Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 11

Ngày đăng: 26/10/2016, 05:23

câu hỏi trắc nghiệm vật lý 11 học kì 1 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ Chủ đề 1: TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 1.1 Phát biểu sau SAI? a) Trong tự nhiên tồn hai loại điện tích: dương âm b) Điện tích nguyên tố điện tích có giá trị nhỏ c) Một chất điểm tích điện gọi điện tích điểm d) Hai vật kim loại mang điện dương âm mà chạm trở thành hai vật trung hòa điện 1.2 Phát biểu sau SAI? a) Hai điện tích dấu đẩy nhau, trái dấu hút b) Điện tích hệ cô lập không đổi c) Điện tích electron điện tích nguyên tố d) Tương tác điện tích điểm tuân theo định luật Faraday 1.3 Hai cầu kim loại tích điện trái dấu, treo hai sợi mảnh Cho chúng chạm lại tách xa hai cầu sẽ: a) hút nhau, chúng tích điện trái dấu b) đẩy nhau, chúng tích điện dấu c) không tương tác với nhau, chúng trung hòa điện d) đẩy nhau, không tương tác với 1.4 Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, cầu B tích điện âm -2C Cho chúng chạm tách xa điện tích lúc sau A, B nhận giá trị trường hợp sau đây? a) +5C, +5C b) +2C, + 4C c) -3C, +9C d) Chúng trung hòa điện 1.5 Hai cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q1 = 2C; q2 = -4C, đặt cách khoảng r không khí hút lực F1 = 16N Nếu cho chúng chạm đưa vị trí cũ chúng: a) không tương tác với b) hút lực F2 = 2N c) đẩy lực F2 = 2N d) tương tác với lực F2  2N 1.6 Lực tương tác điện tích điểm thay đổi ta cho độ lớn điện tích điểm tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách gữa chúng tăng gấp đôi? a) Tăng gấp đôi b) Giảm nửa c) Không đổi d) Tăng gấp lần 1.7 Có điện tích điểm q1, q2 trái dấu, đặt đường thẳng xy hình 1.1 Đặt thêm điện tích điểm Q đường thẳng xy lực tác dụng lên Q có chiều: a) phía x, Q đặt đoạn x – q1 b) phiá y, Q đặt đoạn q2 – y c) phiá q2 , Q đặt đoạn q1 – q2 d) a, b, c sai 1.9 Hai điện tích điểm q1 = 3C q2 = 12C đặt khoảng 30cm không khí tương tác lực niutơn? a) 0,36N b) 3,6N c) 0,036N d) 36N ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ 1.10 Cho vật A nhiễm điện (+) tiếp xúc với vật B chưa nhiễm điện tách B nhiễm điện +q Kết luận sau đúng? a) Một số điện tích (+) chạy từ A sang B b) Điện tích A lại –q c) Một số điện tích âm chạy từ B sang A d) Có điện tích (+) chạy từ A sang B điện tích âm chạy từ B sang A 1.11 Vật nhiễm điện tích +3,2 C Vậy thừa hay thiếu electron? a) Thiếu 5.1014 electron b) Thừa 5.1014 electron c) Thiếu 2.1013 electron d) Thừa 2.1013 electron 1.12 Đặt cố định hai điện tích điểm cách 30cm không khí chúng hút lực 1,2N Biết q1 = +4,0 C Điện tích q2 là: A +3,0 C B +9,0 C C –3,0 C D – 6,0 C 1.13 Lực tương tác hai viên bi nhỏ nhiễm điện thay đổi ta tăng điện tích viên gấp đôi giảm khoảng cách chúng nửa? A Tăng lần B Không đổi C Giảm lần D Tăng 16 lần 1.14 Lực tương tác hai điện tích điểm thay đổi đưa chúng từ không khí vào dầu có hệ số điện môi  = đồng thời, giảm khoảng cách chúng nửa? A Tăng 16 lần B Không đổi C Còn nửa D Tăng 64 lần 1.15 Giả sử nguyên tử hyđrô, electron (e = –1,6.10-19 C; m = 9,1.10-31 kg) chuyển động quanh hạt nhân theo đường tròn bán kính 0,53.10-10 m Gia tốc hướng tâm là: A 9.1022 m/s2 C 8,1.10-22 m/s2 B 5,13.1012 m/s D 5,13.1022 m/s2 1.16 Tốc độ dài v electron (e = –1,6.10-19 C; m = 9,1.10-31 kg) chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử hyđrô theo đường tròn bán kính 0,53.10-10 m là: A 9,12.107 m/s C 2,19.10-6 m/s B 2,19.106 m/s D 6,25.105 m/s 1.17 * Hai cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q1, q2, đặt cách khoảng r không khí hút lực F1 Nếu cho chúng chạm đưa vị trí cũ chúng đẩy lực F2 = 9F1/16 Tính tỉ số điện tích q1/q2 hai cầu a) –1/4 b) – c) –1/4, – d) a, b, c sai 1.18 * Hai cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện dấu q1  q2 , đặt cách khoảng r không khí đẩy lực F1 Nếu cho chúng chạm đưa vị trí cũ chúng: a) hút lực F2 > F1 b) đẩy lực F2 F1 d) không tương tác với 1.19 * Hai điện tích điểm dấu q1 q2 (q1 = 4q2) đặt A B cách khoảng 3a không khí Đặt điện tích điểm Q đoạn AB, cách B khoảng a Lực tổng hợp q1 q2 tác dụng lên Q có đặc điểm gì? a) Luôn hướng A b) Luôn hướng B c) Luôn không d) Hướng A Q trái dấu với q1 1.20 * Hai điện tích điểm trái dấu q1 q2 (q1 = – 4q2), đặt A B cách khoảng 3a không khí Đặt điện tích điểm Q đoạn AB, cách B khoảng a Lực tổng hợp q1 q2 tác dụng lên Q có đặc điểm gì? ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ a) Luôn hướng A c) Luôn không b) Luôn hướng B d) Hướng A, Q trái dấu với q1 1.21 * Hai qủa cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện Q1 = + 2C, Q2 = – 6C, đặt cách khoảng r không khí hút lực F1 = 12N Cho chúng chạm đưa vị trí cũ Phát biểu sau đúng? a) Điện tích chúng là: Q1’ = Q2’ = – 2C b) Chúng hút lực F2 = 4N c) Khoảng cách r = 3.103 m d) a, b, c 1.22 * Đặt điện tích điểm q 4q A B cách 30cm Hỏi phải đặt điện tích thử điểm M đoạn AB, cách A để đứng yên? a) 7,5cm b) 10cm c) 20cm d) 22,5cm 1.23 * Lực tĩnh điện lực hấp dẫn hai hạt alpha có điểm tương đồng gì? A Cùng tỷ lệ nghịch với khoảng cách chúng B Cùng phụ thuộc môi trường ngăn cách chúng C Cùng lực hút D Cả đáp án sai 1.24 * Đồ thị biểu diễn độ lớn F lực Coulomb phụ thuộc khoảng cách r hai điện tích điểm? F F O O r Hình a F r Hình b F O r O Hình c r Hình d 1.25 * Đặt cố định hai điện tích điểm dầu có số điện môi , cách khoảng r lực tương tác chúng F Khi đưa không khí muốn lực trước phải dịch chúng xa thêm đoạn x bằng: A r(   1) B r  D r(   1) C r  1.26 * Đặt cố định hai điện tích điểm không khí cách khoảng r lực tương tác chúng F Khi nhúng vào dầu có số điện môi  muốn lực trước phải dịch chúng lại gần thêm đoạn x bằng: A r  1  B r (   1)  C r  1  D r(   1) 1.27 * Trên bàn có hai điện tích q1 = –4q, q2 = –q lăn tự Khi đặt thêm điện tích Q ba nằm yên Gọi vị trí q1, q2, Q A, B, C Điểm C ở: A đoạn thẳng AB, CA = 2.CB C đoạn thẳng AB, CA = CB B đoạn thẳng AB, CA = 2.CB D đoạn thẳng AB, CB = 2.CA 1.28 * Hai cầu nhỏ giống hệt nhau, khối lượng 0,1 g treo hai dây, dây dài 10 cm không khí, song song, hai cầu tiếp xúc Cho chúng tích điện q hai dây hợp với góc 2 = 10014’ Lấy g = 10 m/s2 Bán kính chúng nhỏ so với chiều dài dây Trị số q là: ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ A 1,8.10-9 C B 3,6.10-9 C C.1,8.10-8 C D 0,9.10-9 C 1.29 * Treo hai cầu nhỏ khối lượng hai dây nhẹ, không dãn, cách điện, dài nhau, cho chúng không tiếp xúc nhau, độ cao Sau tích điện dương q1 > q2 cho chúng chúng đẩy khiến hai dây lệch góc 1, 2 so với phương thẳng đứng Vậy: A 1 > 2 B 1 |q2| đặt điện tích Q đoạn thẳng nối q1, q2 Q nằm cân bền Dấu độ lớn Q phải thoả mãn: A Q trái dấu với q1, q2 có độ lớn tùy ý B Q dấu với q1, q2 có độ lớn |Q| = | q1  q | C Q có dấu độ lớn tùy ý D Q dấu với q1, q2 có độ lớn tùy ý 1.36 ** Gắn cố định hai điện tích dấu, độ lớn |q1| d) a, b, c 2.2 Phát biểu sau đúng? a) Vectơ cường độ điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường phương diện tác dụng lực b) Trong môi trường điện môi đẳng hướng, cường độ điện trường giảm  lần so với chân không c) Đơn vị đo cường độ điện trường vôn mét (V/m) d) a, b, c 2.3 Khi nói đặc điểm vectơ cường độ điện trường điện tích điểm Q gây điểm M, phát biểu sau SAI? a) Có phương đường thẳng QM b) Có chiều hướng xa Q Q > 0; hướng gần Q Q EB C EA |q2| B q1 , q2 dấu |q1| |q2| D q1 , q2 trái dấu |q1| |q2| B q1 , q2 dấu |q1| |q2| D q1 , q2 trái dấu |q1| E’ B E = E’ D A, B, C xảy 2.21 Hai điện tích điểm q1 = –3.10–8 C ; q2 = +1,2.10–7 C cách đoạn AB = 20 cm không khí Tại điểm M, với MA = MB = 10 cm, vectơ E có đặc điểm : A Hướng phía q2, độ lớn E = 8,1.104 V/m C Hướng phía q1, độ lớn E = 1,35.105 V/m B Hướng phía q1, độ lớn E = 8,1.104 V/m D Hướng phía q2, độ lớn E = 1,35.105 V/m  2.22 Đặt A B hai điện tích điểm dương q1, q2 độ lớn Vectơ E điệm M mặt phẳng trung trực (S) đoạn AB, trừ giao điểm AB với (S), có đặc điểm : A Vuông góc với (S) C Nằm (S), hướng xa AB B Hướng phía đoạn AB D Nằm (S), hướng phía AB  2.23 Đặt hai điện tích điểm độ lớn : q1 > A, q2 c) E = d) Hướng lại gần đĩa,  0, phân bố Trên trục vòng dây, giá trị cực đại cường độ điện trường bao nhiêu? 2kq 2kq kq 2kq A Emax = B Emax = C Emax = D Emax = 2 3R 3.R 3.R 3.R 2.36 * Đĩa tròn phẳng, tích điện đều, mật độ điện mặt , không khí Cường độ điện trường E trục đối xứng xuyên tâm O, cách O đoạn x, tính theo biểu thức sau đây? A E = B E =  x (1  ) 2 a2  x2  x (1  ) 0 a  x2 C E =  x (1  ) 2 a2  x2 D E =  x (1  ) 2 a  x2 2.37 ** Đoạn dây thẳng AB tích điện đều, mật độ điện dài , không khí Trị số vectơ cường độ  điện trường E điểm đường trung trực, cách dây đoạn h, nhìn AB góc 2 là: A E = 2kλ sin α h B E = kλ sin α h C E = kλ sin α 2h D E = kλ sin 2α h 2.38 ** Điện tích q = +2.10 – C phân bố đoạn dây AB mảnh, thẳng, tích điện Lấy điểm C tạo với AB thành tam giác cân ABC có AC = BC = 30 cm, đường cao CH = 10 cm Cường độ điện trường E C là: A 12 kV/m B kV/m C kV/m D 60 kV/m 2.39 ** Từ tâm O theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng vòng dây tròn tích điện xa, độ lớn cường độ điện trường E biến đổi theo qui luật nào? A Giảm từ Emax đến C Tăng từ đến Emax giảm đến B Tăng từ đến Emax D giảm từ Emax đến không đổi 2.40 ** Điện tích Q > phân bố phẳng hình vành khăn, tâm O, bán kính a, bán kính b, đặt không khí Biểu thức cường độ điện trường điểm M đường thẳng xuyên tâm, vuông góc với mặt phẳng vành khăn, cách