Chủ đề 3: định luật ôm cho toàn mạch

Ngày đăng: 22/08/2021, 19:18

GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu VẬT LÝ ĐỊNH LUẬT 11 ĐT: 0909928109 ÔM CHO TOÀN MẠCH GHÉP CÁC BỘ NGUỒN THÀNH Dạng 1: Trắc nghiệm định tính Xác định đại lượng đặc trưng E, r, I H BỘ Câu Khi xảy tượng đoản mạch, cường độ dòng điện mạch A tăng lớn B tăng giảm liên tục C giảm D không đổi so với trước Câu Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở hiệu điện mạch A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch B tăng cường độ dòng điện mạch tăng C giảm cường độ dòng điện mạch tăng D tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy mạch Câu Chọn câu trả lời Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện mạch ngịai điện trở cường độ dịng điện chạy mạch A Tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngòai B Giảm điện trở mạch ngòai tăng C Tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngòai D Tăng điện trở mạch ngòai tăng Câu Chọn câu trả lời Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngịai điện trở hiệu điện mạch ngịai liên hệ với cường độ dòng điện A Tỉ lệ thuận B Tăng I tăng C Giảm I tăng D Tỉ lệ nghịch Câu Nhận xét sau đúng? Theo định luật Ơm cho tồn mạch cường độ dịng điện cho tồn mạch A tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn; B tỉ lệ nghịch điện trở nguồn; C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn; D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở điện trở Câu Hiệu điện hai đầu mạch cho biểu thức sau đây? A UN = Ir B UN = I(RN + r) C UN =E – I.r D UN = E + I.r Câu Cho mạch điện có nguồn điện khơng đổi Khi điện trở ngồi mạch tăng lần cường độ dịng điện mạch A chưa đủ kiện để xác định B tăng lần C giảm lần D không đổi Câu Khi xảy tượng đoản mạch, cường độ dịng điện mạch A tăng lớn B tăng giảm liên tục C giảm D không đổi so với trước Câu Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động lâu nhiều lần liên tục A dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh làm hỏng acquy B tiêu hao nhiều lượng C động đề nhanh hỏng D hỏng nút khởi động Câu 10 Hiệu suất nguồn điện xác định A tỉ số cơng có ích cơng tồn phần dịng điện mạch B tỉ số cơng tồn phần cơng có ích sinh mạch ngồi C cơng dịng điện mạch ngồi Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 D nhiệt lượng tỏa tồn mạch Câu 11: Cơng thức định luật Ơm cho mạch điện kín gồm nguồn điện điện trở A I = B UAB = ξ – Ir C UAB = ξ + Ir D UAB = IAB(R + r) – ξ Câu 12: Đối với mạch điện kín đây, hiệu suất nguồn điện khơng tính công thức A (100%) B H = C H = D Câu 13 Có n điện trở r mắc song song nối với nguồn điện có suất điện động E, điện trở r tạo thành mạch kín Tỉ số hiệu điện hai cực nguồn suất điện động E A n B C D Câu 14 Một nguồn điện có suất điện động 10 V, điện trở Ω nối với mạch có hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua nguồn A Nếu điện trở mạch ngồi mắc song song cường độ dòng điện qua nguồn A 3A B 1/3 A C A D 2,5 A Câu 15 Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động V Điện trở Ω, mắc với mạch ngồi biến trở thành mạch kín Khi điện trở biến trở R cường độ dòng điện mạch I = 0,5 A Khi điện trở biến trở R’ = cường độ dòng điện mạch I’ A 0,125 A B 1,250 A C 0,725 A D 1,125 A Câu 16 Một nguồn điện V, điện trở Ω nối với mạch ngồi có hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dịng điện qua nguồn A Nếu điện trở mạch ngồi mắc song song cường độ dịng điện qua nguồn A A B 1/3 A C 9/4 A D 2,5 A Câu 17: Một điện trở R1 mắc vào cực nguồn điện có điện trở r=4 dịng điện chạy mạch có cường độ I1=1,2A.Khi mắc thêm điện trở R2=2 nối tiếp với R1 dịng điện mạch có cường độ I2=1A.Tìm R1 A R1 =2 B R1 =6 C R1 =4 D R1 =10 Câu 18 Một điện trở