Tìm hiểu triglixerit là gì – chỉ số triglyceride là gì

Bạn đang xem: triglixerit/”>Tìm hiểu triglixerit là gì – chỉ số triglyceride là gì Tại Pkmacbook.com

VẬN DỤNG CAO CHẤT béo TRIGLIXERIT năm 2021 ĐỒNG ĐẲNG hóa THỦY PHÂN hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.09 KB, 16 trang )

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

EC03 : BÀI TOÁN VDC VỀ CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT

A. PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

1

XEM LẠI VIDEO TRONG NHÓM NẾU CHƯA HIỂU NHÉ !

NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

t
1) Phản ứng thủy phân : (RCOO)3C3H5 + 3NaOH ⎯⎯
→ 3RCOONa + C3H5(OH)3
o

t
⦁ 3 gốc giống nhau : (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH ⎯⎯
→ 3C17H35COONa + C3H5(OH)3
o

t
⦁ 2 gốc giống nhau : (C17H33COO)2(C15H31COO)C3H5 + 3NaOH ⎯⎯
→ 2C17H33COONa + C15H31COONa + C3H5(OH)3
o

t
⦁ 3 gốc khác nhau : (C17H31COO)(C17H35COO)(C15H31COO)C3H5 + 3NaOH ⎯⎯
→ C15H31COONa + C17H35COONa
+ C17H31COONa + C3H5(OH)3
o

t
2) Phản ứng đốt cháy : (RCOO)3C3H5 + O2 ⎯⎯
→ CO2 + H2O
o

3) Phản ứng cộng : CB không no + (k – 3)H2(Br2) ⟶ CB no (Vì có 3π trong 3 CO=O khơng tham gia phản ứng cộng)
4) Axit béo – Muối của axit béo – Chất béo
Axit béo
no
Axit béo
không no

C15H31COOH : Axit panmitic (1π)
C17H35COOH : Axit stearic (1π)
C17H33COOH : Axit oleic
(2π)
C17H31COOH : Axit linoleic (3π)
Chất béo no : Chất rắn
Chất béo không no : Chất lỏng

2

Muối của axit béo no
Muối của axit béo

không no

C15H31COONa : Natri panmitat (1π)
C17H35COONa : Natri stearat (1π)
C17H33COONa : Natri oleat
(2π)
C17H31COONa : Natri linoleat (3π)

(C15H31COO)3C3H5 : Tripanmitin (3π) : M = 806
(C17H35COO)3C3H5 : Tristrearin

(3π) : M = 890

(C17H33COO)3C3H5 : Triolein

(6π) : M = 884

(C17H31COO)3C3H5 : Trilinolein

(9π) : M = 878

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRUYỀN THỐNG – “GIẢI TAY”

x3
• Sè mol : n = n
→ n NaOH
CB
Glixerol ⎯⎯

1) Phản ứng thủy phân : 

• BTKL : m CB + m NaOH = m muèi + n glixerol

m CB = m C + m H + m O

• BTKL : m CB + m O = m CO + m H O  m CB + 32n O = 44n CO + 18n H O
2
2
2
2
2
2


2) Phản ứng đốt cháy : 

n CO2
• BT O : 6n CB + 2n O2 = 2n CO2 + n H2 O
ã
Số
C
=
ã Số

n
X

n CO2 n H2 O
ã Công thức đốt cháy : n CB =

ã BT C : n C = n CO2 • n H
k −1

3) Phản ứng cộng : n H2 (Br2 ) = n CB .(k − 3)

H=

n H2 O .2
nX

= n H2 O .2

Công thức nhanh tính số mol O2

H O

n O2 = n X .  C + − 
4 2

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 1

Teacher : Vàng Đẹp Trai

3

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

PHƯƠNG PHÁP GIẢI HIỆN ĐẠI – “ĐỒNG ĐẲNG HĨA” & “THỦY PHÂN HĨA”

1) Phương pháp “Đồng đẳng hóa” – Chủ yếu áp dụng trong bài tốn chỉ có chất béo :
⦁ Chất béo no : (C17H35COO)3C3H5 = (HCOO)3C3H5 + 3.(17CH2)
Kh « ng no


No


(C H COO) C H = (HCOO) C H + 3.(17CH ) − 3.(H ) 
17
33
3
3
5
3
3
5
2
2

⦁ Chất béo không no : 

x


x
→ 51x → − 3x 


(C17 H 33 COO)3 C 3 H 5 + 3H 2 (Br2 ) → (C17 H 35 COO)3 C 3 H 5x
→ 3x


Kh«ng no


No


C H COOH = HCOOH + 17CH − 2H ) 
Cơng thức nhanh tính số mol O2
17
31
2
2

⦁ Axit béo không no 


x →

x → 17x → − 2x
H O

n O2 = n X .  C + − 


4
2

C17 H 31COOH + 2H 2 (Br2 ) → C17 H 35 COOH 


x
→ 2x


⟶ Bài cho hỗn hợp CB bất kì thì hầu hết đồng đẳng hóa về este 3 chức ban đầu (HCOO)3C3H5 + CH2 + H2

(HCOO)3 C 3 H 5 : x

CH 2 : y
H : z
 2

HCOONa : 3x

+ NaOH → CH 2 : y
+ C 3 H 5 (OH)3
3x
H : z
x mol
 2
Muèi

+ O 2 → CO 2 + H 2 O
+ H 2 (Br2 )(tèi ®a – Võa ®đ) → ChÊt bÐo no

m
= 68.3x + 14y + 2z
 muèi
BT C : 6x + y = n CO2

→ BT H : 8x + 2y + 2z = 2n H2 O

 n O2 = 5x + 1, 5y + 0, 5z
n
 H2 (Br2 ) tèi ®a = − z

BT COO : n = 3x = a + b + c
C15 H31 COONa (no) : a mol
COO


⟶ Nếu bài cho 2 muối C17 H33 COONa (kh«ng no) : b mol → BT CH2 : n CH2 = y = 15a + 17b + 17c
C H COONa (kh«ng no) : c mol 
 17 31

n H2 = −z = 0a + b + 2c
 HCOOH : x
(HCOO) C H : y
3
3
5
⟶ Nếu bài cho thêm 1 axit béo chưa biết : 

CH
:
z
2

H : t
 2 Hoặc cũng có thể sử dụng “Thủy phân hóa”2) Phương pháp “Thủy phân hóa” – Chủ yếu áp dụng trong bài tốn cho hỗn hợp gồm cả axit béo & chất béo
C15 H31COOH : x


⦁ Xét hỗn hợp gồm axit béo & chất béo gồm : C17 H33 COOH : y
(C H COO)(C H COO) C H : z
17 33
2 3 5
 15 31

(C15 H 31COO)(C17 H 33 COO)2 C 3 H 5 + 3H 2 O = C 15 H 31COOH + 2C 17 H 33COOH + C 3 H 5 (OH)3
C 3 H 2 + 3H 2 O

⦁ Thủy phân chất béo :

 (C15 H 31COO)(C17 H 33 COO)2 C 3 H 5 = C 15 H 31COOH + 2C 17 H 33COOH + C 3 H 2
z

z

→ 2z

C15 H31 COOH : x + z
Axit ban đầu

Bao gồm 
⦁ Vậy hỗn hợp ban đầu gồm : C17 H33 COOH : y + 2z 
Axit t¸ch ra tõ chÊt béo

C 3 H 2 : z (Đây chính là chất bÐo )

→ z
Đây chính là
“Thủy phân hóa”

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 2

Teacher : Vàng Đẹp Trai
B. VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO VỀ CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT

BÀI TẬP VỀ CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT – NĂM 2021
PHẦN 1 : CHỈ CÓ CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT
Ví dụ 1: Đốt cháy hồn tồn m gam triglixerit X cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088
gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là
◯ A. 7,412g.
◯ B. 7,612g.
◯ C. 7,312g.
◯ D. 7,512g.[Thi thử THPT QG Lần 1/2019 – chuyên ĐBSH]
B¶o toµn O : n CB .6 + 2n O2 = 2n CO2 + n H2 O → n CB = 0,02
Cách 1 Giải tay : ã Đ ốt ch¸y 


BTKL : m CB + 1,61.32 = 1,14.44 + 1,06.18 → m CB = 17, 72 gam
Cø 17,72 gam X → 0,02 mol

7,088.0,02
→ 7,088 gam X →
= 8.10−3 mol
17, 72

+ 3NaOH

CB
8.10

−3

→ Muèi + C 3 H 5 (OH)3

0,024

8.10−3

→ BTKL : 7,088 + 0,024.40 = m muèi + 8.10 −3.92 m muối = 7,312 gam
Cách 2 Giải tay : Ta cã :

n CO2
nC
1,14
57
=
=
=
→ ChÊt bÐo : C 57 H106 O 6
nH
n H2 O .2 1,06.2 106

7,088
= 8.10−3 mol → BTKL : 7,088 + 0,024.40 = m muèi + 8.10 −3.92 → m muèi = 7,312 gam
886
 C¸ch 3 Đ ồng đẳng hóa :

n CB =

m gam CB
(HCOO)3 C 3 H 5 : x mol

CB CH 2 : y mol
H : z mol
 2

+

O2
1,61

→ CO 2
1,14

+

H2O
1,06

 HCOONa : 3x

7,088 gam CB + NaOH → Muèi CH 2 : y
H : z
 2

BT C : 6x + y + 0z = 1,14
x = 0,02 (n CB )
m CB = 176x + 14y + 2z = 17,72 gam → 0,02 mol


→ BT H : 8x + 2y + 2z = 1,06.2 → y = 1,02

7,088 gam → 8.10 −3 mol
n = 5x + 1, 5y + 0, 5z = 1,61
z = −0,04

 O2

n CB (7,088 gam)
n CB (17,72 gam)

=

8.10−3
= 0, 4 → m muèi = (68.3x + 14y + 2z).0, 4 = 7,312 gam
0,02

 NhËn xÐt : Bµi này “Giải tay” dễ dàng hơn “Đồng đẳng hóa” nên xem như tỉ số tương ứng là : 1 – 0
y

