Hàm STEYX – Hàm trả về sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STEYX – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STEYX - Hàm trả về sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy trong Excel

Mô tả: Hàm trả về sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy.

Cú pháp: STEYX(known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

known_y’s: Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu phụ thuộc, là tham số bắt buộc.

known_x’s: Mảng hoặc phạm vi điểm dữ liệu độc lập, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào các đối số của hàm -> những giá trị này vẫn được tính, tuy nhiên ô có giá trị 0 vẫn được tính.

– Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

– Nếu known_y’sknown_x’s có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Nếu known_y’sknown_x’s trống hoặc có ít hơn ba điểm dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

– Phương trình cho sai số chuẩn là:

[sqrt {frac{1}{{left( {n – 2} right)}}left[ {sum {{{left( {y – overline y } right)}^2} – {{frac{{left[ {sum {left( {x – overline x } right)left( {y – overline y } right)} } right]}}{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}}^2}} } right]} ]
Xem thêm :  Những bài Ca dao hài hước, châm biếm hay nhất

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy

Tại ô cần tính nhập công thức: =STEYX(C6:C12,D6:D12)

Tại ô cần tính nhập công thức =STEYX(C6:C12,D6:D12)

– Nhấn Enter -> sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy là:

Kết quả sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy

– Trường hợp số điểm dữ liệu của know_y’s know_x’s khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Hàm trả về giá trị lỗi #N/A

– Trường hợp số điểm dữ liệu của know_y’s know_x’s nhỏ hơn 3 điểm dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

Hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STEYX trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com