Hàm Sumif và Sumifs trong Excel

Trong bài viết này, Pkmacbook sẽ giải thích sự khác biệt giữa các hàm SUMIF và SUMIFS trong excel theo cú pháp và cách sử dụng của chúng, …

Hàm Sumif – Hàm tính tổng sử dụng 1 điều kiện

Cú pháp: Sumif (range, criteria, sum_range).

Trong đó:

Range: vùng dữ liệu của điều kiện.

Criteria: Điều kiện để tính tổng.

sum_range: Vùng dữ liệu muốn tính tổng.

Ý nghĩa của hàm: hàm tính tổng có điều kiện.

Ví dụ minh họa: Tính tổng tiền đã bán được của mặt hàng có mã “SD1M2”.

Hàm Sumif

Hàm Sumifs – Hàm tính tổng sử dụng nhiều điều kiện

Cú pháp: (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria1,…).

Trong đó:

Sum_range: Vùng dữ liệu cần tính tổng (chỉ tính các ô với kiểu dữ liệu số, giá trị text bỏ qua).

criteria_range1: vùng dữ liệu chứa giá trị của điều kiện 1.

criteria1: Điều kiện tìm kiếm tương ứng với vùng dữ liệu criteria_range1.

criteria_range2: vùng dữ liệu chứa giá trị của điều kiện 2.

criteria2: Điều kiện tìm kiếm tương ứng với vùng dữ liệu criteria_range2.

Tương tự nếu có nhiều điều kiện tìm kiếm sẽ có criteria n với n

Ví dụ: Tính tổng tiền đã bán được trong ngày 18/4/2015 có mã “SD1M2”.

Xem thêm :  Hàm YEARFRAC - Hàm trả về phần năm được tính bằng số ngày trọn vẹn giữa 2 ngày cụ thể trong Excel

Các giá trị tính tổng phải thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện trên mới được tính tổng.

Hàm Sumifs

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm sumif và sumifs.

Tính tổng số tiền bán được trong ngày 18/4/2015 có số lượng =5.

Tính tổng số tiền bán được trong ngày có số lượng 5

Tính tổng tiền bán được trong ngày 18/4/2015 có mã mặt hàng “SD1M2″có số lượng bằng 2.

Tính tổng số tiền bán được trong ngày có mã mặt hàng SD1 M2 có số lượng bằng 2

Các bạn chú ý nhé ở bài này mình để định dạng cột số lượng dạng text nên khi viết hàm giá trị điều kiện để dưới dạng xâu. Nếu các bạn chuyển định dạng cột số lượng sang number có chút thay đổi khi viết lệnh. Tùy thuộc kiểu dữ liệu các bạn tùy chỉnh cho hợp lý.

Chúc các bạn thành công !

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com