Số CH 2 đà tách ra = x = 51 Có 3 gốc C 17

Nếu muốn tìm công thøc chÊt bÐo : 
Cã 1 gèc C17 H 35 + 2 gèc C 17 H 33
Sè H 2 ®· t¸ch ra = z = 2 → 

x
Cã 2 gèc C 17 H 35 + 1 gèc C 17 H 31

(C H COO)(C 17 H 33 COO)2 C 3 H 5
Công thức của chất béo có thể là :  17 35
(C17 H 35 COO)2 (C 17 H 33 COO)C 3 H 5

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 3

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Ví dụ 2: Đốt cháy hồn tồn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Cho m
gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol và 26,52 gam muối. Mặt khác, m gam X tác
dụng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
◯ A. 0,09.
◯ B. 0,12.
◯ C. 0,15.
◯ D. 0,18.[Đề chính thức mơn hóa 2019]


BT O : 6x + 2,31.2 = 1,65.2 + y (1)
Đ ốt cháy : 
BTKL : m CB + 2,31.32 = 1,65.44 + 18y (2)

n CB = x
Cách 1 Giải tay : Gäi 
Thủ ph©n : CB + 3NaOH → Muèi + C 3 H 5 (OH)3

 n H2 O = y 
x
→ 3x
→ x


→ BTKL : m CB + 3x.40 = 26,52 + 92x (3)

n CO2 − n H2 O
x = 0,03
1,65 1,5
CT đốt cháy : n CB =
 0,03 =
→k=6

k −1
k −1
→ Tõ (1), (2) vµ (3) → y = 1,5

m = 25,68
→ CB + (k-3)Br2 → …. : VËy a = n Br2 = 0,03.(k-3) = 0,09
CB
Cách 2 Đ ồng đẳng hóa :
+

O2
2,31

(HCOO)3 C 3 H 5 : x mol

m gam CB CH 2 : y mol
H : z mol
 2

→ CO 2 + H 2 O
1,65

HCOONa : 3x


+ NaOH → 26,52 gam muèi CH 2 : y
H : z
 2
+ Br2 : -z mol …. (Vì bản chất cộng Br2 nh­ céng H 2 → no)

BT C : 6x + y + 0z = 1,65
x = 0,03


→ n O2 = 5x + 1,5y + 0,5z = 2,31
→ y = 1, 47 → n Br2 = −z = 0,09 mol


z = −0,09
m muèi = 68.3x + 14y + 2z = 26,52
 NhËn xÐt : Râ rµng so víi vÝ dơ 1 thì “Giải tay” đà phức tạp hơn còn “Đ ồng đẳng hóa” nhẹ nhàng hơn
Tỉ số hòa rồi nhé : “Giải tay” 1 1 “Đồng đẳng hóa”
y

Số CH 2 đà tách ra = x = 49 Có 2 gèc C 17 + 1 gèc C 15


1 gèc C15 H 31
Nếu muốn tìm công thức chất béo :
z

Số H 2 đà tách ra =
= 3 Cã 1 gèc C 17 H 33 (Kh«ng thĨ 2)

x
1 gèc C H

17
31

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 4

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Ví dụ 3: Đốt cháy hồn tồn 17,16 gam trigixerit X, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Cho 17,16 gam X tác dụng với
dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 17,16 gam X tác dụng được với tối đa
0,04 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là
◯ A. 18,28.
◯ B. 18,48.
◯ C. 16,12.
◯ D. 17,72.[Đề chính thức mơn húa 2019]

1,1 y

ã CT đốt cháy : x =
kx – x + y = 1,1 (1)
k

1

n
=
x

 CB

 C¸ch 1 Giải tay : Gọi
ã m CB = m C + m H + m O = 1,1.12 + 2y + 16x.6 = 17,16 (2)

 n H2 O = y

+ (k-3)Br2 → ….
→ x.(k-3) = 0,04
 • CB

kx – 3x = 0,04 (3)
x
x(k-3)

ã Thuỷ phân : CB + 3NaOH → Muèi + C 3 H 5 (OH)3
kx = 0,1

ã Từ (1), (2) và (3) → x = 0,02 →
0,02 → 0,06

→ 0,02
y = 1,02
• BTKL : 17,16 + 0,06.40 = m muèi + 0,02.92 m muối = 17,72

Cách 2 Đ ồng ®¼ng hãa :


1,1 mol

(HCOO)3 C 3 H 5 : x mol
HCOONa : 3x 17,16 gam CB CH 2 : y mol
+ NaOH → m gam muèi CH 2 : y
 (Cã thÓ bá qua)
H : z mol (-0,04)
H : z

 2
 2


+ Br2 : 0,04 mol → …. → z = -0,04


m = 176x + 14y + 2.(-0,04) = 17,16
x = 0,02
→  CB

→
→ m muèi = 68.3x + 14y + 2z = 17,72
y = 0,98
BT C : 6x + y = 1,1
 NhËn xÐt : So víi vÝ dơ 1 & 2 “Đ ồng đẳng hóa” không cần làm nhiều mà vẫn có ăn anh em nhỉ ?
+

O2

CO 2 + H 2 O

→ TØ sè b©y giê thế này nhá : “Giải tay” 1 2 “Đồng ®¼ng hãa”

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 5

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Ví dụ 4: Thủy phân hồn tồn triglixerit X trong môi trường axit, thu được glixerol, axit stearic và axit oleic. Đốt
cháy hoàn toàn m gam X cần 51,52 gam O2, thu được 50,16 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đa
với V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là
◯ A. 80.
◯ B. 200.
◯ C. 160.

◯ D. 120.[Thi thử THPT QG Lần 1/2021 – THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An]H 2 SO 4 , t
⎯⎯⎯⎯
→ xC17 H 35 COOH + (3-x)C 17 H 33 COOH + C 3 H 5 (OH)3
• CB + 3H 2 O ⎯⎯⎯

o

→ ChÊt bÐo chøa 2 gèc axit : C 17 H 35COO − vµ C17 H 33 COO −

→ ChÊt bÐo d¹ng (C 17 H y COO)3 C 3 H 5

 C¸ch 1 − Giải tay : Chất béo có công thức phân tử d¹ng C 57 H b O6 (x mol)
BT C : 57x = 1,14 (n CO2 ) → x = 0,02
57.2 − 106 + 2

→
→ ChÊt bÐo : C 57 H106 O6 cã k =
=5
b 6

2
n O2 = 0,02.  57 + −  = 1,61 → b = 106
4 2


• C 57 H106 O6 + (k-3)Br2 → ….
0,04
→ n Br2 = 0,02.2 = 0,04 → Vdd Br2 =

= 0,08 lÝt = 80 ml
0,5
0,02
→ 0,02.(k-3)
No : (C17 H 35 COO)3 C 3 H 5 : x mol
 C¸ch 2 − Ta dùng kĩ thuật hiđro hóa cho chất béo ban đầu 
Kh«ng no : H 2 : y mol
BT C : 57x = 1,14
x = 0,02
0,04

→
→
→ n Br2 = 0,04 → Vdd Br2 =
= 0,08 lÝt = 80 ml
110 6 

0,5
n O2 = x.  57 + 4 − 4  + 0,5y = 1,61 y = −0,04(HCOO)3 C 3 H 5 : x

Cách 3 Đồng đẳng hóa : CB CH 2 : 51x (Vì số CH 2 tách ra = 17.3 = 51 tõ c«ng thøc CB ban đầu)
H : y (Không theo x vì chưa biết bao nhieu H t¸ch ra)
2
 2

x = 0,02

0,04
BT C : 6x + 51x = 1,14
→
→
→ n Br2 = 0,04 → Vdd Br2 =
= 0,08 lÝt = 80 ml
n
=
5
x
+
1,5.51x
+
0,5y
=
1,61
y
=

0,04
0,5
O


 2

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 6

Call me babe : 0925111782

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Facebook : The Eli Vinlyl

Ví dụ 5: Xà phịng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol
và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Mặt
khác, hiđro hóa hồn toàn m gam E thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa
đủ 6,09 mol O2. Giá trị của m là
◯ A. 60,32.
◯ B. 60,84.
◯ C. 68,20.
◯ D. 68,36.[ Đề minh họa thi THPTQG – Bộ Giáo Dục – Năm 2021 ]

C17 H x COONa : 3x
→ ChÊt bÐo chøa 3 gèc axit bên

t
ã CB + 3NaOH
C15 H 31COONa : 4x + C 3 H 5 (OH)3 BT COO : n CB .3 = 3x + 4x + 5x
 C H COONa : 5x
→ n CB = 4x
 17 y
o

 Cách 1 Giải tay : Chất béo có công thức phân tử dạng C 55 H b O6 (4x mol)
• C 55 H b O6 + (k − 3)H 2 → C 55 H106 O6 (No d¹ng : C n H 2n +2 −2 k O6 víi n = 55 vµ k = 3 )

4x

4x

b 6

→ m Y = 4x.862 = 68,96 → x = 0,02 → n O2 = 4x.  55 + −  = 6,09 → b = 96,5
4 2

→ C 55 H 96,5 O6 (4x mol) → m = 4x.852,5 = 68,2

(HCOO)3 C 3 H 5 : 4x

Cách 2 Đồng đẳng hóa : E CH 2 : 196x
H : y
 2

C17 H x COONa : 3x

+ NaOH → C15 H 31COONa : 4x + C 3 H 5 (OH)3
 C H COONa : 5x
 17 y
HCOO)3 C 3 H 5 : 4x 
+ H 2 → 68,96 gam Y 
 No
CH 2 : 196x

+ O2 (6,09 mol) → CO 2 + H 2 O


BT COO : n ( HCOO)3 C 3H5 .3 = 3x + 4x + 5x → n (HCOO)3 C 3H5 = 4x
→
→ m Y = 176.4x + 14.196x = 68,96 → x = 0,02
BT
CH
:
n
=
3x.17
+
4x.15
+
5x.17
=
196x
2
CH


