440 câu trắc nghiệm toán 10 hk2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 HK2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.63 MB, 38 trang )

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |1

Phần 1. ĐẠI SỐ
Chương 4: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: BẤT ĐẲNG THỨC
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.

Nếu a  b và c  d . thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. ac  bd .
B. a  c  b  d .
C. a  d  b  c .

D. ac  bd .

Nếu m  0 , n  0 thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. m  n .
B. n – m  0 .
C. – m  – n .

D. m – n  0 .

Nếu a , b và c là các số bất kì và a  b thì bất đẳng nào sau đây đúng?
B. a 2  b 2 .

A. ac  bc .
Câu 4.

Câu 5.
Câu 6.

D. c  a  c  b .

Nếu a  b và c  d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
a b
A.  .
B. a  c  b  d .
C. ac  bd .
c d

D. a  c  b  d .

Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?
A. 6a  3a .
B. 3a  6a .
C. 6  3a  3  6a .

D. 6  a  3  a .

Nếu a, b, c là các số bất kì và a  b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. 3a  2c  3b  2c .

Câu 7.

C. a  c  b  c .

B. a 2  b 2 .

C. ac  bc .

D. ac  bc .

Nếu a  b  0 , c  d  0 thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?
A. ac  bc .
B. a  c  b  d .
C. a 2  b 2 .

D. ac  bd .

Câu 8.

Nếu a  b  0 , c  d  0. thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?
a b
a d
A. a  c  b  d .
B. ac  bd .
C.  .
D.  .
c d
b c

Câu 9.

Sắp xếp ba số

6  13 , 19 và

3  16 theo thứ tự từ bé đến lớn thì thứ tự đúng là

A. 19 , 3  16 , 6  13 .
C. 19 , 6  13 , 3  16 .

3  16 , 19 , 6  13 .
D. 6  13 , 3  16 , 19 .
B.

Câu 10. Nếu a  2c  b  2c thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. 3a  3b .

B. a 2  b 2 .

C. 2a  2b .

D.

Câu 11. Nếu 2a  2b và 3b  3c thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. a  c .
B. a  c .
C. 3a  3c .

1 1
 .
a b

D. a 2  c 2 .

Câu 12. Một tam giác có độ dài các cạnh là 1, 2, x trong đó x là số nguyên. Khi đó, x bằng
A. 1.

B. 2 .

C. 3 .

D. 4 .

Câu 13. Với số thực a bất kì, biểu thức nào sau đây có thể nhận giá trị âm?
A. a 2  2 a  1 .
B. a 2  a  1 .
C. a 2  2 a  1 .

D. a 2  2 a  1 .

Câu 14. Với số thực a bất kì, biểu thức nào sau đây luôn luôn dương.
A. a 2  2 a  1 .
B. a 2  a  1 .
C. a 2  2 a  1 .

D. a 2  2 a  1 .

Câu 15. Trong các số 3  2 , 15 , 2  3 , 4
A. số nhỏ nhất là 15 , số lớn nhất là 2  3
C. số nhỏ nhất là

15 , số lớn nhất là 3  2 .

B. số nhỏ nhất là 2  3 , số lớn nhất là 4 .
D. số nhỏ nhất là 2  3 , số lớn nhất là 3  2 .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |2

Câu 16. Cho hai số thực a , b sao cho a  b . Bất đẳng thức nào sau đây không đúng?
A. a 4  b 4 .

B. 2a  1  2b  1 .

C. b  a  0 .

D. a  2  b  2 .

Câu 17. Nếu 0  a  1 thì bất đẳng thức nào sau đây đúng ?
1
1
A.  a
B. a 
C. a  a .
a
a.
.

D. a 3  a 2 .

Câu 18. Cho a, b, c, d là các số thực trong đó a , c  0 . Nghiệm của phương trình ax  b  0 nhỏ hơn
nghiệm của phương trình cx  d  0 khi và chỉ khi
b c
b c
b a
A.  .
B.  .
C.  .
a d
a d
d c

D.

Câu 19. Nếu a  b  a và b  a  b thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. ab  0 .
B. b  a .
C. a  b  0 .

b d
 .
a c

D. a  0 và b  0 .

Câu 20. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?
A. a 2  ab  ac .

B. ab  bc  b 2 .

C. b 2  c 2  a 2  2bc . D. b 2  c 2  a 2  2bc .

Câu 21. Cho f  x   x  x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất bằng

1
4.

1
C. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất bằng  .
4
Câu 22. Cho hàm số f  x  

B. f ( x ) có giá trị lớn nhất bằng

1
2.

D. f ( x ) có giá trị lớn nhất bằng

1
.
4

1

. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
x2  1

A. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất là 0 , giá trị lớn nhất bằng 1.
B. f ( x ) không có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất bằng 1.
C. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất bằng 2 .
D. f ( x ) không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

x  y  1
Câu 23. Với giá trị nào của a thì hệ phương trình 
có nghiệm ( x; y ) với x. y lớn nhất
 x  y  2a  1
1
1
1
A. a  .
B. a 
C. a  
D. a  1 .
4
2.
2.
Câu 24. Cho biết hai số a và b có tổng bằng 3 . Khi đó, tích hai số a và b
9
9
A. có giá trị nhỏ nhất là
B. có giá trị lớn nhất là .
4.
4
C. có giá trị lớn nhất là

3
.

2

Câu 25. Cho a  b  2 . Khi đó, tích hai số a và b
A. có giá trị nhỏ nhất là 1 .
C. có giá trị nhỏ nhất khi a  b .

D. không có giá trị lớn nhất.

B. có giá trị lớn nhất là 1 .
D. không có giá trị nhỏ nhất.

Câu 26. Cho x 2  y 2  1, gọi S  x  y . Khi đó ta có
A. S   2 .

B. S  2 .

C.  2  S  2 .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 1  S  1 .

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |3

Câu 27. Cho x, y là hai số thực thay đổi sao cho x  y  2 . Gọi m  x 2  y 2 . Khi đó ta có:
A. giá trị nhỏ nhất của m là 2 .
C. giá trị lớn nhất của m là 2 .
Câu 28. Với mỗi x  2 , trong các biểu thức:
A.

2
.
x

B.

2
.
x 1

B. giá trị nhỏ nhất của m là 4 .
D. giá trị lớn nhất của m là 4 .

2
2
2
x 1 x
,
,
,
, giá trị biểu thức nào là nhỏ nhất?
x x  1 x 1 2 2
2

x
C.
.
D. .
x 1
2

Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x 2  3 x với x   là:
3
9
27
A.  .
B.  .
C. 
2
4
4 .

D. 

81
8 .

Câu 30. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x 2  3 x với x   là:

9
A.  .
4

3

B.  .
2

C. 0 .

D.

3
.
2

Câu 31. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x 2  6 x với x   là:
A. 9 .

B. 6 .

C. 0 .

D. 3 .

Câu 32. Cho biểu thức P  a  a với a  0 . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
1
1
A. Giá trị lớn nhất của P là .
B. Giá trị nhỏ nhất của P là .
4
4
1
1
C. Giá trị lớn nhất của P là .

D. P đạt giá trị nhỏ nhất tại a  .
2
4
Câu 33. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x  
A.

11
.
4

B.

4
.
11

2
bằng
x  5x  9
11
C.
8.
2

D.

8
11 .

Câu 34. Cho biểu thức f  x   1  x 2 . Kết luận nào sau đây đúng?

A. Hàm số f ( x ) chỉ có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất.
B. Hàm số f ( x ) chỉ có giá trị nhỏ nhất, không có giá trị lớn nhất.
C. Hàm số f ( x ) có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
D. Hàm số f ( x ) không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.

2a
. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi a?
a2  1
B. P  1 .
C. P  1 .
D. P  1 .

Câu 35. Cho a là số thực bất kì, P 
A. P  1 .
Câu 36.

Cho Q  a 2  b2  c 2  ab  bc  ca với a, b, c là ba số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Q  0 chỉ đúng khi a, b, c là những số dương.
B. Q  0 chỉ đúng khi a, b, c là những số không âm.
C. Q  0. với a, b, c là những số bất kì.
D. Q  0 với a, b, c là những số bất kì.

Câu 37. Số nguyên a lớn nhất sao cho a 200  3300 là:
A. 3.
B. 4.

C. 5.

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 6.

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |4

Câu 38. Mệnh đề nào sau đây là đúng với mọi a?
A.

a2  5
a2  4

 2.

B.

a2  5
a2  4

 2.

a25

C.

a2  5

2.

Câu 39. Với a, b, c  0 và a  b  c  1. Để chứng minh bất đẳng thức

D.

a2  5
5a 2

2.

a  b  b  c  c  a  6 ta

có thể áp dụng bất đẳng thức Cô-si theo cách nào sau đây?
A. Cho ba số

a  b, b  c, c  a

B. Cho từng cặp số 1,  a  b  ;1,  b  c  ;1,  c  a 
C. Cho từng cặp số



a  b; b  c ;



b  c, c  a ;

c  a, a  b

2
 2
 2

D. Cho từng cặp số  ,  a  b   ;  ,  b  c   ;  ,  c  a  
3
 3
 3

Câu 40. Cho hai số thực a , b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. a  b  a  b

.

B. a  b  a  b

.

C. a  b  a  b

.

D. a  b  a  b

.

Câu 41. Cho hai số thực a , b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
a
a
với b  0 .

b
b

A. ab  a . b .

B.

C. Nếu a  b thì a 2  b 2 .

D. a  b  a  b .

Câu 42. Cho hai số thực a , b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. a  b  a  b .

B. a  b  a  b .

C. a  b  a  b .

D. a  b  a  b .

Câu 43. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực x ?
A. x  x .

B. x   x .

2

C. x  x 2 .

D. x  x .

Câu 44. Nếu a , b là những số thực và a  b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

1 1

với ab  0 .
a b

A. a 2  b 2 .

B.

C. b  a  b .

D. a  b .

Câu 45. Cho a  0 . Nếu x  a thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. x  a .

B.  x  x .

C. x  a .

D.

1 1
 .
x a

Câu 46. Nếu x  a thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. x  a .

B.

1 1
 .
x a

C.  x  a .

D. x  a .

Câu 47. Cho a  1, b  1 . Bất đẳng thức nào sau đây không đúng ?
A. a  2 a  1 .

B. ab  2a b  1 .

C. ab  2b a  1 .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 2 b  1  b .

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |5

Câu 48. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x 
A. 4.

B.

2
với x  0 là
x

1
.
2

C.

Câu 49. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  2 x 
A. 4 3 .

B.

A. 2 .

B.

C. 2 3 .

1
2 2

.

B.

5
.
2

C. 2 2 .

2
.
2

Câu 52. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  2 x 
A. 2 .

B.

D. 3.

x2
bằng
x
C.

2
.
2

D.

1
.
2

1
với x  0 là
x

1
.
2

Câu 53. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  2 x 
A. 1.

D. 2 6 .

x
2


với x 1 là
2 x 1

Câu 51. Cho x  2 . Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x) 
A.

D. 2 2 .

3
với x  0 là
x

6.

Câu 50. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x) 

2.

C.

2.

D. 2 2 .

1
với x  0 là
x2

B. 2 .

D. 2 2 .

C. 3 .

2
đạt giá trị nhỏ nhất khi:
2x  4
5
B. x  4 .
C. x  .
2

Câu 54. Với x  2 , hàm số f  x   x 
A. x  3 .

D. x  5 .

Câu 55. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x    x  1 9  3 x  với 1  x  3 là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.

D. 4.

Câu 56. Cho a 2  b 2  c 2  1 . Hãy xác định tính đúng-sai của các mệnh đề sau:
1
(I) ab  bc  ca  0
(II) ab  bc  ca  
2

(III) ab  bc  ca  1
A.  I  ,  II  đúng.

(IV) ab  bc  ca  1
B.  II  ,  IV  đúng.

C.  II  ,  III  đúng.

D.  I  ,  IV  đúng.

Bài 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Câu 57. Số x  3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 5  x  1.

B. 3x  1  4 .

C. 4 x  11  x .

D. 2 x  1  3 .

Câu 58. Số x  1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 3  x  0 .

B. 2 x  1  0 .

C. 2 x  1  0 .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. x  1  0 .

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |6

Câu 59. Số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình
A. 2 .

B. 1.

1 x
3 x

x 1
?
3 x

C. 0 .

D.

3
.

2

Câu 60. Số x  1 là nghiệm của bất phương trình m  x 2  2 khi và chỉ khi
A. m 3 .

B. m 3 .

C. m 3 .

D. m1 .

Câu 61. Số x 1 là nghiệm của bất phương trình 2 m  3mx 2  1 khi và chỉ khi
A. m  1 .

B. m  1 .

C. 1  m  1 .

D. m  1 .

Câu 62. Xác định tính đúng-sai của các mệnh đề sau:
(I) x  2 x  1  2 x  1  x  0
(III)

2x  3

2

 2  2x  3  2

(II) x  x  1  x  1  x  0
(IV) x  x  1  x  1  x  0

A.  I  ,  II  ,  IV  đúng.

B.  I  ,  II  ,  III  đúng.

C.  II  ,  III  ,  IV  đúng.

D. Chỉ có  II  đúng.

Câu 63. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2 x 1 ?
1
1
 1
A. 2 x  x  2  1  x  2 .
B. 2 x 
.
x 3
x3
C. 4 x 2  1 .

D. 2 x  x  2  1  x  2 .

Câu 64. Tập nghiệm của bất phương trình 3  2 x  x là
A.  ;3  .

B.  3;  .

C.  ;1 .

D. 1;  .

Câu 65. Tập nghiệm của bất phương trình 2 x 1 3  2  x  là
A. 1;  .