R1 chưa biết giá trị mắc song song với điện trở R = 12 Ω Một nguồn điện có suất điện động 24 V điện trở r = nối vào mạch Cường độ dịng điện chạy mạch A Giá trị điện trở R A Ω B 12 Ω C 24 Ω D 36 Ω Câu 19: (Yên Lạc–Vĩnh Phúc) Cho mạch điện gồm nguồn có mạch ngồi gồm điện trở , bỏ qua điện trở dây nối Biết Công suất nguồn A 12W B 2,25W C 9W D 6W Câu 20: Một nguồn điện suất điện động 12V, điện trở 1Ω dùng để thắp sáng bóng đèn 12V-6W tính hiệu suất nguồn điện A 100% B 75% C 96% D 80% Câu 21 (Thi thử sở Nam Định 2018) Một nguồn điện chiều mắc vào hai đầu biến trở, dùng ampe kế vơn kế lý tưởng để đo dịng điện mạch hiệu điện hai đầu biến trở Khi biến trở có R = R số ampe kế vôn kế 1A 10,5V Khi biến trở R = R số ampe kế vôn kế 2A 9V Khi biến trở có R = R số ampe kế 4A số vơn kế A.6V B.10V C 8V D 12V Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột E H GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu r13 n h ĐT: 0909928109 Câu 22 Cho mạch điện gồm pin 1,5 V có điện trở 0,5 Ω nối với mạch điện trở 2,5 Ω Cường độ dịng điện tồn mạch A 3A B 3/5 A C 0,5 A D A Câu 23 Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động V điện trở Ω Biết điện trở mạch lớn gấp điện trở Dịng điện mạch A 1/2 A B A C A D A Câu 24 Một mạch điện gồm pin V, điện trở mạch ngồi Ω, cường độ dịng điện toàn mạch A Điện trở nguồn A 0,5 Ω B 4,5 Ω C Ω D Ω Câu 25 Một nguồn điện có điện trở 0,1 được mắc với điện trở 4,8 ( ) thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) Cường độ dòng điện mạch A I = 120 (A) B I = 12 (A) C I = 2,5 (A) D I = 25 (A) Câu 26 Một điện trở chưa biết, mắc song song với điện trở 30 Một nguồn điện có r = 0.5 chưa biết A 10 nối vào mạch trên, dịng điện qua mạch 1,5 A Giá trị điện trở B 12 C 15 D.30 Câu 27 Trong mạch kín mà điện trở ngồi 10 Ω, điện trở Ω có dịng điện A Hiệu điện đầu nguồn suất điện động nguồn A 10 V 12 V B 20 V 22 V C 10 V V D 2,5 V 0,5 V Câu 28 Chọn câu trả lời Một nguồn điện suất điện động E = 15V, có điện trở r = 0,5 mắc nối tiếp với mạch ngòai gồm điện trở R = 20 R2 = 30 mắc song song tạo thành mạch kín Cơng suất mạch ngòai A PN = 4,4 W B PN = 14,4 W C PN = 17,28 W D PN = 18 W Câu 29:Một nguồn điện có suất điện động E = (V), điện trở r = ( ), mạch ngồi có điện trở R Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi (W) điện trở R phải có giá trị A R = ( ) B R = ( ) C R = ( ) D R = ( ) Câu 30: Dùng nguồn điện để thắp sáng hai bóng đèn có điện trở R = ( ) R2 = ( ), cơng suất tiêu thụ hai bóng đèn Điện trở nguồn điện A r = ( ) B r = ( ) C r = ( ) D r = ( ) Câu 31 Cho mạch có điện trở mắc nối tiếp Ω, Ω 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở Ω Hiệu điện đầu nguồn điện A V B 10 V C V D V Câu 32 Một đèn giống có điện trở 3V-3W mắc nối tiếp với nối với nguồn Ω dịng điện mạch A Khi tháo bóng khỏi mạch dịng điện mạch A A B 10/7 A C A D 7/ 10 A Câu 33: Một nguồn điện có điện trở 1được mắc với điện trở R=6thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12V Suất điện động nguồn điện A =12V B =13V C =14V B =15V Câu 34: Một nguồn điện có điện trở 0,1 mắc nối tiếp với điện trở 4,8 thành mạch kín.Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12V.Suất điện động nguồn có giá trị A.12,25V B.12V C.1,2V D.15,5V Câu 35 Một acqui có suất điện động E = 12V, điện trở r = 0,4 Khi nối với điện trở cường độ dịng điện I = 5A Trong trường hợp bị đoản mạch cường độ dịng điện Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột 3 GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 A I = 20A B I = 25A C I = 30A D I = 35A Câu 36:Một nguồn điện có suất điện động  = V r = 0,1được mắc với điện trở RN =2 Nhiệt lượng tỏa mạch thời gian 1,5 phút A 657,1 J B.685,7J C.10,8 J D.720,0 J Câu 