2
→ n O2 = 5.4x + 1,5.196x + 0,5y = 6,09 → y = −0,38 → m E = m Y + m H2 = 68,96 + 2.( 0,38) = 68,2
ã Giải thích : Vì E không no = Y (no) + H 2 (âm – không no)

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 7

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Ví dụ 6: Xà phịng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), thu
đượcglixerol và hỗn hợp muối Y gồm C17HxCOONa, C15H31COONa và C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là
3 : 4 : 5. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 5,89 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 177,76 gam CO2. Giá trị của
m là
◯ A. 68,56.
◯ B. 68,52.
◯ C. 68,44.
◯ D. 68,64.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương – Lần 1 – Năm 2021 ]

C17 H x COONa : 3x
HCOONa : 12x (BT COO : 3x + 4x + 5x = 12x)

Đồng đẳng hóa
ã Muối Y C15 H 31COONa : 4x ⎯⎯⎯⎯⎯
→ CH 2 : 196x (BT CH 2 : 3x.17 + 4x.15 + 17.5x = 196x)
 C H COONa : 5x
H : y (Chắc chắn sẽ không no vì có 2 loại C )
2
17
17 y
HCOONa : 12x

to
ã § èt muèi Y CH 2 : 196x
+ O 2 (5,89 mol) ⎯⎯
→ Na 2 CO3 (6x mol) + CO2 (4,04 mol) + H 2 O
H : y
BT Na
 2
BT Na : 12x = n Na2 CO3 .2 → n Na2 CO3 = 6x

→ BT C : 12x + 196x = 6x + 4,04 → x = 0,02
→ m = 176.4x + 14.196x + 2.(−0,22) = 68,52
n = 0,5.12x + 1,5.196x + 0, 5y = 5,89 → y = −0,22
 O2
Ví dụ 7: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA > MB, tỉ lệ số mol tương ứng của A và B là 2 : 3). Đun nóng m gam
hỗn hợp X với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm các muối kali oleat,
kali linoleat và kali panmitat. Mặt khác, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với dung dịch có chứa 1,8 mol Br2.
Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X thu được 616,0 lít CO 2 và 444,6 gam H2O. Khối lượng của A trong m
gam hỗn hợp X là
◯ A. 256,2.
◯ B. 256,8.
◯ C. 171,2.
◯ D. 170,8.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Phan Bội Châu – Gia Lai – Năm 2021 ]

 Cách 1 : Đồng đẳng hóa :
(HCOO)3 C 3 H 5 : x + KOH → C 17 H 33 COOK + C 17 H 31COOK + C 15 H 31COOK + C 3 H 5 (OH)3

• m gam X CH 2 : y
+ Br2 (1,8 mol) → z = − 1,8
H : z ( − 1,8)

+ O 2 → CO 2 (27,5 mol) + H 2 O (24,7 mol)
 2
n = 2a
BT C : 6x + y = 27,5
x = 0,5
→
→
→ Gäi  A
→ 2a + 3a = 0,5 → a = 0,1
BT H : 8x + 2y + 2.( − 1,8) = 24,7.2
y = 24,5
n B = 3a
n = 0,2 GhÐp sè mol
→ A
⎯⎯⎯⎯→ 2 chÊt bÐo gåm
n B = 0,3

A : (C 15 H 31COO)(C17 H 33 COO)(C17 H 31COO)C 3 H 5 : 0,2 mol

B : (C15 H 31COO)(C 17 H 31COO)2 C 3 H 5 : 0,3 mol

→ m A = 0,2.856 = 171,1 gam
BT COO : n CB .3 = 5a.3 = b + c + d
C 3 H 2 : 2a + 3a = 5a


C17 H 33 COOH : b
BT C : 5a.3 + 18b + 18c + 16d = 27,5
 C¸ch 2 : Thđy ph©n hãa : X gåm 
→

C17 H 31COOH : c
BT H : 5a.2 + 34b + 32c + 32d = 24,7.2
C H COOH : d
n Br = b + 2c = 1,8
 15 31
 2
a = 0,1
b = 0,2
n = 0,2
A : (C 15 H 31COO)(C17 H 33 COO)(C17 H 31COO)C 3 H 5 : 0,2 mol

GhÐp sè mol
→
→ A
⎯⎯⎯⎯→

n B = 0,3
B : (C 15 H 31COO)(C 17 H 31COO)2 C 3 H 5 : 0,3 mol
c = 0,8

d = 0,5
→ m A = 0,2.856 = 171,1 gam
“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 8

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

PHẦN 2 : HỖN HỢP GỒM : CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT VÀ AXIT BÉO
Ví dụ 8: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu
được sản phẩm hữu cơ gồm một muối và 1,84 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 2,57
mol O2, thu được 1,86 mol CO2 và 1,62 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là
◯ A. 5,60 gam.
◯ B. 5,64 gam.
◯ C. 11,20 gam.
◯ D. 11,28 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 219 – Lần 2 – Năm 2020 ]

 C¸ch 1 Giải tay : Vì sinh ra 1 muối nên c ả chất béo và axit phải cùng gốc R trong RCOO
Y : (C x H y COO)3 C 3 H 5 : a + NaOH → C x H y COONa + C 3 H 5 (OH)3 (0,02 mol) + H 2 O
→ m gam X 
+ O2 (2,57 mol) → CO 2 (1,86 mol) + H 2 O (1,62 mol)

Z : C x H y COOH : b
n CB = n C 3H5 (OH)3 → a = 0,02

→ Z lµ C17 H 31COOH
BT O : 6a + 2b + 2,57.2 = 1,86.2 + 1,62 → b = 0,04
→
→ m Z = 0,04.280 = 11,2 gam
BT C : a.(3x + 6) + b.(x + 1) = 1,86 → x = 17
BT H : a.(3y + 5) + b.(y + 1) = 1,62.2 → y = 31

HCOOH : x
BT C : x + 6.0,02 + z = 1,86

(HCOO) C H : y = 0,02

3
3
5
Cách 2 Đ ồng ®¼ng hãa : X gåm 
→ BT H : 2x + 8.0,02 + 2z + 2t = 1,62.2
CH 2 : z
n = 0,5x + 5.0,02 + 1,5z + 0,5t = 2,57
 O2

H
:
t
 2
x = 0,04
y = 0,02

Y : (RCOO)3 C 3 H 5 : 0,02

n CH = Sè CH2 (R) .3.0,02 + Sè CH2 (R) .0,04 = 1,7
1 muèi
→
⎯⎯⎯→
→ 2

Z : RCOOH : 0,04

z = 1,7

n H2 = Sè H2 (R) .3.0,02 + Sè H2 (R) .0,04 = 0,2

t = −0,2
→ Z lµ C17 H 31COOH

Sè CH2 (R) = 17
→
→ R lµ : C17 H 35 − 2H 2 = C17 H 31
→ m Z = 0,04.280 = 11,2 gam

Sè H2 (R) = 2

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 9

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Ví dụ 9: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch
NaOH dư, thu được 58,96 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hoàn tồn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2,
thu được H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X có trong m gam E là
◯ A. 32,24 gam.
◯ B. 25,60 gam.
◯ C. 33,36 gam.
◯ D. 34,48 gam.

[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 201 – Lần 1 – Năm 2020 ]

Cách 1 Đ ồng đẳng hóa : Vì hỗn hợp ban đầu chỉ gồm 2 axit no + chÊt bÐo → 2 muèi nªn :
C15 H 31COONa : a HCOONa : x + 3y
HCOOH : x

+ NaOH

 ⎯⎯⎯→ 2muèi C H COONa : b = CH : z
ã Hỗn hợp E luô n no : (HCOO)3 C 3 H 5 : y 

2
58,96 g  17
35
CH : z

O2 : 5,1 mol

2
 ⎯⎯⎯⎯→ CO2 (3,56 mol) + H 2 O
m CH2 = 15a + 17b = 3,24
m muèi = 68.(x + 3y) + 14z = 58,96
x = 0,08

a = 0,08


• BT C : x + 6y + z = 3,56
→ y = 0,04 → n COO = a + b = x + 3y = 0,2
→

b = 0,12
n = 0,5x + 5y + 1,5z = 5,1
z = 3,24
Hc : m
=
278a
+
306b
=
58,
96
O

mi
 2


Axit : n HCOOH = 0,08
• BiƯn ln : Ta cã 


CB : n (HCOO)3 C 3H5 = 0, 04

Do muối tạo nên từ cả Axit & CB
n C15H31COONa : 0,08

n Muối (từ CB) Giá trị muối ở bên

n C17 H35COONa : 0,12

0,08 và 0,12


(C15 H 31COO)3 C 3 H 5 : 0,04 ⎯⎯
→ n C15H31COONa (từ CB) = 0,12 > 0,08


CB không thể là (C 15 H 31COO)2 (C 17 H 35 COO)C 3 H 5 : 0,04 ⎯⎯
→ n C15H31COONa (tõ CB) = 0,08 = 0,08


(C17 H 35 COO)3 C 3 H 5 : 0,04 ⎯⎯→ n C17H35COONa (tõ CB) = 0,12 = 0,12

Vậy chất béo ban đầu phải là : (C 15 H 31COO)(C 17 H 35 COO)2 C 3 H 5 : 0,0 4 → m CB = 0,04.862 = 34,48 gam
Đ úng theo điều kiện mol muối tạo thành ở trên

C15 H 31COOH : x

Cách 2 Thủy phân hóa : ã E luôn no C 17 H 35 COOH : y 
C H : z

 3 2

C15 H 31COONa : x
+ NaOH
⎯⎯⎯
→ 2muèi 
58,96 g C 17 H 35 COONa : y

O2 : 5,1 mol
⎯⎯⎯⎯
→ CO2 (3,56 mol) + H 2 O

m muèi = 278x + 306y = 58,96
x = 0,08

Biện luận như trên
ã BT C : 16x + 18y + 3z = 3,56 → y = 0,12 → n CB = z = 0,04 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ m CB = 34,48 gam
n = 23x + 26y + 3,5z = 5,1
z = 0,04