O đoạn h là: A E = 2kQh 1 (  ) (b  a ) a  h b  h2 C E = 2kQh 1 (  ) (b  a ) a  h b  h2 B E = kQh 1 (  ) (b  a ) a  h b2  h D E = kQh 1 (  ) (b  a ) a  h b2  h 2 2.41 ** Lỗ thủng tròn, tâm O, bán kính a nằm mặt phẳng rộng tích điện đều, mật độ điện mặt  Trị số cường độ điện trường điểm trục xuyên tâm O, vuông góc với mặt phẳng, cách O đoạn h là: ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ A E =  2 B E =  0 C E =  (a / h ) D E =  (a / h ) 10 .h 2  (a / h )  2 2.42 ** Lỗ thủng tròn, tâm O, bán kính 20 cm nằm mặt phẳng rộng tích điện đều, mật độ điện mặt +8,86.10-10 C/m2 Cường độ điện trường E điểm trục xuyên tâm O, vuông góc với mặt phẳng, cách O đoạn cm là: A E = 12,1 V/m B E = 2,94.10-3 V/m C E = 1,87.10-4 C/m2 D.E = 2,65.102 Cm 2.43 ** Hai điện tích điểm dấu q1 = q2 = q, đặt A B cách khoảng 2a Xét điểm M trung trực cuả AB,cách đường thẳng AB khoảng x Cường độ điện trường M đạt cực đại khi: a a) x = b) x = a c) x = d) x = a 2 Chủ đề 3: ĐƯỜNG SỨC – ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ O – G VÀ CÁC ỨNG DỤNG Phát biểu sau SAI nói đường sức điện trường? a) Các đường sức không cắt b) Chiều đường sức: từ điện tích âm, vào điện tích dương c) Đường sức điện trường tĩnh không khép kín d) Nơi điện trường mạnh đường sức dày, nơi điện trường yếu, đường sức thưa 3.1 3.2 Phát biểu sau SAI nói đường sức điện trường? a) Đường sức điện trường đường mà tiếp tuyến với điểm trùng với phương vectơ cường độ điện trường điểm b) Tập hợp đường sức điện trường gọi điện phổ c) Mật độ điện phổ càmg lớn điện trường mạnh d) Nơi đường sức đồng dạng với điện trường nơi điện trường 3.3 Phát biểu sau SAI? a) Thông lượng vectơ cường độ điện trường gởi qua mặt (S) gọi điện thông b) Điện thông đại lượng vô hướng dương, âm không c) Điện thông gởi qua mặt (S) không d) Trong hệ SI, đơn vị đo điện thông vôn mét (Vm) 3.4 Biểu thức sau dùng để tính thông lượng điện trường gởi qua mặt (S) bất kì?       qi trong(S) a)  E  E.d S b)  E  E.d S c) d E  E.d S d)  E  0    (S) (S)  3.5 Phát biểu sau SAI nói vectơ điện cảm D môi trường đồng chất đẳng hướng?   a) Vectơ điện cảm tỉ lệ tuyến tính với vectơ cường độ điện trường: D = 0 E   b) Vectơ điện cảm D vectơ cường độ điện trường E hướng với  c) Tại mặt phân cách hai môi trường, thành phần pháp tuyến D không thay đổi ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ a) 16.10-8.sin(4t + ) (Wb) 29 c) 1,6.10-8.sin4t (Wb) b) 16.10-8.cos4t (Wb) d) Có đáp án 7.58**Một dây dẫn dài, gấp thành hai khúc AB,BC vuông góc với hình vẽ, có dòng điện I = 10A chạy qua Tính cảm ứng từ điểm M đường phân giác góc B, cách hai dây AB BC 10cm a) 1,7.10-5T b) 3,4.10-5T c) 5,1.10-5T d) 6,8.10-5T B A M C 7.59** Một dây dẫn gấp khúc ABC hình vẽ, có dòng điện I = 10A chạy qua Tính cảm ứng từ điểm Mtrên đoạn BC với BM = 20cm Biết đoạn dây dài a) 3.10-6T b) 4.10-6T c) 5.10-6T d) 6.10-6T A B M C 7.60** Cho dây dẫn dài vô hạn,bẻ vuông góc hình vẽ Tìm chiều dài cường độ từ trương H điểm b nằm đường phân giác góc vuông cách đỉnh góc vuông đoạn 10cm cho dòng điện chạy qua I = 10A B Hình câu 7.57 a)đi ra, 22,5A/m b) vào, 22,5A/m c) ra, 38,4A/m d) vào 54,4 A/m 7.61** Cho dây dẫn dài vô hạn, bẻ cong 450 hình vẽ, dòng điện I = 10A, AM = BM = 5cm Cho μ  4 10 7 H/m Chiều trị số véc tơ cảm ứng từ B điểm M là: a) ra, 3.10-5T c) ra, 6.10-5T b) vào, 3.10-5T d) vào, 6.10-5T ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương B A C ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ 30 Chủ đề 8: CÁC ĐỊNH LÝ VỀ TỪ TRƯỜNG – LỰC TỪ AMPE 8.1 Có dây dẫn thẳng song song, có dòng điện I1, I2, I3 chạy qua hình 9.8 Dòng I1 I2 giữ chặt Dòng I3 sẽ: a) chuyển động lên b) chuyển động xuống c) chuyển động sang phải d) chuyển động sang trái I3 I1 I2 +  8.2 Vectơ cảm ứng từ B có vai trò giống vectơ điện trường? Hình 9.8  a) Vectơ cảm ứng điện D  b) Vectơ cường độ điện trường E  c) Vectơ phân cực P  d) Vectơ cường độ từ trường H 8.3 Đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm mặt phẳng tờ giấy, đặt từ trường có đường cảm ứng vuông góc với mặt giấy Cho biết chiều dòng I chiều lực từ mô tả hình 9.11 Hình sau mô tả chiều vectơ cảm ứng từ? I I I I Hình 9.11 8.4 Xét mặt kín (S) bất kì, nằm không gian có từ trường Phát biểu sau đúng? a) Nếu có đường cảm ứng từ chui vào (S) chui khỏi (S) b) Nếu mặt kín có nam châm đường cảm ứng từ chui khỏi (S) xa mà không chui vào (S) c) Từ thông gởi qua (S) khác không mặt kín có nam châm d) Từ thông gởi qua mặt kín tổng dòng điện xuyên qua mặt kín     8.5 Chọn biểu thức đặc điểm  B.d   H.d  chân không: C   a)  B.d  =   b)  H.d  = 0  I k C C C     c)  B.d  =  I k d)  H.d  =  I k C C 8.6 Lấy hai đường cảm ứng từ trường dòng điện