Các hàm cơ bản trong Excel

Một số hàm tính toán cơ bản trên Excel:

1. Hàm And

Excel's and function

Cấu trúc: And (logiccal1, logical 2,….)

+ Trong đó logical 1, logical 2 là các biểu thức điều kiện.

+ Có tối đa 256 biểu thức logical.

Giá trị trả về của hàm And:

+ Trả về giá trị True: Nếu tất cả các điều kiện mang giá trị đúng.

+ Trả về giá trị False: Nếu tồn tại 1 điều kiện mang giá trị sai.

Bảng giá trị:And (Logical 1, logical 2, logical 3)

Logical 1

Logical 2

Logical 3

True

True

True

True

False

False

False

True

False

False

False

False

2. Hàm Or

Cấu trúc: And (logical 1, logical 2, ….)

+ Trong đó logical 1, logical 2, … là các biểu thức điều kiện.

+ Có tối đa 256 giá trị logical

Giá trị trả về của hàm Or:

+ Trả về giá trị True: nếu có ít nhất 1 điều kiện mang giá trị đúng.

+ Trả về giá trị False: Nếu tất cả các điều kiện đều sai.

Bảng giá trị của hàm Or:Or (Logical 1, logical 2)

Logical 1

Logical 2

Logical 3

True

True

True

True

False

True

False

True

True

False

False

False

3. Hàm Not

Cú pháp: Not (Logical)

+ Trong đó : Logical bắt buộc phải có

+ Hàm Not là hàm lấy giá trị nghịch đảo hay sử dụng trong các hàm lượng giác.

Xem thêm :  Cách thêm nhiều tài khoản OneDrive trên cùng một máy tính Windows 10

Giá trị trả về của hàm Or:

+ Trả về giá trị True nếu Logical mang giá trị False.

+ Trả về giá trị False nếu Logical mang giá trị True.

Bảng giá trị của hàm Not:
Giá trị điều kiện

Kết quả phép Or (Điều kiện)

True

False

False

True


4. Hàm Sum

Là hàm giúp tính tổng các giá trị trong ô hay trong 1 danh sách trong excel. Là công cụ giúp tính toán nhanh chóng.

Cú pháp: Sum (giá trị 1, giá trị 2, ….)

+ Trong đó: giá trị 1, giá trị 2 là các giá trị cần tính tổng.

+ Giá trị trả về: Là giá trị số.

– Ví dụ sử dụng hàm Sum.

Hàm sum

Ta sử dụng hàm Sum để tính lương thực lĩnh cho nhân viên:

Tính lương thực lĩnh cho nhân viên

Kết quả:

Kết quả hàm sum

5. Hàm Count

Cú pháp: Count (value 1, value 2, …)

– Hàm Count sử dụng đếm số ô có thỏa mãn điều kiện nào đó.

– Ví dụ đếm số ô có giá trị số trong bảng sau:

Đếm ô có giá trị số

– Sử dụng hàm Count: Cấu trúc Count (F9:J12).

Sử dụng hàm Count

Trên đây mình giới thiệu một số hàm cơ bản trong excel. Chúc các bạn thành công !Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com