 O2
 Nh­ vËy ta thÊy kĩ thuật “Thủy phân hóa” giải nhanh và đơn giản hơn nhiều so với “Đồng đẳng hóa”

i hc sinh l những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 10

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Ví dụ 10: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ số mol tương ứng 3 : 2 : 1). Đốt cháy hoàn
toàn m gam E cần dùng vừa đủ 4 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với

lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp hai
muối khan. Phần trăm khối lượng của X trong E là
◯ A. 38,72%.
◯ B. 37,25%.
◯ C. 37,99%.
◯ D. 39,43%.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 201 – Ln 1 Nm 2021 ]

Cách 1 Đ ồng đẳng hóa :
ã Vàng chưa tìm ra chân ái cho cách này ! Thực ra có nhưng giải trường hợp rất lâu & hên xui !
C17 H 33 COOH : x

Cách 2 Thủy phân hóa : ã E lu«n C 15 H 31COOH : y
C H : z
 3 2

C17 H 33 COONa : x
+ NaOH
⎯⎯⎯
→ 2muèi 
47,08 g C 15 H 31 COONa : y
O2 : 4 mol
⎯⎯⎯⎯
→ CO 2 + H 2 O

C17 H 33 COOH : 3z

ã Vì hỗn hợp ban đầu chưa thủy ph©n hãa : C 15 H 31COOH : 2z → BT COO : n COO = 3z + 2z + 3z = x + y
ChÊt bÐo : z

n COO = 3z + 2z + 3z = x + y
C17 H 33 COOH : 0,06 
x = 0,1 + NaOH C17 H 33 COONa : 0,1
• m muèi = 304x + 278y = 47,08 →  y = 0,06 → E gåm C 15 H 31COOH : 0,04  ⎯⎯⎯→

C15 H 31COONa : 0,06
n = 25,5x + 23y + 3,5z = 4
 z = 0,02
ChÊt bÐo : 0,02
 O2
0,02.858
C17 H 33 COOH : 0,06

%m X =
.100

Xem thêm :  10 mẫu quần tây âu nữ đẹp nhất 2020 khiến các nàng phải “mê mẩn”


0,06.282 + 0,04.256 + 0,02.858
⎯⎯⎯⎯→ E gåm C 15 H 31COOH : 0,04
→
(C H COO)(C H COO) C H : 0, 02 
38,72 %
17
33
2
3
5
 15 31

 Nh­ vËy ta thÊy kÜ tht “Thđy ph©n hãa” vÉn đỉnh hơn “Đồng đẳng hóa”
Ghép số mol

i hc sinh l những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 11

Teacher : Vàng Đẹp Trai
C. TRY HARD TƯ DUY

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

PHẦN BẮT BUỘC – THỬ THÁCH : 47 CÂU/ 240 PHÚT

10 CÂU TƯƠNG TỰ 10 VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Câu 1. Đốt cháy hồn tồn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy
phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là
◯ A. 35,60.
◯ B. 31,92.
◯ C. 36,72.
◯ D. 40,40.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O 2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với
dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br 2 trong dung
dịch. Giá trị của a là
◯ A. 0,24.
◯ B. 0,12.
◯ C. 0,16.
◯ D. 0,2.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cà Mau – Đề 1 – Năm 2021 ]Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH
vừa đủ, thu được glyxerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br 2 trong dung dịch. Giá
trị của m là
◯ A. 24,18.
◯ B. 27,72.
◯ C. 27,42.
◯ D. 26,58.[Đề chính thức mơn hóa 2019 ]Câu 4: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri
stearat. Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 154,56 gam O2, thu được 150,48 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml
dung dịch Br2 1M. Giá trị của V bằng bao nhiêu?
◯ A. 180.
◯ B. 300.
◯ C. 120.
◯ D. 150.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 2 – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 5: Xà phịng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm
ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 3. Mặt khác, hiđro hóa hồn tồn m gam
E thu được 51,72 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,575 mol O 2. Giá trị của m là
◯ A. 50,32.
◯ B. 51,12.
◯ C. 51,60.
◯ D. 51,18.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Quảng Bình – Năm 2021 ]Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối Y gồm
C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2 : 1). Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 1,52 mol
O2, thu được Na2CO3, H2O và 1,03 mol CO2. Giá trị của m là
◯ A. 17,48.
◯ B. 17,34.
◯ C. 17,80.
◯ D. 17,26.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Yên Định 3 – Thanh Hóa – Năm 2021 ]Câu 7: Hỗn hợp E gồm hai triglixerit X và Y có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Xà phịng hóa hồn tồn E bằng dung dịch NaOH dư,
thu được hỗn hợp muối gồm C15H31COONa, C17H31COONa và C17H33COONa. Khi cho m gam E tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni,
t°) thì số mol H2 phản ứng tối đa là 0,07 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 2,65 mol CO 2 và 2,48 mol H2O.
Khối lượng của X trong m gam E là
◯ A. 24,96 gam.
◯ B. 16,60 gam.
◯ C. 17,12 gam.
◯ D. 16,12 gam.[ Đề thi chính thức THPTQG – Bộ GD&ĐT – Lần 2 – Mã đề 201 – Năm 2021 ]Câu 8: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm
hữu cơ gồm một muối và 4,6 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 4,425 mol O2, thu được 3,21 mol CO2 và
2,77 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là
◯ A. 8,40 gam.

◯ B. 5,60 gam.
◯ C. 5,64 gam.
◯ D. 11,20 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 217 – Lần 2 – Năm 2020 ]Câu 9. Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu
được 57,84 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 4,98 mol O2, thu được H2O và 3,48 mol CO2.
Khối lượng của X trong m gam E là
◯ A. 34,48 gam.
◯ B. 32,24 gam.
◯ C. 25,60 gam.
◯ D. 33,36 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 203 – Lần 2 – Năm 2020 ]Câu 10: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam
E cần dùng vừa đủ 3,26 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH
đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 38,22 gam hỗn hợp hai muối khan. Phần trăm khối lượng của X
trong E là
◯ A. 48,25%.
◯ B. 45,95%.
◯ C. 47,51%.
◯ D. 46,74%.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 213 – Lần 1 – Năm 2021 ]

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 12

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

PHẦN 1 : CHỈ CÓ CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O2, thu được 3,14 mol H2O. Mặt khác,
hiđro hóa hồn tồn 78,9 gam X (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol
và m gam muối. Giá trị của m là
◯ A. 57,16.
◯ B. 86,10.
◯ C. 83,82.
◯ D. 57,40.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 1,61 mol O2, thu được 1,06 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn
m gam X trong dung dịch KOH đun nóng, thu được dung dịch X chứa 19,24 gam muối. Để chuyển hóa a mol X thành chất béo
no, cần dùng 0,06 mol H2 (xúc tác Ni, t°). Giá trị của a là
◯ A. 0,02.
◯ B. 0,03.
◯ C. 0,06.
◯ D. 0,01.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Triệu Sơn 1 – Thanh Hóa – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit thu được 47,52 gam CO2 và 18,342 gam H2O. Mặt khác, m gam
X làm mất màu tối đa 3,36 gam brom trong dung dịch. Nếu cho m gam X xà phịng hóa bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được
x gam muối. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
◯ A. 16,5
◯ B. 18,5
◯ C. 15,5
◯ D. 16,0[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 14: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa các triglixerit với 90 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp
muối Y. Hiđro hóa hồn tồn Y cần vừa đủ 0,1 mol H2, chỉ thu được muối natri stearat. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

◯ A. 26,5.
◯ B. 32,0.
◯ C. 26,6.
◯ D. 26,7.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 2 – Đề 3 – Năm 2021 ]Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol một chất béo X cần dùng vừa đủ 6,36 mol O2. Mặt khác, cho lượng X trên vào dung dịch
nước Br2 dư thấy có 0,32 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu cho lượng X trên tác dụng hết với NaOH thì khối lượng muối khan
thu được là
◯ A. 72,8 gam
◯ B. 88,6 gam
◯ C. 78,4 gam
◯ D. 58,4 gam[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Đề 1 – Năm 2021 ]Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn (m + 4,32) gam triglixerit X cần dùng 3,1 mol O2, thu được H2O và 2,2 mol CO2. Mặt khác, cũng lượng
X trên tác dụng tối đa với 0,08 mol H2 (Ni, t°C). Nếu cho (m + 0,03) gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được
glixerol và a gam muối. Giá trị của a là
◯ A. 31,01.
◯ B. 32,69.
◯ C. 33,07.
◯ D. 31,15.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Năm 2021 ]Câu 17: Xà phịng hóa hồn tồn m gam triglixerit X bằng một lượng dung dịch KOH (vừa đủ), cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu
được hỗn hợp muối khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 4,41 mol O 2, thu được K2CO3; 3,03 mol CO2 và 2,85 mol H2O.
Mặt khác m gam triglixerit X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
◯ A. 0,18.
◯ B. 0,12.
◯ C. 0,36.
◯ D. 0,60.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Bắc Giang – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Nếu cho 25,74 gam X tác dung với dung dịch

NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung
dịch. Kết luận nào sau đây khơng đúng?
◯ A. Trong phân tử X có 5 liên kết π
◯ B. Số nguyên tử C của X là 54
◯ C. Giá trị của m là 26,58
◯ D. Số mol X trong 25,74 gam là 0,03[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Đại học Vinh – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 19: Cho 87,8 gam một triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Cho Y tác
dụng với a mol H2 (Ni, t°), thu được 91,0 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 7,6 mol O2, thu được 5,25
mol CO2. Giá trị của a là
◯ A. 0,2.
◯ B. 0,15.
◯ C. 0,25.
◯ D. 0,1.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 20. Hiđro hóa hồn tồn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H 2 đã phản ứng, thu được chất béo Y. Đốt cháy
hoàn toàn Y cần dùng 9,15 mol O2, thu được H2O và 6,42 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch
KOH (dư), thu được a gam muối. Giá trị của a là
◯ A. 110,04.
◯ B. 109,74.
◯ C. 104,36.
◯ D. 103,98.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Nam Định – Lần 1 – Năm 2021 ]

