Những câu nói của Ezreal khi Ban/Pick trong LMHT


cau-noi-cua-ezreal

Hãy cùng tìm hiểu các câu nói của Ezreal khi Ban/Pick. Sự khác nhau trong các câu nói ở Ezreal Classic , Ezreal Pulsefire, Ezreal BATTLE ACADEMIA là gì ?

Câu nói khi Pick Ezreal

“Quest accepted! …Wait, where are we going?”“Nhiệm vụ được chấp nhận! … Đợi đã, chúng ta sẽ đi đâu?”

Câu nói khi Ban Ezreal

“Hey, your loss. But I get it.”“Này, mất mát của bạn. Nhưng tôi hiểu rồi.”

#1. Ezreal Classic

Câu nói của Ezreal Classic khi bắt đầu game là gì ?

“Yeah, yeah, yeah. World. Peril. Save it. I got it, I got it.”Yeah, yeah, yeah. Thế giới. Nguy hiểm. Hãy cứu lấy nó. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.
“Huh, could’ve sworn there was a hidden entrance around here somewhere.”Huh, có thể đã thề có một lối vào ẩn quanh đây ở đâu đó.
“Where there’s treasure, there’s glory. And where there’s glory… Girls are watching.”Nơi nào có kho báu, có vinh quang. Và nơi nào có vinh quang … Các cô gái đang theo dõi.
“*sigh* I don’t care where here is. Just point me toward adventure.”* thở dài * Tôi không quan tâm đây là đâu. Chỉ cần hướng tôi đến cuộc phiêu lưu.
“To save video games, he had to become video games. Ezreal is… Video games.”Để lưu trò chơi video, anh ấy phải trở thành trò chơi điện tử. Ezreal là … Trò chơi điện tử.
Xem thêm :  [HOT] Tướng mạnh nhất liên quân mobile

Xem video về câu nói trong trận đấu của Ezreal Classic :

#2. Ezreal Pulsefire

Khi mới đầu game Ezreal Pulsefire sẽ nói gì ?

PEARL: “Pulsefire Systems – Online.”PEARL: “Hệ thống Pulsefire – Trực tuyến.”
Ezreal: “Let’s do this.”Ezreal: “Hãy làm điều này.”
“This looks like a good spot.”Đây có vẻ là một điểm tốt.
“Let’s rewrite some history.”Hãy viết lại một số lịch sử.
PEARL: “Pulsefire Systems – Online”PEARL: “Hệ thống Pulsefire – Trực tuyến”
Ezreal: “Run a quick analysis for me.”Ezreal: “Chạy một phân tích nhanh cho tôi.”
P: “All systems operational.”P: “Tất cả các hệ thống hoạt động.”

Xem video về câu nói của Ezreal Pulsefire trong trận

#3 . Ezreal BATTLE ACADEMIA

Những câu nói của Ezreal BATTLE ACADEMIA sẽ được thể hiện qua 2 video này.

Tìm hiểu thêm :Nguồn tham khảo Internet
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com