Hàm AVERAGEA – Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số bao gồm cả giá trị số, văn bản và logic trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AVERAGEA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm AVERAGEA - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số bao gồm cả giá trị số, văn bản và logic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số bao gồm cả giá trị số, văn bản và logic.

Cú pháp: AVERAGEA(value1, [value2], …)

Trong đó:

number1, number2… là các giá trị muốn tính trung bình độ lệch tuyệt đối, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị number còn lại là tùy ý. Hàm chứa tối đa 255 giá trị number.

Chú ý:

– Đối số của hàm có thể là số, tên, mảng hay tham chiếu có chứa số, biểu thijdangj văn bản hoặc giá trị logic.

– Giá trị của các đối số phải là số hoặc tên hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

– Tham số có giá trị logic bằng True được mặc định là 1, giá trị False mặc định là 0.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản trong hàm thì các giá trị này sẽ được tính.

– Các giá trị tham số hay mảng là giá trị logic, văn bản hay ô trống đều bị bỏ qua.

– Trường hợp không muốn tính các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong hàm bạn nên sử dụng hàm AVERAGE.

Xem thêm :  Hàm WEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm trong Excel

Ví dụ:

Tính trung bình cộng của các giá trị bao gồm trong bảng dữ liệu sau:

Tính trung bình cộng của các giá trị bao gồm trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGEA(C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức =AVERAGEA(C6:C10)

– Nhấn Enter -> trung bình cộng của các giá trị number là:

Nhấn Enter trả về trung bình cộng của các giá trị number

– Thay thế giá trị văn bản bằng giá trị số 0 -> kết quả không thay đổi -> giá trị kiểu văn bản được tính toán trong hàm:

Thay thế giá trị văn bản bằng giá trị số 0 - kết quả không thay đổi

– Thay thế giá trị số 0 bằng giá trị logic FALSE -> kết quả không thay đổi (giá trị FALSE được mặc định là 0).

Thay thế giá trị số 0 bằng giá trị logic FALSE - kết quả không thay đổi

– Thay thế giá trị FALSE bằng giá trị TRUE -> kết quả hàm thay đổi  (giá trị TRUE được mặc định là 1).

Thay thế giá trị FALSE bằng giá trị TRUE - kết quả hàm thay đổi

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVERAGEA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com