Đề kiểm tra vật lý 11 chương 2 dòng điện không đổi

Đề kiểm tra vật lý 11 chương 2 dòng điện không đổi

  • pdf

  • 18

    trang

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Ôn tập Chương II. Dòng điện không đổi

Họ và tên:………………………………….lớp……………THPT:…… ……………………

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG

1. Dòng điện

– Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt tải điện, có chiều quy ước là chiều

chuyển động của các hạt điện tích dương. Tác dụng đặc trưng của dòng điện là tác dụng từ.

Ngoài ra dòng điện còn có thể có các tác dụng nhiệt, hoá và một số tác dụng khác.

– Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho tác dụng của dòng điện. Đối với

dòng điện không đổi thì I =

q

t

2. Nguồn điện

Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện. Suất điện động

của nguồn điện được xác định bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển điệ tích

dương q bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó.

E=

A

q

Máy thu điện chuyển hoá một phần điện năng tiêu thụ thành các dạng năng lượng khác có ích,

ngoài nhiệt. Khi nguồn điện đang nạp điện, nó là máy thu điện với suất phản điện có trị số

bằng suất điện động của nguồn điện.

3. Định luật Ôm

– Định luật Ôm với một điện trở thuần:

I=

U AB

hay UAB = VA – VB = IR

R

Tích ir gọi là độ giảm điện thế trên điện trở R. Đặc trưng vôn – ampe của điện trở thuần có đồ

thị là đoạn thẳng qua gốc toạ độ.

– Định luật Ôm cho toàn mạch

E = I(R + r) hay I =

E

R+r

– Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện:

UAB = VA – VB = E – Ir, hay I =

E + U AB

r

(dòng điện chạy từ A đến B, qua nguồn từ cực âm sang cực dương)

– Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa máy thu

UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay I =

U AB – Ep

r’

(dòng điện chạy từ A đến B, qua máy thu từ cực dương sang cực âm)

4. Mắc nguồn điện thành bộ

– Mắc nối tiếp:

1

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Eb = E1 + E2 + …+ En

rb = r1 + r2 + … + rn

Trong trường hợp mắc xung đối: Nếu E1 > E2 thì

Eb = E1 – E2

rb = r1 + r2

và dòng điện đi ra từ cực dương của E1.

– Mắc song song: (n nguồn giống nhau)

Eb = E và rb =

r

n

4. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun – Lenxơ

– Công và công suất của dòng điện ở đoạn mạch (điện năng và công suất điện ở đoạn mạch)

A = UIt; P = UI

– Định luật Jun – Lenxơ:

Q = RI2t

– Công và công suất của nguồn điện:

A = EIt; P = EI

– Công suất của dụng cụ tiêu thụ điện:

U2

Với dụng cụ toả nhiệt: P = UI = RI =

R

2

Với máy thu điện: P = EI + rI2

(P /= EI là phần công suất mà máy thu điện chuyển hoá thành dạng năng lượng có ích, không

phải là nhiệt)

– Đơn vị công (điện năng) và nhiệt lượng là jun (J), đơn vị của công suất là oát (W).

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dòng điện không đổi. Nguồn điện

2.1 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và

được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

2.2 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện.

B. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ: bàn là điện.

C. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện.

D. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật.

2.3 Phát biểu nào sau đây là đúng?

2

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

A. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong

mạch. Trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ các điện tích dương dịch chuyển từ cực

dương sang cực âm.

B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn

điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một

điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q

đó.

C. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn

điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một

điện tích âm q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

D. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn

điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một

điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và độ lớn của điện tích q

đó.

