Lý thuyết và bài tập vật lý 10

Ngày đăng: 23/08/2015, 21:20

Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1.Chuyển động cơ,chất điểm: a.Chuyển động cơ: Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian. b.Chất điểm: Một vật chuyển động được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến) c.Quỹ đạo: Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển độngtạo ra một đường nhất định .đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động 2. Hệ tọa độ: Hệ tọa độ gồm hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau tại O . O là gốc tọa độ . 3. Hệ quy chiếu:Một hệ quy chiếu gồm: + Một vật làm mốc,một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc. + Một mốc thời gian và một đồng hồ. 1.Chuyển động thẳng đều: a. Tốc độ trung bình: Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. tb s v t = Trong đó: v tb là tốc độ trung bình(m/s) s là quãng đường đi được (m) t là thời gian chuyển động (s) b.Chuyển động thẳng đều : Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. c. quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t s = v tb t = vt 2.phương trình chuyển động thẳng đều: x = x 0 + s = x 0 + vt 1 Trang 1 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Trong đó: x 0 là tọa độ ban đầu (km) x là tọa độ lúc sau (km) Bài tập Câu 1. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?Chuyển động cơ là: A.sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian. B. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian. C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian . D. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian . Câu 2. Hãy chọn câu đúng. A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. Câu 3. Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng OA = x 0 . Phương trình chuyển động của vật là: A. 2 0 0 1 2 x x v t at = + − . B. x = x 0 +vt. C. 2 0 1 2 x v t at = + . D. 2 0 0 1 2 x x v t at = + + Câu 4. Chọn đáp án sai. A.Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. B. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức:s =v.t C. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: 0 v v at= + . D. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là: x = x 0 +vt. Câu 5. Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là chất điểm? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống mặt đất. D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. Câu 6. Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng? A. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang. B. Một ô tô đang chạy theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh. C. Một viên bi rơi tự do từ độ cao 2m xuống mặt đất. D. Một chiếc là rơi từ độ cao 3m xuống mặt đất. Câu 7. Trường hợp nào sau đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm? A. Chiếc máy bay đang chạy trên đường băng. B. Chiếc máy đang bay từ Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh. C. Chiếc máy bay đang đi vào nhà ga. 2 Trang 2 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. Câu 8. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5+ 60t (x: km, t: h) Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h. C. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 5khm/h. D. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 60km/h. Câu 9 Trên hình là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng.Cho biết kết luận nào sau đây là sai? A. Toạ độ ban đầu của vật là x o = 10m. B.Trong 5 giây đầu tiên vật đi được 25m. C. Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ. D.Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách gốc toạ độ 10m . Câu 10.Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ – thời gian như hình vẽ. Sau 10s vận tốc của vật là: A.v = 20m/s ; B.v = 10m/s ; C.v = 20m/s ; D. v = 2m/s ; Câu 11. Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với vận tốc 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với vận tốc 40 km/h. Vận tốc trung bình của xe là: A.v = 34 km/h. B. v = 35 km/h. C. v = 30 km/h. D. v = 40 km/h Câu12. Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng: x = 4t – 10. (x: km, t: h). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h là: A. 4,5 km. B. 2 km. C. 6 km. D. 8 km. Câu13. Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng: x = 4t – 10. (x: km, t: h). Tọa độ của chất điểm sau 2h là: A. 4,5 km. B. -2 km. C. 6 km. D. 8 km. Câu 14:Điều nào sau đây là sai với vật chuyển động thẳng đều? a.quỹ đạo là đường thẳng,vận tốc không thay đổi theo thời gian. b.vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian. c.vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoãng thời gianbằng nhau bất kì. d.vectơ vận tốc của vật thay đổi theo thời gian. Câu 15. Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này là: A. x = 3 +80t. B. x = ( 80 -3 )t. C. x =3 – 80t. D. x = 80t. 3 Trang 3 20 10 t(s) o x(m) Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I. ĐỘ LỚN CỦA VẬN TỐC TỨC THỜI: Vận tốc tức thời là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động tại một thời điểm nào đó. s v t ∆ = ∆ Trong đó : v là vận tốc tức thời (m/s) ∆s là qng đường rất ngắn (m) ∆t là thời gian rất nhỏ (s) II.CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều,độ lớn của vận tốc tức thời hoặc tăng đều,hoặc giảm đều theo thời gian. 1.Khái niệm gia tốc: Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc ∆v và khoảng thời gian vận tốc biến thiên ∆t.KH là a : 0 0 0 0 ay v v v v v v a h a t t t t t t − − ∆ ∆ = = = = − ∆ − ∆ uur r r r Trong đó: a là gia tốc(m/s 2 ) ∆v là độ biến thiên vận tốc(m/s) ∆t là độ biến thiên thời gian(s) 2.Cơng thức tính vận tốc:v = v 0 + at Trong đó : v 0 là vận tốc đầu (m/s) v là vận tốc sau(m/s) t là thời gian chuyển động(s) 3.Cơng thức tính qng đường đi được: s = v o t + 2 1 at 2 Trong đó : s là qng đường đi được(m) 4.Cơng thức liên hệ giữa gia tốc,vận tốc và qng đường: v 2 – v 0 2 = 2as 5.Ph ương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: x = x o + v o t + 2 1 at 2 Trong đó : x 0 là tọa độ ban đầu(m) x là tọa độ lúc sau (m) Bài tập Câu 16: Vận tốc của vật chuyển động thẳng có giá trị âm hay dương phụ thuộc vào: A. chiều chuyển động. B. chiều dương được chọn. C. chuyển động là nhanh hay chậm . D. câu A và B. Câu 17 Gia tốc là một đại lượng: a.Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. 4 Trang 4 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 b.Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc. c.Véctơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. d.Véctơ, đặc trưng cho sự biến đổi của vecto vận tốc. Câu 18: Điều nào sau đây là đúng khi nói đến đơn vò vận tốc? A. m/s C. s/m B. km/m D. Các câu A, B, C đều đúng Câu 19. Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a.gia tốc tăng vận tốc không đổi b.gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều. c.Vận tốc tăng đều , vận tốc ngược dấu gia tốc. d.Gia tốc tăng đều, vận tốc tăng đều. Câu 20. Chọn câu sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì A .Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc. B .Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian. C .Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. D .Gia tốc là đại lượng không đổi. Câu 21 Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có : A. Gia tốc a >0. B. Tích số a.v > 0. C .Tích số a.v 0; v > v 0 . B. a v 0 . Câu 30: Một đồn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 100s tàu đạt tốc độ 36km/h. Gia tốc và qng của đồn tàu đi được trong 100s đó ? A. 0.185 m ; 333m/s B. 0.1m/s 2 ; 500m C. 0.185 m/s ; 333m D. 0.185 m/s 2 ; 333m Câu 32: Thời gian cần thiết để tăng vận tốc từ 10 m/s đến 40 m/s của một chuyển động có gia tốc 3m/s là: .10a s 10 . 3 b s 40 . 3 c s 50 . 3 d s câu 33 :Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.Tính gia tốc vàà quãng đường mà đồn tàu đi được trong 1 phút đó. a. 0,1m/s 2 ; 300m b. 0,3m/s 2 ; 330m c.0,2m/s 2 ; 340m d.0,185m/s 2 ; 333m Câu 34 . Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s 2 . Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là: A. t = 360s. B. t = 200s. C. t = 300s. D. t = 100s. Câu 35. Khi ơ tơ đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ơ tơ chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ơ tơ đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ơ tơ sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là: 6 Trang 6 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 A. a = 0,7 m/s 2 ; v = 38 m.s. B. a = 0,2 m/s 2 ; v = 18 m/s. C. a =0,2 m/s 2 , v = 8m/s. D. a =1,4 m/s 2 , v = 66m/s. Câu 36: Một oto đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Biết rằng sau khi chạy được qng đường 625m thì oto đạt vận tốc 54 km/h. Gia tốc của xe là: A). 