Hàm CHISQ.TEST – Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHISQ.TEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHISQ.TEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Mô tả: Hàm trả về kiểm định tính độc lập. Hàm trả về giá trị từ phân bố (({chi ^2})) khi bình phương cho việc thống kê và bậc tự do phù hợp. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.TEST(actual_range,expected_range)

Trong đó:

actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa các quan sát để kiểm thử với giá trị dự kiến.

expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng và tổng cột với tổng cộng.

Chú ý:

– Nếu actual_range, expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Kiểm thử ({chi ^2}) tính toán số liệu thống kê ({chi ^2}) sử dụng công thức:

[{chi ^2} = sumlimits_{i = 1}^r {sumlimits_{j = 1}^c {frac{{{{left( {{A_{{rm{ij}}}} – {E_{{rm{ij}}}}} right)}^2}}}{{{E_{{rm{ij}}}}}}} } ]

Trong đó:

+ ({{A_{{rm{ij}}}}}): Là tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j

+ ({{E_{{rm{ij}}}}}): Là tần suất dự kiến trong hàng thứ i, cột thứ j

+ r: Là số hàng

+ c: Là số cột

– Giá trị dưới của ({chi ^2}) là tính độc lập. ({chi ^2}) luôn dương hoặc bằng 0 và chỉ bằng 0 khi và chỉ khi ({{A_{{rm{ij}}}}}) = ({{E_{{rm{ij}}}}}) với mọi i,j.

– Sử dụng hàm CHISQ.TEST thích hợp nhất khi các ({{E_{{rm{ij}}}}}) không quá nhỏ

Xem thêm :  Cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel Ngoặc vuông, Ngoặc nhọn, Ngoặc kép

Ví dụ:

Tính thống kê ({chi ^2}) cho kiểm định tính độc lập theo số liệu trong bảng dưới đây:

Tính thống kê χ2 cho kiểm định tính độc lập theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.TEST(C7:D9,E7:F9)

Tại ô cần tính nhập công thức =CHISQ.TEST(C7:D9,E7:F9))

– Nhấn Enter -> thống kê ({chi ^2}) cho kiểm định tính độc lập là:

Nhấn Enter trả về thống kê χ2 cho kiểm định tính độc lập

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.TEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com