2.4 Điện tích của êlectron là – 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn

trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một

giây là

A. 3,125.1018.

B. 9,375.1019.

C. 7,895.1019.

D. 2,632.1018.

2.5 Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

I

I

o

U

A

I

o

U

B

I

o

U

C

o

U

D

2.6 Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

2.7 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn

mạch là:

A. RTM = 200 (Ω). B. RTM = 300 (Ω). C. RTM = 400 (Ω). D. RTM = 500 (Ω).

2.8 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu

điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là

A. U1 = 1 (V).

B. U1 = 4 (V).

C. U1 = 6 (V).

D. U1 = 8 (V).

2.9 Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở

toàn mạch là:

3

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

A. RTM = 75 (Ω). B. RTM = 100 (Ω). C. RTM = 150 (Ω). D. RTM = 400 (Ω).

2.10 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω). đặt

vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6

(V). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:

A. U = 12 (V).

B. U = 6 (V).

C. U = 18 (V).

D. U = 24 (V).

Pin và ácquy

2.11 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ nội năng thành điện năng.

B. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ cơ năng thành điện năng.

C. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ hoá năng thành điên năng.

D. Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ quang năng thành điện năng.

2.12 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong

đó một điên cực là vật dẫn điện, điện cực còn lại là vật cách điện.

B. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong

đó hai điện cực đều là vật cách điện.

C. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong

đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện cùng chất.

D. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong

đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất.

2.13 Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng

A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của

nguồn điện.

B. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của

nguồn điện.

C. làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.

D. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.

2.14 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi pin phóng điện, trong pin có quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng.

B. Khi acquy phóng điện, trong acquy có sự biến đổi hoá năng thành điện năng.

C. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy chỉ có sự biến đổi điện năng thành hoá năng.

D. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt

năng.

Điện năng và công suất điện. Định luật Jun – Lenxơ

2.15 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển

các điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

4

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

B. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu

đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng

điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt

của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật đãn đó trong một đơn vị thời

gian.

2.16 Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

2.17 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem thêm :  Tính chất hoá học của oxit axit bazo muối dễ hiểu

A. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật.

B. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

C. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật.

D. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

2.18 Suất phản điện của máy thu đặc trưng cho sự

A. chuyển hoá điện năng thành nhiệt năng của máy thu.

B. chuyển hoá nhiệt năng thành điện năng của máy thu.

C. chuyển hoá cơ năng thành điện năng của máy thu.

D. chuyển hoá điện năng thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt của máy thu.

2.19 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá

thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một đơn vị điện tích dương

chuyển qua máy.

B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn

điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một

điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q

đó.

C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình phương

cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

D. Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ chuyển hoá

thành dạng năng lượng khác, không phải là cơ năng, khi có một đơn vị điện tích dương

chuyển qua máy.

2.20 Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn

hầu như không sáng lên vì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy

qua dây dẫn.

5

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cường độ dòng điện chạy

qua dây dẫn.

C. Điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

D. Điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

2.21 Công của nguồn điện được xác định theo công thức:

A. A = EIt. B. A = UIt. C. A = EI. D. A = UI.

2.22 Công của dòng điện có đơn vị là:

A. J/s

B. kWh

C. W

D. kVA

2.23 Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức:

A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI.

2.24 Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì

A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn

Đ2.

B. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn

Đ1.

C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

D. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.

2.25 Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần

lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là:

A.

R1 1

=

R2 2

B.

R1 2

=

R2 1

C.

R1 1

=

R2 4

D.

R1 4

=

R2 1

2.26 Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V,

người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

A. R = 100 (Ω).

B. R = 150 (Ω). C. R = 200 (Ω). D. R = 250 (Ω).

Định luật Ôm cho toàn mạch

2.27 Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch

ngoài

A.tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

2.28 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa

hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ

nghịch với điện trở toàn phàn của mạch.

C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu

đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

6

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng

điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

2.29 Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là:

A. I =

U

R

B. I =

E

R+r

C. I =

E – EP

R + r + r’

D. I =

U AB + E

R AB

2.30 Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín.

Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 120 (A).

B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A).

D. I = 25 (A).

2.31 Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín.

Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 (V). B. E = 12,25 (V). C. E = 14,50 (V). D. E = 11,75 (V).

2.32 Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực.

Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm

giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai

cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).D.

E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

2.33 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện

trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).

D. R =

6 (Ω).

2.34 Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8

(Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:

A. r = 2 (Ω).

B. r = 3 (Ω).

C. r = 4 (Ω).

D. r = 6 (Ω).

2.35 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện

trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

C. R = 5 (Ω).

D. R = 6 (Ω).

A. R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω).

2.36 Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện

trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).

D. R = 4 (Ω).

2.37 Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5

(Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó

là:

A. r = 7,5 (Ω).

B. r = 6,75 (Ω).

C. r = 10,5 (Ω).

D. r = 7 (Ω).

2.38 Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r =

2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất

tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).

D. R = 4 (Ω).

7

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

2.39* Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r =

2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất

tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).

D. R = 4 (Ω).

Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch điện. Mắc nguồn thành bộ

2.40 Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài

chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I =

E1 − E2

R + r1 + r2

B. I =

E1 − E2

R + r1 − r2

C. I =

E1 + E2

R + r1 − r2

D. I =

E1 + E2

R + r1 + r2

2.41 Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau, mạch ngoài

chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I =

2E

R + r1 + r2

B. I =

E

r .r

R+ 1 2

r1 + r2

C. I =

2E

r .r

R+ 1 2

r1 + r2

D. I =

E

r +r

R+ 1 2

r1 .r2

2.42 Cho đoạn mạch như hình vẽ (2.42) trong đó E1 = 9 (V), r1 = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4

(Ω); điện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6 (V). Cường độ dòng

điện trong mạch có chiều và độ lớn là:

E1, r1 E2, r2

R

A. chiều từ A sang B, I = 0,4 (A).

A

B

B. chiều từ B sang A, I = 0,4 (A).

Hình 2.42

C. chiều từ A sang B, I = 0,6 (A).

D. chiều từ B sang A, I = 0,6 (A).

2.43 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ

dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối

tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I’ = 3I.

B. I’ = 2I.

C. I’ = 2,5I.

D. I’ = 1,5I.

2.44 Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ

dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồng điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song

song thì cường độ dòng điện trong mạch là:

A. I’ = 3I.

B. I’ = 2I.

C. I’ = 2,5I.

D. I’ = 1,5I.

2.45 Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi

dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở

trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:

A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).

B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).

D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

2.46* Cho mạch điện như hình vẽ (2.46). Mỗi pin có suất điện động E

= 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω).

Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:

A. I = 0,9 (A)

. B. I = 1,0 (A). C. I = 1,2 (A).

D. I = 1,4 (A).

R

Hình 2.46

8

http://lophocthem.com

Xem thêm :  Thông tin tuyển sinh trường cao đẳng cần thơ năm 2020

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Bài tập về định luật Ôm và công suất điện

2.47 Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện

thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì

A. độ sụt thế trên R2 giảm.

B. dòng điện qua R1 không thay đổi.

D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm.

C. dòng điện qua R1 tăng lên.

2.48 Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2

(Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu

thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).

D. R = 4 (Ω).

2.49 Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất

tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì

công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5 (W).

B. 10 (W).

C. 40 (W).

D. 80 (W).

2.50 Khi hai điện trở giống nhau mắc song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất

tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì

công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5 (W).

B. 10 (W).

C. 40 (W).

D. 80 (W).

2.51 Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ

sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40

(phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là:

A. t = 4 (phút).

B. t = 8 (phút).

C. t = 25 (phút).

D. t =

30 (phút).

2.52 Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ

sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40

(phút). Nếu dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì nước sẽ sôi sau thời gian là:

A. t = 8 (phút).

B. t = 25 (phút).

C. t = 30 (phút). D. t = 50 (phút).

2.53** Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r

= 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất

tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).

B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).

D. R = 4 (Ω).

Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

2.54 Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch

ngoài

A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

B.tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

2.55 Biểu thức nào sau đây là không đúng?

9

http://lophocthem.com

A. I =

E

R+r

B. I =

U

R

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

C. E = U – Ir

D. E = U + Ir

2.56 Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín.

Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế

vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn

điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín.

Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số

chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

2.57 Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực.

Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm

giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai

cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

2.58 Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau

đây?

A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín.

Sau đó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và

vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế

vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở

trong của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín.

Sau đó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Thay điện trở nói trên bằng một điện trở

khác trị số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất điện

động và điện trở trong của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số

chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

III. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ TRẢ LỜI

Dòng điện không đổi. Nguồn điện

2.1 Chọn: D

Hướng dẫn: Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích

dương.

2.2 Chọn: C

10

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Hướng dẫn: Acquy nóng lên khi nạp điện đó là tác dụng nhiệt của dòng điện chứ không phải

là tác dụng hoá học.

2.3 Chọn: B

Hướng dẫn: Theo định nghĩa về suất điện động của nguồn điện: Suất điện động của nguồn

điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương

số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong

nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

2.4 Chọn: A

Hướng dẫn: Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

N=

q

= 3,125.1018.

e .t

2.5 Chọn: A

Hướng dẫn: Biểu thức định luật Ôm I = U/R đường đặc trưng V – A là một đường thẳng đi

qua gốc toạ độ.

2.6 Chọn: C

Hướng dẫn:Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của

nguồn điện.

2.7 Chọn: C

Hướng dẫn: Điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp là R = R1 + R2 +…..+ Rn.

2.8 Chọn: B

Hướng dẫn:

– Điện trở toàn mạch là: R = R1 + R2 = 300 (Ω).

– Cường độ dòng điện trong mạch là: I = U/R = 0,04 (A).

– Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là U1 = I.R1 = 4 (V).

2.9 Chọn: A

Hướng dẫn:

Điện trở đoạn mạch mắc song song được tính theo công thức: R-1 = R1-1 + R2-1 suy ra

R = 75 (Ω).

2.10 Chọn: C

Hướng dẫn:

– Điện trở toàn mạch là: R = R1 + R2 = 300 (Ω).

– Cường độ dòng điện trong mạch là: I = U1/R1 = 0,06 (A).

– Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = I.R = 18 (V).

11. Pin và ácquy

2.11 Chọn: C

Hướng dẫn: Trong nguồn điện hoá học (pin, ácquy), có sự chuyển hoá từ hoá năng thành

điên năng.

2.12 Chọn: D

11

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Hướng dẫn: Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện

phân, trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất.

2.13 Chọn: B

Hướng dẫn: Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng làm dịch chuyển các điện tích dương từ

cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

2.14 Chọn: C

Hướng dẫn: Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng

và điện năng thành nhiệt năng.

12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun – Lenxơ

2.15 Chọn: C

Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình

phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

2.16 Chọn: B

Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình

phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

2.17 Chọn: D

Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình

phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

Biểu thức định luật Jun – Lenxơ có thể viết Q = R.I2.t =

U2

t như vậy phát biểu “Nhiệt lượng

R

toả ra trên vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn” là không đúng.

2.18 Chọn: D

Hướng dẫn: Suất phản điện của máy thu đặc trưng cho sự chuyển hoá điện năng thành dạng

năng lượng khác, không phải là nhiệt của máy thu.

2.19 Chọn: D

Hướng dẫn: Suất phản điện của máy thu điện được xác định bằng điện năng mà dụng cụ

chuyển hoá thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt năng, khi có một đơn vị điện

tích dương chuyển qua máy.

2.20 Chọn: C

Hướng dẫn: Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng,

dây dẫn hầu như không sáng lên vì điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện

trở của dây dẫn.

2.21 Chọn: A

Hướng dẫn: Công của nguồn điện được xác định theo công thức A = EIt.

2.22 Chọn: B

Hướng dẫn: 1kWh = 3,6.106 (J)

2.23 Chọn: C

Hướng dẫn: Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức P = EI.