37: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín Tính cường độ dịng điện hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, công suất mạch 16W A I = 2A H = 66,6% B I = 1A H = 54% C I = 1,2A, H = 76,6% D I = 2,5A H = 56,6% Câu 38:Một mạch có hai điện trở 3và 6mắc song song nối với nguồn điện có điện trở 1 Hiệu suất nguồn điện A 11,1% B 90% C 66,6% D 16,6% Câu 39 Một nguồn điện acqui chì có suất điện động E = 2,2V nối với mạch ngòai điện trở R = 0,5 thành mạch kín Hiệu suất nguồn điện H = 65% Tính cường độ dịng điện mạch A I = 2,86 A B I = 8,26 A C I = 28,6 A D I = 82,6 A Câu 40 Cho mạch điện với nguồn có suất điện động E = 30 V Cường độ dòng điện qua mạch I = A, hiệu điện cực nguồn U = 18 V Điện trở R mạch điện trở r nguồn A R = 6,0 Ω, r = 4,0 Ω B R = 6,6 Ω, r = 4,4 Ω C R = 0,6 Ω, r = 0,4 Ω D R = 6,6 Ω, r = 4,0 Ω Câu 41 Khi mắc vào hai cực Acquy điện trở mạch R = 14 Ω, hiệu điện hai cực Acquy U1 = 28 V Khi mắc vào hai cực Aquy điện trở mạch R = 29 Ω, hiệu điện hai cực Acquy U = 29 V Điện trở Acquy A r = 10 Ω B r = Ω C r = 11 Ω D r = 0,1 Ω Câu 42 Khi mắc vào hai cực nguồn điện điện trở R = Ω cường độ dịng điện chạy mạch I1 = A Khi mắc vào hai cực nguồn điện điện trở R = Ω cường độ dịng điện chạy mạch I2 = A Suất điện động điện trở nguồn điện A E = 40 V, r = Ω B E = 30 V, r = Ω C E = 20 V, r = Ω D E = 60 V, r = Ω Câu 43 Khi cường độ dòng điện I1 = 15 A cơng suất mạch ngồi P = 135 W cường độ dòng điện I2 = A cơng suất mạch ngồi P = 64,8 W Suất điện động điện trở nguồn A 12 V ; 0,2 Ω B 12 V; Ω C 120 V; Ω D 1,2 V; 0,2 Câu 44 Biết điện trở mạch nguồn điện tăng từ R = Ω đến R2 = 12 Ω hiệu điện hai cực nguồn tăng gấp hai lần Điện trở nguồn điện A r = 2,4 Ω B r = 1,7 Ω C r = Ω D r = 14 Ω Câu 45 Cho mạch điện kín gồm acquy có suất điện động 2,2 V điện trở mạch 0,5 Ω Hiệu suất mạch 65% Cường độ dịng điện chạy mạch A 28,6 A B 82,6 A C 8,26 A D 2,86 A Câu 47 Một nguồn điện có suất điện động 12 V điện trở Ω Nối điện trở R vào hai cực nguồn điện thành mạch kín cơng suất tiêu thụ điện trở R 16 W Tính hiệu suất nguồn A 50% B 67% 33% C 60% 40% D 30% 70% Câu 48 Khi tăng điện trở mạch lên lần hiệu điện hai cực nguồn điện tăng lên 10% Tính hiệu suất nguồn điện chưa tăng điện trở mạch A 92% B 82% C 72% D 62% Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 Câu 49 Một nguồn điện có suất điện động E = 1,5V, điện trở r= 0,1Ω Mắc hai cực nguồn điện trở R1 R2 Khi R1 nối tiếp R2 cường độ dịng điện qua mỗi điện qua mỗi điện trở 1,5A Khi R1 song song R2 cường độ dịng điện tổng cộng qua điện trở 5A Tính R R2 ? A R1= 0,2 Ω; R2= 0,9 Ω B R1= 0,4 Ω; R2= 0,5 Ω C.R1= 0,6 Ω; R2= 0,3 Ω D.R1= 0,2 Ω; R2= 0,7 Ω Dạng Ghép nguồn điện thành Câu 50: Có n nguồn giống mắc song song, nguồn có cùng suất điện động E điện trở r nnguồn mắc với điện trở R thành mạch kín Cường độ dịng điện qua mạch có biểu thức A B C D Câu 51: Khi mắc n nguồn giống nối tiếp, mỡi nguồn có suất đện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A B C D Câu 52 Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện toàn mạch A A B 4,5 A C A D 18/33 A Câu 53: Hai nguồn điện có suất điện động 2V có điện trở tương ứng r 1= 0,4Ω r2= 0,2Ω mắc nối tiếp với mắc với điện trở R thành mạch kín Biết đó, hiệu điện cực dương so với cực âm cua nguồn chênh lệch 0,5V so với nguồn Tìm R A 2Ω B 4Ω C 1Ω D 3Ω Câu 54 Ghép pin giống nối tiếp mỡi pin có suất điện độ V điện trở Ω Suất điện động điện trở pin A V Ω B V 1/3 Ω C V Ω D V 1/3 Ω Câu 55 Ghép song song pin giống loại V – Ω thu nguồn có suất điện động điện trở A V – Ω B V – Ω C V – Ω D V – 1/3 Ω Câu 56: Có pin giống mắc thành nguồn cho số pin mỡi dãy số dãy thu nguồn 6V – 1 Suất điện động điện trở mỗi nguồn A 2V – 2 B 6V – 3 