Hàm MAXA – Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MAXA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic.

Cú pháp: MAXA(value1,[value2],…)

Trong đó:

value1,[value2],…: Là các giá trị muốn tìm giá trị lớn nhất, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số value.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> những giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Giá trị đối số là True -> hàm định nghĩa giá trị đó là 1, giá trị False là 0.

– Nếu giá trị các đối số không phải là số -> hàm trả về giá trị 0.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

Xem thêm :  Bảng tính sức chịu tải cọc theo TCVN 10304:2014

– Nếu không muốn bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong hàm -> sử dụng hàm MAX.

Ví dụ:

Tính giá trị lớn nhất trong các giá trị number theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị lớn nhất trong các giá trị number theo mô tả

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MAXA(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =MAXA(D6:D10)

– Nhấn Enter -> giá trị lớn nhất là:

Nhấn Enter trả về giá trị lớn nhất

Ở đây các giá trị logic vẫn được tính.

– Trường hợp giá trị logic là giá trị lớn nhất trong tập các giá trị -> trả về giá trị tương ứng với giá trị logic. Ví dụ ở đây 1 là giá trị lớn nhất tương ứng với giá trị True -> hàm trả về giá trị 1.

Trường hợp giá trị logic là giá trị lớn nhất trong tập các giá trị sẽ trả về giá trị tương ứng với giá trị logic

– Hàm trả về giá trị lớn nhất là 0 trong trường hợp 0 là giá trị lớn nhất tương ứng với giá trị False.

Hàm trả về giá trị lớn nhất là 0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MAXA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com