12

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

2.24 Chọn: B

Hướng dẫn: Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì

hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn là U = 220 (V), công suất của mỗi bóng đèn lần lượt

là P1 = 25 (W) và P2 = 100 (W) = 4P1. Cường độ dòng điện qua bóng đèn được tính theo

công thức I = P/U suy ra cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ

dòng điện qua bóng đèn Đ1.

2.25 Chọn: C

Hướng dẫn: Điện trở của bóng đèn được tính theo công thức R =

R1 =

U2

. Với bóng đèn 1 tao có

P

U12

U2

R

U2 1

. Với bóng đèn 2 tao có R2 = 2 . Suy ra 1 = 12 =

P

P

R 2 U2 4

2.26 Chọn: C

Xem thêm :  Cách làm bánh gato đơn giản nhất

Hướng dẫn:

– Bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là

120 (V), cường độ dòng điện qua bóng đèn là I = P/U = 0,5 (A).

– Để bóng đèn sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc

nối tiếp với bóng đèn một điện trở sao cho hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là UR = 220 –

120 = 100 (V). Điện trở của bóng đèn là R = UR/I = 200 (Ω).

13. Định luật Ôm cho toàn mạch

2.27 Chọn: C

Hướng dẫn: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là I =

E

hay E = IR + Ir = U + Ir ta

R+r

suy ra U = E – Ir với E, r là các hằng số suy ra khi I tăng thì U giảm.

2.28 Chọn: D

Hướng dẫn: Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với bình

phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

2.29 Chọn: C

Hướng dẫn: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy

thu là I =

E – EP

.

R + r + r’

2.30 Chọn: C

Hướng dẫn: Cường độ dòng điện trong mạch là I =

U 12

=

= 2,5(A) .

R 4,8

2.31 Chọn: B

Hướng dẫn:

– Cường độ dòng điện trong mạch là I =

U 12

=

= 2,5(A) .

R 4,8

– Suất điện động của nguồn điện là E = IR + Ir = U + Ir = 12 + 2,5.0,1 = 12,25 (V).

2.32 Chọn: C

13

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Hướng dẫn:

– Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Suy

ra suất điện động của nguồn điện là E = 4,5 (V).

– Áp dụng công thức E = U + Ir với I = 2 (A) và U = 4 (V) ta tính được điện trở trong của

nguồn điện là r = 0,25 (Ω).

2.33 Chọn: A

Hướng dẫn: Công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = R.I2, cường độ dòng điện trong mạch là

2

I=

E

E 

suy ra P = R. 

 với E = 6 (V), r = 2 (Ω), P = 4 (W) ta tính được R = 1 (Ω).

R+r

R+r

2.34 Chọn: C

2

E 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R. 

 ( xem câu 2.33), khi R = R1 ta có P1 =

R+r

2

2

 E 

 E 

 , khi R = R2 ta có P2 = R2. 

 , theo bài ra P1 = P2 ta tính được r = 4 (Ω).

R1. 

R

+

r

R

+

r

 1

 2

2.35 Chọn: B

2

E 

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R. 

 ( xem câu 2.33), với E = 6 (V), r = 2 (Ω) và P

R+r

= 4 (W) ta tính được R = 4 (Ω).

2.36 Chọn: B

2

E 

R

2

Hướng dẫn: Áp dụng công thức P = R. 

=

 ( xem câu 2.33), ta được P = E .

(R + r ) 2

R+r

1

1

2 1

≤ E.

E2.

suy ra Pmax = E2. xảy ra khi R = r = 2 (Ω).

2

r

4r

4r

R + + 2r

R

2.37 Chọn: D

Hướng dẫn:

– Khi R = R1 = 3 (Ω) thì cường độ dòng điện trong mạch là I1 và hiệu điện thế giữa hai đầu

điện trở là U1, khi R = R2 = 10,5 (Ω) thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 và hiệu điện

thế giữa hai đầu điện trở là U2. Theo bài ra ta có U2 = 2U1 suy ra I1 = 1,75.I2.