C 2V – 1 D 2V – 3 Câu 57 Một bàn có điện trở 25 Ω mắc vào mạch điện với nguồn hai acquy giống hệt Điện trở mỗi acquy 10 Ω Với hai cách mắc acquy nối tiếp song song, công suất tiêu thụ bàn lớn cách nào? A mắc nối tiếp B mắc song song C hai cách mắc giống D không xác định khơng biết suất điện động hai acquy Câu 58 Một nguồn điện gồm nguồn giống có E = V Làm việc có tâm sắt có tầm , r = Ω mắc song Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hồng Sư Điểu ĐT: 0909928109 song Khi cường độ dịng điện mạch A, cơng suất mạch ngồi W Hỏi nguồn có nguồn điện A 10 B C D Câu 59 Nếu ghép pin giống nối tiếp thu nguồn 7, V Ω mắc pin song song thu nguồn A 2,5 V Ω B 7,5 V Ω C 7,5 V Ω D 2,5 V 1/3 Ω Câu 60 Người ta mắc pin giống song song thu nguồn có suất điện động V điện trở Ω Mỗi pin có suất điện động điện trở A 27 V; Ω B V; Ω C V; Ω D V; Ω Câu 61 Có 10 pin 2,5 V, điện trở Ω mắc thành dãy, mỡi dãy có số pin Suất điện động điện trở pin A 12,5 V 2,5 Ω B V 2,5 Ω C 12,5 V Ω D V Ω Câu 62 Cho nguồn gồm acquy giống mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm acquy mắc nối tiếp với Mỗi acquy có suất điện động E = (V) điện trở r = (Ω) Suất điện động điện trở nguồn là: A Eb = 12 (V); rb = (Ω) B Eb = (V); rb = 1,5 (Ω) C Eb = (V); rb = (Ω) D Eb = 12 (V); rb = (Ω) Câu 63 Hai nguồn điện có suất điện động điện trở E = 1,6 V, E2 = V, r1 = 0,3 Ω, r2 = 0,9 Ω mắc nối tiếp với mắc với điện trở R = Ω thành mạch kín Hiệu điện hai đầu nguồn E1là A U1 = 0,15 V B U1 = 1,45 V C U1 = 1,5 V D U1 = 5,1 V Câu 64 Một nguồn điện gồm acqui giống mắc nối tiếp, suất điện động điện trở mỗi acqui 1,25 V 0,004 Ω Hiệu điện hai cực acqui 115 V, cường độ dòng điện chạy mạch 25 A Số acqui dùng acqui A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 65 (Kiểm tra tiết THPT Nguyễn Huệ – Thừa Thiên Huế) Một nguồn điện mắc với mạch có điện trở R = r tạo thành mạch kín cường độ dịng điện mạch I Nếu thay nguồn ba nguồn giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua mạch I ’ A 3I B 2I C 1,5I D 2,5I Câu 66 Cho mạch điện hình vẽ (2.46) Mỡi pin có suất điện động E = 1,5 (V), điện trở r = (Ω) Điện trở mạch R = 3,5 (Ω) Cường độ dịng điện mạch ngồi A I = 0,9 (A) B I = 1,0 (A) C I = 1,2 (A) D I = 1,4 (A) Câu 67: Tìm suất điện động điện trở nguồn gồm A ắcquy mắc hình vẽ Biết mỡi ắcquy có ξ = 2V; r = 1Ω: A 12V; 3Ω B 6V; 3Ω C 12V; 1,5Ω D 6V; 1,5Ω Câu 68: Cho mạch điện hình vẽ Bỏ qua điện trở dây nối ξ1, r1 ξ2, r2 ampe kế, biết ξ1 = 3V, r1 = 1Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1Ω, R = 2,5Ω Ampe A kế A 2A B 0,666A R C 2,57A D 4,5A Câu 69: Cho mạch điện hình vẽ Mỡi pin có ξ = 1,5V; r = 1Ω Điện trở mạch ngồi R = 3,5Ω Cường độ dịng điện mạch A 0,88A B 0,9A A B R C 1A D 1,2A Câu 70 Cho mạch điện hình vẽ Biết suất điện động nguồn ξ = 12 V, điện trở r = Ω, mạch gồm điện trở R = Ω, R2 = Ω, R3 = Ω Hiệu điện hai đầu điện trở R A 3,5 V B 4,8 V C 2,5 V D 4.5 V Câu 71: (QG2018) Cho mạch điện hình bên Biết E = 12 V; r = Ω; R = 5  Ω; R2 = R3  =   Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 10 Ω Bỏ qua điện trở dây nối Hiệu điện hai đầu R A 10,2 V B 4,8 V C 9,6 V D 7,6 V Câu 72 (Minh họa Bộ GD 2018) Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: ; R1 = Ω; R2 = R3 = 10 Ω Bỏ qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,6 A Giá trị điện trở r nguồn điện A 1,2 Ω B 0,5 Ω C 1,0 Ω D 0,6 Ω Câu 73: (Thi thử Sở Cà Mau 2018) Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: ; ; nối Số ampe kế A 24 W C 18 W Câu 74 Cho mạch điện , điện trở E, r Bỏ qua điện trở ampe kế dây A Công suất nguồn điện B 30 W D 37,5 W hình vẽ Nguồn điện có suất điện động A R1 R2 ,mạch ngồi gồm bóng đèn có điện trở điện trở Biết đèn sáng bình thường Hiệu