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 13

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X cần dùng vừa đủ 3,24 mol O 2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất béo
trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung
dịch chứa tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là
◯ A. 36,64 gam.
◯ B. 36,56 gam.
◯ C. 18,28 gam.
◯ D. 35,52 gam.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Ninh Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và a gam hỗn hợp muối
của axit oleic và axit stearic. Hidro hóa m gam X cần dùng 0,02 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được triglixerit Y. Đốt cháy hoàn
toàn Y, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Giá trị của a là
◯ A. 36,24
◯ B. 36,68
◯ C. 38,20
◯ D. 38,60[ Đề thi thử THPTQG – THPT Bắc Đơng Quan – Thái Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 23: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 0,12 mol NaOH thu được 35,44 gam hỗn hợp 2 muối natri panmitat
và natri oleat. Nếu cho 2m gam X vào dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 đã phản ứng. Giá trị của a là
◯ A. 0,04.
◯ B. 0,16.
◯ C. 0,08.
◯ D. 0,18.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Hà Nội – Năm 2021 ]Câu 24: Xà phòng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm 3 triglixerit bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 5,52 gam
glixerol, hỗn hợp gồm 2 muối Y (C18H33O2Na) và Z (C18H35O2Na) có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

◯ A. 50,34.
◯ B. 52,32.
◯ C. 53,22.
◯ D. 53,04.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 2 – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 25: Xà phịng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và 61,32 gam hỗn
hợp X gồm ba muối C15H31COONa, C17HxCOONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 2,5 : 1,75 : 1. Mặt khác, hiđro hóa
hồn tồn m gam E thu được a gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 5,37 mol O2. Giá trị của a là
◯ A. 59,50.
◯ B. 59,36.
◯ C. 60,20.
◯ D. 58,50.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Phụ Dực – Thái Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 26: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit có tỉ lệ số mol là 1 : 3. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp X thu được glixerol và 2 axit béo là axit
oleic và axit stearic. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 77,4 gam H2O. Mặc khác m gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa 16 gam
brom. Khối lượng của triglixerit có phân tử khối nhỏ trong 28,4 gam hỗn hợp X có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất ?
◯ A. 7,2
◯ B. 7,0
◯ C. 7,3.
◯ D. 7,1.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Thị xã Quảng Trị – Lần 1 – Năm 2021 ]

2 CÂU TƯỞNG RẰNG XA TẬN CHÂN TRỜI NHƯNG THẬT RA GẦN NGAY TRƯỚC MẮT
ĐỪNG CỐ GẮNG CHÀY CỐI VỚI “ĐỒNG ĐẲNG HÓA” NỮA LÀ LÀM ĐƯỢC ^^
Câu 27: Cho a mol triglixerit X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được a mol glixerol, a mol natri panmitat và 2a
mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?
◯ A. 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch.
◯ B. Phân tử X có 5 liên kết π.
◯ C. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
◯ D. Công thức phân tử chất X là C52H96O6.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 2 – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 28: Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa các gốc axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m
gam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phịng hóa hồn tồn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam
muối. Giá trị a và m1 lần lượt là
◯ A. 0,8 và 8,82.
◯ B. 0,4 và 4,56.
◯ C. 0,4 và 4,32.
◯ D. 0,8 và 4,56.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc – Lần 1 – Năm 2021 ]

PHẦN 2 : HỖN HỢP GỒM : CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT VÀ AXIT BÉO
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm triglyxerit và các axit béo (trong đó số mol triglyxerit : naxit béo = 1: 1) cần
vừa đủ 4,21 mol O2 thu được CO2 và 2,82 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch brom thấy có 0,06
mol Br2 đã tham gia phản ứng. Hiđro hóa hồn toàn X (Ni, t°) rồi cho sản phẩm tác dụng với một lượng dư NaOH thu được
a gam muối. Giá trị của a là.
◯ A. 49,12.
◯ B. 55,84.
◯ C. 55,12.
◯ D. 48,40.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Diễn Châu 3 – Nghệ An – Năm 2021 ]Câu 30: Hỗn hợp E gồm các triglixerit X và các axit béo tự do Y. Chia m gam E thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng tối
đa với 120 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng), thu được glixerol và hỗn hợp Z chứa các muối có cơng thức chung C17HyCOOK.
Phần hai tác dụng vừa đủ với 0,08 mol Br2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol E, thu được 1,11 mol CO2. Giá trị của m là
◯ A. 69,36.
◯ B. 63,54.
◯ C. 69,28.
◯ D. 69,68.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Bình Khiêm – Đắk Lắk – Lần 1 – Năm 2021 ]“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 14

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Câu 31: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm
hữu cơ gồm một muối và 4,6 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 4,425 mol O2, thu được 3,21 mol CO2 và
2,77 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là
◯ A. 8,40 gam.
◯ B. 5,60 gam.
◯ C. 5,64 gam.
◯ D. 11,20 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ GD&ĐT – Mã đề 217 – Lần 2 – Năm 2020 ]Câu 32: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu
được 58,96 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2, thu được H2O và 3,56 mol
CO2. Khối lượng của X có trong m gam E là
◯ A. 32,24 gam.
◯ B. 25,60 gam.
◯ C. 33,36 gam.
◯ D. 34,48 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ GD&ĐT – Mã đề 201 – Lần 1 – Năm 2020 ]Câu 33: Hỗn hợp E gồm các axit béo và triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn m1 gam E trong O2, thu được 0,39 mol CO2 và 0,38 mol
H2O. Cho m1 gam E tác dụng vừa đủ với 22,5 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch G. Cô cạn G, thu được m2 gam hỗn
hợp muối C15H31COONa và C17H35COONa. Giá trị của m2 gần nhất với giá trị nào sau đây?
◯ A. 7,0.
◯ B. 6,8.

◯ C. 6,6.
◯ D. 6,4.[ Đề thi thử THPTQG – THPT An Lão – Hải Phòng – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 34: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic, axit stearic và triglixerit X. Hidro hóa hồn tồn m gam E, thu được (m + 0,08)
gam hỗn hợp T gồm các chất hữu cơ. Cho toàn bộ T tác dụng với dung dịch KOH dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được 45,78 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic. Mặt khác, đốt cháy hết m gam E thì thu được 2,61 mol CO2 và 2,51 mol
H2O. Khối lượng của X trong m gam E là
◯ A. 25,74 gam.
◯ B. 24,18 gam.
◯ C. 25,80 gam.
◯ D. 24,96 gam.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Nghệ An – Đề 2 – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 35: Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng vơi dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerol
và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 6,895 mol O 2, thu được
5,1 mol CO2 và 4,13 mol H2O. Cho a gam glyxerol vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thấy bình đựng Na tăng thêm 7,12
gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là
◯ A. 89,32%.
◯ B. 10,68%.
◯ C. 28,48%.
◯ D. 33,50%.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hà Tĩnh – Năm 2021 ]Câu 36: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong đó Y được tạo nên từ hai axit đã cho và số mol X gấp hai
lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,4 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, 335,6 gam E tác
dụng vừa đủ 600 ml KOH 2M, thu được 373,6 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị
nào sau đây?
◯ A. 49,58%.
◯ B. 33,61%.
◯ C. 52,73%.
◯ D. 51,15%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Hải Phòng – Năm 2021 ]

Câu 37: Thủy phân hoàn toàn 16,71 gam hỗn hợp X gồm một triglixerit mạch hở và một axit béo (số mol đều lớn hơn 0,012
mol) trong dung dịch NaOH 20% vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn Y gồm hai muối có số mol
bằng nhau và phần hơi Z nặng 11,25 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần vừa đủ a mol khí O2. Giá trị của a là
◯ A. 6,03.
◯ B. 4,26.
◯ C. 4,20.
◯ D. 4,02.[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên Sư phạm Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm triglixerit X và axit béo Y cần vừa đủ 29,904 lít khí O2, sau phản ứng thu được
20,832 lít khí CO2 và 16,38 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 21,87 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được
22,95 gam một muối natri của axit béo. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Phần trăm khối lượng của triglixerit X có trong hỗn
hợp E là
◯ A. 59,30%.
◯ B. 38,96%.
◯ C. 61,04%.
◯ D. 40,70%.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Đào Duy Từ – Hà Nội – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm triglixerit và hai axit panmitic, axit stearic (tỉ lệ mol 2 : 3), thu được 11,92 mol CO 2
và 11,6 mol H2O. Mặt khác xà phòng hóa hồn tồn X thu được hỗn hợp hai muối natri panmitat và natri stearat. Đốt cháy
hoàn toàn muối thu được CO2, H2O và 36,04 gam Na2CO3. Khối lượng triglixerit trong hỗn hợp X là
◯ A. 141,78 gam.
◯ B. 125,10 gam.
◯ C. 116,76 gam.
◯ D. 133,44 gam.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Bến Tre – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 41: Cho 143,2 gam hỗn hợp E gồm ba triglixerit X và hai axit béo Y (tỉ lệ mol giữa X và Y là 3 : 1) tác dụng vừa đủ với dung
dịch chứa 0,5 mol KOH, sau khi phản ứng xảy ra hồn tồn thì thu được m gam hỗn hợp Z gồm ba muối kali panmitat, kali
stearat và kali oleat. Biết rằng m gam Z phản ứng tối đa với 0,15 mol Br 2 trong dung dịch. Phần trăm khối lượng muối kali
panmitat có trong Z là
◯ A. 30,86%.