– Áp dụng công thức E = I(R + r), khi R = R1 = 3 (Ω) ta có E = I1(R1 + r), khi R = R2 = 10,5

(Ω) ta có E = I2(R2 + r) suy ra I1(R1 + r) = I2(R2 + r).

I = 1,75.I 2

ta được r = 7 (Ω).

I1 (3 + r) = I 2 (10,5 + r).

– Giải hệ phương trình:  1

2.38 Chọn: B

Hướng dẫn:

– Điện trở mạch ngoài là RTM = R1 + R

– Xem hướng dẫn câu 2.36: Khi công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất thì RTM = r = 2,5

(Ω).

2.39 Chọn: C

14

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Hướng dẫn:

– Đoạn mạch gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), nối

tiếp với điện trở R1 = 0,5 (Ω) có thể coi tương đương với một nguồn điện có E = 12 (V),

điện trở trong r’ = r + R1 = 3 (Ω).

– Xem hướng dẫn câu 2.36.

14. Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch điện. Mắc nguồn thành bộ

2.40 Chọn: D

Hướng dẫn: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau,

mạch ngoài chỉ có điện trở R.

– Hai nguồn điện mắc nối tiếp nên suất điện động E = E1 + E2, điện trở trong r = r1 + r2.

– Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là I =

E1 + E2

R + r1 + r2

2.41 Chọn: B

Hướng dẫn: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r1 và E, r2 mắc song song với nhau,

mạch ngoài chỉ có điện trở R.

– Hai nguồn điện mắc nối tiếp nên suất điện động E = E1 = E2, điện trở trong r = r1.r2/(r1 +

r2).

– Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là I =

E

r .r

R+ 1 2

r1 + r2

E1, r1 E2, r2

R

2.42 Chọn: A

A

Hướng dẫn: Giả sử dòng điện đi từ A sang B như hình vẽ 2.42

khi đó E1 là nguồn điện, E2 là máy thu áp dụng định luậtHình

Ôm2.42

cho đoạn mạch chứa máy thu: I =

B

U AB + E1 − E2

= 0,4 (A) > 0,

R + r1 + r2

chiều dòng điện đi theo chiều giả sử (chiều từ A sang B).

2.43 Chọn: D

Hướng dẫn:

– Cường độ dòng điện trong mạch khi mạch chỉ có một nguồn I =

E

E

=

(vì R =r)

R + r 2R

– Thay nguồn điện trên bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp thì suất điện động là 3.E,

điện trở trong 3.r . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là I’ =

1,5.I.

2.44 Chọn: D

Hướng dẫn:

– Cường độ dòng điện trong mạch khi mạch chỉ có một nguồn I =

3E

3E

=

như vậy I’=

R + 3r 4R

E

E

=

(vì R =r)

R + r 2R

15

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

– Thay nguồn điện trên bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc song song thì suất điện động là

E, điện trở trong r/3 . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là I’ =

E

3E

=

như vậy

R + r / 3 4R

I’= 1,5.I.

2.45 Chọn: B

Hướng dẫn: Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với

nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V)

và điện trở trong r = 1 (Ω).

– Mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau nên suất điện động và điện trở trong của mỗi

dãy là Ed = 3E = 6 (V) và rd = 3r = 3 (Ω).

– Hai dãy giống nhau mắc song song với nhau nên suất điện động và điện trở trong của bộ

nguồn lần lượt là Eb = Ed = 6 (V); rb = rd/2 = 1,5 (Ω).

2.46* Chọn: B

Hướng dẫn:

– Nguồn điện gồm 7 pin mắc như hình 2.46, đây là bộ nguồn

gồm 3 pin ghép nối tiếp rồi lại ghép nối tiếp với một bộ khác

gồm hai dãy mắc song song, mỗi dãy gồm hai pin mắc nối

tiếp. Áp dụng công thức mắc nguồn thành bộ trong trườngR

hợp mắc nối tiếp và mắc song song, ta tính được suất điện

động và điện trở trong của bộ nguồn là: E = 7,5 (V), r = 4 (Ω).