B.  ; 5  .

Câu 66. Tập xác định của hàm số y 

2

A.  ;  .
3

C.  5;  .

D.  ;5  .

3

C.  ;  .
2

3

D.  ;  .
2

1
là:
2  3x

2

B.  ;  .
3

Câu 67. Tập nghiệm của bất phương trình 5 x  2  4  x   0 là:

8

A.  ;   .
7

8

B.  ;   .
3

8

C.  ;  .
7

 8

D.   ;   .
 7

Câu 68. Tập nghiệm của bất phương trình 3 x  5 1  x  là:

 5

A.   ;   .
 2

5

B.  ;   .
8

Câu 69. Tập xác định của hàm số y 
A.  ;2  .

5


C.  ;  .
4

5

D.  ;  .
8

C.  ;2 .

D.  2;  .

1
là:
2 x

B.  2;  .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |7

Câu 70. Tập nghiệm của phương trình
A.  3;  .

x3
x2

x 3

x2

B.  3;  .

Câu 71. Tập nghiệm của bất phương trình
A.  ;2  .

2 x
5 x

B.  2;  .

C. 3 .

D.  2;  .

x2

5 x
C.  2;5  .

D.  ;2 .

Câu 72. Tập nghiệm của bất phương trình 3  2 x  2  x  x  2  x là
A. 1;2  .
Câu 73. Phương trình

B. 1;2 .

6 x
1 4x

A. 0 .

C.  ;1 .

D. 1;  .

2x  3
có bao nhiêu nghiệm ?
1 4x
B. 1.

C. 2 .

D. nhiều hơn 2 .

Câu 74. Tập hợp các giá trị của m để bất phương trình (m2  2m) x  m2 thoả mãn với mọi x là
A.  2;0  .

B. 2;0 .

C. 0 .

D.  2;0 .

Câu 75. Tập hợp các giá trị của m để bất phương trình  m 2  m  x  m vô nghiệm là
A.  0;1 .

B. 0 .

C. 0;1 .

D. 1 .

Câu 76. Phương trình x 2  7 mx  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi
A. m  6 .
B. m  6 .
C. m 6 .
D. m 6 .
Câu 77. Phương trình x 2  2mx  m 2  3m  1  0 có nghiệm khi và chỉ khi
1
1
1

A. m  .
B. m  .
C. m  .
3
3
3

1
D. m   .
3

Câu 78. Các giá trị của m để bất phương trình 2 x  m  2 x 2  2  x 2  2mx thỏa mãn với mọi x là:
A. m   2

B. m  2

C.  2  m  2

D. m .

Câu 79. Các giá trị của m để bất phương trình x 2  2 x  m  4 x  1 thỏa mãn với x là:
A. m  0 hoặc m  4
Câu 80. Bất phương trình
A. m  0;4

B. 0  m  4

C. 0  m  4

D. m  0 hoặc m  4

x  4m  16  2 x  2m  4 có nghiệm khi:
B. m  0;2

C. m  2;4

D. m  2 hoặc m  4 .

Câu 81. Phương trình  m2  1 x 2  x  2m  3  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

2
A. m  .
3

3
B. m  .
2

3
C. m  .
2

3
D. m   .
2

Câu 82. Phương trình x 2  4mx  4m 2  2m  5  0 có nghiệm khi và chỉ khi
5
5
5

A. m 
.
B. m 
.
C. m  .
2
2
2
3x  2  2x  3
Câu 83. Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
là:
1  x  0
1 
A.  ;1 .
B.  ;1 .
C. 1;   .
5 

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. m 

5
.
2

D.  ( tập rỗng ).

http://toanhocbactrungnam.vn/

Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |8

Câu 84. Tập nghiệm của bất phương trình

1

A.  3;  .
2

2x 1
 0 là
x3

B.  ; 3 .

1

C.  ;   .
2

2 x  1  3x  2
Câu 85. Tập nghiệm của hệ bất phương trình 

 x  3  0
A.  3;   .
B.  ;3 .
C.  3;3 .
2 x  5  0
Câu 86. Tập nghiệm của hệ bất phương trình 

8  3x  0
5 8
3 2
A.  ;  .
B.  ;  .
C.
 2 3
8 5 
1
Câu 87. Tập xác định của hàm số y 
 2 x  1 là:
2  3x
1 2 
1 3 
A.  ;  .
B.  ;  .
C.
2 3 
2 2 

1

D.  ;  \ 3 .

2

D.  ; 3   3;   .

8 5 
 3 ; 2  .

8

D.  ;   .
3

2

 ;   .
3

1

D.  ;   .
2

Câu 88. Tập xác định của hàm số y  2 x  3  4  3 x là
3 4
2 3
4 3

A.  ;  .
B.  ;  .
C.  ;  .
2 3
3 4
3 2

D.  .

Câu 89. Hai đẳng thức: 2 x  3  2 x  3; 3 x  8  8  3 x cùng xảy ra khi và chỉ khi:
A.

8
2
 x .
3
3

B.

3
8
x .
2
3

C. x 

8
.

3

D. x 

Câu 90. Tập xác định của hàm số y  3  2 x  5  6 x là
5
6
3A.  ;  .
B.  ;  .
C.  ;  .
6
5
2Câu 91. Tập xác định của hàm số y  4 x  3  5 x  6 là
6

6

3

A.  ;   .
B.  ;   .
C.  ;   .

5

5

4

1 x
x 1
Câu 92. Tập nghiệm của bất phương trình


3 x
3 x
A.  .
B. 1;3 .
C.  ;1 .

1

x4
B. 1;   \ 4 .
C. 1;   \ 4 .

3
.
2

2

D.  ;  .

3

3 6
D.  ;  .
4 5

D.  ;3 .

Câu 93. Tập xác định của hàm số y  x  1 
A. 1;   .

D.  4;   .

Câu 94. Tập hợp nghiêm của bất phương trình x  1  x  1 là:
A.  0;1 .

B. 1;   .

C.  0;   .

D. 0;   .

Câu 95. Tập hợp nghiêm của bất phương trình x  1  x  1 là:
A.  0;1 .

B. 1;   .

C.  0;   .

D. 1;   .

x  y  1
Câu 96. Với giá trị nào của a thì hệ phương trình 
có nghiệm ( x; y ) với x  y ?
 x  y  2a  1
1
1
1
1
A. a  .
B. a  .
C. a   .
D. a  .
2
3
2
2

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |9

2 x  1  0

Câu 97. Hệ phương trình 
vô nghiệm khi và chỉ khi
x  m  3
5
5
7
A. m   .
B. m   .
C. m  .
2
2
2

5
D. m   .
2

 x  m  0 (1)
Câu 98. Cho hệ bất phương trình 
. Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi:
 x  5  0 (2)
A. m  5 .
B. m  5 .
C. m  5 .
D. m  5 .
Câu 99. Phương trình x 2  2(m  1) x  m  3  0 có hai nghiệm đối nhau khi và chỉ khi
A. m  3 .

B. m  1 .

C. m  1.

D. 1  m  3 .

Câu 100. Phương trình x 2  x  m  0 vô nghiệm khi và chỉ khi
3
3
1
A. m   .
B. m   .
C. m  .
4
4
4
Câu 101. Tập nghiệm của bất phương trình

5
D. m   .
4

x 1
 1 là
x 3

B.  .

C.  3;   .

D.  ;5  .

2 x  1  0
Câu 102. Hệ bất phương trình 
có nghiệm khi và chỉ khi
x  m  2
3
3
3
A. m   .
B. m   .
C. m   .
2
2
2

3
D. m   .
2

A.  .

2 x  1  3
Câu 103. Tập hợp các giá trị m để hệ bất phương trình 
có nghiệm duy nhất là
x  m  0
A.  .

C.  2;   .

B. 2 .

D.  ; 2 .

x  y  2
Câu 104. Hệ phương trình 
có nghiệm  x; y  với x  0 khi và chỉ khi
 x  y  5a  2
2
2
6
5
A. a  .
B. a  .
C. a  .
D. a  .
5
5
5
2
Câu 105. Phương trình 3  x  m   x  m  1 có nghiệm khi và chỉ khi

1
A. m  .
4

1
B. m  .
4

Câu 106. Số nghiệm của phương trình
A. 0 .

3 x
1  2x
1 x
x2

B. 1;3 .

D. m  4 .

2x  3
là bao nhiêu?
1  2x
C. 2 .

C.  2;   .

1 x
3 x

D. Nhiều hơn 2.

x 1

x2

B.  2;  

Câu 108. Tập nghiệm của bất phương trình
A.  ;3 .

B. 1.

Câu 107. Tập nghiệm của phương trình
A. 1;   .

1
C. m  .
4

D. 1;   \ 2 .

x 1

3 x
C. 1;3 .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D.  ;1 .

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |10
Bài 3: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

Câu 109. Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x nhỏ hơn 2 ?
A. f  x   3x  6 .
B. f  x   6 – 3 x .
C. f  x   4 – 3x .

D. f  x   3x – 6 .

2
?
3
C. f  x   3x – 2 .

Câu 110. Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi số x nhỏ hơn 
A. f  x   6 x – 4 .

B. f  x   3x  2 .

3
?
2
A. f  x   2 x  3 .
B. f  x   2 x  3 .
C. f  x   3x – 2 .

Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x lớn hơn 2 ?
A. f  x   2 x –1 .
B. f  x   x – 2 .
C. f  x   2 x  5 .
Nhị thức 5x  1 nhận giá trị âm khi
1
1
1
A. x  .
B. x   .
C. x   .
5
5
5
Nhị thức 3x  2 nhận giá trị dương khi
3
2
3
A. x  .
B. x  .
C. x   .
2
3
2
Nhị thức 2 x  3 nhận giá trị dương khi và chỉ khi
3
2
3
A. x   .
B. x   .

C. x   .
2
3
2
Nhị thức nào sau đây nhận giá trị dương với mọi x nhỏ hơn 2 ?
A. f  x   3x  6 .
B. f  x   6 – 3 x .
C. f  x   4 – 3x .

D. f  x   2 x  3 .

Câu 111. Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi số x nhỏ hơn 

Câu 112.
Câu 113.

Câu 114.

Câu 115.

Câu 116.

x2  1

1 x
B. 1;  .

D. f  x   2 x  3 .
D. f  x   6  3 x .

1
D. x  .
5
D. x 

2
.
3

2
D. x   .
3
D. f  x   3x – 6 .

Câu 117. Tập xác định của hàm số y 
A.  ;1 .

C.  \ 1 .

D.  ;1 .

Câu 118. Tập xác định của hàm số y  x  2m  4  2 x là 1; 2  khi và chỉ khi

1
1
1
A. m   .
B. m  1.
C. m  .
D. m  .

2
2
2
Câu 119. Tập xác định của hàm số y  x  m  6  2 x là một đoạn trên trục số khi và chỉ khi
1
A. m  3
B. m  3
C. m  3
D. m 
3
Câu 120. Tập xác định của hàm số y  m  2 x  x  1 là một đoạn trên trục số khi và chỉ khi
1
A. m  2 .
B. m  2 .
C. m   .
D. m  2 .
2
Câu 121. Xét các mệnh đề sau:

1
(I) Nghiệm của bất phương trình –3x  1  0 là x  .
3
1
(II) Nhị thức –3x  1 có dấu dương khi và chỉ khi x  .
3
1
(III) Nhị thức –3x  1 có dấu âm dương khi và chỉ khi x  .
3
1
(IV)Nghiệm của nhị thức 3x –1 là x   .

3
Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?
A. 1

B. 4

C. 2

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 3

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |11

Bài 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Câu 122. Cặp số 1; –1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?
A. x  y – 3  0 .

B. – x – y  0 .

C. x  3 y  1  0 .

D. – x – 3 y –1  0 .

Câu 123. Cặp số  2;3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?
A. 2 x – 3 y – 1  0 .

B. x – y  0 .

C. 4 x  3 y .

D. x – 3 y  7  0 .

Câu 124. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình –2  x – y   y  3 ?
A.  4; –4  .

B.  2;1 .

C.  –1; –2  .

D.  4; 4  .

Câu 125. Bất phương trình 3 x – 2  y – x  1  0 tương đương với bất phương trình nào sau đây?
A. x – 2 y – 2  0 .

B. 5 x – 2 y – 2  0 .

C. 5 x – 2 y – 1  0 .

D. 4 x – 2 y – 2  0 .

Câu 126. Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình 5 x  2  y  1  0 ?
A.  0;1 .

B. 1;3 .

C.  –1;1 .

D.  –1;0  .

Câu 127. Điểm O  0;0  thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. x  3 y  2  0 .

B. x  y  2  0 .

C. 2 x  5 y  2  0 .

D. 2 x  y  2  0 .

Câu 128. Điểm O  0;0  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

x  3y  6  0
A. 
.
2 x  y  4  0

x  3y  6  0
B. 
.
2 x  y  4  0

x  3y  6  0
C. 

.
2 x  y  4  0

x  3y  6  0
D. 
.
2 x  y  4  0

x  3y  2  0
Câu 129. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
2 x  y  1  0
A.  0;1 .
B.  –1;1 .
C. 1;3 .
D.  –1;0  .
Bài 5: DẤU TAM THỨC BẬC HAI. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Câu 130. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  4 x  4  0 là:
A.  2;   .

B.  .

C.  \ 2 .

D.  \ 2 .

Câu 131. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  6 x  9  0 là:
A.  3;   .

B.  .

C.  \ 3 .

D.  \ 3 .

Câu 132. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  6 x  9  0 là:
B.  .

C.  \ 3 .

D.  \ 3 .

Câu 133. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  2 x  1  0 là:
A. 1;   .
B.  .
C.  \ 1 .

D.  \ 1 .

Câu 134. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  2 x  1  0 là:
A. 1;   .
B.  .
C.  \ 1 .

D.  \ 1 .

A.  3;   .

Câu 135. Tam thức y  x 2  2 x  3 nhận giá trị dương khi và chỉ khi
A. x  –3 hoặc x  –1. B. x  –1 hoặc x  3 . C. x  –2 hoặc x  6 . D. –1  x  3 .
Câu 136. Tam thức y  x 2  12 x  13 nhận giá trị âm khi và chỉ khi

A. x  –13 hoặc x  1 .

B. x  –1 hoặc x  13 . C. –13  x  1.

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. –1  x  13 .