thẳng, dài, chu vi C1 C2 = 2C1 So sánh trị số lưu thông vectơ cường độ từ trường chúng:     a)  H.d  >  H.d  C1 C2     b)  H.d  a là: a) I 2r 2I r b) c) I r d) 2rI 8.11 Dòng điện không đổi 3,14 A chạy dọc dây dẫn thẳng, dài, tiết diện tròn, bán kính cm Trị số cường độ từ trường H cách trục dây cm là: a) 83,33 A/m b) 8,33 A/m c) 65,46 A/m d) 8.12 Dòng điện không đổi 31,4 A chạy dọc dây dẫn thẳng, dài, tiết diện tròn, bán kính cm Mật độ dòng điện phân bố tiết diện Trị số cường độ từ trường H cách trục dây cm là: a) 20 A/m b) 40 A/m c ) 60 A/m d) 80 A/m 8.13 Dòng điện không đổi chạy dọc dây dẫn thẳng, dài, tiết diện tròn, bán kính a Mật độ dòng điện j phân bố tiết diện Trị số cường độ từ trường H cách trục dây đoạn r R là: a) 0I 2r b) c) 0I 2r ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương d) 0I r ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ 34 8.32 * Dòng điện không đổi 10 A chạy theo thành ống trụ tròn, thẳng, mỏng, bán kính 10 cm, trục , chạy ngược lại theo dây dẫn mảnh, thẳng, trùng với trục  Ống dây dài Trị số cảm ứng từ B cách trục  đoạn cm là: a) 4,0 mT b) 40 mT c) 40 T d) 200 T I0 8.33 * Trên bàn có dòng điện thẳng dài I0 cố định (hình vẽ) Đặt lên bàn khung dây ABCD có dòng điện I1 chạy theo chiều kim đồng hồ Chiều hợp lực I0 tác dụng lên khung dây là: a) xa I0 b) vào gần I0 c) sang phải d) không A B I C D 8.34 * Khung dây quay quanh trục OO’ cố định, song song với dòng điện thẳng dài I1 Ban đầu I1 đồng phẳng với khung Khi cho dòng điện I2 chạy khung theo chiều hình vẽ, khung trạng thái: a) Quay quanh trục OO’ b) Cân bền c) Cân không bền d) Không xác định I1 8.35 * Khung dây quay quanh trục OO’ cố định, song song với dòng điện thẳng dài I1 Ban đầu I1 đồng phẳng với khung Khi cho dòng điện I2 chạy khung ngược với chiều hình vẽ, khung sẽ: a) Quay quanh trục OO’ b) Cân bền c) Cân không bền d) Không xác định O I2 8.36 * Lực dòng điện tròn I1 tác dụng lên đoạn dòng điện thẳng I2 theo hình vẽ đúng? Trên hình, nửa vòng dây phía trước tờ giấy  F I1 I2 (a) I2 x (b)  F I1 I2 x  F I1 (c)  F I2 I1 (d) Hình câu 8.36    8.37 * Dòng điện tròn, R = 20 cm, I = 10 A từ trường B = 2,5.10-3 T, hai vectơ p m B hợp với góc 300 Kéo vòng dây khỏi từ trường Trị số công lực từ là: a) 2,72.10-3 J b) 1,57.10-3 J c) 2,22.10-3 J d) 3,14.10-3 J  8.38 * Đưa dòng điện tròn, R = 25 cm, I = 15 A từ xa vào từ trường B = 4,5.10-3 T cho mặt phẳng song song với đường sức từ Trị số công lực từ là: a) 2,72.10-3 J b) 1,57.10-3 J c) d) 3,14.10-3J O 8.39 * Một khung dây hìnhchữ nhật, tự do, có dòng điện I2, đặt đồng phẳng với dòng điện thẳng dài I1 hình vẽ a) khung dây tịnh tiến lại gần dòng I1 I2 I1 b) khung dây tịnh tiến xa dòng I1 c) khung dây quay quanh trục OO’ d) khung dây đứng yên lực từ tác dụng lên cạnh khung dây O’ cân ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ 35 8.40 * Một đoạn đay thẳng AB có dòng điện I = 20A chạy qua Tính cảm ứng từ điểm M nằm đường trung trực AB, cách AB khoảng 5cm nhìn AB góc 600 a) 1.10-7T b) 2.10-7T c) 3.10-7T d) 4.10-7T 8.41 * Đoạn dây dẫn thẳng, dài 5cm, đặt từ trường B = 10-2T, hợp với đường sức từ góc 1350, có dòng điện I = 2A chạy qua Tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây a) F = 10-3N b) F = 10-4N c) F = 8,66.10-4N d) 7,07.10-4N 8.42 * Ta kéo đoạn dây dẫn thẳng ,dài 10cm, có dòng điện I = 2A, tịnh tiến mặt phẳng tờ giấy đoạn 50cm hình vẽ, Từ trường dều B = 10-4T, hướng vuông góc với mặt giấy, đó,công lực từ là: a) A = +10-5J, B b) A = -10-5J, B vào c) A = +10-5J, Bđi vào d) a,b,c sai I 8.43 ** Dòng điện không đổi chạy dọc dẫn thẳng, dài, tiết diện tròn, bán kính a Mật độ dòng điện phân bố tiết diện Xét trị số cường độ từ trường H cách trục dây đoạn r: a) r  a: H tỷ lệ nghịch với r c) r  a: H tỷ lệ với r2 b) r  a: H tỷ lệ với r d) r  a: H tỷ lệ nghịch với r 8.44 ** Dây dẫn thẳng, dài, tiết diện tròn có lỗ hổng đồng dạng, trục  hình vẽ Cho dòng điện không   đổi chạy dọc theo dây, mật độ dòng điện j phân bố tiết diện Vectơ cường độ từ trường H vị trí lỗ hổng có đặc điểm:   a) H tiếp tuyến với đường tròn có tâm trục  c) H = const b) Tại trục : trị số H cực đại d) H  j   8.45 ** Ống trụ tròn, thẳng, bán kính R, trục có dòng điện I1 chạy theo chiều dài Đặt dây thẳng, mảnh cạnh ống hình vẽ, có dòng điện I2 Trị số cường độ từ trường trục  ống là: a) I2 3R b) I1  I 6R c) I2 6R d) I1.I 3R 8.46 ** Ống trụ tròn, thẳng, bán kính R, trục , có dòng điện I1 chạy theo chiều dài, mật độ dòng điện phân bố Đặt dây thẳng, mảnh cạnh ống hình vẽ, có dòng điện I2 chiều I1 Trị số cường độ từ trường điểm P là: a) I (I  ) 2R c) I (I  ) 2R b) (I  2I1 ) 2R d) (I  2I1 ) R I2 P I1 R R R 8.47 * Ống trụ tròn, thẳng, bán kính R, trục