1 m/s 2 B). 0,1 m/s 2 C). 1cm/s 2 D). 1 mm/s 2 Câu 37 . Một ơ tơ đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh,xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s 2 . Qng đường mà ơ tơ đi được sau thời gian 3 giây là: A.s = 19 m; B. s = 20m; C.s = 18 m; D. s = 21m; . Câu 38. Một ơtơ đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh. Ơtơ chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Qng đường s mà ơtơ chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là : A. s = 45m. B. s = 82,6m. C. s = 252m. D. s = 135m. Câu 39. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc là36km/h thì hãm phanh,sau 10s thì ôtô dừng lại hẳn.Gia tốc và quãng đường mà ôtô đi được là: A. – 1m/s 2 ;100m B. 2 m/s 2 ; 50m C. -1 m/s 2 ;50m D.1m/s 2 ;100m Câu 40 Khi ơ tơ đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ơ tơ chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì ơ tơ đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của ơ tơ là bao nhiêu? A . a = – 0,5 m/s 2 . B. a = 0,2 m/s 2 . C. a = – 0,2 m/s 2 . D. a = 0,5 m/s 2 . Câu 41 Một xe máy đang đi với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20m người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Khi đó thời gian hãm phanh là: A. 5s B. 3s C. 4s D. 2s Câu 42. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: 2 410 ttx += (x:m; t:s).Vận tốc tức thời của chất điểm lúc t= 2s là: A. 28 m/s. B. 18 m/s C. 26 m/s D. 16 m/s Câu 43 Phương trình chuyển động của một vật có dạng: x = 3 – 4t + 2t 2 (m/s). Biểu thức vận tốc tức thời củavật theo thời gian là: A. v = 2(t – 2) (m/s) B. v = 4(t – 1) (m/s) C. v = 2(t – 1) (m/s) D. v = 2 (t + 2) (m/s) Câu 44 Cho phương trình chuyển động của chất điểm là: x = 10t – 0,4t 2 , gia tốc của của chuyển động la : A. -0,8 m/s 2 B. -0,2 m/s 2 C. 0,4 m/s 2 D. 0,16 m/s 2 Câu 45 Phương trình chuyển động của một vật có dạng: x = 3 – 4t + 2t 2 (m/s). Vận tốc ban đầu của vật là: A. v = 3 (m/s) B. v = -4 (m/s) C. v = 4 (m/s) D. v = 2 (m/s) 7 Trang 7 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Câu 46 Phương trình của một vật chuyển động thẳng như sau: x = t 2 – 4t + 10 (m,s). Kết luận nào sau đây là sai : A. Trong 1s đầu xe chuyển động nhanh dần đều. B. Toạ độ ban đầu của vật là 10m. C. Trong 1s, xe đang chuyển động chậm dần đều. D. Gia tốc của vật là a = 2m/s 2 . Câu 47 : Chuyển động của một xe máy được mô tả bởi đồ thị Chuyển động của xe máy là chuyển động A. Đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s B. Chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s C. Đều trong khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s D. Nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s Câu 48 : Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x được biểu diễn trên hình vẽ. Gia tốc của chất điểm trong những khoảng thời gian 0 đến 5s; 5s đến 15s; >15s lần lượt là A. -6m/s 2 ; – 1,2m/s 2 ; 6m/s 2 B. 0m/s 2 ; 1,2m/s 2 ; 0m/s 2 C. 0m/s 2 ; – 1,2m/s 2 ; 0m/s 2 D. – 6m/s 2 ; 1,2m/s 2 ; 6m/s 2 Câu 49 : Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn có một gia tốc ngược chiều với vận tốc ban đầu và bằng 2m/s 2 trong suốt quá trình lên và xuống dốc. Chọn trục toạ độ cùng hướng chuyển động, gốc toạ độ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc. Phương trình chuyển động; thời gian xe lên dốc; vận tốc của ôtô sau 20s lần lượt là A. x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s. B. x = 30t + t 2 ; t = 15s; v = 70m/s. C. x = 30t – t 2 ; t = 15s; v = -10m/s. D. x = – 30t + t 2 ; t = 15s; v = -10m/s. Câu 50 : Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h. 8 Trang 8 v(m/s) 0 20 60 70 t(s) v(m/s) 6 0 5 10 15 t(s) -6 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 1. Phương trình chuyển động của hai xe khi chọn trục toạ độ 0x hướng từ A sang B, gốc 0≡A là A. x A = 40t(km); x B = 120 + 20t(km) B. x A = 40t(km); x B = 120 – 20t(km) C. x A = 120 + 40t(km); x B = 20t(km) D. x A = 120 – 40t(km); x B = 20t(km) 2. Thời điểm mà 2 xe gặp nhau là A. t = 2h B. t = 4h C. t = 6h D. t = 8h 3. Vị trí hai xe gặp nhau là A. Cách A 240km và cách B 120km B. Cách A 80km và cách B 200km C. Cách A 80km và cách B 40km D. Cách A 60km và cách B 60km CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO I.SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ VÀ SỰ RƠI TỰ DO: 1.Sự rơi của các vật trong không khí: Trong không khí các vật rơi nhanh hay chậm không phải do nặng hay nhẹ mà do sức cản của không khí 2.Sự rơi của các vật trong chân không( sự rơi tự do): Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. II.NGHIÊN CỨU SỰ RƠI TỰ DO CỦA CÁC VẬT: 1.Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do: – Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống. – Công thức tính vận tốc của sự rơi tự do: v = gt hay 2v gs= – Công thức tính quãng dường đi được của sự rơi tự do: 2 1 2 s gt= 2. Gia tốc rơi tự do: Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g. Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau.Người ta thường lấy g ≈ 9,8m/s 2 hoặc g ≈ 10m/s 2 . Bài tập Câu51.Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do? A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. B. Chuyển động nhanh dần đều. C. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau. D. Công thức tính vận tốc v = g.t 2 Câu 52. Chuyển động nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do? 9 Trang 9 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống mặt đất. B. Một bi sắt rơi trong không khí. C. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. D. Một viên bi chì rơi trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. Câu 53. Tại cùng một vị trí xác định trên mặt đất và ở cùng độ cao thì : A. Hai vật rơi với cùng vận tốc. B. Vận tốc của vật nặng lớn hơn vận tốc của vật nhẹ. C. Vận tốc của vật nặng nhỏ hơn vận tốc của vật nhẹ. D. Vận tốc của hai vật không đổi. Câu 54 : Chọn câu sai A. Khi rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn như nhau B. Vật rơi tự do là vật rơi không chịu sức cản của không khí C. Chuyển động của người nhảy dù là rơi tự do D. Mọi vật chuyển động gần mặt đất đều chịu gia tốc rơi tự do Câu55 . Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Công thức tính vận tốc v của vật rơi tự do là: A. ghv 2= . B. g h v 2 = . C. ghv 2= . D. ghv = . Câu 55*. Hòn bi A có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi B. Cùng một lúc từ độ cao h, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng? A. A chạm đất trước. B. A chạm đất sau. C . Cả hai chạm đất cùng một lúc. D. Chưa đủ thông tin để trả lời. Câu 56. Chọn đáp án sai. A. Tại một vị trí xác định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g. B. Trong chuyển động nhanh dần đều gia tốc cùng dấu với vận tốc v 0 . C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi. D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng chậm dần đều. Câu 57 : Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80m. Cho rằng vật rơi tự do với g = 10m/s 2 , thời gian rơi là A. t = 4,04s. B. t = 8,00s. C. t = 4,00s. D. t = 2,86s. Câu 58. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . Vận tốc của vật khi chạm đất là: A. v = 9,8 m/s. B. smv /9,9≈ . C. v = 1,0 m/s. D. smv /6,9≈ . Câu 59. Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống mặt đất. Sau bao lâu vật chạm đất? Lấy g = 10 m/s 2 . A. t = 1s. B. t = 2s. C. t = 3 s. D. t = 4 s. Câu 60. Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s 2 thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là : A.v tb = 15m/s. B. v tb = 8m/s. C. v tb =10m/s. D. v tb = 1m/s. 10 Trang 10 […]… tâm của một vật A phải là một điểm của vật B có thể trùng với tâm đối xứng của vật C có thể ở trên trục đối xứng của vật D phụ thuộc sự phân bố của khối lượng vật Trang 29 29 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 3.3 Chọn đáp án đúng.Trọng tâm của vật là điểm đặt của A trọng lực tác dụng vào vật B lực đàn hồi tác dụng vào vật C lực hướng tâm tác dụng vào vật D lực từ trường Trái Đất tác dụng vào vật 3.4: Kết… góc 30 0 so với phương ngang Hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,05 a/ Vẽ và biểu diễn các lực tác dụng lên vật Tính lực ma sát b/ Tính gia tốc của vật c/ Sau 4s vật đạt được vận tốc bằng bao nhiêu? I.LỰC HƯỚNG TÂM: 1.