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |12

Câu 137. Tam thức y   x 2  3x  4 nhận giá trị âm khi và chỉ khi
A. x  –4 hoặc x  –1. B. x  1 hoặc x  4 .

D. x   .

C. –4  x  –4 .

Xem thêm :  Cách gỡ cài đặt các ứng dụng và các tệp liên quan trên MacOS

Câu 138. Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x  2 ?
A. y  x 2  5 x  6 .

B. y  16  x 2 .

C. y  x 2  2 x  3 .

Câu 139. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  1  0 là:
A. 1;   .
B.  1;   .
C.  1;1 .

D. y   x 2  5x  6 .

D.  ; 1  1;   .

Câu 140. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  1  0 là:
A.  .1  5   1  5
B.  ;
;   .
  

2  
2

 1  5 1  5 
C. 
;
.
2 

 2

D. ; 1  5  1  5;  .

 

Câu 141. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  4 x  4  0 là:
A.  2;   .
B.  .
C.  \ 2 .

D.  \ 2 .

Câu 142. Tập nghiệm của bất phương trình x2  4 2 x  8  0 là:

A. ; 2 2 .

 

B.  \ 2 2 .

D.  .

C.  .

Câu 143. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  6  0 là:
A.  ; 3   2;   . B.  3; 2  .
C.  2;3 .

D.  ; 2    3;   .

Câu 144. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  9 là:
A.  –3;3 .

B.  ; 3 .

C.  ;3 .

D.  ; 3   3;   .

Câu 145. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  6 2 x  18  0 là:

A. 3 2; .

B. 3 2;  .

Câu 146. Tập nghiệm của bất phương trình x 2 
A.

2; 3 .

Câu 147. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?
A. Nếu a 2  0 thì a  0 .
C. Nếu a 2  a thì a  0 .

A.  4; 1   1; 2  .

1 3 3 
A.  ;    ;1 .
2 4 4 

C.  3; 2 .

D.   3;  2  .

B. Nếu a 2  a thì a  0 .

D. Nếu a  0 thì a 2  a .

x2  2x  8
 0 là:
x 1

B.  4; 1 .

Câu 149. Tập nghiệm của bất phương trình

3  2 x  6  0 là:

B.  2; 3  .

Câu 148. Tập nghiệm của bất phương trình

D.  .

C.  .

C.  1;2  .

D.  2; 1   1;1 .

2 x 2  3x  1
 0 là
4x  3

1 3 3 
B.  ;    ;1 .
2 4 4 

1 
C.  ;1 .
2 

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

1

D.  ;   1;   .
2

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |13

Câu 150. Tập xác định của hàm số y  8  x 2 làC.  ; 2 2    2

B.  2 2;2 2  .

A. 2 2; 2 2 .

D. ; 2 2    2 2;  .

2;  .

Câu 151. Tập xác định của hàm số y  5  4 x  x 2 là

 1 
B.   ;1 .
 5 
1

D.  ;    1;   .
5

A.  5;1 .
C.  ; 5  1;   .
Câu 152. Tập xác định của hàm số y  5 x 2  4 x  1 là

1

A.  ;   1;   .
5

1

C.  ;    1;   .
5

 1 
B.   ;1 .
 5 
1

D.  ;    1;   .
5

Câu 153. Tập xác định của hàm số y 

2
là:
x  5x  6
2

A.  ; 6  1;   .

B.  6;1 .

C.  ; 6   1;   .

D.  ; 1   6;   .

Câu 154. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  12  x 2  x  12 là
A.  .

B.  .

C.  4; 3 .

D.  ; 4    3;   .

Câu 155. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  12  x  12  x 2 là
A.  ; 3   4;   .

B.  ; 4    3;   .

C.  6; 2    3; 4  .

D.  4;3 .

Câu 156. Biểu thức  m 2  2  x 2  2  m  2  x  2 luôn nhận giá trị dương khi và chỉ khi:
A. m  4 hoặc m  0 .
C. 4  m  0 .

B. m  4 hoặc m  0 .
D. m  0 hoặc m  4 .

Câu 157. Tập xác định của hàm số y  x 2  x  2 
A.  3;   .

B.  3;  .

Câu 158. Tập xác định của hàm số y  x 2  3 x  2 
A.  3;   .

C.  ;1   3;   .

 1
B.  0;  .
 4

D. 1;2    3;   .

1

x3

B.  3;1   2;   .

Câu 159. Tập nghiệm củabất phương trình

1

A.  ;   .
4

1

x3

C.  3;1   2;   .

D.  3;1   2;   .

 1
C.  0;  .
 4

1

D. 0   ;   .
4

x  2 x  0 là

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |14

Câu 160. Tập nghiệm của bất phương trình

1

A.  ;   .
2

 1
B.  0;  .
 2

Câu 161. Tập nghiệm của bất phương trình
A.  2;0  .

1

C.  ; 0    ;   . D.  ;0  .
2

2
 1 là
m

1

B.  ;   .
2

 1
B.  0;  .
 9

A. 1;  .

1
C. 0   ;   .
9

1

D. 0   ;   .
9

C.  0;4 .

D. 16;  .

1
1
 là
x 4

B.  0;16 .

Câu 165. Tập nghiệm của bất phương trình

1

D.  ;   1;   .
2

C. 1;  .

x  3x  0 là

Câu 164. Tập nghiệm của bất phương trình
A.  0;16 .

D.  ; 2    0;   .

x2  x 1
  x là
1 x

Câu 163. Tập nghiệm của bất phương trình

1

A.  ;   .
9

C.  2;   .

B.  ; 2  .

Câu 162. Tập nghiệm của bất phương trình

1 
A.  ;1 .
2 

1
 2 là
x

x  x 1
 3 là
x

B.  0;  .

D.  0;1 .

C.  0;  .

Câu 166. Phương trình  m  2  x 2  3x  2m  3  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi
A. m  –2.

B. 2  m 

3
.

2

C. m 

3
.
2

D. m  2 hoặc m 

3
.
2

Câu 167. Tập nghiệm của phương trình x 2  5 x  6  x 2  5 x  6 là
A. 2;3 .

C.  ; 2    3;   . D.  ; 2  3;   .

B.  2;3 .

Câu 168. Tập nghiệm của phương trình x 2  7 x  12  7 x  x 2  12 là
A. 3;4 .

Câu 169. Tập nghiệm của phương trình
A.  5;  .

x 2  7 x  10

A.  2;6  .

x 3

x2  7 x  10

x 3

B.  3;5 .

Câu 170. Tập nghiệm của bất phương trình
B.  2;5  .

D.  ;3   4;   .

C.  3;4 .

B.  3;4  .

C.  2;5 .

x 2  8 x  12
5 x

D.  5;  .

x2  8 x  12


5 x

C.  –6; –2  .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D.  5;6  .

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |15

Câu 171. Nếu 2  m  8 thì số nghiệm của phương trình x 2  mx  2 m  3  0 là
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. Chưa xác định được.
Câu 172. Phương trình  m  1 x 2  x  3m  4  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi
A. m  –1 hoặc m 
C. m 

4
.
3

B. m  –1 hoặc m 

4
.
3

D. 1  m 

3
.
4

4
.
3

Câu 173. Phương trình x 2  mx  2 m  0 có nghiệm khi và chỉ khi
A. m  2 hoặc m  0 .
B. m  0 hoặc m  8 .
C. 8  m  0 .

D. m  8 hoặc m  0 .

Câu 174. Phương trình x 2  mx  m 2  m  0 có nghiệm khi và chỉ khi
4
4
1
A. 0  m  .
B.   m  0 .

C.   m  0 .
3
3
3
Câu 175. Số nào sau đây là nghiệm của phương trình

2 x
2

x  x 1
A. 0.

B. –4.

D. 0  m 

1
.
3

2x  2
x2  x  1

C. 4.

D.

4.

3

Câu 176. Phương trình mx 2  2mx  1  0 có nghiệm khi và chỉ khi
A. m  0 hoặc m  1 . B. m  0 hoặc m  4 . C. m  0 hoặc m  1 . D. 0  m  1 .
Câu 177. Phương trình x 2  2(m  2) x  m2  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi
A. m  –2.

B. –3  m  2.

C. m  –2.

D. –2  m  3.

Câu 178. Phương trình x 2  4 mx  m  3  0 vô nghiệm khi và chỉ khi
3
3
3
A. m  1.
B.   m  1 .
C. m 
hoặc m  1 . D.   m  1 .
4
4
4
Câu 179. Phương trình x 2  (m  1) x  1  0 có nghiệm khi và chỉ khi
A. m  1.

B. –3  m  1.

C. m  3 hoặc m  1 . D. 3  m  1 .

Câu 180. Phương trình x 2  mx  m  0 vô nghiệm khi và chỉ khi
A. –1  m  0.
B. 4  m  0 .
C. –4  m  0.

D. m  –4 hoặc m  0.

 x  m  0 (1)
Câu 181. Cho hệ bất phương trình  2
. Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi:
2
 x  x  4  x  1 (2)
A. m  –5.
B. m  –5.
C. m  5.
D. m  5.
Câu 182. Tập xác định của hàm số y  x2  x  1 
A.  .

B.  \ 4 .

1

x4
C.  \ 4 .

D.  4;   .

Câu 183. Tập xác định của hàm số y  4 x  3  x 2  5 x  6 là

A. 1;  .

3

B.  ;   .
4

3 
C.  ;1 .
4 

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

 6 3
D.   ;  .
 5 4

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |16

Câu 184. Tập xác định của hàm số y  x 2  x  2  2 x  3
3

A. 1;  .
B.  2;1   ;   . C.
2


3
.
 2 ;  

3

D.  ;   .
2

Câu 185. Phương trình x 2  2(m  2) x  m2  m  6  0 có hai nghiệm đối nhau khi và chỉ khi
A. m  2.
B. –3  m  2.
C. m  –2 hoặc m  3.
D. –2  m  3.
Câu 186. Hai phương trình x 2  x  m  1  0 và x 2  (m  1) x  1  0 cùng vô nghiệm khi và chỉ khi
3
 m  1.
A. 0  m  1.
B.
4
3
5
 m  1.

C. m 
hoặc m  1.
D.
4
4
Câu 187. Tập nghiệm của bất phương trình
A.  ; 3  3;   .

B.  .

1
1


x 3 x 3
C.  3;  .

Câu 188. Tập xác định của hàm số y  x 2  x  2 

2

A.  ;   .
3

2

B.  ;   .
3

D.  ; 3   3;   .

1

2x  3
3

C.  ;   .
2

3

D.  ;   .
2

Câu 189. Các giá trị của m để phương trình 3×2  (3m  1) x  m2  4  0 có hai nghiệm trái dấu là
A. m  4.
B. –2  m  2.
C. m  2.
D. m  –2 hoặc m  2.

x2 1

1 x
B.  1;   \ 1 .

Câu 190. Tập xác định của hàm số y 

A.  ; 1 .

Câu 191. Tập nghiệm của bất phương trình
A.  ; 1   2;   .

D.  ;2    4;   .

Câu 192. Tập hợp các giá trị của m để phương trình

 5 7 
B.  ;  .
 2 2

Câu 193. Tập hợp các giá trị của m để phương trình

1

A.  ;   .
3

1

B.  ;  .
3

Câu 194. Tập xác định của hàm số y 
A.  ; 1  1;   .

D.  ;1 .

2 x 2  3x  4
 1 là:
x2  2
B.  ; 2    1;   .

C.  ;1   2;   .

 7 3 
A.  ;  .
 2 2

C.  ; 1  1;   .

(m  1) x
4  x2

(m  2) x  2m  1
4  x2

có nghiệm là

5 7
C.  ;  .
D.  .
2 2
xm

2m
x 1 

có nghiệm là
x 1
x 1
1

C. 1;  .
D.  ;   .
3

x2  3

1 x

B.  –1;1 .

C.  \ 1; 1 .

D.  1;1 .

Câu 195. Tập hợp các giá trị của m để phương trình m2 ( x  1)  2 x  5m  6 có nghiệm dương là
A.  ; 1   6;   . B.  –1;6  .

C.  ; 2    3;   .

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D.  2;3 .

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |17

Câu 196. Tập hợp các giá trị của m để phương trình

x
1 x

A.  2;3 .

B.  .

2

5  2m
1  x2

có nghiệm là

C.  2;3 .

D.  –1;1 .

Câu 197. Cho biểu thức M  x 2  3 x  2 , trong đó x là nghiệm của bất phương trình x 2  3 x  2  0 . Khi
đó
A. M  0.
B. 6  M  12.
C. M  12.
D. M nhận giá trị bất kì.
Câu 198. Số dương x thoả mãn bất phương trình
1
A. x  9.
B. x  .
3

x  3x khi và chỉ khi
1
C. x  .
9

D. x 

1
.
9

Câu 199. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình bậc hai x2  2(m  1) x  3m  0 có nghiệm là
A. 0 .

B.  \ 0 .

C.  .

D.  .

Câu 200. Phương trình mx 2  mx  2  0 có nghiệm khi và chỉ khi
A. m  0 hoặc m  8 . B. m  0 hoặc m  8 . C. 0  m  8 .

D. 0  m  8 .

Câu 201. Tập nghiệm của bất phương trình x  1  2 x  1 là.
 1  5

3

1 5
A.   ; 0    ;   B.  ;  
C.  ; 
 2  4

4

2 4

5

D.  ;  
4

Câu 202. Nếu 1  m  3 thì số nghiệm của phương trình x 2  2 mx  4 m  3  0 là bao nhiêu.
A. 0
B. 1
C. 2
D. Chưa xác định được
Câu 203. Nếu 1  m  2 thì số nghiệm của phương trình x 2  2 mx  5m  6  0 là bao nhiêu.
A. 0
B. 1
C. 2
D. Chưa xác định được
Câu 204. Bất phương trình: mx 2  mx  3  0 với mọi x khi và chỉ khi.
A. m  0 hoặc m  12
B. m  0 hoặc m  12
C. 0  m  12
D. 0  m  12
Câu 205. Tam thức f ( x)  2mx 2  2mx  1 nhận giá trị âm với mọi x khi và chỉ khi.
A. m  2 hoặc m  0

B. m  –2 hoặc m  0 C. –2  m  0

1
 0 có tập nghiệm là.
4
1 
B.  
C.
2

D. –2  m  0

Câu 206. Bất phương trình x2  x 

1

A.  ; 
2

1

 ;  
2

1

D.  ;  
2

Câu 207. Cho tam thức bậc hai f ( x)  x 2  mx  n . Xét các mệnh đề sau:
(I)

Điều kiện để tam thức có hai nghiệm trái dấu là n  0 .