Hình 2.46

– Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch

I=

E

= 1(A)

R+r

15. Bài tập về định luật Ôm và công suất điện

2.47 Chọn: B

Hướng dẫn: Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một

hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện

trở R1 không đổi, giá trị của điện ttrở R1 không đổi nên dòng điện qua R1 không thay đổi.

2.48 Chọn: C

Hướng dẫn:

– Điện trở mạch ngoài là RTM =

R.R 1

R+R

– Xem hướng dẫn câu 2.36: Khi công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất thì RTM = r = 2 (Ω).

2.49 Chọn: D

Hướng dẫn: Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là P =

U2

.

R

– Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ là P1 =

U2

= 20 (W)

2R

16

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

U2

U2

– Khi hai điện trở giống nhau song song thì công suất tiêu thụ là P2 =

=4 =80(W)

R

2R

2

2.50 Chọn: A

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn câu 2.49

2.51 Chọn: B

Hướng dẫn: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước, trong cả 3 trường hợp nhiệt

lượng mà nước thu vào đều như nhau.

– Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Nhiệt lượng dây R1

toả ra trong thời gian đó là Q = R1I12t1 =

U2

t1

R1

– Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nhiệt lượng dây R2

toả ra trong thời gian đó là Q = R2I22t2 =

U2

t2

R2

– Khi dùng cả hai dây mắc song song thì sẽ sôi sau thời gian t. Nhiệt lượng dây toả ra trong

thời gian đó là Q =

U2

1

1

1

1 1 1

t với

=

+

ta suy ra = + ↔t = 8 (phút)

R

R R1 R 2

t t1 t 2

2.52 Chọn: D

Hướng dẫn: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước, trong cả 3 trường hợp nhiệt

lượng mà nước thu vào đều như nhau.

– Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Nhiệt lượng dây R1

toả ra trong thời gian đó là Q = R1I12t1 =

U2

t1

R1

– Khi dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nhiệt lượng dây R2

toả ra trong thời gian đó là Q = R2I22t2 =

U2

t2

R2

– Khi dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì sẽ sôi sau thời gian t. Nhiệt lượng dây toả ra trong

thời gian đó là Q =

U2

t với R = R1 + R2 ta suy ra t = t1 + t2 ↔t = 50 (phút)

R

2.53 Chọn: B

Hướng dẫn:

– Đoạn mạch gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch

ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R, khi đó mạch điện có thể

coi tương đương với một nguồn điện có E = 12 (V), điện trở trong r’ = r // R1 = 2 (Ω), mạch

ngoài gồm có R

– Xem hướng dẫn câu 2.36. Công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị max khi R = r’ = 2 (Ω)

16. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

2.54 Chọn: A

17

http://lophocthem.com

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

Hướng dẫn: Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có U = E – Ir với E = hằng số, khi I

tăng thì U giảm.

2.55 Chọn: C

Hướng dẫn:

E

↔ E = U + Ir

R+r

U

– Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch: I =

R

– Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: I =

2.56 Chọn: D

Hướng dẫn:

– Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: I =

E

, khi R rất lớn thì I ≈ 0 khi đó E = U

R + r

+ Ir ≈ U

– Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ

của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

2.57 Chọn: C

Hướng dẫn:

– Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Suy

ra suất điện động của nguồn điện là E = 4,5 (V).

– Áp dụng công thức E = U + Ir với I = 2 (A) và U = 4 (V) ta tính được điện trở trong của

nguồn điện là r = 0,25 (Ω).

2.58 Chọn: C

Hướng dẫn: Đo được hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong hai trường hợp ta có hệ

E = U1 + I1r

giải hệ phương trình ta được E và r.

E = U 2 + I 2 r

phương trình: 

18

Dòng điện không đổi, Nguồn điện – Vật Lí 11 – Thầy giáo : Phạm Quốc Toản

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com