Hàm PERCENTRANK.EXC – Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTRANK.EXC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm không bao gồm giá trị 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: PERCENTRANK.EXC(array,x,[significance])

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

x: Giá trị muốn xác định thứ hạng của nó trong tập dữ liệu, là tham số bắt buộc.

significance: Giá trị xác định số chữ số của giá trị phần trăm trả về, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua mặc định là 3 chữ số.

Chú ý:

– Nếu giá trị mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị significance < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.

– Nếu x không khớp với giá trị nào của mảng -> hàm nội suy để xác định thứ hạng của giá trị.

Ví dụ:

Tìm thứ hạng của các giá trị mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm thứ hạng của các giá trị

Tính thứ hạng của giá trị 12 trong mảng. Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.EXC(E6:K6,E7)

Xem thêm :  50+ Banner quảng cáo mỹ phẩm đẹp

Tính thứ hạng của giá trị 12 trong mảng

– Nhấn Enter -> thứ hạng của giá trị 12 trong tập dữ liệu là:

Thứ hạng của giá trị 12 trong tập dữ liệu là 0.5

– Tính thứ hạng của giá trị 4.25. Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTRANK.EXC(E6:K6,E8)

Tính thứ hạng của giá trị 4.25

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Do giá trị 4,25 là giá trị không nằm trong mảng - hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Do giá trị 4.25 là giá trị không nằm trong mảng -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTRANK.EXC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com