(II)

Điều kiện để tam thức có hai nghiệm trái dấu là m 2  4 n  0 .

(III) Điều kiện để tam thức có hai nghiệm phân biệt là m 2  4 n  0 .

(IV) Điều kiện để tam thức luôn dương với mọi x là m 2  4 n  0 .
(V) Điều kiện để tam thức luôn dương với mọi x là mn  0 .
Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?
A. 1

B. 4

C. 2

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 3

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |18
Chương 6: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC

Câu 208. Cung tròn có số đo là
A. 150

5
. Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.
4
B. 172 0

D. 50

C. 2250

Câu 209. Nếu một cung tròn có số đo là a 0 thì số đo radian của nó là.
180
a
A. 180 a
B.
C.
a
180

D.


180a

Câu 210. Một cung tròn có số đo là 450 . Hãy chọn số đo radian của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.
A.


4

B.


3

C.


2

D. 

Câu 211. Một cung tròn có độ dài bằng 2 lần bán kính. Số đo rađian của cung tròn đó là.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 212. Một cung tròn có số đo là 1350 . Hãy chọn số đo rađian của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.
3
5
2
4
A.
B.
C.
D.
4
6
3
3
Câu 213. Nếu một cung tròn có số đo là 3 0 thì số đo rađian của nó là.


180
A.

B.
C.
60
180


D.

60


Câu 214. Đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng tâm O có bán kính bằng.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 215. Cung tròn có số đo là  . Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.
A. 30 0

B. 450

C. 90 0

D. 180 0

Câu 216. sin120 0 bằng.
A. 

1
2

1
2

C. 

3
2

D.

3
2

B.  3

C. 

1
3

D.

1
3

B. 1

C. –1

B.

 
Câu 217. tan    bằng.
 3
A.

3

 105 
Câu 218. sin  
 bằng.
6 

A. 0

 3
Câu 219. Cho tan   12 với     ;
 2
1
A.
B. 
145

D.

1
2

 . Hãy chọn kết quả đúng của sin  trong các kết quả sau đây.

1
12
12
C.
D. 
145
145
145

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2
Câu 220. Cho cos  
A. 

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |19
1
3
   2 . Khi đó sin  là.

2
2

3
2

3
2

B.

2
2

C.

D. 

2
2

Câu 221. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.
sin 
cos 
;cos   0
;sin   0
A. tan  
B. tan  
cos 
sin 
sin 
 cos 
;cos   0

;sin   0
C. cot  
D. cot  
cos 
sin 
Câu 222. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây.

sin 
;cos   0
cos 
cos 
;sin   0
D. tan  
sin 
B. tan  

A. 1  cos   1
C. sin 2   cos 2   1

Câu 223. Ở góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau
đây.
A. sin   0

B. cos   0

C. tan   0

D. cot   0

Câu 224. Ở góc phần tư thứ tư của đường tròn lượng giác. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.

A. tan   0
Câu 225. sin 0 0 bằng.
A. 0
Câu 226. sin
A.

B. sin   0

C. cos   0

D. cot   0

B. 1

C. –1

D. 2


bằng.
4
1
2

B.

3
2

2

2

C.

D. 1

Câu 227. tan  không xác định khi  bằng.
A.
Câu 228. tan
A.


2

3
3

5
41

Câu 230. Cho cos  
A.


6

C.


3

D.


4


bằng.
4

Câu 229. Cho tan  
A.

B.

3 17
13

B.

3

C. 1

4
3
   2 . Khi đó cos  bằng.
, với
5
2

5
4
B.
C.
41
41

D. không xác định

D.

4
41

D.

4
3 17

4

, với 0    . Khi đó sin  bằng.
13
2
B.

3 17
13

C.

3 17
4

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |20

Câu 231. Cho tan  
7
274

A.

15

, với     . Khi đó sin  bằng.
7
2
7
7
B.
C.

15
274

15
274

D.

Câu 232. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây.
A. cos(  )   cos 
B. sin(  )   sin 
C. tan(  )   tan 

D. cot(  )   cot 

Câu 233. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây.
A. cos(   )   cos  B. sin(   )   sin  C. tan(   )   tan  D. cot(   )  cot 

Phần 2. HÌNH HỌC
Chương 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC BẤT KÌ
 
 
 
Câu 234. Cho tam giác ABC . Tìm tổng AB, BC  BC, CA  CA, AB .

 

 

A. 180 

B. 360
C. 270
 
 
 
Câu 235. Cho tam giác ABC , tìm AB, BC  BC , CA  AB, AC .

A. 180 

 

 

D. 120 

B. 90 

C. 270
 
 

Câu 236. Cho tam giác ABC vuông ở A. Tìm tổng AB, BC  BC , CA

A. 180 

 

D. 120 

.

B. 360

C. 270
 
 
  60 , tìm tổng AB, BC  BC , CA
Câu 237. Cho tam giác ABC với A

A. 120 

 

B. 360

D. 240

.

C. 270

D. 240

Câu 238. Tam giác ABC có góc A bằng 100  và có trực tâm H .
 
 
 
Tìm tổng: HA, HB  HB, HC  HC , HA

A. 360

 

 

B. 180 

C. 80 

D. 160 
 
Câu 239. Tam giác ABC vuông ở A và BC  2 AC . Tính cosin của góc AC , CB .

A.

1
2

B. 

1
2

C.

3
2

D. 

3
2

 
Câu 240. Tam giác ABC vuông ở A và BC  2 AC . Tính cosin của góc AB, BC .

1

2

1
2

3
3
D. 
2
2
 
 
 
Câu 241. Cho tam giác đều ABC . Tính giá trị biểu thức cos AB, AC  cos BA, BC  cos CB, CA
A.

B. 

C.

A.

3 3
2

B.

3
2

C. 

3
2

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 

3
2

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |21

 
 
 
Câu 242. Cho tam giác đều ABC . Tính giá trị biểu thức: cos AB, BC  cos BC , CA  cos CA, AB

A.

3 3
2

B.

3
2

C. 

3
2

D. 

3

D.  3

3 3
2

Câu 243. Tính giá trị biểu thức : sin 30 cos 60  sin 60 cos30
A. 1

B. 0

C.

Câu 244. Tính giá trị biểu thức : sin 30 cos15  sin150 cos165
A. 1

2
4

B.

C.

1
2

D. 

3
4

Câu 245. Tính giá trị biểu thức : cos30 cos60  sin 30 sin 60
A.

3

3
2

B.

C. 1

D. 0

Câu 246. Cho hai góc  và  với     90 . Tìm giá trị của biểu thức: sin  cos   sin  cos 
A. 0
B. 1
C. 1
D. 2

Câu 247. Cho hai góc  và  với     90 , tìm giá trị của biểu thức : cos cos   sin  sin 
C. 1

B. 1

A. 0

D. 2

Câu 248. Cho hai góc  và  với     180 , tìm giá trị của biểu thức : cos cos   sin  sin 
A. 0
B. 1
C. 1
D. 2
Câu 249. Cho tam giác ABC . Hãy tính sin A.cos( B  C)  cos A.sin(B  C )
A. 0
B. 1
C. 1

D. 2

Câu 250. Cho tam giác ABC . Hãy tính cos A cos(B  C )  sin A sin(B  C )
A. 0
B. 1
C. 1

D. 2

Câu 251. Nếu tan   3 thì cos  bằng bao nhiêu ?

10
10

A. 

B.

10
10

1
3

C. 

10
10

D.

C. 

5
5

D. 

1
Câu 252. cos  bằng bao nhiêu nếu cot    ?
2

A. 

5
5

B.

5
2

1
3

Bài 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ

 
Câu 253. Tam giác ABC vuông ở A , AB  c , AC  b . Tính tích vô hướng BA.BC
A. b2  c 2

B. b2  c 2

A. b2  c 2

B. b2  c 2

C. b2

D. c 2
 
Câu 254. Tam giác ABC vuông ở A , AB  c , AC  b . Tính tích vô hướng AC.CB

C. b2
     
Câu 255. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Tính AB.BC  BC.CA  CA. AB
A. 

3a 2
2

B.

3a 2
2

C.

a2 3
2

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. c 2

D. 

a2 3
2

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |22

Câu 256. Cho tam giác ABC có BC  a; CA  b; AB  c . Gọi M là trung điểm cạnh BC . Hãy tính
 
giá trị AM .BC
c2  b2  a 2
3
  
Câu 257. Tam giác ABC có BC  a; CA  b; AB  c . Tính AB  AC .BC

A.

b2  c2
2

B.

c 2  b2
2

C.

c2  b2  a 2
2

D.

c2  b2  a 2
2

c 2  b2
c2  b2  a 2
C.
2
3
 
 


Câu 258. Cho biết a; b  120 ; a  3; b  5 . Độ dài của véctơ a  b bằng

A. b2  c 2

D.

B.

 

A. 19

B. 7

C. 4
D. 2
       
 
Câu 259. Cho tam giác ABC biết: AB  3e1  4e2 ; BC  e1  5e2 ; e1  e2  1 và e1  e2 .
Độ dài cạnh AC bằng:
 
A. 4e1  e2
B. 5

 
C. 4e1  e2

D. 17

 
Câu 260. Cho hình vuông ABCD cạnh a . AB. AC bằng:
A. a2

B. a2 2

C.

2 2
a
2

D.

1 2

a
2

  
Câu 261. Cho hình vuông ABCD cạnh a . AC .(CD  CA) bằng:

B. 3a 2

A. -1

C. 3a 2

D. 2a 2

    
Câu 262. Cho hình vuông ABCD cạnh A. AB  AC . BC  BD  BA bằng:

B. 2a 2

A. 2 2a



D. 2a 2

C. 0

 
Câu 263. Cho hình vuông ABCD cạnh a . Gọi E là điểm đối xứng của D qua C . Khi đó: AE. AB bằng:
A. 2a 2
Câu 264.

Câu 265.

Câu 266.

C. 5a 2
D.
 
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng m . Khi đó AB.BC bằng:
3
m2
A. m 2
B. m 2
C. 
D.
2
2
 
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng m . Khi đó AB. AC bằng:
3
m2
A. 2m2
B. m 2
C. 
D.

2
2Tích vô hướng của hai véctơ a và b cùng khác 0 là số âm khi:
A. a và b cùng chiều
B. a và b cùng phương
 
 
C. 0  a, b  90
D. 90  a, b  180
  2
Chọn kết quả đúng a  b 
2 2
A. a  b
B. a2  b2

 
2 2

C. a  b  2a.b
D. a 2  b 2  2a.b cos a, b
B.

3a 2

 

Câu 267.

5a 2

m2
2
m2
2

 

 

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |23  2
Câu 268. Điều kiện của a và b sao cho a  b  0 là:
A. a và b đối nhau
B. a và b ngược hướng
C. a và b bằng nhau
D. a và b cùng hướng  


Câu 269. Cho hai véctơ a và b khác 0 . Xác định góc giữa hai véctơ a và b khi a.b  a . b

A. 180

B. 0
C. 90
D. 45


 
Câu 270. Cho hai véctơ a và b khác 0 . Xác định góc giữa hai véctơ a và b nếu a.b   a . b
A. 180

B. 0Câu 271. Cho hai véctơ a và b khác
 
a  b vuông góc với nhau và
A. 90

C. 90

D. 452 
0 . Xác định góc giữa hai véctơ a và b nếu hai véctơ a  3b và
5
 
a  b 1

B. 180

C. 60

D. 45

Câu 272. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để tích vô hướng
  
OA  OB . AB  0 là:

A. tam giác OAB đều
B. tam giác OAB cân tại O
C. tam giác OAB vuông tại O
D. tam giác OAB vuông cân tại O


Câu 273. Cho hai véctơ a và b . Đẳng thức nào sau đây là sai ?
 1 2 2  2
  
 

a  b  a b
A. a.b  a . b .cos a, b
B. a.b 
2
 1  2  2
 1  2  2
a b  ab
a b  ab
C. a.b 
D. a.b 
2
4

Xem thêm :  4 cách làm gà rán tẩm bột chiên xù ngon như kfc, lotteria ngon như ngoài hàng


 

Bài 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC
Câu 274. Tam giác ABC có 
A  60 , AC  10, AB  6 ,. Tính cạnh BC
A. 76

B. 2 19

D. 6 2

C. 14

Câu 275. Tam giác ABC có 
A  120 , AC  10, AB  6 . Tính cạnh BC
A. 76

B. 2 19

D. 6 2

C. 14

  30 , BC  3 , AB  3 . Tính cạnh AC
Câu 276. Tam giác ABC có B
A.

3

C. 1,5

B. 3

D. 1,7

  30 , BC  3 , AC  2 , BC  3 . Tính cạnh AB

Câu 277. Tam giác ABC có C
A. 10

B. 10

C.

3

D. 1

  150 , BC  3 , AC  2 . Tính cạnh AB
Câu 278. Tam giác ABC có C
A. 13

B. 10

C.

3

D. 1

  135 , AB  2, BC  3 , AB  2 . Tính cạnh AC
Câu 279. Tam giác ABC có B
A. 5

B.

5

C. 17

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 2, 25

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |24

  120 , AC  3, BC  6 . Tính cạnh AB
Câu 280. Tam giác ABC có C
A.

27

63

B.

