Hàm CHOOSE kết hợp SUM

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm CHOOSE kết hợp SUM- tính tổng có điều kiện trong excel.

1. Hàm Choose

Mô tả: Hàm Choose là hàm dò tìm đơn giản và thường xuyên được sử dụng trong excel.

Cú pháp: CHOOSE(index_num, value1, [value2]…).

Trong đó:

index_num: Vị trí của dữ liệu trả về, ví dụ nếu index_num =1 => giá trị trả về là value 1, index_num =2 => giá trị trả về là value2. Giá trị index_num phải là số nguyên hoặc là kết quả của 1 công thức nhưng phải là giá trị nguyên. Giới hạn index_num trong khoảng từ 1 đến 29.

value1: Giá trị trả về thứ 1.

value2: Giá trị trả về thứ 2.

Các giá trị value nằm trong khoảng từ 1 đến 29.

Chú ý: Nếu giá trị index_num không phải là số nguyên hàm trả về giá trị lỗi #Value!

2. Hàm Sum

Mô tả: Hàm Sum là hàm tính tổng trong excel.

Cú pháp: SUM (number 1, number 2, …).

Trong đó: number 1, number 2 … là các giá trị cần tính tổng.

3. Ví dụ sử dụng hàm Choose kết hợp với hàm Sum

Ví dụ có bảng dữ liệu sau, tính tổng tiền đã bán được và tổng số mặt hàng đã bán bằng cách sử dụng hàm Choose kết hợp với Sum.

Xem thêm :  Đính kèm tài liệu vào file word

Hàm Choose kết hợp với hàm Sum trong Excel

Tính tổng tiền đã bán được

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUM(CHOOSE(2,D8:D14,F8:F14)).

Hàm Choose kết hợp với hàm Sum trong Excel 2

Nhấn Enter -> tổng số tiền đã bán được là:

Hàm Choose kết hợp với hàm Sum trong Excel 3

Tính số lượng các mặt hàng đã bán được

Copy công thức tính tổng tiền sửa giá trị index_num trong hàm Choose bằng 1: =SUM(CHOOSE(1,D8:D14,F8:F14)). Vì giá trị cột số lượng nằm ở vị trí thứ 1 trong các giá trị value của hàm Choose nên Index_num =1.

Hàm Choose kết hợp với hàm Sum trong Excel 4

Nhấn Enter kết quả nhận được là:

Hàm Choose kết hợp với hàm Sum trong Excel 5

Như vậy việc sử dụng hàm Choose giúp các bạn tính tổng có điều kiện đơn giản một cách nhanh nhất.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com