Hàm FREQUENCY – Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FREQUENCY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FREQUENCY - Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính và trả về tần suất xuất hiện của các giá trị trong một pham vi nào đó và trả về một mảng số dọc.

Cú pháp: FREQUENCY(data_array, bins_array)

Trong đó:

data_array: Mảng hoặc tham chiếu tới một tập giá trị muốn tính tần suất của nó.

– bins_array: Mảng hoặc tham chiếu tới các khoảng giá trị cần tính tần suất.

Chú ý:

– Hàm bỏ qua các giá trị các ô trống và văn bản.

– Số thành phần trong data_array trả về nhiều hơn số thành phần trong bins_array.

– Những công thức trả về mảng bắt buộc phải nhập ở dạng công thức mảng

Ví dụ:

Tìm số lượng mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 35 hoặc 40 trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm số lượng mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 35 hoặc 40 trong bảng

– Số mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 25. Tại ô cần tính nhập công thức: =FREQUENCY(D6:D10,E6:E8)

Số mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 25 =FREQUENCY(D6:D10,E6:E8)

– Nhấn Enter -> Số mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 25 là:

Kết quả số mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 25 là 1

– Tương tự sao chép cho trường hợp số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 40 -> nhập công thức: =FREQUENCY(D6:D10,E7:E9) -> nhấn Enter được kết quả:

Xem thêm :  Bách Niên Giai Lão là gì?

Mặt hàng có số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 40 là 3

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FREQUENCY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com