C. 27

D. 8

  600 , AB  3 , BC  6 . Tính cạnh AC
Câu 281. Tam giác ABC có B
A.

27

63

B.

C. 27

D. 8

Câu 282. Tam giác ABC có A  1350 , AC  5 2 , AB  5 . Tính cạnh BC
A. 5 5

B. 5

C. 6 2

D. 10

Câu 283. Tam giác ABC có AB  3 , AC  4 và tan A  2 2 . Tính cạnh BC
A.

33

B. 17

C. 3 2

D. 4 2

Câu 284. Tam giác ABC có AB = 4, AC  5 và tan A  2 2 . Tính cạnh BC
A. 3 2

B. 4 3

489
3

C.

D. 7

Câu 285. Tam giác ABC có BC  5 , AC  3 và cot C  2 . Tính cạnh AB
9
A. 26
B. 2
C.
5
Câu 286. Tam giác ABC có BC  5 AC  3 và cot C  2 . Tính cạnh AB
9
A. 6
B. 2
C.
5
Câu 287. Tam giác ABC có AB  7 , AC  5 và cot( B  C ) 
A. 2 15

B. 4 22

D. 2 10

D. 2 10

1
. Tính BC
5
D. 2 22

C. 4 15

1
Câu 288. Tam giác ABC có cos( A  B)   , AC  4 , BC  5 . Tính cạnh AB
8
A.

46

B. 11

C. 5 2

D. 6

Câu 289. Tam giác ABC vuông tại A có AB  AC  a . Điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM 

BC

.
3

Độ dài AM bằng bao nhiêu?

2a
a 5
2a 2
C.
D.
3
3
3
Câu 290. Cho tam giác cân ABC có A  1200 và AB  AC  a . Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho
2BC
BM 
. Tính độ dài AM
5
A

a 17
.
3

B.

a 3
3

B.

A.

11a
5

C.

a 7
5

D.

a 6
4

Câu 291. Tam giác ABC có BC  12 , CA  9 , AB  6 . Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM  4 .
Tính độ dài đoạn thẳng AM
A. 2 5

B. 3 2

C.

20

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D. 19

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

TOÁN 10 HK2

440 CÂU TRẮC NGHIỆM |25

Câu 292. Hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Gọi E là trung điểm cạnh BC , F là trung điểm cạnh AE
Tìm độ dài đoạn thẳng DF .
A.

a 13
4

B.

a 5
4

C.

a 3
2

D.

3a
4

Câu 293. Tam giác có ba cạnh lần lượt là 3, 8, 9 . Góc lớn nhất của tam giác có cosin bằng bao nhiêu?
A.

1
6

B. 

1
6

17
4

C.

D. 

4
25

Câu 294. Tam giác có ba cạnh lần lượt là 2, 3, 4 . Góc bé nhất của tam giác có sin bằng bao nhiêu?

15
8

A.

B.

7
8

C.

1
2

14
8

D.

Câu 295. Tam giác ABC có AB  4 , AC  5 , BC  6 . Tính cos( B  C ) .
A.

1
8

B. 

1
4

C. –0,125

D. 0, 75

1

3
Câu 296. Tam giác ABC có AB  4 , AC  6 , cos B  , cos C  . Tính cạnh BC
8
4
A. 7

C. 3 3

B. 5

D. 2

  450 . Tính tỉ số AB
Câu 297. Tam giác ABC có các góc A  1050 , B
AC

A.

2
2

B.

2

C.

6
2

D.

6
3

  450 . Tính tỉ số AB
Câu 298. Tam giác ABC có các góc A  750 , B
AC

A.

6
3

B.

6

C.

6
2

D. 1, 2

  300 , C
  450 , AB  3 . Tính cạnh AC
Câu 299. Tam giác ABC có các góc B

A.

3 6
2

B.

3 2
2

C.

6

D.

2 6
3

D.

2 6
3

  600 , C
  450 , AB  3 . Tính cạnh AC
Câu 300. Tam giác ABC có B

A.

3 6

2

B.

3 2
2

C.

6

  450 , AC  10 . Tính cạnh AB
Câu 301. Tam giác ABC có A  1050 , B

A. 10 2

B. 5 6

C.

5 6
2

D. 5 2

  450 , AC  2 . Tính cạnh AB
Câu 302. Tam giác ABC có A  750 , B

A.

2
2

B.

6

C.

6
2

TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tập
Cần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com

D.

6
3

http://toanhocbactrungnam.vn/
Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

