Hàm DURATION – Hàm trả về thời gian thanh toán lãi định kỳ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DURATION để xác định khoảng thời gian thanh toán lãi định kỳ.

Mô tả: Hàm trả về thời hạn hiệu lực của trái phiếu là trung bình trọng giá trị hiện tại của dòng luân chuyển tiền mặt.

Cú pháp: DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]).

Trong đó:

settlement: Ngày kết toán của chứng khoán là ngày chứng khoán được bán cho người mua sau ngày phát hành, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày hết hạn của chứng khoán hay gọi là ngày đáo hạn, là tham số bắt buộc.

coupon: Lãi suất phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lần thanh toán lãi phiếu trên năm, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở xác định để tính số ngày, là tham số tùy chọn. Có các giá trị sau:

+ basis =0: Tính số ngày theo chuẩn US, số ngày tháng/ năm là 30/360.

+ basis =1: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày thực tế trên năm.

+ basis =2: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày trên năm là 360.

+ basis =3: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày trên năm là 365.

Xem thêm :  Top các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

+ basis =4: Tính số ngày theo chuẩn Châu Âu, số ngày tháng/ năm là 30/360.

Chú ý:

– Nếu các tham số nhập vào là số thập phân => hàm lấy phần nguyên của các tham số.

– Nếu nhập ngày kết toán và ngày hết hạn của CK không hợp lệ => Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

– Nếu coupon Hàm trả về giá trị lỗi #NUM.

– Nếu frequency nằm ngoài tập giá trị {1, 2, 4} => trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu basis nằm ngoài tập giá trị {0, 1, 2, 3, 4} => trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày hết hạn nhỏ hơn ngày kết toán => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Với bảng số liệu sau, hãy tính khoảng thời gian phải trả lãi định kỳ hàng năm.

Bảng số liệu

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =DURATION(D6,D7,D8,D9,D10,D11).

Nhập công thức

Sau khi nhấn Enter kết quả là:

Kết quả

Như vậy thời hạn trái phiếu với các kỳ hạn trên là 1.927235704.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm DURATION.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com