Hàm PERCENTILE – Hàm trả về kết quả là phân vị thứ k trong Excel

Trong toán học tính toán phân vị là quá trình thường xuyên được ứng dụng để nghiên cứu phân vị của giá trị trong 1 tập dữ liệu đã xác định. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm PERCENTILE để tính giá trị phân vị thứ k.

Mô tả: Hàm thực hiện trả về phân vị thứ k của các giá trị trong mảng dữ liệu hay phạm vi dữ liệu đã xác định.

Cú pháp: PERCENTILE(array,k).

Trong đó:

array: Mảng dữ liệu hay phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị cho các giá trị, là tham số bắt buộc.

k: Giá trị phân vị cần xác định thứ hạng, là tham số bắt buộc. Giá trị của k nằm trong khoảng từ 0 đến 1 bao gồm cả 1.

Chú ý:

– Giá trị k phải nằm trong đoạn [0,1] nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không ở dạng số thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp khi k không là bội số của 1/(n-1) hàm PERCENTILE sẽ nội suy để tính giá trị phân vị.

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân vị 0.9 trong mảng dữ liệu:

Cách sử dụng hàm PERCENTILE

Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =PERCENTILE(D13:L13,D14) -> Nhấn Enter kết quả nhận được là:

Cách sử dụng hàm PERCENTILE 2

Như vậy phân vị thứ 0.9 có giá trị bằng 28.

Chú ý: Khi nhập giá trị phân vị luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu giá trị phân vị lớn hơn 1 hàm báo lỗi:

Xem thêm :  Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong Excel

Cách sử dụng hàm PERCENTILE 3

Giá trị phân vị nhỏ hơn 0 báo lỗi:

Cách sử dụng hàm PERCENTILE 4

Trên đây là cách sử dụng hàm PERCENTILE, các bạn chú ý cách sử dụng và vấn đề nhập giá trị phân vị trong giới hạn 0 và 1.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com