◯ B. 28,17%.
◯ C. 41,15%.
◯ D. 30,67%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 3 – Năm 2021 ]

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 15

Teacher : Vàng Đẹp Trai

Call me babe : 0925111782

Facebook : The Eli Vinlyl

Câu 42 : Chia hỗn hợp gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X thành ba phần bằng nhau. Đun nóng phần một với dung dịch
NaOH dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được 30,48 gam hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn phần hai cần vừa đủ 2,64 mol
O2, thu được H2O và 1,86 mol CO2. Mặt khác, hidro hóa hồn tồn phần ba thì cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
◯ A. 1,344.
◯ B. 0,896.
◯ C. 2,240.
◯ D. 0,448.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Bình Thuận – Năm 2021 ]Câu 43: Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit béo. Đốt cháy hoàn toàn 38,94 gam E, thu được 2,48 mol CO2 và 2,35 mol H2O.
Mặt khác, cho 38,94 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng đến khi các phản ứng xảy ra hồn tồn thì thu
được glixerol và hỗn hợp Y gồm ba muối natri panmitat, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được Na2CO3,
2,29 mol CO2 và 2,24 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
◯ A. 70%.
◯ B. 75%.

Xem thêm :  Chuẩn ý nghĩa các con số từ 0 đến 99 theo thần số học 2021

◯ C. 85%.
◯ D. 60%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 44: Hỗn hợp X gồm một triglixerit Y và hai axit béo. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, đun
nóng thì thu được 74,12 gam hỗn hợp muối gồm natri panmitat và natri stearat. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần
vừa đủ 6,525 mol O2, thu được CO2 và H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số nguyên tử cacbon có trong Y là
◯ A. 55.
◯ B. 57.
◯ C. 51.
◯ D. 54.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 1 – Năm 2021 ]Câu 45: Hỗn hợp X gồm axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần vừa đủ 10,6 mol O2, thu được CO2 và 126
gam H2O. Mặt khác, cho 0,75 mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được glixerol và m gam hỗn hợp
gồm natri oleat và natri stearat. Giá trị của m là
◯ A. 122,0.
◯ B. 360,80.
◯ C. 456,75.
◯ D. 73,08.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hà Giang – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 46: Hỗn hợp E chứa ba axit béo X, Y, Z và chất béo T được tạo ra từ X, Y, Z và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 26,12 gam E cần
dùng vừa đủ 2,36 mol O2. Nếu cho lượng E trên vào dung dịch chứa Br2 dư thì thấy có 0,1 mol Br2 phản ứng. Mặt khác, cho
lượng E trên vào dung dịch NaOH (dư 15% so với lượng phản ứng) thì thấy có 0,09 mol NaOH phản ứng. Cơ cạn dung dịch
sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất là
◯ A. 25.
◯ B. 26.
◯ C. 27.
◯ D. 28.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Tĩnh Gia 4 – Thanh Hóa – Năm 2021 ]Câu 47: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 1. Cho m gam E tác dụng hết với
dung dịch NaOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), thu được hỗn hợp rắn Y gồm ba chất (trong đó natri oleic chiếm

41,026% về khối lượng). Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam E thì thu được 3,42 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X
trong E có giá trị là
◯ A. 31,754%.
◯ B. 33,630%.
◯ C. 32,298%.
◯ D. 30,792%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Nam Định – Lần 2 – Năm 2021 ]

“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”

