Hàm PEARSON – Hàm trả về hệ số tương quan mô – men tích Pearson trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PEARSON – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PEARSON - Hàm trả về hệ số tương quan mô – men tích Pearson trong Excel

Mô tả: Hàm trả về hệ số tương quan mô – men tích Pearson, r với một chỉ mục vô hướng trong phạm vi đoạn từ -1 tới 1. Hàm phản ánh sự mở rộng quan hệ tuyến tính giữa 2 tập dữ liệu.

Cú pháp: PEARSON(array1, array2)

Trong đó:

array1: Tập giá trị độc lập, là tham số bắt buộc.

array2: Tập giá trị phụ thuộc, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu đối số là tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic hoặc văn bản -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Nếu array1, array2 chứa số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Công thức của hệ số tương quan mô – men tích Pearson, r là:

[r = frac{{sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} }}{{sqrt {sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}sum {{{left( {y – overline y } right)}^2}} } } }}]

Trong đó:

xy là các mẫu AVERAGE(array1)AVERAGE(array2)

Ví dụ:

Tìm hệ số tương quan mô – men tích Pearson, r của 2 tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xem thêm :  999+ Comment hình ảnh cực chất

Tìm hệ số tương quan mô – men tích Pearson, r của 2 tập dữ liệu trong bảng

Tại ô cần tính nhập công thức: =PEARSON(C6:C10,D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =PEARSON(C6C10,D6D10)

– Nhấn Enter -> hệ số tương quan mô – men tích Pearson, r của 2 tập dữ liệu là:

Kết quả hệ số tương quan mô – men tích Pearson, r của 2 tập dữ liệu

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 tập dữ liệu khác nhau, ví dụ ở đây tập giá trị độc lập có 5 phần tử nhưng tập giá trị phụ thuộc chỉ có 3 phần tử  -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PEARSON trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com