Định nghĩa : Trang 26 26 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm 2… Bán kính vành ngồi của một bánh xe ơtơ là 25cm Xe chạy với vận tốc 10m/s Vận tốc góc của một điểm trên vành ngồi xe là : A 10 rad/s B 20 rad/s C 30 rad /s D 40 rad/s Trang 13 13 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Câu 76 Tốc độ góc của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu? Cho biết chu kỳ T = 24 giờ A ω ≈ 7,27 .10 4 rad.s B ω ≈ 7,27 .10 5 rad.s C ω ≈ 6,20 .10 6 rad.s D ω ≈ 5,42 .10 −5 rad.s… bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật D Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật 3.42 Mơmen của ngẫu lực được tính theo cơng thức A M = Fd B M = F.d/2 C M = F/2.d D M = F/d Trang 34 34 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 3.43 Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s( Bỏ qua ma sát) Nếu mơmen lực tác dụng lên nó mất đi thì: A vật dừng… Một vật được ném ngang từ độ cao h = 80 m với vận tốc đầu v 0 = 20 m/s Lấy g = 10 m/s2 Thời gian và tầm bay xa của vật là: A 1s và 20m B 2s và 40m C 3s và 60m D 4s và 80m CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 1 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHƠNG SONG SONG 3.1 Chọn đáp án đúng A Hai lực cân bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, cùng giá, ngược chiều và có… m/s B 2,5 m/s C 0,1 m/s D 10 m/s 2.29.Quả bóng có khối lượng 200g bay đập vng góc vào tường với vận tốc 10m/s rồi bật ngược trở lại theo phương cũ với vận tốc 5m/s,thời gian va chạm là 0,1 s.Lực mà tường tác dụng vào bóng có độ lớn: Trang 20 20 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 A.30N B.10N C3N D.5N 2.30:Một quả bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vng góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc… chuyển động thẳng đều 2.qn tính: Qn tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo tồn vật tốc cả về hướng và độ lớn II.ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN 1.Định luật: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật Trang 18 18 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 r r r r F a = hay F = m a m Trong đó: F là lực tác dụng (N)… sau vật II c) Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II d) Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mội vật 3.90:Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn là v o Tầm xa của vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 a) 19m/s b) 13,4m/s c) 10m/s d) 3,16m/s 3.91 : Một vật được ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt được là 2m Vận tốc ban đầu của vật là: (Lấy g =10 m/s2) Trang 28 m/s a 10 m/s… tương đối và tốc kéo the vận bài tập Câu 83 Cơng thức cộng vận tốc: r r     A v1,3 = v1, 2 + v 2,3 B v1, 2 = v1,3 − v3, 2 r r     C v 2,3 = −(v 2,1 + v3, 2 ) D v 2,3 = v 2,3 + v1,3 Câu 84 Tại sao trạng thái đứng n hay chuyển động của một vật có tính tương đối? A Vì trạng thái của vật được quan sát ở các thời điểm khác nhau Trang 15 15 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 B Vì trạng thái của vật được… giờ 2.41 Gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao càng giảm vì: A Gia tốc rơi tự do tỷ lệ thuận với độ cao B Gia tốc rơi tự do tỷ lệ nghịch với độ cao của vật C Khối lượng của vật giảm D Khối lượng của vật tăng 2.42 Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là: A Fhd = G m1m2 r2 B Fhd = m1m2 r2 C Fhd = G Trang 22 m1m2 r D Fhd = m1m2 r 22 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 2.43:Chọn câu đúng Lực . của vật là: A. v = 3 (m/s) B. v = -4 (m/s) C. v = 4 (m/s) D. v = 2 (m/s) 7 Trang 7 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 Câu 46 Phương trình của một vật chuyển động thẳng như sau: x = t 2 – 4t + 10. chuyển động của một vật có tính tương đối? A. Vì trạng thái của vật được quan sát ở các thời điểm khác nhau. 15 Trang 15 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 B. Vì trạng thái của vật được xác định bởi. của vật chuyển động với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối II.CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 14 Trang 14 Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 1.hệ quy chiếu đứng yên và hệ

Xem thêm :  10 truyện cười ngắn hại não siêu hài, bá đạo khiến bạn cười vỡ bụng

Chuyển động cơ – Bài 1 – Vật lý 10 – Cô Nguyễn Quyên (DỄ HIỂU NHẤT)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com