điện định mức cơng suất định mức bóng đèn A ; B R3 B ; R Đ C ; D ; Câu 75: Cho mạch điện hình vẽ Biểu thức sau đúng? ξ A I1 = B I3 = 2I2 C I2R = 2I3R D I2 = I1 + I3 Câu 76: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điện trở dây nối ampe kế, = 3V, r = 1Ω, ampe kế 0,5A Giá trị điện trở R A 1Ω B 2Ω C 5Ω D 3Ω Câu 77: Cho mạch điện hình vẽ, đó: ξ = 6V; r = 1,5Ω R V Biết số vôn kế 4,5V Giá trị R A 2Ω B 4,5Ω C 3Ω RI2 I1 2R I3 ξ A R ξ, r D 1,5Ω Câu 78 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = 6V, r= 0,1 Ω, R d= 11 Ω, R = 0,9 Ω Tính hiệu điện định mức cơng suất định mức bóng đèn, biết đèn sáng bình thường A.5,54V; 3W B 5,54V; 2,75W C 5,5V; 3W D 5,5V; 2,75W Câu 79: Cho mạch điện hình vẽ R1 = R2 = RV = 50Ω, ξ = 3V, r = Bỏ qua điện trở dây nối, số vôn kế A 0,5V B 1V C 1,5V D 2V R2 R1 V ξ Câu 80 Cho mạch điện hình vẽ, E = V, r= Ω,R 1=20 Ω, R2= Ω,R3= Ω Tính hiệu điện đầu mạch ngồi cơng suất tỏa nhiệt R 1? Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu A UAB= 6V; P1= 0,288W C.UAB= 5,4V; P1= 0,24W ĐT: 0909928109 B.UAB= 5,4V; P1= 0,288W D.UAB= 6V; P1= 0,24W Câu 81 Có mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện điện E = 24Vvà có điện trở r= Ω Trên bóng đèn có ghi Đ 1(12V– 6W), Đ2 (12V – 12W), điện trở R= Ω Công suất tiêu thụ mạch điện hiệu suất nguồn điện A P= 44W; H= 45,83% B P= 22W; H= 91,67% C P= 44W; H= 91,67% D P= 22W; H= 45,83% Câu 82: (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai) Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi: 60 V – 30 W 25 V – 12,5 W Mắc hai bóng vào nguồn có suất điện động E = 66 V, điện trở r = theo sơ đồ hình H Biết bóng sáng bình thường Giá trị R gần với giá trị sau đây? A 60 Ω B Ω C Ω D 50 Ω Câu 83 Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E= 6,6V, điện trở r= 0,12Ω; bóng đèn Đ loại 6V – 3W; bóng đèn Đ loại 2,5V – 1,25W Điều chỉnh R1 R2 bóng đèn Đ1 Đ2 sáng bình thường Tính giá trị R1 R2 A R1= 6,48 Ω; R2= Ω B R1= 0,48 Ω; R2= Ω C.R1= 6,48 Ω; R2= 12 Ω D.R1= 0,48 Ω; R2= 12 Ω Câu 84: Cho E = V; r = 1,5 Ω; R 1= Ω; R2= Ω, đèn ghi (6V – 3W) Biết cường độ dịng điện chạy mạch 1,5A Giá trị UAB R3 A.UAB= 6,75V; R3= 12 Ω B.UAB= 9V; R3= 12 Ω C.UAB= 9V; R3= Ω D.UAB= 6,75V; R3= Ω Câu 85 Cho mạch điện hình vẽ Trong E = 48V, r= Ω, R 1= Ω, R2= Ω, R3= Ω, R4= 16 Ω Điện trở dây nối khơng đáng kể Tính hiệu điện hai điểm M N Muốn đo U MN phải mắc cực dương vôn kế với điểm nào? A 21V, cực dương mắc M B.21V, cực dương mắc N C 3V, cực dương mắc M D.3V, cực dương mắc N Dạng Cực trị liên quan đến định luật Ơm cho tồn mạch Bài tốn cơng suất cực đại biến trở Câu 86: Một pin có suất điện động 1,5V, phát dịng điện cực đại 4A Hỏi cơng suất mạch pin đạt cực đại bao nhiêu? A 6W B 3W C.1,5W D 1W Câu 87 Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín Xác định R để cơng suất tỏa nhiệt R cực đại, tính cơng suất cực đại A R= 1Ω, P = 16W B R = 2Ω, P = 18W C R = 3Ω, P = 17,3W D R = 4Ω, P = 21W Câu 88 Cho mạch điện hình, bỏ qua điện trở dây nối, cho E = V; r = Ω; R = 2Ω Xác định giá trị biến trở R để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn Giá trị R P max tương ứng A R = Ω; Pmax = 3,125 W B R = Ω; Pmax = 6,25 W C R = Ω; Pmax = 6,25 W D R = Ω; Pmax = 3,125 W Câu 89: Một nguồn có ξ = 3V, r = 1Ω nối với điện trở R = 1Ω thành mạch điện kín Cơng Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 suất nguồn điện A 2,25W B 3W C 3,5W D 4,5W Câu 90: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở r = 1Ω nốivới mạch biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại Cơng suất A 36W B 9W C 18W D 24W Câu 91: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 3V, điện trở r = 1Ω nốivới mạch ngồi biến trở R, điều chỉnh R để cơng suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại Khi R có giá trị A 1Ω B 2Ω C 3Ω D 4Ω Câu 92: Cho mạch điện hình vẽ, đó: ξ = 6V; r = 1,5Ω Điều chỉnh R để cơng suất mạch ngồi đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại cơng suất biến trở A 6W 3Ω B 4W 1,5Ω C 4W 3Ω D 6W 1,5Ω Câu 93: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E=12V, điện trở , mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với điện trở R Để công suất tiêu thụ mạch ngồi lớn điện trở R phải có giá trị bao nhiêu? Tính cơng suất cực đại A B C D Câu 94 Hai nguồn có suất điện động điện trở khác Biết công suất điện lớn mà mỗi nguồn cung cấp cho mạch ngồi = 30 W = 50 W Công suất điện lớn mà hai nguồn cung cấp cho mạch ngòa chúng mắc nối tiếp A 80 W B 48 W C 60 W D 75 W Câu 95: Nguồn điện suất điện động 24V, điện trở 6Ω dùng để thắp sáng bình thường tối đa đèn 6V- 3W A đèn B 16 đèn C đèn D 12 đèn Câu 96: Cho nguồn điện khơng đổi có suất điện động E, điện trở r = 0,5  Ban đầu mắc tụ điện có điện dung C = F vào hai cực nguồn điện, ổn định điện tích tụ điện 24 C Sau tháo tụ điện ra, mắc vào hai cực nguồn điện N bóng đèn loại 3V – 3W, bóng đèn mắc thành x dãy song song mỡi dãy có y bóng nối tiếp sáng bình thường Giá trị lớn N A 48 B 12 C 24 D 36 Câu 97: Các nguồn giống mỡi nguồn có suất điện động điện trở trong, mắc thành nguồn hỗn hợp đỡi xứng thắp sáng bình thường bóng đèn 12 V-18 W Khi số nguồn phải dùng công suất mỗi nguồn A W B 2,25 W C 1,5 W D 0,75 W Câu 98 Cho mạch điện hình vẽ ba nguồn điện nối tiếp có 1= 3V, r1 = Ω; 2 = 2V,r2= 0,5 Ω; E3 = 3V,r3 = 1,5 Ω điện trở R = Ω,R x biến trở Xác định R x để công suất tiêu thụ mạch cực đại? A 1Ω B 2Ω C 3Ω D 4Ω Câu 99 Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động = 6V, điện trở r = 1Ωnối với mạchngoài biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ R đạt giá trị cực đại Cơng suất A.36W B.9W C.18W D.24W Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu Câu 100 Một Cho mạch điện hình vẽ Biết R đạt giá trị cực đại R có giá trị ; ĐT: 0909928109 ; Biết công suất tiêu thụ R A B C D R1 Câu 101 Cho mạch điện hình vẽ, Biết , R2 biến trở Điều chỉnh biến trở R để công suất lớn nhất, cơng suất R 2bằng lần công suất R1 Điện trở R1 gần giá trị sau đây? R1 A.6,9 B C 3,9 D R2 Câu 102: (KSCL đầu năm – THPT Thuận Thành – Bắc Ninh năm học 2018-2019) Có điện trở R1 mắc nối tiếp với biến trở R, hai điện trở mắc vào nguồn có suất điện động E điện trở r Khi điều chỉnh biến trở tới giá trị R = x ( )thì cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Giữ nguyên giá trị biến trở mắc vào hai đầu R ampe kế lí tưởng số ampe kế A Nếu đổi vị trí ampe kế vào hai đầu biến trở số ampe kế A Hỏi mắc ampe kế vào hai cực nguồn số ampe kế gần giá trị sau đây? A 2,5 A B 3,5 A C 1,5 A D 4,5 A Câu 103 Bài toán cực trị liên quan đến ghép nguồn thành Câu 104: (KSCL Yên Lạc – Vĩnh Phúc) Bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỡi acquy có E= 2V điện trở r= 0,1Ω mắc thành x dãy, mỗi dãy có y nguồn nối tiếp Bộ nguồn mắc với điện trở R= 2Ω thành mạch kín Để cường độ dịng điện qua R đạt cực đại giá trị x, y A x=2, y=10 B x= 4, y=5 C x= 1, y= 20 D x= 10, y= Câu 105: Bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỡi acquy có E= 2V điện trở r= 0,1Ω mắc thành x dãy, mỗi dãy có y nguồn nối tiếp Bộ nguồn mắc với điện trở R= 2Ω thành mạch kín Cường độ dòng điện cực đại chạy qua R A.5A B 20A C 15A D 10A Câu 106: (KSCL Yên Lạc – Vĩnh Phúc) Bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỡi acquy có E= 2V điện trở r= 0,1Ω mắc thành x dãy, mỡi dãy có y nguồn nối tiếp Bộ nguồn mắc với điện trở R= 2Ω thành mạch kín Để cường độ dịng điện qua R đạt cực đại giá trị x, y A x=2, y=10 B x= 4, y=5 