có dòng điện I1 chạy theo chiều dài, mật độ dòng điện phân bố Đặt dây thẳng, mảnh cạnh ống hình vẽ, có dòng điện I2 = 0,5.I1; chiều I1 Trị số cảm ứng từ điểm P là: a) I1  I 3R b) I (I  ) 2R c) d) I1 I R 8.48 * Ống trụ tròn, thẳng, bán kính R, trục có dòng điện I1 chạy theo chiều dài, mật độ dòng điện phân bố Đặt dây thẳng, mảnh cạnh ống hình vẽ, có dòng điện I2 chiều I1 từ trường P triệt tiêu Tỷ số I1 / I2 là: a) / b) / c) d) / ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ   36  8.49 ** Lực từ trường B = 3,0 j + 10 k (mT) tác dụng lên đoạn dây dẫn dài L = 50 cm nằm trục Ox, có dòng có dòng điện I = 0,5A chiều Ox là:     a) (–2,5 j + 0,75 k ).10-3(N) c) (–2,5 j + 7,5 k ) (N)     b) (2,5 j – 0,75 k ).10-3(N) d) (–7,5 i + 0,25 j ) (N) Chủ đề 9: CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG TỪ TRƯỜNG – LỰC LORENTZ 9.1 Một electron bay vào từ trường theo hướng vuông góc với đường cảm ứng từ Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực, phát biểu sau đúng? a) Qũi đạo electron đường tròn b) Qũi đạo electron đường xoắn ốc c) Động electron tăng dần d) Vận tốc electron tăng dần    9.2 Trong vectơ: vận tốc hạt mang điện v , cảm ứng từ B lực Lorentz F    b) v B vuông góc với   c) B F vuông góc với    a) F v hợp với góc tuỳ ý   d) F , v B đôi vuông góc  9.3 Bắn điện tích q vào từ trường Biết v B vuông góc nằm mặt phẳng tờ giấy (hình 9.17) Hình mô tả chiều lực Lorentz tác dụng lên điện tích q? +q -q -q +q a) vào b) c) d) vào Hình 9.17 9.4 Bắn electron vào từ trường đều, có đường sức từ hướng thẳng đứng từ xuống dưới, với vận tốc  v Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực quay tròn mặt phẳng nằm ngang theo chiều kim đồng hồ (KĐH), hay ngược chiều KĐH?  a) Electron quay chiều KĐH, v hướng từ phải qua trái  b) Electron quay chiều KĐH, v hướng từ trái qua phải  c) Electron quay ngược chiều KĐH, cho dù v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái  d) Electron quay chiều KĐH, cho dù v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái 9.5 Bắn proton vào từ trường đều, có đường sức từ hướng thẳng đứng từ xuống dưới, với vận tốc  v Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực quay tròn mặt phẳng nằm ngang theo chiều kim đồng hồ (KĐH), hay ngược chiều KĐH?  a) Proton quay chiều KĐH, v hướng từ phải qua trái ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ 37  b) Proton quay chiều KĐH, v hướng từ trái qua phải  c) Proton quay ngược chiều KĐH, cho dù v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái  d) Proton quay chiều KĐH, cho dù v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái 9.6 Bắn đồng thời hạt proton hạt electron vào từ trường đều, theo hướng vuông góc với đường sức từ, với vectơ vận tốc đầu Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Kết luận sau đúng? a) Lực Loren tác dụng lên chúng có độ lớn c) Chu kỳ chuyển động chúng b) Quĩ đạo chúng đường tròn có bán kính d) Động chúng  9.7 Ở thời điểm khảo sát, proton bay theo phương ngang chân không với vận tốc v Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Phát biểu sau đúng? a) Nếu từ trường điện trường đặt vào vùng không gian qũi đạo đường thẳng b) Nếu đặt vào vùng không gian từ trường mà đường cảm ứng từ hướng thẳng đứng qũi đạo đường tròn, nằm mặt phẳng nằm ngang c) Nếu đặt vào vùng không gian từ trường mà đường sức từ hướng nằm ngang phương  với vectơ vận tốc v , thẳng d) A, B, C  9.8 Một chùm electron bay theo phương ngang chân không với vận tốc v vào vùng có từ trường Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Phát biểu sau đúng?  a) Nếu đường cảm ứng từ song song với v chùm electron thẳng  b) Nếu đường cảm ứng từ vuông góc với v chùm electron quay tròn mặt phẳng nằm ngang  c) Nếu đường cảm ứng từ hợp với vectơ v góc nhọn qũi đạo electron đường elíp d) A, B, C 9.9 Bắn electron vào từ trường theo hướng vuông góc với đường sức từ với vận tốc đầu v1 > v2 Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Phát biểu sau đúng? a) Chu kỳ chuyển động chúng b) Bán kính qũi đạo chúng c) Động chúng d) A, B, C  9.10 * Bắn điện tích q vào từ trường với vận tốc đầu v theo hướng vuông góc với đường cảm ứng từ qũi đạo đường tròn Hình sau mô tả quĩ đạo q? +q a) vào -q -q b) c) +q d) vào Hình 10.8  9.11 * Bắn điện tích q vào từ trường với vận tốc đầu v theo hướng vuông góc với đường cảm ứng từ qũi đạo đường tròn Hình sau mô tả SAI quĩ đạo q? ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ -q -q a) b) +q +q vào c) 38 vào d) Hình 10.9 9.12 * Khối bán dẫn loại n (hạt dẫn electron, mang điện âm) khối bán dẫn loại p (hạt dẫn lỗ trống, mang điện duơng) đặt từ trường đều, có vectơ cảm ứng từ song song với mặt giấy Cho  dòng điện chạy qua chúng Do hiệu ứng Hall, hai mặt đối xuất điện tích trái dấu Gọi v vận tốc định hướng hạt dẫn Hình sau mô tả hiệu ứng Hall? +++++ +++++ – – – – a) bán dẫn p vào – – – – b) bán dẫn n – – – – +++++ c) bán dẫn p +++++ – – – – d) bán dẫn n 9.13 * Khối bán dẫn loại n (hạt dẫn electron, mang điện âm) khối bán dẫn loại p (hạt dẫn lỗ trống, mang điện dương) đặt từ trường đều, có vectơ cảm ứng từ song song với mặt giấy Cho  dòng điện chạy qua chúng Do hiệu ứng Hall, hai mặt đối xuất điện tích trái dấu Gọi v vận tốc định hướng hạt dẫn Hình sau mô tả hiệu ứng Hall? +++++ – – – – a) bán dẫn n +++++ – – – – b) bán dẫn p – – – – – +++++ +++++ c) bán dẫn n – – – – d) bán dẫn p vào   9.14 * Từ trường B vuông góc với mặt phẳng hình vẽ Ta kéo kim loại chuyển động với vận tốc v đầu kim loại xuất điện tích trái dấu Xác định hình đúng: – + + a) – + – + vào b) vào c) d) ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ  39  9.15 * Từ trường B vuông góc với mặt phẳng hình vẽ Ta kéo kim loại chuyển động với vận tốc v đầu kim loại xuất điện tích trái dấu Xác định hình đúng: Chủ đề 10: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Đoạn dây AB chuyển động cắt ngang đường cảm ứng từ Ta thấy hai đầu A, B xuất điện tích trái dấu Nguyên nhân do: 10.1 a) hiệu ứng Hall b) tác dụng lực Loren lên electron tự kim loại c) tượng cảm ứng điện từ d) hiệu ứng bề mặt – + + a) – + + b) c) vào d) vào 10.2 Chọn phát biểu đúng: a) Khi từ thông qua đoạn mạch biến thiên mạch xuất dòng điện cảm ứng b) Nếu số lượng đường cảm ứng từ xuyên qua mạch kín cho trước thay đổi, mạch xuất dòng điện cảm ứng c) Nếu mạch kín có dòng điện cảm ứng chắn mạch kín phải đặt từ trường biến thiên d) Bản chất dòng điện cảm ứng dòng chuyển động có hướng điện tích mạch mà biến thiên từ thông 10.3 Lõi thép máy biến gồm nhiều thép mỏng ghép cách điện với nhằm mục đích gì? a) dẫn từ tốt b) hạn chế nóng lên máy biến hoạt động c) tăng từ thông qua mạch d) chống lại biến thiên dòng điện cảm ứng cuộn dây 10.4 Phát biểu sau đúng? a) Đường sức điện trường tĩnh đường khép kín b) Lực từ lực Trường lực từ trường c) Các đường cảm ứng từ đường cong khép kín d) Đường sức điện trường xoáy xuất phát từ điện tích (+) kết thúc điện tích (-) 10.5 Chọn phát biểu SAI tượng cảm ứng điện từ: A Sự biến đổi theo thời gian từ thông qua mạch kín nguyên nhân sinh dòng điện cảm ứng B Dòng điện cảm ứng tồn lúc từ thông biến thiên C Cường độ dòng điện cảm ứng tỷ lệ với trị số cảm ứng từ B D Cường độ dòng điện cảm ứng tỷ lệ với tốc độ biến thiên từ thông gửi qua diện tích giới hạn mạch 10.6 Đặt vòng dây kim loại mặt bàn nằm ngang Trên bàn gắn giá để treo nam châm thẳng đứng, đầu hướng vào tâm vòng dây Trường hợp sau không xuất dòng điện cảm ứng vòng dây? ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ A Giữ yên nam châm, bóp méo vòng dây C Giữ yên vòng dây, cho nam châm lắc lư 40 B Giữ yên nam châm, nâng vòng dây lên D Nhẹ nhàng khiêng bàn di chuyển  10.7 Vectơ B dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Một vòng dây kim loại nằm bàn Nhìn từ xuống, thấy dòng cảm ứng IC có chiều sau:  A Khi B hướng lên, tăng: IC chiều kim đồng hồ  B Khi B hướng lên, tăng: IC ngược chiều kim đồng hồ  C Khi B hướng xuống, giảm: IC ngược chiều kim đồng hồ D Có đáp án D sang phải 10.8 ** Nam châm vòng dây kim loại hình vẽ Trong lúc ta xoay nam châm 1800  quanh trung điểm nó, vectơ mômen từ p m dòng cảm ứng vòng dây có hướng độ lớn biến thiên sau: A Luôn hướng sang trái B Luôn hướng sang trái, tăng đến cực đại giảm đến C Hướng sang trái, gảm đến đổi chiều D Luôn hướng sang phải, tăng đến cực đại giảm đến  10.9 * Nam châm cố định, vuông góc với vòng dây kim loại Xác định chiều mômen từ p m dòng điện cảm ứng vòng dây cho vòng dây tịnh tiến:   A sang phải: p m sang phải C lên trên: p m sang trái  B sang trái: p m sang trái D Có đáp án  10.10 Vòng dây kim loại nằm mặt phẳng Oxy, từ trường có B  Oz Khi tăng trị số  B, vectơ mômen từ p m dòng cảm ứng vòng dây có chiều:  A p m  Oz  B p m  Oz  C p m  Oy  D p m  Ox 10.11 Thanh kim loại tịnh tiến với tốc độ v cắt đường sức từ trường Vậy: A Các electron tự chịu lực đẩy phía B Tất electron tự dồn hết đầu C Tốc độ v tăng số electron dồn đầu giảm D Tốc độ v giảm số electron dồn đầu tăng   10.12 Máy bay có sải cánh 12 m bay ngang, vận tốc v = 1440 km/h nơi có vectơ cảm ứng từ B = 10-3 T   hướng xiên lên trời Hai vectơ v , B hợp góc 300 Phi công nhìn đồng hồ đo hiệu điện U hai đầu cánh máy bay, biết: A U = 3,39 V C Cánh phải (+), cánh trái (–) B U = 4,16 V D Có đáp án 10.13 Cuộn dây tròn, bán kính 20 cm, 100 vòng, quay với tốc độ góc 100 vòng / giây quanh   đường kính từ trường B = 2,0 