Câu nói của Taric khi Ban/Pick trong LOL

“Sometimes, life is worth dying for.”   “Đôi khi, cuộc sống đáng chết.” “The stars were the question. I was the answer.”   “Các ngôi sao là câu hỏi. Tôi là câu trả lời.” “The mountain’s mysteries are known to me.”   “Những bí ẩn của ngọn núi được biết đến với tôi.” “Why is it always the ugly ones?”   “Tại sao nó luôn là những người xấu xí?” “Easy on the eyes? Don’t I know it.”   “Dễ nhìn không? Tôi không biết điều đó.” “The Protector speaks through me.”   “Người bảo vệ nói qua tôi.” “I am no longer the man I once was.”   “Tôi không còn là người đàn ông tôi từng là.” “We’re all headed toward the same inevitable end. No need to rush.”   “Tất cả chúng ta đều hướng đến cùng một kết cục không thể tránh khỏi. Không cần phải vội vàng.” “Demacia was my home, but the stars are my destination.”   “Demacia là nhà của tôi, nhưng những ngôi sao là điểm đến của tôi.” “I have seen the light too clearly to ever fear the darkness.”   “Tôi đã nhìn thấy ánh sáng quá rõ ràng để không bao giờ sợ bóng tối.” “The mountain reveals the harshest truths in our souls.”   “Ngọn núi tiết lộ những sự thật phũ phàng nhất trong tâm hồn chúng ta.” “Human life is fleeting, a mountain’s life less so, but stars… stars are eternal.”   “Cuộc sống của con người là phù du, cuộc sống của một ngọn núi ít như vậy, nhưng những ngôi sao … những ngôi sao là vĩnh cửu.” “The stars freed me from myself.”   “Những ngôi sao giải phóng tôi khỏi bản thân mình.” “My heart is filled with starlight. I give it freely to all.”   “Trái tim tôi tràn ngập ánh sao. Tôi cho nó tự do cho tất cả mọi người.” “The mountain showed me my path.”   “Ngọn núi chỉ cho tôi con đường của tôi.” “Truth is worth fighting for, but beauty is worth dying for.”   “Sự thật đáng để chiến đấu, nhưng vẻ đẹp đáng chết.” “True gems sparkle even in the absence of light.”   “Đá quý thực sự lấp lánh ngay cả khi không có ánh sáng.” “Elegance never helped win a fight, but it never hurt.”   “Sự thanh lịch không bao giờ giúp chiến thắng một cuộc chiến, nhưng nó không bao giờ bị tổn thương.” “Love is simply beauty crystallized.”   “Tình yêu đơn giản là vẻ đẹp kết tinh.” “To truly see the stars, I climbed.”   “Để thực sự nhìn thấy những ngôi sao, tôi đã leo lên.” “We see beauty in the stars, and they see beauty in us.”   “Chúng tôi thấy vẻ đẹp trong các ngôi sao, và họ thấy vẻ đẹp trong chúng tôi.” “Just as the mountain is eternal, so is hope.”   “Giống như ngọn núi là vĩnh cửu, hy vọng cũng vậy.” “Each life is a rare jewel.”   “Mỗi cuộc đời là một viên ngọc quý hiếm.” “The mountain’s question is unique for each of us.”   “Câu hỏi của ngọn núi là duy nhất cho mỗi chúng ta.”Nguồn tham khảo Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Khắc chế Fiddlesticks mùa 12 qua: Tướng, trang bị & cách chơi