Hàm làm tròn số trong Excel (Hàm ROUND)

 

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm làm tròn số trong Excel, giúp tính toán nhanh hơn

Tùy thuộc vào cách thức làm tròn số chữ số sau và trước dấu phẩy có rất nhiều hàm làm tròn số trong Excel.

1. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm ROUND()

Ý nghĩa: Làm tròn đến số gần nhất theo số chữ số cần làm tròn

Cú pháp: ROUND(number, num_digits)

Trong đó:

+ number là giá trị cần làm tròn.

+ num_digits là giá trị cần làm tròn. Nếu:

num_digits =0 => làm tròn tới số nguyên gần nhất

num_digits >0 => làm tròn tới số chữ số thập phân tương ứng với giá trị  num_digits

num_digits =0 => làm tròn tới số chữ số phần nguyên tương ứng với giá trị  num_digits

– Ví dụ: Thực hiện làm tròn các số trong bảng dưới đây bằng cách sử dụng hàm round

Tại ô cần tính nhập công thức: =ROUND(D7,E7)

Tại ô cần tính nhập công thức =ROUND(D7,E7)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

2. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm MROUND()

Ý nghĩa: Làm tròn tới bội số của một số xác định

Xem thêm :  Stt thất tình - Tổng hợp những stt thất tình, cô đơn, buồn chán hay nhất

Cú pháp: MROUND(nunber, multiple)

Trong đó:

+ number là giá trị cần làm tròn

+ multiple: Số để xác định bội số cần làm tròn đến

– Chú ý:

+ Hàm MROUND làm tròn ra xa số 0 nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị của multiple

+ Các tham, đối số phải cùng dấu nếu không trả về giá trị lỗi #NUM

– Ví dụ: Làm tròn các giá trị sau bằng cách sử dụng hàm MROUND()

Tại ô cần tính nhập công thức: =MROUND(D7, E7)

Tại ô cần tính nhập công thức =MROUND(D7, E7)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

3. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm ROUNDDOWN() và hàm ROUNDUP()

Ý nghĩa: Cách dùng 2 hàm tương tự nhau chỉ khác:

+ Hàm ROUNDDOWN() luôn làm tròn 1 số theo hướng lại gần số 0

+ Hàm ROUNDDOWN() luôn làm tròn 1 số theo hướng tiến ra xa số 0

Cú pháp:

ROUNDDOWN(number, num_digits)

ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó:

– number là giá trị cần làm tròn

– num_digits: số chữ số cần làm tròn. Nếu:

num_digits =0 => làm tròn tới số nguyên gần nhất

num_digits >0 => làm tròn tới số chữ số thập phân tương ứng với giá trị  num_digits

num_digits =0 => làm tròn tới số chữ số phần nguyên tương ứng với giá trị  num_digits

Ví dụ:

Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm ROUNDDOWN() và hàm ROUNDUP()

4. Cách sử dụng hàm làm tròn số trong Excel CEILING() và hàm FLOOR()

4.1 Hàm CEILING

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn lên, xa số 0 đến bội số có nghĩa gần nhất.

Xem thêm :  Kích thước khổ giấy trong Photoshop

Cú pháp: CEILING(number, significance).

Trong đó:

– number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

– significance: Bội số muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu các đối số trong hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Giá trị làm tròn lên được điều chỉnh ra xa số 0 bất chấp dấu của số là số âm. Nếu số là bộ số chính xác của mức quan trọng thì không làm tròn.

– Nếu số là giá trị âm và mức quan trọng âm giá trị làm tròn xuống ra xa số 0.

– Nếu số là giá trị âm và mức quan trọng dương giá trị làm tròn lên tiến lên số 0.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị trong bảng sau với bội số trong mô tả:

Tại ô cần tính nhập công thức: =CEILING(C8, D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =CEILING(C8, D8)

Nhấn Enter và sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

4.2 Hàm FLOOR

Hàm Floor tương tự hàm Ceiling chỉ khác hàm Floor làm tròn số xuống tiến gần tới không.

5. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm EVEN() và hàm ODD()

– Hàm Even() là hàm làm tròn số lên tới số nguyên chẵn gần nhất

Cú pháp: EVEN(number)

Trong đó: number là giá trị muốn làm tròn

– Hàm Odd() là hàm làm tròn số lên tới số nguyên lẻ gần nhất

Cú pháp: ODD(number)

Trong đó: number là giá trị muốn làm tròn

Ví dụ: Làm tròn các giá trị sau bằng cách sử dụng hàm even() và odd()

Xem thêm :  Hướng dẫn cách xóa cache trình duyệt

Tại ô cần tính giá trị làm trong theo hàm Even nhập công thức: =EVEN(B7)

Tại ô cần tính giá trị làm trong theo hàm Even nhập công thức =EVEN(B7)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Tương tự tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Odd() nhập công thức: =ODD(B7)

Tính giá trị làm tròn theo hàm Odd()

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

6. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm INT() và TRUNC()

– Hàm INT thực hiện làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất.

Cú pháp: Int(number)

Trong đó: number là giá trị cần làm tròn

– Hàm Trunc thực hiện làm tròn số theo số chữ số phần thập phân

Cú pháp: TRUNC(number, [num_digits])

Trong đó:

– number là giá trị cần làm tròn

– num_digits: là số chữ số phần thập phân cần làm tròn, là tham số tùy chọn có giá trị mặc định là 0.

Ví dụ:

Tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Int nhập công thức: = INT(B7)

Tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Int nhập công thức = INT(B7)

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Tại ô cần tính giá trị làm tròn theo hàm Trunc nhập công thức: = Trunc(B7)

Tính giá trị làm tròn theo hàm Trunc

Nhấn Enter -> sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm tròn số trong Excel theo nhiều cách khác nhau bằng cách sử dụng các hàm trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm các bài viết hay khác trong chuyên mục này: https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com