Hàm QUARTILE.EXC – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm QUARTILE.EXC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, với các giá trị phân vị từ 0 tới 1 không bao gồm 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: QUARTILE.EXC(array,quart)

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi chứa các giá trị muốn tìm tứ phân vị, là tham số bắt buộc.

quart: Vị trí của tứ phân vị cần trả về, là tham số bắt buộc gồm có 3 giá trị là 1, 2 và 3. Ngoài các giá trị này hàm trả về giá trị lỗi.

Chú ý:

– Nếu quart không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu quart ≥ 4 hoặc quart ≤ 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm MIN và MAX, MEDIAN trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.EXC với tương ứng với giá trị quart = 0, quart = 4, quart = 2.

Ví dụ:

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng

Xác định vị trí phân vị thứ 1. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.EXC(D6:J6,D7)

Xem thêm :  Cách khắc phục ổ C bị đầy

Xác định vị trí phân vị thứ 1 =QUARTILE.EXC(D6:J6,D7)

– Nhấn Enter -> phân vị thứ 1 là:

Vị trí phân vị thứ 1 là 9

– Phân vị thứ 6. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.EXC(D6:J6,4). Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tính vị trí phân vị thứ 6

Ở đây do giá trị quart = 6 > 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! Giá trị quart chỉ nằm trong 3 giá trị là 1, 2 và 3.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm QUARTILE.EXC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com