Câu 5.Câu 6.D. c  a  c  b .Nếu a  b và c  d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?a bA.  .B. a  c  b  d .C. ac  bd .c dD. a  c  b  d .Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực a?A. 6a  3a .B. 3a  6a .C. 6  3a  3  6a .D. 6  a  3  a .Nếu a, b, c là các số bất kì và a  b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?A. 3a  2c  3b  2c .Câu 7.C. a  c  b  c .B. a 2  b 2 .C. ac  bc .D. ac  bc .Nếu a  b  0 , c  d  0 thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?A. ac  bc .B. a  c  b  d .C. a 2  b 2 .D. ac  bd .Câu 8.Nếu a  b  0 , c  d  0. thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?a ba dA. a  c  b  d .B. ac  bd .C.  .D.  .c db cCâu 9.Sắp xếp ba số6  13 , 19 và3  16 theo thứ tự từ bé đến lớn thì thứ tự đúng làA. 19 , 3  16 , 6  13 .C. 19 , 6  13 , 3  16 .3  16 , 19 , 6  13 .D. 6  13 , 3  16 , 19 .B.Câu 10. Nếu a  2c  b  2c thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?A. 3a  3b .B. a 2  b 2 .C. 2a  2b .D.Câu 11. Nếu 2a  2b và 3b  3c thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?A. a  c .B. a  c .C. 3a  3c .1 1 .a bD. a 2  c 2 .Câu 12. Một tam giác có độ dài các cạnh là 1, 2, x trong đó x là số nguyên. Khi đó, x bằngA. 1.B. 2 .C. 3 .D. 4 .Câu 13. Với số thực a bất kì, biểu thức nào sau đây có thể nhận giá trị âm?A. a 2  2 a  1 .B. a 2  a  1 .C. a 2  2 a  1 .D. a 2  2 a  1 .Câu 14. Với số thực a bất kì, biểu thức nào sau đây luôn luôn dương.A. a 2  2 a  1 .B. a 2  a  1 .C. a 2  2 a  1 .D. a 2  2 a  1 .Câu 15. Trong các số 3  2 , 15 , 2  3 , 4A. số nhỏ nhất là 15 , số lớn nhất là 2  3C. số nhỏ nhất là15 , số lớn nhất là 3  2 .B. số nhỏ nhất là 2  3 , số lớn nhất là 4 .D. số nhỏ nhất là 2  3 , số lớn nhất là 3  2 .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comhttp://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |2Câu 16. Cho hai số thực a , b sao cho a  b . Bất đẳng thức nào sau đây không đúng?A. a 4  b 4 .B. 2a  1  2b  1 .C. b  a  0 .D. a  2  b  2 .Câu 17. Nếu 0  a  1 thì bất đẳng thức nào sau đây đúng ?A.  aB. a C. a  a .a.D. a 3  a 2 .Câu 18. Cho a, b, c, d là các số thực trong đó a , c  0 . Nghiệm của phương trình ax  b  0 nhỏ hơnnghiệm của phương trình cx  d  0 khi và chỉ khib cb cb aA.  .B.  .C.  .a da dd cD.Câu 19. Nếu a  b  a và b  a  b thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?A. ab  0 .B. b  a .C. a  b  0 .b d .a cD. a  0 và b  0 .Câu 20. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?A. a 2  ab  ac .B. ab  bc  b 2 .C. b 2  c 2  a 2  2bc . D. b 2  c 2  a 2  2bc .Câu 21. Cho f  x   x  x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng?A. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất bằng4.C. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất bằng  .Câu 22. Cho hàm số f  x  B. f ( x ) có giá trị lớn nhất bằng2.D. f ( x ) có giá trị lớn nhất bằng. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?x2  1A. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất là 0 , giá trị lớn nhất bằng 1.B. f ( x ) không có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất bằng 1.C. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất bằng 2 .D. f ( x ) không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.x  y  1Câu 23. Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có nghiệm ( x; y ) với x. y lớn nhất x  y  2a  1A. a  .B. a C. a  D. a  1 .2.2.Câu 24. Cho biết hai số a và b có tổng bằng 3 . Khi đó, tích hai số a và bA. có giá trị nhỏ nhất làB. có giá trị lớn nhất là .4.C. có giá trị lớn nhất làCâu 25. Cho a  b  2 . Khi đó, tích hai số a và bA. có giá trị nhỏ nhất là 1 .C. có giá trị nhỏ nhất khi a  b .D. không có giá trị lớn nhất.B. có giá trị lớn nhất là 1 .D. không có giá trị nhỏ nhất.Câu 26. Cho x 2  y 2  1, gọi S  x  y . Khi đó ta cóA. S   2 .B. S  2 .C.  2  S  2 .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. 1  S  1 .http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |3Câu 27. Cho x, y là hai số thực thay đổi sao cho x  y  2 . Gọi m  x 2  y 2 . Khi đó ta có:A. giá trị nhỏ nhất của m là 2 .C. giá trị lớn nhất của m là 2 .Câu 28. Với mỗi x  2 , trong các biểu thức:A.B.x 1B. giá trị nhỏ nhất của m là 4 .D. giá trị lớn nhất của m là 4 .x 1 x, giá trị biểu thức nào là nhỏ nhất?x x  1 x 1 2 2C.D. .x 1Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x 2  3 x với x   là:27A.  .B.  .C. 4 .D. 818 .Câu 30. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x 2  3 x với x   là:A.  .B.  .C. 0 .D.Câu 31. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x 2  6 x với x   là:A. 9 .B. 6 .C. 0 .D. 3 .Câu 32. Cho biểu thức P  a  a với a  0 . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?A. Giá trị lớn nhất của P là .B. Giá trị nhỏ nhất của P là .C. Giá trị lớn nhất của P là .D. P đạt giá trị nhỏ nhất tại a  .Câu 33. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x  A.11B.11bằngx  5x  911C.8.D.11 .Câu 34. Cho biểu thức f  x   1  x 2 . Kết luận nào sau đây đúng?A. Hàm số f ( x ) chỉ có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất.B. Hàm số f ( x ) chỉ có giá trị nhỏ nhất, không có giá trị lớn nhất.C. Hàm số f ( x ) có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.D. Hàm số f ( x ) không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.2a. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi a?a2  1B. P  1 .C. P  1 .D. P  1 .Câu 35. Cho a là số thực bất kì, P A. P  1 .Câu 36.Cho Q  a 2  b2  c 2  ab  bc  ca với a, b, c là ba số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?A. Q  0 chỉ đúng khi a, b, c là những số dương.B. Q  0 chỉ đúng khi a, b, c là những số không âm.C. Q  0. với a, b, c là những số bất kì.D. Q  0 với a, b, c là những số bất kì.Câu 37. Số nguyên a lớn nhất sao cho a 200  3300 là:A. 3.B. 4.C. 5.TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. 6.http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |4Câu 38. Mệnh đề nào sau đây là đúng với mọi a?A.a2  5a2  4 2.B.a2  5a2  4 2.a25C.a2  52.Câu 39. Với a, b, c  0 và a  b  c  1. Để chứng minh bất đẳng thứcD.a2  55a 22.a  b  b  c  c  a  6 tacó thể áp dụng bất đẳng thức Cô-si theo cách nào sau đây?A. Cho ba sốa  b, b  c, c  aB. Cho từng cặp số 1,  a  b  ;1,  b  c  ;1,  c  a C. Cho từng cặp sốa  b; b  c ;b  c, c  a ;c  a, a  b2 2 2D. Cho từng cặp số  ,  a  b   ;  ,  b  c   ;  ,  c  a  3 3 3Câu 40. Cho hai số thực a , b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. a  b  a  bB. a  b  a  bC. a  b  a  bD. a  b  a  bCâu 41. Cho hai số thực a , b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?với b  0 .bA. ab  a . b .B.C. Nếu a  b thì a 2  b 2 .D. a  b  a  b .Câu 42. Cho hai số thực a , b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. a  b  a  b .B. a  b  a  b .C. a  b  a  b .D. a  b  a  b .Câu 43. Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số thực x ?A. x  x .B. x   x .C. x  x 2 .D. x  x .Câu 44. Nếu a , b là những số thực và a  b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?1 1với ab  0 .a bA. a 2  b 2 .B.C. b  a  b .D. a  b .Câu 45. Cho a  0 . Nếu x  a thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?A. x  a .B.  x  x .C. x  a .D.1 1 .x aCâu 46. Nếu x  a thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?A. x  a .B.1 1 .x aC.  x  a .D. x  a .Câu 47. Cho a  1, b  1 . Bất đẳng thức nào sau đây không đúng ?A. a  2 a  1 .B. ab  2a b  1 .C. ab  2b a  1 .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. 2 b  1  b .http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |5Câu 48. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x A. 4.B.với x  0 làC.Câu 49. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  2 x A. 4 3 .B.A. 2 .B.C. 2 3 .2 2B.C. 2 2 .Câu 52. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  2 x A. 2 .B.D. 3.x2bằngC.D.với x  0 làCâu 53. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  2 x A. 1.D. 2 6 .với x 1 là2 x 1Câu 51. Cho x  2 . Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x) A.D. 2 2 .với x  0 là6.Câu 50. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x) 2.C.2.D. 2 2 .với x  0 làx2B. 2 .D. 2 2 .C. 3 .đạt giá trị nhỏ nhất khi:2x  4B. x  4 .C. x  .Câu 54. Với x  2 , hàm số f  x   x A. x  3 .D. x  5 .Câu 55. Giá trị lớn nhất của hàm số f  x    x  1 9  3 x  với 1  x  3 là:A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 56. Cho a 2  b 2  c 2  1 . Hãy xác định tính đúng-sai của các mệnh đề sau:(I) ab  bc  ca  0(II) ab  bc  ca  (III) ab  bc  ca  1A.  I  ,  II  đúng.(IV) ab  bc  ca  1B.  II  ,  IV  đúng.C.  II  ,  III  đúng.D.  I  ,  IV  đúng.Bài 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNCâu 57. Số x  3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?A. 5  x  1.B. 3x  1  4 .C. 4 x  11  x .D. 2 x  1  3 .Câu 58. Số x  1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?A. 3  x  0 .B. 2 x  1  0 .C. 2 x  1  0 .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. x  1  0 .http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |6Câu 59. Số nào sau đây là nghiệm của bất phương trìnhA. 2 .B. 1.1 x3 xx 13 xC. 0 .D.Câu 60. Số x  1 là nghiệm của bất phương trình m  x 2  2 khi và chỉ khiA. m 3 .B. m 3 .C. m 3 .D. m1 .Câu 61. Số x 1 là nghiệm của bất phương trình 2 m  3mx 2  1 khi và chỉ khiA. m  1 .B. m  1 .C. 1  m  1 .D. m  1 .Câu 62. Xác định tính đúng-sai của các mệnh đề sau:(I) x  2 x  1  2 x  1  x  0(III)2x  3 2  2x  3  2(II) x  x  1  x  1  x  0(IV) x  x  1  x  1  x  0A.  I  ,  II  ,  IV  đúng.B.  I  ,  II  ,  III  đúng.C.  II  ,  III  ,  IV  đúng.D. Chỉ có  II  đúng.Câu 63. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2 x 1 ? 1A. 2 x  x  2  1  x  2 .B. 2 x x 3x3C. 4 x 2  1 .D. 2 x  x  2  1  x  2 .Câu 64. Tập nghiệm của bất phương trình 3  2 x  x làA.  ;3  .B.  3;  .C.  ;1 .D. 1;  .Câu 65. Tập nghiệm của bất phương trình 2 x 1 3  2  x  làA. 1;  .B.  ; 5  .Câu 66. Tập xác định của hàm số y 2A.  ;  .3C.  5;  .D.  ;5  .3C.  ;  .23D.  ;  .2là:2  3×2B.  ;  .3Câu 67. Tập nghiệm của bất phương trình 5 x  2  4  x   0 là:8A.  ;   .78B.  ;   .38C.  ;  .7 8D.   ;   . 7Câu 68. Tập nghiệm của bất phương trình 3 x  5 1  x  là: 5A.   ;   . 25B.  ;   .8Câu 69. Tập xác định của hàm số y A.  ;2  .5C.  ;  .45D.  ;  .8C.  ;2 .D.  2;  .là:2 xB.  2;  .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comhttp://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |7Câu 70. Tập nghiệm của phương trìnhA.  3;  .x3x2x 3làx2B.  3;  .Câu 71. Tập nghiệm của bất phương trìnhA.  ;2  .2 x5 xB.  2;  .C. 3 .D.  2;  .x2là5 xC.  2;5  .D.  ;2 .Câu 72. Tập nghiệm của bất phương trình 3  2 x  2  x  x  2  x làA. 1;2  .Câu 73. Phương trìnhB. 1;2 .6 x1 4xA. 0 .C.  ;1 .D. 1;  .2x  3có bao nhiêu nghiệm ?1 4xB. 1.C. 2 .D. nhiều hơn 2 .Câu 74. Tập hợp các giá trị của m để bất phương trình (m2  2m) x  m2 thoả mãn với mọi x làA.  2;0  .B. 2;0 .C. 0 .D.  2;0 .Câu 75. Tập hợp các giá trị của m để bất phương trình  m 2  m  x  m vô nghiệm làA.  0;1 .B. 0 .C. 0;1 .D. 1 .Câu 76. Phương trình x 2  7 mx  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khiA. m  6 .B. m  6 .C. m 6 .D. m 6 .Câu 77. Phương trình x 2  2mx  m 2  3m  1  0 có nghiệm khi và chỉ khiA. m  .B. m  .C. m  .D. m   .Câu 78. Các giá trị của m để bất phương trình 2 x  m  2 x 2  2  x 2  2mx thỏa mãn với mọi x là:A. m   2B. m  2C.  2  m  2D. m .Câu 79. Các giá trị của m để bất phương trình x 2  2 x  m  4 x  1 thỏa mãn với x là:A. m  0 hoặc m  4Câu 80. Bất phương trìnhA. m  0;4B. 0  m  4C. 0  m  4D. m  0 hoặc m  4x  4m  16  2 x  2m  4 có nghiệm khi:B. m  0;2C. m  2;4D. m  2 hoặc m  4 .Câu 81. Phương trình  m2  1 x 2  x  2m  3  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khiA. m  .B. m  .C. m  .D. m   .Câu 82. Phương trình x 2  4mx  4m 2  2m  5  0 có nghiệm khi và chỉ khi55A. m B. m C. m  .3x  2  2x  3Câu 83. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:1  x  01 A.  ;1 .B.  ;1 .C. 1;   .5 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. m 5D.  ( tập rỗng ).http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |8Câu 84. Tập nghiệm của bất phương trình1A.  3;  .22x 1 0 làx3B.  ; 3 .1C.  ;   .22 x  1  3x  2Câu 85. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là x  3  0A.  3;   .B.  ;3 .C.  3;3 .2 x  5  0Câu 86. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là8  3x  05 83 2A.  ;  .B.  ;  .C. 2 38 5 Câu 87. Tập xác định của hàm số y  2 x  1 là:2  3x1 2 1 3 A.  ;  .B.  ;  .C.2 3 2 2 1D.  ;  \ 3 .2D.  ; 3   3;   .8 5  3 ; 2  .8D.  ;   .32 ;   .31D.  ;   .2Câu 88. Tập xác định của hàm số y  2 x  3  4  3 x là3 42 34 3A.  ;  .B.  ;  .C.  ;  .2 33 43 2D.  .Câu 89. Hai đẳng thức: 2 x  3  2 x  3; 3 x  8  8  3 x cùng xảy ra khi và chỉ khi:A. x .B.x .C. x D. x Câu 90. Tập xác định của hàm số y  3  2 x  5  6 x là563A.  ;  .B.  ;  .C.  ;  .652Câu 91. Tập xác định của hàm số y  4 x  3  5 x  6 là663A.  ;   .B.  ;   .C.  ;   .5541 xx 1Câu 92. Tập nghiệm của bất phương trìnhlà3 x3 xA.  .B. 1;3 .C.  ;1 .làx4B. 1;   \ 4 .C. 1;   \ 4 .2D.  ;  .33 6D.  ;  .4 5D.  ;3 .Câu 93. Tập xác định của hàm số y  x  1 A. 1;   .D.  4;   .Câu 94. Tập hợp nghiêm của bất phương trình x  1  x  1 là:A.  0;1 .B. 1;   .C.  0;   .D. 0;   .Câu 95. Tập hợp nghiêm của bất phương trình x  1  x  1 là:A.  0;1 .B. 1;   .C.  0;   .D. 1;   .x  y  1Câu 96. Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có nghiệm ( x; y ) với x  y ? x  y  2a  1A. a  .B. a  .C. a   .D. a  .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comhttp://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |92 x  1  0Câu 97. Hệ phương trình vô nghiệm khi và chỉ khix  m  3A. m   .B. m   .C. m  .D. m   . x  m  0 (1)Câu 98. Cho hệ bất phương trình . Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi: x  5  0 (2)A. m  5 .B. m  5 .C. m  5 .D. m  5 .Câu 99. Phương trình x 2  2(m  1) x  m  3  0 có hai nghiệm đối nhau khi và chỉ khiA. m  3 .B. m  1 .C. m  1.D. 1  m  3 .Câu 100. Phương trình x 2  x  m  0 vô nghiệm khi và chỉ khiA. m   .B. m   .C. m  .Câu 101. Tập nghiệm của bất phương trìnhD. m   .x 1 1 làx 3B.  .C.  3;   .D.  ;5  .2 x  1  0Câu 102. Hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khix  m  2A. m   .B. m   .C. m   .D. m   .A.  .2 x  1  3Câu 103. Tập hợp các giá trị m để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất làx  m  0A.  .C.  2;   .B. 2 .D.  ; 2 .x  y  2Câu 104. Hệ phương trình có nghiệm  x; y  với x  0 khi và chỉ khi x  y  5a  2A. a  .B. a  .C. a  .D. a  .Câu 105. Phương trình 3  x  m   x  m  1 có nghiệm khi và chỉ khiA. m  .B. m  .Câu 106. Số nghiệm của phương trìnhA. 0 .3 x1  2×1 xx2B. 1;3 .D. m  4 .2x  3là bao nhiêu?1  2xC. 2 .C.  2;   .1 x3 xD. Nhiều hơn 2.x 1làx2B.  2;  Câu 108. Tập nghiệm của bất phương trìnhA.  ;3 .B. 1.Câu 107. Tập nghiệm của phương trìnhA. 1;   .C. m  .D. 1;   \ 2 .x 1là3 xC. 1;3 .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD.  ;1 .http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |10Bài 3: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤTCâu 109. Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x nhỏ hơn 2 ?A. f  x   3x  6 .B. f  x   6 – 3 x .C. f  x   4 – 3x .D. f  x   3x – 6 .C. f  x   3x – 2 .Câu 110. Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi số x nhỏ hơn A. f  x   6 x – 4 .B. f  x   3x  2 .A. f  x   2 x  3 .B. f  x   2 x  3 .C. f  x   3x – 2 .Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x lớn hơn 2 ?A. f  x   2 x –1 .B. f  x   x – 2 .C. f  x   2 x  5 .Nhị thức 5x  1 nhận giá trị âm khiA. x  .B. x   .C. x   .Nhị thức 3x  2 nhận giá trị dương khiA. x  .B. x  .C. x   .Nhị thức 2 x  3 nhận giá trị dương khi và chỉ khiA. x   .B. x   .C. x   .Nhị thức nào sau đây nhận giá trị dương với mọi x nhỏ hơn 2 ?A. f  x   3x  6 .B. f  x   6 – 3 x .C. f  x   4 – 3x .D. f  x   2 x  3 .Câu 111. Nhị thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi số x nhỏ hơn Câu 112.Câu 113.Câu 114.Câu 115.Câu 116.×2  1là1 xB. 1;  .D. f  x   2 x  3 .D. f  x   6  3 x .D. x  .D. x D. x   .D. f  x   3x – 6 .Câu 117. Tập xác định của hàm số y A.  ;1 .C.  \ 1 .D.  ;1 .Câu 118. Tập xác định của hàm số y  x  2m  4  2 x là 1; 2  khi và chỉ khiA. m   .B. m  1.C. m  .D. m  .Câu 119. Tập xác định của hàm số y  x  m  6  2 x là một đoạn trên trục số khi và chỉ khiA. m  3B. m  3C. m  3D. m Câu 120. Tập xác định của hàm số y  m  2 x  x  1 là một đoạn trên trục số khi và chỉ khiA. m  2 .B. m  2 .C. m   .D. m  2 .Câu 121. Xét các mệnh đề sau:(I) Nghiệm của bất phương trình –3x  1  0 là x  .(II) Nhị thức –3x  1 có dấu dương khi và chỉ khi x  .(III) Nhị thức –3x  1 có dấu âm dương khi và chỉ khi x  .(IV)Nghiệm của nhị thức 3x –1 là x   .Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?A. 1B. 4C. 2TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. 3http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |11Bài 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨNCâu 122. Cặp số 1; –1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?A. x  y – 3  0 .B. – x – y  0 .C. x  3 y  1  0 .D. – x – 3 y –1  0 .Câu 123. Cặp số  2;3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?A. 2 x – 3 y – 1  0 .B. x – y  0 .C. 4 x  3 y .D. x – 3 y  7  0 .Câu 124. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình –2  x – y   y  3 ?A.  4; –4  .B.  2;1 .C.  –1; –2  .D.  4; 4  .Câu 125. Bất phương trình 3 x – 2  y – x  1  0 tương đương với bất phương trình nào sau đây?A. x – 2 y – 2  0 .B. 5 x – 2 y – 2  0 .C. 5 x – 2 y – 1  0 .D. 4 x – 2 y – 2  0 .Câu 126. Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình 5 x  2  y  1  0 ?A.  0;1 .B. 1;3 .C.  –1;1 .D.  –1;0  .Câu 127. Điểm O  0;0  thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?A. x  3 y  2  0 .B. x  y  2  0 .C. 2 x  5 y  2  0 .D. 2 x  y  2  0 .Câu 128. Điểm O  0;0  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?x  3y  6  0A. 2 x  y  4  0x  3y  6  0B. 2 x  y  4  0x  3y  6  0C. 2 x  y  4  0x  3y  6  0D. 2 x  y  4  0x  3y  2  0Câu 129. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 2 x  y  1  0A.  0;1 .B.  –1;1 .C. 1;3 .D.  –1;0  .Bài 5: DẤU TAM THỨC BẬC HAI. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAICâu 130. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  4 x  4  0 là:A.  2;   .B.  .C.  \ 2 .D.  \ 2 .Câu 131. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  6 x  9  0 là:A.  3;   .B.  .C.  \ 3 .D.  \ 3 .Câu 132. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  6 x  9  0 là:B.  .C.  \ 3 .D.  \ 3 .Câu 133. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  2 x  1  0 là:A. 1;   .B.  .C.  \ 1 .D.  \ 1 .Câu 134. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  2 x  1  0 là:A. 1;   .B.  .C.  \ 1 .D.  \ 1 .A.  3;   .Câu 135. Tam thức y  x 2  2 x  3 nhận giá trị dương khi và chỉ khiA. x  –3 hoặc x  –1. B. x  –1 hoặc x  3 . C. x  –2 hoặc x  6 . D. –1  x  3 .Câu 136. Tam thức y  x 2  12 x  13 nhận giá trị âm khi và chỉ khiA. x  –13 hoặc x  1 .B. x  –1 hoặc x  13 . C. –13  x  1.TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. –1  x  13 .http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |12Câu 137. Tam thức y   x 2  3x  4 nhận giá trị âm khi và chỉ khiA. x  –4 hoặc x  –1. B. x  1 hoặc x  4 .D. x   .C. –4  x  –4 .Câu 138. Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x  2 ?A. y  x 2  5 x  6 .B. y  16  x 2 .C. y  x 2  2 x  3 .Câu 139. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  1  0 là:A. 1;   .B.  1;   .C.  1;1 .D. y   x 2  5x  6 .D.  ; 1  1;   .Câu 140. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  1  0 là:A.  .1  5   1  5B.  ;;   .  2   1  5 1  5 C. .2  2D. ; 1  5  1  5;  . Câu 141. Tập nghiệm củabất phương trình x 2  4 x  4  0 là:A.  2;   .B.  .C.  \ 2 .D.  \ 2 .Câu 142. Tập nghiệm của bất phương trình x2  4 2 x  8  0 là:A. ; 2 2 . B.  \ 2 2 .D.  .C.  .Câu 143. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  6  0 là:A.  ; 3   2;   . B.  3; 2  .C.  2;3 .D.  ; 2    3;   .Câu 144. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  9 là:A.  –3;3 .B.  ; 3 .C.  ;3 .D.  ; 3   3;   .Câu 145. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  6 2 x  18  0 là:A. 3 2; .B. 3 2;  .Câu 146. Tập nghiệm của bất phương trình x 2 A.2; 3 .Câu 147. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?A. Nếu a 2  0 thì a  0 .C. Nếu a 2  a thì a  0 .A.  4; 1   1; 2  .1 3 3 A.  ;    ;1 .2 4 4 C.  3; 2 .D.   3;  2  .B. Nếu a 2  a thì a  0 .D. Nếu a  0 thì a 2  a .x2  2x  8 0 là:x 1B.  4; 1 .Câu 149. Tập nghiệm của bất phương trình3  2 x  6  0 là:B.  2; 3  .Câu 148. Tập nghiệm của bất phương trìnhD.  .C.  .C.  1;2  .D.  2; 1   1;1 .2 x 2  3x  1 0 là4x  31 3 3 B.  ;    ;1 .2 4 4 1 C.  ;1 .2 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com1D.  ;   1;   .2http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |13Câu 150. Tập xác định của hàm số y  8  x 2 làC.  ; 2 2    2B.  2 2;2 2  .A. 2 2; 2 2 .D. ; 2 2    2 2;  .2;  .Câu 151. Tập xác định của hàm số y  5  4 x  x 2 là 1 B.   ;1 . 5 1D.  ;    1;   .5A.  5;1 .C.  ; 5  1;   .Câu 152. Tập xác định của hàm số y  5 x 2  4 x  1 là1A.  ;   1;   .51C.  ;    1;   .5 1 B.   ;1 . 5 1D.  ;    1;   .5Câu 153. Tập xác định của hàm số y là:x  5x  6A.  ; 6  1;   .B.  6;1 .C.  ; 6   1;   .D.  ; 1   6;   .Câu 154. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  12  x 2  x  12 làA.  .B.  .C.  4; 3 .D.  ; 4    3;   .Câu 155. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  12  x  12  x 2 làA.  ; 3   4;   .B.  ; 4    3;   .C.  6; 2    3; 4  .D.  4;3 .Câu 156. Biểu thức  m 2  2  x 2  2  m  2  x  2 luôn nhận giá trị dương khi và chỉ khi:A. m  4 hoặc m  0 .C. 4  m  0 .B. m  4 hoặc m  0 .D. m  0 hoặc m  4 .Câu 157. Tập xác định của hàm số y  x 2  x  2 A.  3;   .B.  3;  .Câu 158. Tập xác định của hàm số y  x 2  3 x  2 A.  3;   .C.  ;1   3;   . 1B.  0;  . 4D. 1;2    3;   .làx3B.  3;1   2;   .Câu 159. Tập nghiệm củabất phương trình1A.  ;   .4làx3C.  3;1   2;   .D.  3;1   2;   . 1C.  0;  . 41D. 0   ;   .4x  2 x  0 làTOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comhttp://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |14Câu 160. Tập nghiệm của bất phương trình1A.  ;   .2 1B.  0;  . 2Câu 161. Tập nghiệm của bất phương trìnhA.  2;0  .1C.  ; 0    ;   . D.  ;0  .2 1 là1B.  ;   .2 1B.  0;  . 9A. 1;  .C. 0   ;   .91D. 0   ;   .9C.  0;4 .D. 16;  . làx 4B.  0;16 .Câu 165. Tập nghiệm của bất phương trình1D.  ;   1;   .2C. 1;  .x  3x  0 làCâu 164. Tập nghiệm của bất phương trìnhA.  0;16 .D.  ; 2    0;   .x2  x 1  x là1 xCâu 163. Tập nghiệm của bất phương trình1A.  ;   .9C.  2;   .B.  ; 2  .Câu 162. Tập nghiệm của bất phương trình1 A.  ;1 .2  2 làx  x 1 3 làB.  0;  .D.  0;1 .C.  0;  .Câu 166. Phương trình  m  2  x 2  3x  2m  3  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khiA. m  –2.B. 2  m C. m D. m  2 hoặc m Câu 167. Tập nghiệm của phương trình x 2  5 x  6  x 2  5 x  6 làA. 2;3 .C.  ; 2    3;   . D.  ; 2  3;   .B.  2;3 .Câu 168. Tập nghiệm của phương trình x 2  7 x  12  7 x  x 2  12 làA. 3;4 .Câu 169. Tập nghiệm của phương trìnhA.  5;  .x 2  7 x  10A.  2;6  .x 3×2  7 x  10làx 3B.  3;5 .Câu 170. Tập nghiệm của bất phương trìnhB.  2;5  .D.  ;3   4;   .C.  3;4 .B.  3;4  .C.  2;5 .x 2  8 x  125 xD.  5;  .x2  8 x  12là5 xC.  –6; –2  .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD.  5;6  .http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |15Câu 171. Nếu 2  m  8 thì số nghiệm của phương trình x 2  mx  2 m  3  0 làA. 0.B. 1.C. 2.D. Chưa xác định được.Câu 172. Phương trình  m  1 x 2  x  3m  4  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khiA. m  –1 hoặc m C. m B. m  –1 hoặc m D. 1  m Câu 173. Phương trình x 2  mx  2 m  0 có nghiệm khi và chỉ khiA. m  2 hoặc m  0 .B. m  0 hoặc m  8 .C. 8  m  0 .D. m  8 hoặc m  0 .Câu 174. Phương trình x 2  mx  m 2  m  0 có nghiệm khi và chỉ khiA. 0  m  .B.   m  0 .C.   m  0 .Câu 175. Số nào sau đây là nghiệm của phương trình2 xx  x 1A. 0.B. –4.D. 0  m 2x  2×2  x  1C. 4.D.4.Câu 176. Phương trình mx 2  2mx  1  0 có nghiệm khi và chỉ khiA. m  0 hoặc m  1 . B. m  0 hoặc m  4 . C. m  0 hoặc m  1 . D. 0  m  1 .Câu 177. Phương trình x 2  2(m  2) x  m2  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khiA. m  –2.B. –3  m  2.C. m  –2.D. –2  m  3.Câu 178. Phương trình x 2  4 mx  m  3  0 vô nghiệm khi và chỉ khi3A. m  1.B.   m  1 .C. m hoặc m  1 . D.   m  1 .Câu 179. Phương trình x 2  (m  1) x  1  0 có nghiệm khi và chỉ khiA. m  1.B. –3  m  1.C. m  3 hoặc m  1 . D. 3  m  1 .Câu 180. Phương trình x 2  mx  m  0 vô nghiệm khi và chỉ khiA. –1  m  0.B. 4  m  0 .C. –4  m  0.D. m  –4 hoặc m  0. x  m  0 (1)Câu 181. Cho hệ bất phương trình  2. Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi: x  x  4  x  1 (2)A. m  –5.B. m  –5.C. m  5.D. m  5.Câu 182. Tập xác định của hàm số y  x2  x  1 A.  .B.  \ 4 .làx4C.  \ 4 .D.  4;   .Câu 183. Tập xác định của hàm số y  4 x  3  x 2  5 x  6 làA. 1;  .3B.  ;   .43 C.  ;1 .4 TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com 6 3D.   ;  . 5 4http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |16Câu 184. Tập xác định của hàm số y  x 2  x  2  2 x  33A. 1;  .B.  2;1   ;   . C.2là3. 2 ;  3D.  ;   .2Câu 185. Phương trình x 2  2(m  2) x  m2  m  6  0 có hai nghiệm đối nhau khi và chỉ khiA. m  2.B. –3  m  2.C. m  –2 hoặc m  3.D. –2  m  3.Câu 186. Hai phương trình x 2  x  m  1  0 và x 2  (m  1) x  1  0 cùng vô nghiệm khi và chỉ khi3 m  1.A. 0  m  1.B.35 m  1.C. m hoặc m  1.D.Câu 187. Tập nghiệm của bất phương trìnhA.  ; 3  3;   .B.  .làx 3 x 3C.  3;  .Câu 188. Tập xác định của hàm số y  x 2  x  2 2A.  ;   .32B.  ;   .3D.  ; 3   3;   .là2x  33C.  ;   .23D.  ;   .2Câu 189. Các giá trị của m để phương trình 3×2  (3m  1) x  m2  4  0 có hai nghiệm trái dấu làA. m  4.B. –2  m  2.C. m  2.D. m  –2 hoặc m  2.×2 1là1 xB.  1;   \ 1 .Câu 190. Tập xác định của hàm số y A.  ; 1 .Câu 191. Tập nghiệm của bất phương trìnhA.  ; 1   2;   .D.  ;2    4;   .Câu 192. Tập hợp các giá trị của m để phương trình 5 7 B.  ;  . 2 2Câu 193. Tập hợp các giá trị của m để phương trình1A.  ;   .31B.  ;  .3Câu 194. Tập xác định của hàm số y A.  ; 1  1;   .D.  ;1 .2 x 2  3x  4 1 là:x2  2B.  ; 2    1;   .C.  ;1   2;   . 7 3 A.  ;  . 2 2C.  ; 1  1;   .(m  1) x4  x2(m  2) x  2m  14  x2có nghiệm là5 7C.  ;  .D.  .2 2xm2mx 1 có nghiệm làx 1x 11C. 1;  .D.  ;   .3×2  3là1 xB.  –1;1 .C.  \ 1; 1 .D.  1;1 .Câu 195. Tập hợp các giá trị của m để phương trình m2 ( x  1)  2 x  5m  6 có nghiệm dương làA.  ; 1   6;   . B.  –1;6  .C.  ; 2    3;   .TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD.  2;3 .http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |17Câu 196. Tập hợp các giá trị của m để phương trình1 xA.  2;3 .B.  .5  2m1  x2có nghiệm làC.  2;3 .D.  –1;1 .Câu 197. Cho biểu thức M  x 2  3 x  2 , trong đó x là nghiệm của bất phương trình x 2  3 x  2  0 . KhiđóA. M  0.B. 6  M  12.C. M  12.D. M nhận giá trị bất kì.Câu 198. Số dương x thoả mãn bất phương trìnhA. x  9.B. x  .x  3x khi và chỉ khiC. x  .D. x Câu 199. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình bậc hai x2  2(m  1) x  3m  0 có nghiệm làA. 0 .B.  \ 0 .C.  .D.  .Câu 200. Phương trình mx 2  mx  2  0 có nghiệm khi và chỉ khiA. m  0 hoặc m  8 . B. m  0 hoặc m  8 . C. 0  m  8 .D. 0  m  8 .Câu 201. Tập nghiệm của bất phương trình x  1  2 x  1 là. 1  531 5A.   ; 0    ;   B.  ;  C.  ;  2  442 45D.  ;  4Câu 202. Nếu 1  m  3 thì số nghiệm của phương trình x 2  2 mx  4 m  3  0 là bao nhiêu.A. 0B. 1C. 2D. Chưa xác định đượcCâu 203. Nếu 1  m  2 thì số nghiệm của phương trình x 2  2 mx  5m  6  0 là bao nhiêu.A. 0B. 1C. 2D. Chưa xác định đượcCâu 204. Bất phương trình: mx 2  mx  3  0 với mọi x khi và chỉ khi.A. m  0 hoặc m  12B. m  0 hoặc m  12C. 0  m  12D. 0  m  12Câu 205. Tam thức f ( x)  2mx 2  2mx  1 nhận giá trị âm với mọi x khi và chỉ khi.A. m  2 hoặc m  0B. m  –2 hoặc m  0 C. –2  m  0 0 có tập nghiệm là.1 B.  C.2D. –2  m  0Câu 206. Bất phương trình x2  x 1A.  ; 21 ;  21D.  ;  2Câu 207. Cho tam thức bậc hai f ( x)  x 2  mx  n . Xét các mệnh đề sau:(I)Điều kiện để tam thức có hai nghiệm trái dấu là n  0 .(II)Điều kiện để tam thức có hai nghiệm trái dấu là m 2  4 n  0 .(III) Điều kiện để tam thức có hai nghiệm phân biệt là m 2  4 n  0 .(IV) Điều kiện để tam thức luôn dương với mọi x là m 2  4 n  0 .(V) Điều kiện để tam thức luôn dương với mọi x là mn  0 .Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?A. 1B. 4C. 2TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. 3http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |18Chương 6: GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁCCâu 208. Cung tròn có số đo làA. 1505. Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.B. 172 0D. 50C. 2250Câu 209. Nếu một cung tròn có số đo là a 0 thì số đo radian của nó là.180aA. 180 aB.C.180D.180aCâu 210. Một cung tròn có số đo là 450 . Hãy chọn số đo radian của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.A.B.C.D. Câu 211. Một cung tròn có độ dài bằng 2 lần bán kính. Số đo rađian của cung tròn đó là.A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 212. Một cung tròn có số đo là 1350 . Hãy chọn số đo rađian của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.3524A.B.C.D.Câu 213. Nếu một cung tròn có số đo là 3 0 thì số đo rađian của nó là.180A.B.C.60180D.60Câu 214. Đường tròn lượng giác là đường tròn định hướng tâm O có bán kính bằng.A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 215. Cung tròn có số đo là  . Hãy chọn số đo độ của cung tròn đó trong các cung tròn sau đây.A. 30 0B. 450C. 90 0D. 180 0Câu 216. sin120 0 bằng.A. C. D.B.  3C. D.B. 1C. –1B. Câu 217. tan    bằng. 3A. 105 Câu 218. sin   bằng.6 A. 0 3Câu 219. Cho tan   12 với     ; 2A.B. 145D. . Hãy chọn kết quả đúng của sin  trong các kết quả sau đây.1212C.D. 145145145TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comhttp://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2Câu 220. Cho cos  A. 440 CÂU TRẮC NGHIỆM |193   2 . Khi đó sin  là.vàB.C.D. Câu 221. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.sin cos ;cos   0;sin   0A. tan  B. tan  cos sin sin  cos ;cos   0;sin   0C. cot  D. cot  cos sin Câu 222. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây.sin ;cos   0cos cos ;sin   0D. tan  sin B. tan  A. 1  cos   1C. sin 2   cos 2   1Câu 223. Ở góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sauđây.A. sin   0B. cos   0C. tan   0D. cot   0Câu 224. Ở góc phần tư thứ tư của đường tròn lượng giác. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.A. tan   0Câu 225. sin 0 0 bằng.A. 0Câu 226. sinA.B. sin   0C. cos   0D. cot   0B. 1C. –1D. 2bằng.B.C.D. 1Câu 227. tan  không xác định khi  bằng.A.Câu 228. tanA.41Câu 230. Cho cos  A.C.D.bằng.Câu 229. Cho tan  A.B.3 1713B.C. 143   2 . Khi đó cos  bằng., với54B.C.4141D. không xác địnhD.41D.3 17, với 0    . Khi đó sin  bằng.13B.3 1713C.3 17TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comhttp://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |20Câu 231. Cho tan  7274A.15, với     . Khi đó sin  bằng.7B.C.1527415274D.Câu 232. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây.A. cos(  )   cos B. sin(  )   sin C. tan(  )   tan D. cot(  )   cot Câu 233. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây.A. cos(   )   cos  B. sin(   )   sin  C. tan(   )   tan  D. cot(   )  cot Phần 2. HÌNH HỌCChương 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ VÀ ỨNG DỤNGBài 1: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC BẤT KÌ   Câu 234. Cho tam giác ABC . Tìm tổng AB, BC  BC, CA  CA, AB .  A. 180 B. 360C. 270   Câu 235. Cho tam giác ABC , tìm AB, BC  BC , CA  AB, AC .A. 180   D. 120 B. 90 C. 270  Câu 236. Cho tam giác ABC vuông ở A. Tìm tổng AB, BC  BC , CAA. 180  D. 120 .B. 360C. 270    60 , tìm tổng AB, BC  BC , CACâu 237. Cho tam giác ABC với AA. 120  B. 360D. 240.C. 270D. 240Câu 238. Tam giác ABC có góc A bằng 100  và có trực tâm H .   Tìm tổng: HA, HB  HB, HC  HC , HAA. 360  B. 180 C. 80 D. 160  Câu 239. Tam giác ABC vuông ở A và BC  2 AC . Tính cosin của góc AC , CB .A.B. C.D.  Câu 240. Tam giác ABC vuông ở A và BC  2 AC . Tính cosin của góc AB, BC .D.    Câu 241. Cho tam giác đều ABC . Tính giá trị biểu thức cos AB, AC  cos BA, BC  cos CB, CAA.B. C.A.3 3B.C. TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |21   Câu 242. Cho tam giác đều ABC . Tính giá trị biểu thức: cos AB, BC  cos BC , CA  cos CA, ABA.3 3B.C. D. D.  33 3Câu 243. Tính giá trị biểu thức : sin 30 cos 60  sin 60 cos30A. 1B. 0C.Câu 244. Tính giá trị biểu thức : sin 30 cos15  sin150 cos165A. 1B.C.D. Câu 245. Tính giá trị biểu thức : cos30 cos60  sin 30 sin 60A.B.C. 1D. 0Câu 246. Cho hai góc  và  với     90 . Tìm giá trị của biểu thức: sin  cos   sin  cos A. 0B. 1C. 1D. 2Câu 247. Cho hai góc  và  với     90 , tìm giá trị của biểu thức : cos cos   sin  sin C. 1B. 1A. 0D. 2Câu 248. Cho hai góc  và  với     180 , tìm giá trị của biểu thức : cos cos   sin  sin A. 0B. 1C. 1D. 2Câu 249. Cho tam giác ABC . Hãy tính sin A.cos( B  C)  cos A.sin(B  C )A. 0B. 1C. 1D. 2Câu 250. Cho tam giác ABC . Hãy tính cos A cos(B  C )  sin A sin(B  C )A. 0B. 1C. 1D. 2Câu 251. Nếu tan   3 thì cos  bằng bao nhiêu ?1010A. B.1010C. 1010D.C. D. Câu 252. cos  bằng bao nhiêu nếu cot    ?A. B.Bài 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ Câu 253. Tam giác ABC vuông ở A , AB  c , AC  b . Tính tích vô hướng BA.BCA. b2  c 2B. b2  c 2A. b2  c 2B. b2  c 2C. b2D. c 2 Câu 254. Tam giác ABC vuông ở A , AB  c , AC  b . Tính tích vô hướng AC.CBC. b2     Câu 255. Cho tam giác đều ABC cạnh a . Tính AB.BC  BC.CA  CA. ABA. 3a 2B.3a 2C.a2 3TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. c 2D. a2 3http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |22Câu 256. Cho tam giác ABC có BC  a; CA  b; AB  c . Gọi M là trung điểm cạnh BC . Hãy tính giá trị AM .BCc2  b2  a 2  Câu 257. Tam giác ABC có BC  a; CA  b; AB  c . Tính AB  AC .BCA.b2  c2B.c 2  b2C.c2  b2  a 2D.c2  b2  a 2c 2  b2c2  b2  a 2C.  Câu 258. Cho biết a; b  120 ; a  3; b  5 . Độ dài của véctơ a  b bằngA. b2  c 2D.B. A. 19B. 7C. 4D. 2        Câu 259. Cho tam giác ABC biết: AB  3e1  4e2 ; BC  e1  5e2 ; e1  e2  1 và e1  e2 .Độ dài cạnh AC bằng: A. 4e1  e2B. 5 C. 4e1  e2D. 17 Câu 260. Cho hình vuông ABCD cạnh a . AB. AC bằng:A. a2B. a2 2C.2 2D.1 2  Câu 261. Cho hình vuông ABCD cạnh a . AC .(CD  CA) bằng:B. 3a 2A. -1C. 3a 2D. 2a 2    Câu 262. Cho hình vuông ABCD cạnh A. AB  AC . BC  BD  BA bằng:B. 2a 2A. 2 2aD. 2a 2C. 0 Câu 263. Cho hình vuông ABCD cạnh a . Gọi E là điểm đối xứng của D qua C . Khi đó: AE. AB bằng:A. 2a 2Câu 264.Câu 265.Câu 266.C. 5a 2D. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng m . Khi đó AB.BC bằng:m2A. m 2B. m 2C. D. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng m . Khi đó AB. AC bằng:m2A. 2m2B. m 2C. D.Tích vô hướng của hai véctơ a và b cùng khác 0 là số âm khi:A. a và b cùng chiềuB. a và b cùng phương  C. 0  a, b  90D. 90  a, b  180  2Chọn kết quả đúng a  b 2 2A. a  bB. a2  b2 2 2C. a  b  2a.bD. a 2  b 2  2a.b cos a, bB.3a 2 Câu 267.5a 2m2m2  TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comhttp://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |23  2Câu 268. Điều kiện của a và b sao cho a  b  0 là:A. a và b đối nhauB. a và b ngược hướngC. a và b bằng nhauD. a và b cùng hướng  Câu 269. Cho hai véctơ a và b khác 0 . Xác định góc giữa hai véctơ a và b khi a.b  a . bA. 180B. 0C. 90D. 45 Câu 270. Cho hai véctơ a và b khác 0 . Xác định góc giữa hai véctơ a và b nếu a.b   a . bA. 180B. 0Câu 271. Cho hai véctơ a và b khác a  b vuông góc với nhau vàA. 90C. 90D. 452 0 . Xác định góc giữa hai véctơ a và b nếu hai véctơ a  3b và a  b 1B. 180C. 60D. 45Câu 272. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để tích vô hướng  OA  OB . AB  0 là:A. tam giác OAB đềuB. tam giác OAB cân tại OC. tam giác OAB vuông tại OD. tam giác OAB vuông cân tại OCâu 273. Cho hai véctơ a và b . Đẳng thức nào sau đây là sai ? 1 2 2  2   a  b  a bA. a.b  a . b .cos a, bB. a.b  1  2  2 1  2  2a b  aba b  abC. a.b D. a.b  Bài 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁCCâu 274. Tam giác ABC có A  60 , AC  10, AB  6 ,. Tính cạnh BCA. 76B. 2 19D. 6 2C. 14Câu 275. Tam giác ABC có A  120 , AC  10, AB  6 . Tính cạnh BCA. 76B. 2 19D. 6 2C. 14  30 , BC  3 , AB  3 . Tính cạnh ACCâu 276. Tam giác ABC có BA.C. 1,5B. 3D. 1,7  30 , BC  3 , AC  2 , BC  3 . Tính cạnh ABCâu 277. Tam giác ABC có CA. 10B. 10C.D. 1  150 , BC  3 , AC  2 . Tính cạnh ABCâu 278. Tam giác ABC có CA. 13B. 10C.D. 1  135 , AB  2, BC  3 , AB  2 . Tính cạnh ACCâu 279. Tam giác ABC có BA. 5B.C. 17TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. 2, 25http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |24  120 , AC  3, BC  6 . Tính cạnh ABCâu 280. Tam giác ABC có CA.2763B.C. 27D. 8  600 , AB  3 , BC  6 . Tính cạnh ACCâu 281. Tam giác ABC có BA.2763B.C. 27D. 8Câu 282. Tam giác ABC có A  1350 , AC  5 2 , AB  5 . Tính cạnh BCA. 5 5B. 5C. 6 2D. 10Câu 283. Tam giác ABC có AB  3 , AC  4 và tan A  2 2 . Tính cạnh BCA.33B. 17C. 3 2D. 4 2Câu 284. Tam giác ABC có AB = 4, AC  5 và tan A  2 2 . Tính cạnh BCA. 3 2B. 4 3489C.D. 7Câu 285. Tam giác ABC có BC  5 , AC  3 và cot C  2 . Tính cạnh ABA. 26B. 2C.Câu 286. Tam giác ABC có BC  5 AC  3 và cot C  2 . Tính cạnh ABA. 6B. 2C.Câu 287. Tam giác ABC có AB  7 , AC  5 và cot( B  C ) A. 2 15B. 4 22D. 2 10D. 2 10. Tính BCD. 2 22C. 4 15Câu 288. Tam giác ABC có cos( A  B)   , AC  4 , BC  5 . Tính cạnh ABA.46B. 11C. 5 2D. 6Câu 289. Tam giác ABC vuông tại A có AB  AC  a . Điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM BCĐộ dài AM bằng bao nhiêu?2aa 52a 2C.D.Câu 290. Cho tam giác cân ABC có A  1200 và AB  AC  a . Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho2BCBM . Tính độ dài AMa 17B.a 3B.A.11aC.a 7D.a 6Câu 291. Tam giác ABC có BC  12 , CA  9 , AB  6 . Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM  4 .Tính độ dài đoạn thẳng AMA. 2 5B. 3 2C.20TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD. 19http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440TOÁN 10 HK2440 CÂU TRẮC NGHIỆM |25Câu 292. Hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Gọi E là trung điểm cạnh BC , F là trung điểm cạnh AETìm độ dài đoạn thẳng DF .A.a 13B.a 5C.a 3D.3aCâu 293. Tam giác có ba cạnh lần lượt là 3, 8, 9 . Góc lớn nhất của tam giác có cosin bằng bao nhiêu?A.B. 17C.D. 25Câu 294. Tam giác có ba cạnh lần lượt là 2, 3, 4 . Góc bé nhất của tam giác có sin bằng bao nhiêu?15A.B.C.14D.Câu 295. Tam giác ABC có AB  4 , AC  5 , BC  6 . Tính cos( B  C ) .A.B. C. –0,125D. 0, 75Câu 296. Tam giác ABC có AB  4 , AC  6 , cos B  , cos C  . Tính cạnh BCA. 7C. 3 3B. 5D. 2  450 . Tính tỉ số ABCâu 297. Tam giác ABC có các góc A  1050 , BACA.B.C.D.  450 . Tính tỉ số ABCâu 298. Tam giác ABC có các góc A  750 , BACA.B.C.D. 1, 2  300 , C  450 , AB  3 . Tính cạnh ACCâu 299. Tam giác ABC có các góc BA.3 6B.3 2C.D.2 6D.2 6  600 , C  450 , AB  3 . Tính cạnh ACCâu 300. Tam giác ABC có BA.3 6B.3 2C.  450 , AC  10 . Tính cạnh ABCâu 301. Tam giác ABC có A  1050 , BA. 10 2B. 5 6C.5 6D. 5 2  450 , AC  2 . Tính cạnh ABCâu 302. Tam giác ABC có A  750 , BA.B.C.TOÁN HỌC BẮC – TRUNG – NAM sưu tầm và biên tậpCần file Word vui lòng liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.comD.http://toanhocbactrungnam.vn/Mã số tài liệu: TNT10HK2-440

Xem thêm :  Soạn bài lão hạc

TRẮC NGHIỆM MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP | BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 10 | MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com