Hàm SMALL – Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SMALL – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ thứ k trong tập dữ liệu.

Cú pháp: SMALL(array,k)

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu muốn xác định giá trị nhỏ thứ k.

k: Thứ tự (tính từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng dữ liệu cần trả về.

Chú ý:

– Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu  k ≤ 0 hoặc k vượt quá số điểm dữ liệu trong array -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Với n là số điểm dữ liệu ta có:

+ SMALL(array, 1) -> trả về giá trị nhỏ nhất trong array.

+ SMALL(array, n) -> trả về giá trị lớn nhất trong array.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ thứ k theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nhỏ thứ k theo mô tả trong bảng

Tính giá trị nhỏ thứ 2 trong array1. Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(C6:C10,2)

Tính giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 =SMALL(C6:C10,2)

– Nhấn Enter -> giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 là:

Giá trị nhỏ thứ 2 trong array1 là 26

– Tính giá trị nhỏ thứ 3 trong array2. Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(D6:D10,3)

Tính giá trị nhỏ thứ 3 trong array2 =SMALL(D6:D10,3)

Trong array2 có 2 phần tử giống nhau đều là 29 nhưng hàm vẫn sắp xếp theo 2 thứ tự, 1 giá trị nhỏ thứ 3 và 1 giá trị nhỏ thứ 4.

Xem thêm :  Phần mềm tự động cập nhật Driver tốt nhất cho máy tính

– Tính giá trị nhỏ thứ 6 trong array1. Tại ô cần tính nhập công thức: =SMALL(C6:C10,6)

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Do mảng array1 chỉ có 5 phần tử nên không có giá trị nhỏ thứ 6 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SMALL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com