C x= 1, y= 20 D x= 10, y= Câu mắc phải A 107: Các nguồn giống mỡi nguồn có suất điện động điện trở trong, thành nguồn hỗn hợp đỗi xứng thắp sáng bình thường bóng đèn 12 V-18 W Khi số nguồn dùng cơng suất mỡi nguồn W B 2,25 W C 1,5 W D 0,75 W Câu 108: Cho nguồn điện khơng đổi có suất điện động E, điện trở r = 0,5  Ban đầu mắc tụ điện có điện dung C = F vào hai cực nguồn điện, ổn định điện tích tụ điện 24 C Sau tháo tụ điện ra, mắc vào hai cực nguồn điện N bóng đèn loại 3V – 3W, bóng đèn mắc thành x dãy song song mỡi dãy có y bóng nối tiếp sáng bình thường Giá trị lớn N Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột 10 GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 A 48 B 12 C 24 D 36 Câu 109: (KSCL THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc) Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E=8V, điện trở r=2 Điện trở đèn R1=3 , điện trở R2=3 , điện trở ampe kế khơng đáng kể (Hình 1) Khố K mở, di chuyển chạy C, người ta nhận thấy điện trở phần AC biến trở AB có giá trị Điện trở toàn phần biến trở A B C đèn tối D Dạng Đồ thị liên quan đến định luật Ơm cho tồn mạch Câu 110 (Sở Bình Phước 2018) Mắc biến trở R vào hai H nguồn điện chiều có suất điện động ξ điện trở 0,75 r Đồ thị biểu diễn hiệu suất H nguồn điện theo biến trở hình vẽ Điện trở nguồn điện có giá trị A (Ω) B (Ω) O C 0,75 (Ω) D (Ω) cực R Câu 111 Mạch điện kín chiều gồm mạch ngồi có biến trở R nguồn có suất điện động điện trở E, r Khảo sát cường độ dòng điện I theo R người ta thu đồ thị hình Giá trị E r gần giá trị sau đây? A 10 V; Ω B V; Ω C 12 V; Ω D 20 V; Ω Câu 112 Người ta mắc hai cực nguồn điện với biến trở Thay đổi điện trở biến trở, đo hiệu điện U hai cực nguồn điện cường độ dòng điện I chạy qua mạch, người ta vẽ đồ thị hình bên Dựa vào đồ thị, tính suất điện động điện trở nguồn điện A E = 3V, r = 0,5(Ω) B E = 2,5V, r = 0,5(Ω) C E = 3V, r = 1(Ω) D E = 2,5V, r = 1(Ω) Câu 113 Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R nguồn điện E = 20 V điện trở r Thay đổi giá trị biến trở thấy đồ thị cơng suất tiêu thụ R có dạng hình vẽ Cơng suất tiêu thụ cực đại mạch A 10 W B 20 W C 30 W D 40 W Câu 114 Đặt vào hai đầu biến trở R nguồn điện không đổi (E1; r1) Thay đổi giá trị R thấy cơng suất tiêu thụ mạch theo biến trở hình vẽ (đường nét đậm) Thay nguồn điện nguồn điện (E 2; r2) tiếp tục điều chỉnh biến trở thấy cơng suất tiêu thụ mạch ngồi có đồ thị đường nét đứt Tỉ số gần giá trị sau đây? A 0,6 B 0,7 C 0,8 D Câu 115: (Chuyên Hà Tĩnh 2018) Để đo suất điện E,r Rb động điện trở viên pin, nhóm học sinh mắc sơ đồ mạch điện hình (H 1) Số Làm việc có tâm sắt có tầm U(V) 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 O 100 200 300 400 500 Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột H1 H2 11 I(mA) GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 vôn kế ampe kế ứng với mỗi lần đo được cho hình vẽ (H 2) Nhóm học sinh tính giá trị suất điện động E điện trở r pin A E = 1,50 V; r = 0,5 Ω B E = 1,49 V; r = 0,6 Ω C E = 1,49 V; r = 1,2 Ω D E = V; r = 0,5 Ω Câu 116: (Thị Xã Quãng Trị 2018) Trong học thực hành, học sinh bắt mạch điện hình vẽ H1: nguồn điện có suất điện động E, điện trở r, điện trở bảo vệ R0 = 10 Ω, biến trở chạy R, bỏ qua điện trở ampe kế, khóa K dây nối Học sinh vẽ đồ thị phụ thuộc (I cường độ dòng điện mạch) theo giá trị biến trở R hình vẽ H Điện trở nguồn điện r gần với giá trị sau đây? A 0,37 Ω B 0,78 Ω C 0,56 Ω D 0,25 Ω Câu 117 (Đề thi thức QG 2018) Để xác định suất điện động E nguồn điện, học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả đồ thị biểu diễn phụ thuộc (nghịch đảo số ampe kế A) vào giá trị R biến trở hình bên (H2) Giá trị trung bình E xác định thí nghiệm A 1,0 V B 