Hàm INTERCEPT – Hàm trả về điểm mà tại đó đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x, y hiện có trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm INTERCEPT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm INTERCEPT - Hàm trả về điểm mà tại đó đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x, y hiện có trong Excel

Mô tả: Hàm trả về điểm mà tại đó đường thẳng sẽ giao cắt với trục y bằng cách dùng các giá trị x, y hiện có. Sử dụng hàm khi muốn xác định giá trị của biến số phụ thuộc khi biến số độc lập là 0.

 Cú pháp: INTERCEPT(known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

known_y’s: Tập hợp các dữ liệu phụ thuộc.

known_x’s: Tập hợp các dữ liệu độc lập.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Nếu known_y’s, known_x’s có số điểm dữ liệu khác nhau hoặc không chứa điểm dữ liệu nào -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Phương trình giao của đường hồi quy là:

[a = overline y – boverline x ]

Trong đó:

[b = frac{{sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} }}{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}]

x y là các mẫu AVERAGE(known_x’s)AVERAGE(known_y’s).

– Thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm INTERCEPTSLOPE khác với thuật toán ẩn dưới dùng trong hàm LINEST.

Xem thêm :  Cách quay màn hình bằng VLC Media Player

– Trong trường hợp hàm trả về nhiều giá trị trị -> thông báo lỗi #DIV/0

Ví dụ:

Tìm điểm mà tại đó 1 đường thẳng sẽ cắt trục y với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm điểm mà tại đó 1 đường thẳng sẽ cắt trục y

– Tại ô cần tính nhập công thức: =INTERCEPT(C6:C10,D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =INTERCEPT(C6:C10,D6:D10)

– Nhấn Enter -> tung độ của điểm dữ liệu mà 1 đường thẳng cắt trục y là:

Nhấn Enter được kết quả

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng x, y khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng x, y khác nhau - hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Ở đây mảng y gồm 5 phần tử nhưng mảng x chỉ có 3 phần tử -> số phần tử 2 mảng khác nhau.

– Trường hợp 1 trong 2 mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Trường hợp 1 trong 2 mảng trống - hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm INTERCEPT  trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com