể hiệnhàngmục tiêu giá trị nào trong thươngC. Mua sản phẩm với giá tốtmại điện tử:nhấtD. Giao dịch thuận tiện hơnA. Mô hình kinh doanhB. Mô hình doanh thuMục tiêu giá trị của một doanh220. nghiệp là điểm cốt yếu của:C. Mô hình doanh thu từquảng cáoD. Mô hình giao dịch thươngmạiSTTNội dung câu hỏiPhươngánđiện tửTờ báo trực tuyến A cấp thông tinmiễn phí, nhận các doanh nghiệpđặt logo trên website của mình và221.thu phí theo thời gian duy trì vàkích cỡ logo. Tờ báo trực tuyến Ađang áp dụng mô hình doanh thunào:BỎWebsite của sàn giao dịch chứngkhoán HSE tiến hành các hoạt222. động môi giới chứng khoán trựctuyến và thu phí giao dịch. Loạimô hình kinh doanh HSE đangáp dụng:Một Website bán thông tin thị223. trường theo giá phụ thuộc vào giátrị thông tin. Mô hình doanh thuwebsite này áp dụng:Doanh nghiệp A bán các loại hànghóa trên website của doanh nghiệpvà cho phép khách hàng có thể đưa224.ra mức giá mình mong muốn chohàng hóa đó với điều kiệnthấp nhất và duy nhất. Doanhnghiệp đang sử dụng mô hình kinhdoanh nào:225.226.227.228.A. Quảng cáoB. Bán hàngC. Liên kếtD. Phí giao dịchA. Nhà trung gian giao dịchB. Nhà cung cấp cộng đồngC. Nhà cung cấp dịch vụD. Nhà kiến tạo thị trườngA. Doanh thu bán hàngB. Doanh thu liên kếtC. Doanh thu quảng cáoD. Doanh thu đăng kýA. Đấu giá đặt sẵnB. Trung gian giao dịchC. Bán hàng trực tuyếnD. Sàn giao dịchA. Kết nối doanh nghiệpmua và doanh nghiệp bántheo từng ngành hàngB. Kết nối doanh nghiệpmua và doanh nghiệp bánSàn giao dịch điện tử theo chiềucủa nhiều ngành hàngsâu cho phép:C. Kết nối doanh nghiệpmua và doanh nghiệp bántrên một vùng lãnh thổD. Tất cả các phương ánA. Sàn giao dịch theo chiềurộng (ngang)Metal.com là sàn giao dịch của cácB. Sàn giao dịch theo chiềudoanh nghiệp kinh doanh thép ởsâu (dọc)Việt Nam. Sàn này thuộc loại:C. Cổng thông tinD. Trung tâm thương mạiA. Mô hình doanh thu bánhàngMô hình doanh thu cơ bản trongB. Mô hình quảng cáothương mại điện tử là:C. Mô hình phí đăng kýD. Mô hình phí liên kếtA. Cổng thông tinB. Nhà bán lẻ điện tửMô hình kinh doanh cơ bản trongloại hình thương mại điện tử B2C: C. Nhà phân phối điện tửD. Nhà cung cấp dịch vụ

Xem thêm :  Tác dụng của kỷ tử và ai không nên dùng kỷ tử?

Review Đại học Thương Mại – Không gian xanh giữa lòng Hà Nội|Đại học du ký

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com