1,5 V C 2,0 V D 2,5 V Câu 118: (THPTQG 2018) Để xác định điện trở r nguồn điện học sinh mắc mạch điện hình bên (H1) Đóng khóa K điều chỉnh chạy C, kết đo mô tả bỡi đồ thị biểu diễn phụ thuộc số U vôn kế V vào số I ampc kế A hình bên (H2) Điện trở cùa vơn kế V lớn Biết R = 13 Ω Giá trị trung bình r xác định thí nghiệm là: A 2,5 Ω B 3,0 Ω C 2,0 Ω D 1,5 Ω Dạng Bài toán quy đổi mạch, tính số Ampe kế (Dành cho học sinh chăm chỉ) Câu 118 (Quy đổi mạch) Cho mạch điện hình vẽ Bỏ qua điện trở A R2 R3 dây nối ampe kế, ξ = 30V, r = 3Ω, R = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω R1 Số ampe kế A 0,741A B 0,654A ξ, r C 0,5A D 1A ξ, r R3 R1 Câu 119: (Quy đổi mạch) Cho mạch điện hình vẽ Bỏ qua điện trở R2 dây nối ampe kế, ξ = 30V, r = 3Ω, R = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω M N A Xác định số ampe kế A 0,75A B 0,65A C 0,5A D 1A Câu 220 (Quy đổi mạch) Cho mạch điện hình vẽ Trong E = 6V, r= 0,5 Ω, R 1= R2= Ω, R3= R5= Ω, R4= Ω Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể Số ampe kế hiệu điện hai cực nguồn điện Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột 12 GV chuyên luyện thi viết sách luyện thi thầy Hoàng Sư Điểu ĐT: 0909928109 A U= 5,25V; IA= 0,5A B U= 5,5V; IA= 0,25A C U= 5V; IA= 0,25A D U= 5V; IA= 0,5A Câu 221 (Quy đổi mạch) Cho mạch điện hình vẽ R 1= R2= Ω, R3= Ω, r = Ω, R A= Ω Ampe kế A1 0,6A Tính suất điện động nguồn số Ampe kế A2 A E= 5,2V; IA2= 0,4A B E= 5,8V; IA2=0,8A C E=5,2V; IA2=0,8A D E=5,8V; IA2=0,4A Câu 222 (Quy đổi mạch) Cho mạch điện hình vẽ Trong E= 6V, r= 0,5 Ω, R1= 1Ω, R2= R3= Ω, R4= Ω Tính hiệu điện hai đầu R3, R4 Công suất hiệu suất nguồn điện nhận giá trị sau đây? A U4= 4,8V; U3= 3,2V; P= 14,4W; H = 80% B U4= 3,2V; U3= 4,8V; P= 14,4W; H = 40% C U4= 4,8V; U3= 3,2V; P= 11,52W; H = 80% D U4= 3,2V; U3= 4,8V; P= 11,52W; H = 40% -HẾT ✍PHẦN DÀNH CHO GV QUAN TÂM VÌ SAO Q THẦY CƠ PHẢI CHỌN TÀI LIỆU CỦA THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU ĐỂ DẠY HỌC Tài liệu biên soạn mới, câu hỏi tác giả sưu tầm từ trường có uy tín, Được tác giả Hồng Sư Điểu phân loại từ dễ đến khó sở có thực nghiệm từ việc dạy học Những phần giảm tải từ cơng văn Bộ tác giả HỒNG SƯ ĐIỂU loại bỏ (giảm áp lực cho học sinh) Qúy thầy xem nhiều file để cảm nhận nhé: http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_general/task,userInfo/id,315963/page,file_upload/ NẾU QUÝ THẦY CƠ ĐÃ SẴN SÀNG THÌ HÃY LÀM CÁC BƯỚC SAU ĐỂ ĐĂNG KÍ LẦN NHẬN NGAY CÁC CHUYÊN ĐỀ 10+11+12+ BỘ ĐỀ 2019 tay tác giả HỒNG SƯ ĐIỂU biên soạn (rất đầy đủ công phu) ĐĂNG KÍ LẦN DẠY LN MÃI MÃI, THẬT QUÁ TIỆN ĐẶC BIỆT: GV ĐĂNG KÍ TRONG TUẦN NÀY SẼ ĐƯỢC KHUYẾN MÃI THÊM BỘ 10+11+12 CỦA ĐỒNG NGHIỆP LINK TÌM HIỂU VÀ ĐĂNG KÍ CHÍNH THỨC: https://docs.google.com/forms/d/1xAK71vUsQS8j6mVIHBWPJ2cY0BEuUEjhD_jIoWMY1Y/edit Làm việc có tâm sắt có tầm Miếng phơ mai thơm có bẫy chuột 13 … nhiệt lượng tỏa tồn mạch Câu 11: Cơng thức định luật Ơm cho mạch điện kín gồm nguồn điện điện trở A I = B UAB = ξ – Ir C UAB = ξ + Ir D UAB = IAB(R + r) – ξ Câu 12: Đối với mạch điện kín đây,… động V điện trở Ω Biết điện trở mạch lớn gấp điện trở Dịng điện mạch A 1/2 A B A C A D A Câu 24 Một mạch điện gồm pin V, điện trở mạch ngồi Ω, cường độ dịng điện toàn mạch A Điện trở nguồn A 0,5… trị trung bình r xác định thí nghiệm là: A 2,5 Ω B 3,0 Ω C 2,0 Ω D 1,5 Ω Dạng Bài toán quy đổi mạch, tính số Ampe kế (Dành cho học sinh chăm chỉ) Câu 118 (Quy đổi mạch) Cho mạch điện hình vẽ Bỏ

Xem thêm :  Nhạc acoustic là gì? bản chất của nhạc acoustic

– Xem thêm –

Xem thêm: Định luật ôm cho toàn mạch , Định luật ôm cho toàn mạch

Định luật Ôm đối với toàn mạch – Lý 11 – Thầy Phạm Quốc Toản

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com