Hàm COVARIANCE.P – Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COVARIANCE.P – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COVARIANCE.P - Hàm trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong Excel

Mô tả: Trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Cú pháp: COVARIANCE.P(array1,array2)

Trong đó:

array1: Phạm vi thứ nhất chứa các số nguyên muốn tính phương sai, là tham số bắt buộc.

array2: Phạm vi thứ hai chứa các số nguyên muốn tính phương sai, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Các đối số phải là số hoặc tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị văn bản hoặc logic hay ô trống sẽ bị bỏ qua.

– Nếu array1 array2 có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

– Nếu 1 trong 2 mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

– Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

[Covleft( {X,Y} right) = frac{{sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} }}{n}]

Trong đó:

({overline x }) và ({overline y }) là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1)AVERAGE(array2) và n là cỡ mẫu.

Ví dụ:

Xem thêm :  Tuổi 1976 mệnh gì? Tuổi con gì? Hợp màu gì, Hợp tuổi nào, hướng nào?

Tính hiệp phương sai, trung bình của tích các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu của 2 tập dữ liệu trong bảng dưới đây:

Tính hiệp phương sai, trung bình của tích các độ lệch

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COVARIANCE.P(B6:B10,C6:C10)

Tại ô cần tính nhập công thức =COVARIANCE.P(B6:B10,C6:C10)

– Nhấn Enter -> hiệp phương sai, trung bình của tích các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu của 2 tập dữ liệu là:

Nhấn Enter được kết quả hiệp phương sai, trung bình của tích các độ lệch

– Trường hợp 1 trong 2 mảng là giá trị trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Trường hợp 1 trong 2 mảng là giá trị trống - hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng không giống nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng không giống nhau - hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COVARIANCE.P trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com