Hàm POISSON.DIST – Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm POISSON.DIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm POISSON.DIST - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố Poisson, hàm ứng dụng để dự đoán số sự kiện trong một thời gian cụ thể. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: POISSON.DIST(x,mean,cumulative)

Trong đó:

x: Số sự kiện, là tham số bắt buộc.

mean: Giá trị dạng số ước tính, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm khối xác suất.

Chú ý:

– Nếu x không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu x hoặc mean không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x < 0 hoặc mean < 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm POISSON.DIST với lũy tích là False được tính toán dựa vào công thức:

[{rm{POISSON }}= frac{{{e^{ – lambda }}{lambda ^x}}}{{x!}}]

 – Hàm POISSON.DIST với lũy tích là True được tính toán dựa vào công thức:

[{rm{CUMPOISSON}} = sumlimits_{k = 0}^x {frac{{{e^{ – lambda }}{lambda ^x}}}{{k!}}} ]

Ví dụ:

Tính xác suất Poisson.dist với số liệu được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xem thêm :  Cách tắt nguồn iPhone đúng cách

Tính xác suất Poisson.dist với số liệu được mô tả trong bảng

Tính xác suất POISSON lũy tích. Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON.DIST(D6,D7,D8)

Tính xác suất POISSON lũy tích =POISSON.DIST(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> xác suất POISSON lũy tích là:

Nhấn Enter trả về xác suất POISSON lũy tích

– Tính hàm khối POISSON xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON.DIST(D6,D7,D9)

Tính hàm khối POISSON xác suất =POISSON.DIST(D6,D7,D9)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm POISSON.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com