T Lúc t = 0, mặt phẳng cuộn dây vuông góc với B Biểu thức từ thông tức thời qua là: A 25,12.cos200t (Wb) C – 25,12.cos(200t + ) (Wb) B – 25,12.cos200t (Wb) D Có đáp án ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ 41 10.14 Cho cuộn dây có diện tích 5,0 cm2, 50 vòng quay lung tung từ trường trị cực đại từ thông gửi qua 5.10-3 Wb Trị số cảm ứng từ B là: A Không tính B 0,25 T C 0,4 T D 0,6 T 10.15 * Cuộn dây tròn, bán kính 20 cm quay với tốc độ góc 100 vòng / giây quanh đường kính vuông  góc với đường sức từ trường B = 0,3 T Trị cực đại suất điện động cảm ứng cuộn dây 473,26 V Số vòng là: A 20 B 15 C 10 D 40 10.16 * Khung dây diện tích S, N vòng, quay với tốc độ góc  quanh trục qua trung điểm hai cạnh đối diện, vuông góc với đường sức từ trường B Từ thông biến thiên:  = max.cos(t + )   Chọn gốc thời gian lúc B  S , biểu thức suất điện động cảm ứng tức thời là: A – BNS.sin(t + ) C +NBS.sin(t + )  B – BNS.sin(t – ) D +NBS.sint 10.17 ** Khung dây diện tích S, N vòng, quay với tốc độ góc  quanh trục qua trung điểm hai cạnh đối diện, vuông góc với đường sức từ trường Suất điện động cảm ứng tức thời là: EC =  +BNS.sin(t + ) V Lúc t = thì:   A B  S  B B  S   C B  S   D Góc ( B, S ) = 450  10.18 * Quay kim loại dài L với vận tốc góc  = const từ trường B Trục quay qua đầu thanh, vuông góc với thanh, song song với B Biểu thức tính hiệu điện U hai đầu là: A B2L B BL2 C B2L D BL2  10.19 ** Quay kim loại dài m với vận tốc góc  = 30 rad/s = const từ trường B = 2.10 T Trục quay qua đầu thanh, vuông góc với thanh, song song với B Trị số hiệu điện U hai đầu là: A 0,6 V B 1,2 V C 2,4 V D 3,6 V  10.20 ** Quay kim loại dài L với vận tốc góc  = const từ trường B Trục quay vuông góc với thanh, song song với B , cách đầu L/ Biểu thức tính hiệu điện U hai đầu là: A B2L B BL2 C B2L D BL2  10.21 ** Quay kim loại dài L với vận tốc góc = const từ trường B Trục quay vuông góc với thanh, cách đầu L/ 4, hợp với B góc  Biểu thức tính hiệu điện U hai đầu là: A BL2 B BL2 C B2L.sin D Cả đáp án sai 10.22 ** Quay kim loại dài m, vận tốc góc 30 rad/s = const từ trường B = 2.10 -2 T Trục quay vuông góc với thanh, song song với B , cách đầu 0,5 m Trị số hiệu điện U hai đầu là:A 0,6 V B 1,2 V C 2,4 V D 3,6 V 10.23 * Quay kim loại dài m, vận tốc góc 30 rad/s = const từ trường B = 2.10-2 T Trục  quay vuông góc với thanh, vuông góc với B , cách đầu 0,5 m Trị số hiệu điện U hai đầu là: ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ A 0,6 V B C 2,4 V 42 D 3,6 V 10.24 Đặt cuộn dây 100 vòng, bán kính 10 cm, mặt phẳng vuông góc với đường sức từ trường Trong 0,1 giây, trị số B tăng từ 0,2 T đến 0,6 T Trị số suất điện động cảm ứng là: A 6,28 V B 3,14 V C 12,57 V D 5,44 V  10.25 Hình vẽ đồ thị từ thông m = B.S qua mạch kín S biến thiên theo thời gian t Từ 0,05  giây đến 0,1 giây vectơ mômen từ p m dòng điện cảm ứng có chiều hợp với vectơ cảm ứng từ  B sau:       A p m  B B p m  B C p m  B D Không xác định 10.26 * Từ trường phân bố tín hiệu tivi vuông góc với mặt phẳng ăng ten hình tròn, bán kính 11,0 cm Tại thời điểm đó, độ lớn cảm ứng từ thay đổi với tốc độ 0,16 T/s Trị số suất điện động cảm ứng xuất ăng ten là: A 6,08 mV B 3,04 mV C 9,12 mV D 6,08 V 10.27 * Từ trường phân bố tín hiệu tivi vuông góc với mặt phẳng ăng ten hình tròn, bán kính 11,0 cm Tại thời điểm đó, trị số suất điện động cảm ứng xuất ăng ten 6,08 mV Tốc độ biến thiên trị số cảm ứng từ là: A 1,6 T/s B 0,08 T/s C 0,16 T/s D 6,08 T/s 10.28 Từ thông gửi qua vòng dây tăng: m = 6.t2 + 7.t (mWb) Suất điện động cảm ứng thời điểm t = 2,0 s là: A +31 mV B +12 mV C –31 mV D –31 V 10.29 Từ thông qua vòng dây có điện trở 0,4  biến thiên:  = 0,08.(2 – t) Wb Cường độ dòng điện cảm ứng thời gian từ đến 5,0 s là: A 0,1 A B 0,2 A C 0,3 A D 0,4 A 10.30 ** Đặt khung dây nhỏ, diện tích S, N2 vòng tâm cuộn dây lớn tròn, phẳng, bán kính R, N1 Hai cuộn đồng phẳng Cho dòng điện xoay chiều cường độ hiệu dụng Ihd, tần số f qua cuộn lớn Trị cực đại suất điện động cảm ứng cuộn nhỏ là: A N1N 2S  I hd f R C S  I hd f R B N1N 2S  I hd 2f R D S  I hd f 2R 10.31 ** Đặt khung dây nhỏ, diện tích S, N2 vòng tâm cuộn dây lớn tròn, phẳng, bán kính R, N1 Hai cuộn đồng phẳng Cho dòng điện xoay chiều cường độ hiệu dụng Ihd, tần số f chạy qua cuộn lớn Suất điện động cảm ứng tức thời cuộn nhỏ là: A  N1N2S 0Ihd f cos 2ft R B  N1N2S 0Ihd 2f cos 2ft R C S  I hd f sìnft R D Có đáp án 10.32 ** Tại tâm cuộn dây lớn tròn, phẳng, bán kính 20 cm, 50 vòng có khung dây nhỏ, diện tích 1,0 cm2, 100 vòng Hai cuộn dây đồng phẳng Khi dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng A, tần số 50 Hz chạy qua cuộn lớn, trị cực đại suất điện động cảm ứng cuộn nhỏ là: A 