Trang 16

⦁ 3 gốc khác nhau : (C17H31COO)(C17H35COO)(C15H31COO)C3H5 + 3NaOH ⎯⎯→ C15H31COONa + C17H35COONa+ C17H31COONa + C3H5(OH)32) Phản ứng đốt cháy : (RCOO)3C3H5 + O2 ⎯⎯→ CO2 + H2O3) Phản ứng cộng : CB không no + (k – 3)H2(Br2) ⟶ CB no (Vì có 3π trong 3 CO=O khơng tham gia phản ứng cộng)4) Axit béo – Muối của axit béo – Chất béoAxit béonoAxit béokhông noC15H31COOH : Axit panmitic (1π)C17H35COOH : Axit stearic (1π)C17H33COOH : Axit oleic(2π)C17H31COOH : Axit linoleic (3π)Chất béo no : Chất rắnChất béo không no : Chất lỏngMuối của axit béo noMuối của axit béokhông noC15H31COONa : Natri panmitat (1π)C17H35COONa : Natri stearat (1π)C17H33COONa : Natri oleat(2π)C17H31COONa : Natri linoleat (3π)(C15H31COO)3C3H5 : Tripanmitin (3π) : M = 806(C17H35COO)3C3H5 : Tristrearin(3π) : M = 890(C17H33COO)3C3H5 : Triolein(6π) : M = 884(C17H31COO)3C3H5 : Trilinolein(9π) : M = 878PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRUYỀN THỐNG – “GIẢI TAY”x3• Sè mol : n = n→ n NaOHCBGlixerol ⎯⎯1) Phản ứng thủy phân : • BTKL : m CB + m NaOH = m muèi + n glixerolm CB = m C + m H + m O• BTKL : m CB + m O = m CO + m H O  m CB + 32n O = 44n CO + 18n H O2) Phản ứng đốt cháy : n CO2• BT O : 6n CB + 2n O2 = 2n CO2 + n H2 OSốã Sốn CO2 n H2 Oã Công thức đốt cháy : n CB =ã BT C : n C = n CO2 • n Hk −13) Phản ứng cộng : n H2 (Br2 ) = n CB .(k − 3)H=n H2 O .2nX= n H2 O .2Công thức nhanh tính số mol O2H On O2 = n X .  C + − 4 2“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 1Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylPHƯƠNG PHÁP GIẢI HIỆN ĐẠI – “ĐỒNG ĐẲNG HĨA” & “THỦY PHÂN HĨA”1) Phương pháp “Đồng đẳng hóa” – Chủ yếu áp dụng trong bài tốn chỉ có chất béo :⦁ Chất béo no : (C17H35COO)3C3H5 = (HCOO)3C3H5 + 3.(17CH2)Kh « ng noNo(C H COO) C H = (HCOO) C H + 3.(17CH ) − 3.(H ) 1733⦁ Chất béo không no : → 51x → − 3x (C17 H 33 COO)3 C 3 H 5 + 3H 2 (Br2 ) → (C17 H 35 COO)3 C 3 H 5→ 3xKh«ng noNoC H COOH = HCOOH + 17CH − 2H ) Cơng thức nhanh tính số mol O21731⦁ Axit béo không no x →x → 17x → − 2xH On O2 = n X .  C + − 2C17 H 31COOH + 2H 2 (Br2 ) → C17 H 35 COOH → 2x⟶ Bài cho hỗn hợp CB bất kì thì hầu hết đồng đẳng hóa về este 3 chức ban đầu (HCOO)3C3H5 + CH2 + H2(HCOO)3 C 3 H 5 : xCH 2 : yH : z 2HCOONa : 3x+ NaOH → CH 2 : y+ C 3 H 5 (OH)33xH : zx mol 2Muèi+ O 2 → CO 2 + H 2 O+ H 2 (Br2 )(tèi ®a – Võa ®đ) → ChÊt bÐo nom= 68.3x + 14y + 2z muèiBT C : 6x + y = n CO2→ BT H : 8x + 2y + 2z = 2n H2 O n O2 = 5x + 1, 5y + 0, 5zn H2 (Br2 ) tèi ®a = − zBT COO : n = 3x = a + b + cC15 H31 COONa (no) : a molCOO⟶ Nếu bài cho 2 muối C17 H33 COONa (kh«ng no) : b mol → BT CH2 : n CH2 = y = 15a + 17b + 17cC H COONa (kh«ng no) : c mol  17 31n H2 = −z = 0a + b + 2c HCOOH : x(HCOO) C H : y⟶ Nếu bài cho thêm 1 axit béo chưa biết : CHH : t 2 Hoặc cũng có thể sử dụng “Thủy phân hóa”2) Phương pháp “Thủy phân hóa” – Chủ yếu áp dụng trong bài tốn cho hỗn hợp gồm cả axit béo & chất béoC15 H31COOH : x⦁ Xét hỗn hợp gồm axit béo & chất béo gồm : C17 H33 COOH : y(C H COO)(C H COO) C H : z17 332 3 5 15 31(C15 H 31COO)(C17 H 33 COO)2 C 3 H 5 + 3H 2 O = C 15 H 31COOH + 2C 17 H 33COOH + C 3 H 5 (OH)3C 3 H 2 + 3H 2 O⦁ Thủy phân chất béo : (C15 H 31COO)(C17 H 33 COO)2 C 3 H 5 = C 15 H 31COOH + 2C 17 H 33COOH + C 3 H 2→ 2zC15 H31 COOH : x + zAxit ban đầuBao gồm ⦁ Vậy hỗn hợp ban đầu gồm : C17 H33 COOH : y + 2z Axit t¸ch ra tõ chÊt béoC 3 H 2 : z (Đây chính là chất bÐo )→ zĐây chính là“Thủy phân hóa”“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 2Teacher : Vàng Đẹp TraiB. VÍ DỤ ĐIỂN HÌNHCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylBÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO VỀ CHẤT BÉO – TRIGLIXERITBÀI TẬP VỀ CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT – NĂM 2021PHẦN 1 : CHỈ CÓ CHẤT BÉO – TRIGLIXERITVí dụ 1: Đốt cháy hồn tồn m gam triglixerit X cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là◯ A. 7,412g.◯ B. 7,612g.◯ C. 7,312g.◯ D. 7,512g.[Thi thử THPT QG Lần 1/2019 – chuyên ĐBSH]B¶o toµn O : n CB .6 + 2n O2 = 2n CO2 + n H2 O → n CB = 0,02Cách 1 Giải tay : ã Đ ốt ch¸y BTKL : m CB + 1,61.32 = 1,14.44 + 1,06.18 → m CB = 17, 72 gamCø 17,72 gam X → 0,02 mol7,088.0,02→ 7,088 gam X →= 8.10−3 mol17, 72+ 3NaOHCB8.10−3→ Muèi + C 3 H 5 (OH)30,0248.10−3→ BTKL : 7,088 + 0,024.40 = m muèi + 8.10 −3.92 m muối = 7,312 gamCách 2 Giải tay : Ta cã :n CO2nC1,1457→ ChÊt bÐo : C 57 H106 O 6nHn H2 O .2 1,06.2 1067,088= 8.10−3 mol → BTKL : 7,088 + 0,024.40 = m muèi + 8.10 −3.92 → m muèi = 7,312 gam886 C¸ch 3 Đ ồng đẳng hóa :n CB =m gam CB(HCOO)3 C 3 H 5 : x molCB CH 2 : y molH : z mol 2O21,61→ CO 21,14H2O1,06 HCOONa : 3×7,088 gam CB + NaOH → Muèi CH 2 : yH : z 2BT C : 6x + y + 0z = 1,14x = 0,02 (n CB )m CB = 176x + 14y + 2z = 17,72 gam → 0,02 mol→ BT H : 8x + 2y + 2z = 1,06.2 → y = 1,027,088 gam → 8.10 −3 moln = 5x + 1, 5y + 0, 5z = 1,61z = −0,04 O2n CB (7,088 gam)n CB (17,72 gam)8.10−3= 0, 4 → m muèi = (68.3x + 14y + 2z).0, 4 = 7,312 gam0,02 NhËn xÐt : Bµi này “Giải tay” dễ dàng hơn “Đồng đẳng hóa” nên xem như tỉ số tương ứng là : 1 – 0Số CH 2 đà tách ra = x = 51 Có 3 gốc C 17Nếu muốn tìm công thøc chÊt bÐo : Cã 1 gèc C17 H 35 + 2 gèc C 17 H 33Sè H 2 ®· t¸ch ra = z = 2 → Cã 2 gèc C 17 H 35 + 1 gèc C 17 H 31(C H COO)(C 17 H 33 COO)2 C 3 H 5Công thức của chất béo có thể là :  17 35(C17 H 35 COO)2 (C 17 H 33 COO)C 3 H 5“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 3Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylVí dụ 2: Đốt cháy hồn tồn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Cho mgam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol và 26,52 gam muối. Mặt khác, m gam X tácdụng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là◯ A. 0,09.◯ B. 0,12.◯ C. 0,15.◯ D. 0,18.[Đề chính thức mơn hóa 2019]BT O : 6x + 2,31.2 = 1,65.2 + y (1)Đ ốt cháy : BTKL : m CB + 2,31.32 = 1,65.44 + 18y (2)n CB = xCách 1 Giải tay : Gäi Thủ ph©n : CB + 3NaOH → Muèi + C 3 H 5 (OH)3 n H2 O = y → 3x→ x→ BTKL : m CB + 3x.40 = 26,52 + 92x (3)n CO2 − n H2 Ox = 0,031,65 1,5CT đốt cháy : n CB = 0,03 =→k=6k −1k −1→ Tõ (1), (2) vµ (3) → y = 1,5m = 25,68→ CB + (k-3)Br2 → …. : VËy a = n Br2 = 0,03.(k-3) = 0,09CBCách 2 Đ ồng đẳng hóa :O22,31(HCOO)3 C 3 H 5 : x molm gam CB CH 2 : y molH : z mol 2→ CO 2 + H 2 O1,65HCOONa : 3x+ NaOH → 26,52 gam muèi CH 2 : yH : z 2+ Br2 : -z mol …. (Vì bản chất cộng Br2 nh­ céng H 2 → no)BT C : 6x + y + 0z = 1,65x = 0,03→ n O2 = 5x + 1,5y + 0,5z = 2,31→ y = 1, 47 → n Br2 = −z = 0,09 molz = −0,09m muèi = 68.3x + 14y + 2z = 26,52 NhËn xÐt : Râ rµng so víi vÝ dơ 1 thì “Giải tay” đà phức tạp hơn còn “Đ ồng đẳng hóa” nhẹ nhàng hơnTỉ số hòa rồi nhé : “Giải tay” 1 1 “Đồng đẳng hóa”Số CH 2 đà tách ra = x = 49 Có 2 gèc C 17 + 1 gèc C 151 gèc C15 H 31Nếu muốn tìm công thức chất béo :Số H 2 đà tách ra == 3 Cã 1 gèc C 17 H 33 (Kh«ng thĨ 2)1 gèc C H1731“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 4Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylVí dụ 3: Đốt cháy hồn tồn 17,16 gam trigixerit X, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Cho 17,16 gam X tác dụng vớidung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 17,16 gam X tác dụng được với tối đa0,04 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là◯ A. 18,28.◯ B. 18,48.◯ C. 16,12.◯ D. 17,72.[Đề chính thức mơn húa 2019]1,1 yã CT đốt cháy : x =kx – x + y = 1,1 (1) CB C¸ch 1 Giải tay : Gọiã m CB = m C + m H + m O = 1,1.12 + 2y + 16x.6 = 17,16 (2) n H2 O = y+ (k-3)Br2 → ….→ x.(k-3) = 0,04 • CBkx – 3x = 0,04 (3)x(k-3)ã Thuỷ phân : CB + 3NaOH → Muèi + C 3 H 5 (OH)3kx = 0,1ã Từ (1), (2) và (3) → x = 0,02 →0,02 → 0,06→ 0,02y = 1,02• BTKL : 17,16 + 0,06.40 = m muèi + 0,02.92 m muối = 17,72Cách 2 Đ ồng ®¼ng hãa :1,1 mol(HCOO)3 C 3 H 5 : x molHCOONa : 3x 17,16 gam CB CH 2 : y mol+ NaOH → m gam muèi CH 2 : y (Cã thÓ bá qua)H : z mol (-0,04)H : z 2 2+ Br2 : 0,04 mol → …. → z = -0,04m = 176x + 14y + 2.(-0,04) = 17,16x = 0,02→  CB→→ m muèi = 68.3x + 14y + 2z = 17,72y = 0,98BT C : 6x + y = 1,1 NhËn xÐt : So víi vÝ dơ 1 & 2 “Đ ồng đẳng hóa” không cần làm nhiều mà vẫn có ăn anh em nhỉ ?O2CO 2 + H 2 O→ TØ sè b©y giê thế này nhá : “Giải tay” 1 2 “Đồng ®¼ng hãa”“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 5Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylVí dụ 4: Thủy phân hồn tồn triglixerit X trong môi trường axit, thu được glixerol, axit stearic và axit oleic. Đốtcháy hoàn toàn m gam X cần 51,52 gam O2, thu được 50,16 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đavới V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là◯ A. 80.◯ B. 200.◯ C. 160.◯ D. 120.[Thi thử THPT QG Lần 1/2021 – THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An]H 2 SO 4 , t⎯⎯⎯⎯→ xC17 H 35 COOH + (3-x)C 17 H 33 COOH + C 3 H 5 (OH)3• CB + 3H 2 O ⎯⎯⎯→ ChÊt bÐo chøa 2 gèc axit : C 17 H 35COO − vµ C17 H 33 COO −→ ChÊt bÐo d¹ng (C 17 H y COO)3 C 3 H 5 C¸ch 1 − Giải tay : Chất béo có công thức phân tử d¹ng C 57 H b O6 (x mol)BT C : 57x = 1,14 (n CO2 ) → x = 0,0257.2 − 106 + 2→→ ChÊt bÐo : C 57 H106 O6 cã k ==5b 6n O2 = 0,02.  