Đề toán lớp 10 – đề 3

Bạn đang xem: đề toán lớp 10 – đề 3 Tại Pkmacbook.com

Ngày đăng: 03/04/2021, 13:29

a Nếu tịnh tiến P sang trái 4 đơn vị rồi tịnh tiến parabol vừa nhận được lên trên 1 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào?. b Nếu tịnh tiến P xuống dưới 2 đơn vị rồi tịnh tiến parabol[r] (1)to¸n 10.03 Hàm số y = – 2x + có đồ thị là đường thẳng (d) Gọi (d’) là đường thẳng có tịnh tiến đường thẳng (d) xuống đơn vị a) Đường thẳng (d’) là đồ thị hàm số nào? b) §­êng th¼ng (d’) cã ®­îc tÞnh tiÕn ®­êng th¼ng (d) sang tr¸i đơn vị? Cho hµm sè y = 2×3 – 5x + a) Chứng minh hàm số đó đồng biến trên các khoảng (- ∞; – 1) vµ (1; + ∞) b) Hàm số đó có đồng biến hay nghịch biến trên khoảng (- 1; 1) hay kh«ng? T¹i sao? Một hình chữ nhật có chu vi là 18 cm Gọi cạnh hình chữ nhật đó là x (cm) và diện tích hình chữ nhật đó là y (cm2) a) Hãy biểu diễn y dạng hàm số x Nêu rõ tập xác định hàm số đó b) Vẽ đồ thị hàm số nói trên c) Tìm toạ độ giao điểm đồ thị trên với đường thẳng y = 3x + Cho hàm số y = 2×2 có đồ thị là parabol (P) a) Nếu tịnh tiến (P) sang trái đơn vị tịnh tiến parabol vừa nhận lên trên đơn vị thì ta đồ thị hàm số nào? b) Nếu tịnh tiến (P) xuống đơn vị tịnh tiến parabol vừa nhận sang phải đơn vị thì ta đồ thị hàm số nào? c) Tìm toạ độ giao điểm đồ thị hai hàm số nhận trên §­êng th¼ng y = mx + n ®­îc gäi lµ tiÕp tuyÕn cña parabol y = ax2 + bx + c phương trình ax2 + bx + c = mx + n có nghiệm số kép §iÓm chung nhÊt cña tiÕp tuyÕn vµ parabol ®­îc gäi lµ tiÕp ®iÓm a) T×m gi¸ trÞ cña m nÕu ®­êng th¼ng y = mx – lµ tiÕp tuyÕn cña parabol y = 3×2 + 2x – Tìm toạ độ tiếp điểm tương ứng b) VÏ parabol nãi trªn vµ tiÕp tuyÕn t×m ®­îc trªn cïng mét mÆt phẳng toạ độ Lop10.com (2)

Xem thêm :  Top 20 bài hát tiếng anh cho bé được yêu thích nhất hiện nay

– Xem thêm –

Xem thêm: Đề Toán lớp 10 – Đề 3, Đề Toán lớp 10 – Đề 3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com