35,35 mV B 35,35 V C 70,70 mV D 70,70 V  B 10.33 Thỏi kim loại nằm từ trường biến thiên hình sin theo phương thẳng đứng Chiều dòng electron tự chuyển động định hướng sau: ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện – Từ 43  A Khi B hướng xuống, tăng: chiều kim đồng hồ  B Khi B hướng xuống, giảm: chiều kim đồng hồ  C Khi B hướng lên, giảm: ngược chiều kim đồng hồ D Có đáp án 10.34 Hiện tượng bề mặt ứng dụng thiết bị sau đây: A Dây dẫn điện cao tần cần ống rỗng để tiết kiệm vật liệu B Máy biến (máy biến áp) C Lò nung siêu cao tần D Có đáp án 10.35 * Khi có dòng điện I chạy qua ống dây có độ tự cảm L = 0,5 H; điện trở R =  lượng từ trường tích lũy ống W =100 J Cường độ dòng điện I là: A A B 20 A C 12 A D 25 A 10.36 Dòng điện biến thiên I = 0,04(5 – t) A chạy qua ống dây có độ tự cảm 0,05 H Trị số suất điện động tự cảm là: A 20 mV B mV C 0,5 mV D 10 mV 10.37 ** Ống dây có độ tự cảm 53 mH, điện trở 0,37  mắc với pin thông qua khóa K Sau đóng khóa K bao lâu, dòng điện nửa giá trị cân cuối cùng? A 0,01 giây B 0,1 giây C 0,05 giây D 0,25 giây 10.38 * Dòng điện 10 A chạy qua ống dây có độ tự cảm 0,5 H Năng lượng từ trường ống dây là: A 2,5 J B 0,25 J C 25 J D 12,5 J 10.39 * Ống dây có độ tự cảm 3,56 H mắc nối tiếp với điện trở 12,8  mắc vào pin có suất điện động 3,24 V thông qua khóa K Xét thời điểm 0,278 s kể từ đóng khóa K Tốc độ tồn trữ lượng PB từ trường ống là: A 190,7 mW B 190,7 W C 381,4 mW D 95,3 W ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương […]… – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ A E = 3.35 d 4 0 B E = d 0 2 C E = d 2 0 14 D E = 0 ** Tấm điện môi phẳng, khá rộng, bề dày d, hai mặt song song và cách đều mặt phẳng Oxy, tích điện đều, mật độ điện khối  Trị số D của vectơ cảm ứng điện ở toạ độ (0; 0; A D = d 4 B D = d 2 C D = d 2 d 4 ) là: D D = 0 ĐH – KHTN – Câu. .. đúng? ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ 16 a) Càng xa điện tích Q, điện thế càng giảm b) Càng xa điện tích Q, điện thế càng tăng c) Điện thế tại những điểm ở xa Q có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn điện thế tại những điểm gần Q, tùy vào gốc điện thế mà ta chọn d) Điện trường do Q gây ra là điện trường đều 4 .11 Điện tích điểm Q… a x 2 1 a x 2 2 2   1 a 2 1 a 2 ) ) ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ 23 Chủ đề 7: VECTO CẢM ỨNG TỪ, CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC DÒNG ĐIỆN 7.1 Phát biểu nào sau đây là SAI? Từ trường có ở xung quanh: a) các dòng điện b) các nam châm c) các điện tích đứng yên d) các vật nhiễm từ 7.2 Một sợi dây dẫn được gấp thành hình… A/m d) 0,6 A 7.10 Trị số mômen từ của dòng điện tròn bán kính 20 cm, cường độ 10 A là: a) 6,28 Am2 b) 1,256 2 Am2 c) 1,256 Am2 d) 6,28 Am ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ 24 7.11Dòng điện tròn, bán kính 20 cm trong không khí gây ra cảm ứng từ tại tâm O là 50.10-7 T Cường độ dòng điện là: a) 2,5 A b) 5,0 A c) 5,5 A d) 7,5… chỉ khi nó chuyển động: A dọc theo chiều đường sức B dọc theo và ngược chiều đường sức C trên một mặt đẳng thế D theo một đường tròn ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 A * *B (L) Hình 4.3 A * *B L Hình 4.4 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ 17 4.18 Khi đặt nhẹ nhàng một điện tích điểm q > 0 vào điểm A trong điện trường tĩnh, bỏ qua ma sát, lực cản của môi… trường đều Biết E = 5.103 V/m và các đường sức song song với AB, hướng từ A đến B Hiệu điện thế: A UAB = +200 V C UBC = –250 V B UBC = UAB D UAB = –200 V ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ 18 4.27 Mặt phẳng tam giác vuông ABC ( Aˆ = 900, BC = 5 cm, AC = 3 cm) song song với đường sức của điện trường đều Biết E = 5.103 V/m và… = –10 – 6 C cách nhau 10 cm Giữ cố định q1 Khi q2 di chuyển ra xa thêm 90 cm dọc theo đường thẳng nối chúng thì công của lực điện trường là bao nhiêu? ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ A +0,162 J B –0,162 J C +0,324 J 19 D –1,62 J 4.36 Công của lực điện trường đã hiện khi một electron di chuyển 1,0 cm dọc theo chiều (+)… 4.44 * Sợi dây thẳng, dài, tích điện đều với mật độ  0,… mật độ điện mặt  = – 8,85.10 – 7 C/m2, trong không khí Chọn gốc điện thế ở vô cùng Tính điện thế tại M trên trục của đĩa, cách tâm O một đoạn h = 6 cm ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 ĐH – KHTN – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 2 – Điện – Từ A VM = – 2000 V B VM = 2000 V 22 D VM = – 865 V C VM = 865 V 4.61 ** Điện tích Q phân bố đều trong khối cầu bán kính R Hằng số điện môi

Xem thêm :  Phong cách thơ lưu quang vũ

Vật Lý 11 – Chương 1 – Giải đề trắc nghiệm – P1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com