Hàm LINEST – Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LINEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

Mô tả: Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Cú pháp: LINEST(known_y’s, [known_x’s], [const], [stats])

Trong đó:

known_y’s: Tập giá trị y đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số bắt buộc.

+ Nếu known_y’s nằm trong một cột hoặc hàng đơn lẻ -> mỗi cột hoặc hàng của known_y’s được hiểu là 1 biến số riêng rẽ.

– known_x’s: Tập giá trị x đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số tùy chọn.

+ known_x’s có thể bao gồm 1 hoặc nhiều tập biến số.

+ Nếu known_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định là 1 mảng có cùng kích thước với known_y’s

– const: Giá trị logic xác định giá trị của hằng số b, là giá trị tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ const = True hoặc bỏ qua -> b được tính toán bình thường.

+ const = False hoặc bỏ qua -> b = 1 và m được điều chỉnh sao cho: y = m^x.

stats: Giá trị logic xác định kiểu thống kê hồi quy bổ sung trả về gồm các giá trị: {mn,mn-1,…,m1,b;sen,sen-1,…,se1,seb;r2,sey;F,df;ssreg,ssresid}.

Chú ý:

– Có thể mô tả bất kì đường thẳng nào bằng độ dốc và giao cắt y:

Xem thêm :  Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

+ Độ dốc (m):

Để tìm độ dốc của đường thẳng m, lấy hai điểm trên đường thẳng đó, (x1,y1)(x2,y2) -> độ dốc bằng (y2 – y1)/(x2 – x1).

+ Giao cắt Y (b):

Giao cắt y của một đường thẳng b, là giá trị của y tại điểm mà đường thằng cắt trục y.

Phương trình của đường thẳng là y = mx + b. Có thể tính toán bất kỳ điểm nào trên đường thẳng bằng cách nhập giá trị y hoặc x vào phương trình đó.

– Khi chỉ có một biến độc lập -> sử dụng công thức:

+ Độ dốc: 

=INDEX(LINEST(known_y’s,known_x’s),1)

+ Giao cắt Y:

=INDEX(LINEST(known_y’s,known_x’s),2)

+ Dùng dấu phẩy phân cách giữa các giá trị trong cùng 1 hàng.

+ Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa các hàng với nhau.

– Khi có một số biến độc lập x -> sử dụng công thức:

[m = frac{{sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} }}{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}] [b = overline y – moverline x ]

Trong đó:  x = AVERAGE(known x’s) và y = AVERAGE(known_y’s).

Ví dụ:

Tính độ dốc và giao cắt y của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính độ dốc và giao cắt y của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y

– Tính độ dốc m của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y. Tại ô cần tính nhập công thức: =LINEST(C6:C10,D6:D10,FALSE)

Tính độ dốc m của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y

– Nhấn Enter -> độ dốc m của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y là:

Kết quả độ dốc m của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y

– Tính giao cắt y của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y. Tại ô cần tính nhập công thức: =LINEST(C6:C10,D6:D 10,TRUE)

Xem thêm :  Cách thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định trên Google Chrome

Tính giao cắt y của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y

– Nhấn Enter -> giao cắt y của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y là:

Kết quả giao cắt y của đường thẳng tương ứng với các giá trị x, y

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LINEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com