57 + −  = 1,61 → b = 1064 2• C 57 H106 O6 + (k-3)Br2 → ….0,04→ n Br2 = 0,02.2 = 0,04 → Vdd Br2 == 0,08 lÝt = 80 ml0,50,02→ 0,02.(k-3)No : (C17 H 35 COO)3 C 3 H 5 : x mol C¸ch 2 − Ta dùng kĩ thuật hiđro hóa cho chất béo ban đầu Kh«ng no : H 2 : y molBT C : 57x = 1,14x = 0,020,04→→→ n Br2 = 0,04 → Vdd Br2 == 0,08 lÝt = 80 ml110 6 0,5n O2 = x.  57 + 4 − 4  + 0,5y = 1,61 y = −0,04(HCOO)3 C 3 H 5 : xCách 3 Đồng đẳng hóa : CB CH 2 : 51x (Vì số CH 2 tách ra = 17.3 = 51 tõ c«ng thøc CB ban đầu)H : y (Không theo x vì chưa biết bao nhieu H t¸ch ra) 2x = 0,020,04BT C : 6x + 51x = 1,14→→→ n Br2 = 0,04 → Vdd Br2 == 0,08 lÝt = 80 ml1,5.51×0,5y1,610,040,5 2“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 6Call me babe : 0925111782Teacher : Vàng Đẹp TraiFacebook : The Eli VinlylVí dụ 5: Xà phịng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerolvà hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Mặtkhác, hiđro hóa hồn toàn m gam E thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừađủ 6,09 mol O2. Giá trị của m là◯ A. 60,32.◯ B. 60,84.◯ C. 68,20.◯ D. 68,36.[ Đề minh họa thi THPTQG – Bộ Giáo Dục – Năm 2021 ]C17 H x COONa : 3x→ ChÊt bÐo chøa 3 gèc axit bênã CB + 3NaOHC15 H 31COONa : 4x + C 3 H 5 (OH)3 BT COO : n CB .3 = 3x + 4x + 5x C H COONa : 5x→ n CB = 4x 17 y Cách 1 Giải tay : Chất béo có công thức phân tử dạng C 55 H b O6 (4x mol)• C 55 H b O6 + (k − 3)H 2 → C 55 H106 O6 (No d¹ng : C n H 2n +2 −2 k O6 víi n = 55 vµ k = 3 )4x4xb 6→ m Y = 4x.862 = 68,96 → x = 0,02 → n O2 = 4x.  55 + −  = 6,09 → b = 96,54 2→ C 55 H 96,5 O6 (4x mol) → m = 4x.852,5 = 68,2(HCOO)3 C 3 H 5 : 4xCách 2 Đồng đẳng hóa : E CH 2 : 196xH : y 2C17 H x COONa : 3x+ NaOH → C15 H 31COONa : 4x + C 3 H 5 (OH)3 C H COONa : 5x 17 yHCOO)3 C 3 H 5 : 4x + H 2 → 68,96 gam Y  NoCH 2 : 196x+ O2 (6,09 mol) → CO 2 + H 2 OBT COO : n ( HCOO)3 C 3H5 .3 = 3x + 4x + 5x → n (HCOO)3 C 3H5 = 4x→→ m Y = 176.4x + 14.196x = 68,96 → x = 0,02BTCH3x.174x.155x.17196xCH→ n O2 = 5.4x + 1,5.196x + 0,5y = 6,09 → y = −0,38 → m E = m Y + m H2 = 68,96 + 2.( 0,38) = 68,2ã Giải thích : Vì E không no = Y (no) + H 2 (âm – không no)“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 7Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylVí dụ 6: Xà phịng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), thuđượcglixerol và hỗn hợp muối Y gồm C17HxCOONa, C15H31COONa và C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là3 : 4 : 5. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 5,89 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 177,76 gam CO2. Giá trị củam là◯ A. 68,56.◯ B. 68,52.◯ C. 68,44.◯ D. 68,64.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương – Lần 1 – Năm 2021 ]C17 H x COONa : 3xHCOONa : 12x (BT COO : 3x + 4x + 5x = 12x)Đồng đẳng hóaã Muối Y C15 H 31COONa : 4x ⎯⎯⎯⎯⎯→ CH 2 : 196x (BT CH 2 : 3x.17 + 4x.15 + 17.5x = 196x) C H COONa : 5xH : y (Chắc chắn sẽ không no vì có 2 loại C )1717 yHCOONa : 12xtoã § èt muèi Y CH 2 : 196x+ O 2 (5,89 mol) ⎯⎯→ Na 2 CO3 (6x mol) + CO2 (4,04 mol) + H 2 OH : yBT Na 2BT Na : 12x = n Na2 CO3 .2 → n Na2 CO3 = 6x→ BT C : 12x + 196x = 6x + 4,04 → x = 0,02→ m = 176.4x + 14.196x + 2.(−0,22) = 68,52n = 0,5.12x + 1,5.196x + 0, 5y = 5,89 → y = −0,22 O2Ví dụ 7: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit A và B (MA > MB, tỉ lệ số mol tương ứng của A và B là 2 : 3). Đun nóng m gamhỗn hợp X với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glixerol và hỗn hợp gồm các muối kali oleat,kali linoleat và kali panmitat. Mặt khác, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với dung dịch có chứa 1,8 mol Br2.Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X thu được 616,0 lít CO 2 và 444,6 gam H2O. Khối lượng của A trong mgam hỗn hợp X là◯ A. 256,2.◯ B. 256,8.◯ C. 171,2.◯ D. 170,8.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Phan Bội Châu – Gia Lai – Năm 2021 ] Cách 1 : Đồng đẳng hóa :(HCOO)3 C 3 H 5 : x + KOH → C 17 H 33 COOK + C 17 H 31COOK + C 15 H 31COOK + C 3 H 5 (OH)3• m gam X CH 2 : y+ Br2 (1,8 mol) → z = − 1,8H : z ( − 1,8)+ O 2 → CO 2 (27,5 mol) + H 2 O (24,7 mol) 2n = 2aBT C : 6x + y = 27,5x = 0,5→→→ Gäi  A→ 2a + 3a = 0,5 → a = 0,1BT H : 8x + 2y + 2.( − 1,8) = 24,7.2y = 24,5n B = 3an = 0,2 GhÐp sè mol→ A⎯⎯⎯⎯→ 2 chÊt bÐo gåmn B = 0,3A : (C 15 H 31COO)(C17 H 33 COO)(C17 H 31COO)C 3 H 5 : 0,2 molB : (C15 H 31COO)(C 17 H 31COO)2 C 3 H 5 : 0,3 mol→ m A = 0,2.856 = 171,1 gamBT COO : n CB .3 = 5a.3 = b + c + dC 3 H 2 : 2a + 3a = 5aC17 H 33 COOH : bBT C : 5a.3 + 18b + 18c + 16d = 27,5 C¸ch 2 : Thđy ph©n hãa : X gåm →C17 H 31COOH : cBT H : 5a.2 + 34b + 32c + 32d = 24,7.2C H COOH : dn Br = b + 2c = 1,8 15 31 2a = 0,1b = 0,2n = 0,2A : (C 15 H 31COO)(C17 H 33 COO)(C17 H 31COO)C 3 H 5 : 0,2 molGhÐp sè mol→→ A⎯⎯⎯⎯→n B = 0,3B : (C 15 H 31COO)(C 17 H 31COO)2 C 3 H 5 : 0,3 molc = 0,8d = 0,5→ m A = 0,2.856 = 171,1 gam“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 8Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylPHẦN 2 : HỖN HỢP GỒM : CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT VÀ AXIT BÉOVí dụ 8: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thuđược sản phẩm hữu cơ gồm một muối và 1,84 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 2,57mol O2, thu được 1,86 mol CO2 và 1,62 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là◯ A. 5,60 gam.◯ B. 5,64 gam.◯ C. 11,20 gam.◯ D. 11,28 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 219 – Lần 2 – Năm 2020 ] C¸ch 1 Giải tay : Vì sinh ra 1 muối nên c ả chất béo và axit phải cùng gốc R trong RCOOY : (C x H y COO)3 C 3 H 5 : a + NaOH → C x H y COONa + C 3 H 5 (OH)3 (0,02 mol) + H 2 O→ m gam X + O2 (2,57 mol) → CO 2 (1,86 mol) + H 2 O (1,62 mol)Z : C x H y COOH : bn CB = n C 3H5 (OH)3 → a = 0,02→ Z lµ C17 H 31COOHBT O : 6a + 2b + 2,57.2 = 1,86.2 + 1,62 → b = 0,04→→ m Z = 0,04.280 = 11,2 gamBT C : a.(3x + 6) + b.(x + 1) = 1,86 → x = 17BT H : a.(3y + 5) + b.(y + 1) = 1,62.2 → y = 31HCOOH : xBT C : x + 6.0,02 + z = 1,86(HCOO) C H : y = 0,02Cách 2 Đ ồng ®¼ng hãa : X gåm → BT H : 2x + 8.0,02 + 2z + 2t = 1,62.2CH 2 : zn = 0,5x + 5.0,02 + 1,5z + 0,5t = 2,57 O2 2x = 0,04y = 0,02Y : (RCOO)3 C 3 H 5 : 0,02n CH = Sè CH2 (R) .3.0,02 + Sè CH2 (R) .0,04 = 1,71 muèi→⎯⎯⎯→→ 2Z : RCOOH : 0,04z = 1,7n H2 = Sè H2 (R) .3.0,02 + Sè H2 (R) .0,04 = 0,2t = −0,2→ Z lµ C17 H 31COOHSè CH2 (R) = 17→→ R lµ : C17 H 35 − 2H 2 = C17 H 31→ m Z = 0,04.280 = 11,2 gamSè H2 (R) = 2“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 9Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylVí dụ 9: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịchNaOH dư, thu được 58,96 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hoàn tồn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2,thu được H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X có trong m gam E là◯ A. 32,24 gam.◯ B. 25,60 gam.◯ C. 33,36 gam.◯ D. 34,48 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 201 – Lần 1 – Năm 2020 ]Cách 1 Đ ồng đẳng hóa : Vì hỗn hợp ban đầu chỉ gồm 2 axit no + chÊt bÐo → 2 muèi nªn :C15 H 31COONa : a HCOONa : x + 3yHCOOH : x+ NaOH ⎯⎯⎯→ 2muèi C H COONa : b = CH : zã Hỗn hợp E luô n no : (HCOO)3 C 3 H 5 : y 58,96 g  1735CH : zO2 : 5,1 mol ⎯⎯⎯⎯→ CO2 (3,56 mol) + H 2 Om CH2 = 15a + 17b = 3,24m muèi = 68.(x + 3y) + 14z = 58,96x = 0,08a = 0,08• BT C : x + 6y + z = 3,56→ y = 0,04 → n COO = a + b = x + 3y = 0,2→b = 0,12n = 0,5x + 5y + 1,5z = 5,1z = 3,24Hc : m278a306b58,96mi 2Axit : n HCOOH = 0,08• BiƯn ln : Ta cã vµCB : n (HCOO)3 C 3H5 = 0, 04Do muối tạo nên từ cả Axit & CBn C15H31COONa : 0,08n Muối (từ CB) Giá trị muối ở bênn C17 H35COONa : 0,120,08 và 0,12Vì(C15 H 31COO)3 C 3 H 5 : 0,04 ⎯⎯→ n C15H31COONa (từ CB) = 0,12 > 0,08VìCB không thể là (C 15 H 31COO)2 (C 17 H 35 COO)C 3 H 5 : 0,04 ⎯⎯→ n C15H31COONa (tõ CB) = 0,08 = 0,08V×(C17 H 35 COO)3 C 3 H 5 : 0,04 ⎯⎯→ n C17H35COONa (tõ CB) = 0,12 = 0,12Vậy chất béo ban đầu phải là : (C 15 H 31COO)(C 17 H 35 COO)2 C 3 H 5 : 0,0 4 → m CB = 0,04.862 = 34,48 gamĐ úng theo điều kiện mol muối tạo thành ở trênC15 H 31COOH : xCách 2 Thủy phân hóa : ã E luôn no C 17 H 35 COOH : y C H : z 3 2C15 H 31COONa : x+ NaOH⎯⎯⎯→ 2muèi 58,96 g C 17 H 35 COONa : yO2 : 5,1 mol⎯⎯⎯⎯→ CO2 (3,56 mol) + H 2 Om muèi = 278x + 306y = 58,96x = 0,08Biện luận như trênã BT C : 16x + 18y + 3z = 3,56 → y = 0,12 → n CB = z = 0,04 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ m CB = 34,48 gamn = 23x + 26y + 3,5z = 5,1z = 0,04 O2 Nh­ vËy ta thÊy kĩ thuật “Thủy phân hóa” giải nhanh và đơn giản hơn nhiều so với “Đồng đẳng hóa”i hc sinh l những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 10Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylVí dụ 10: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ số mol tương ứng 3 : 2 : 1). Đốt cháy hoàntoàn m gam E cần dùng vừa đủ 4 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết vớilượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp haimuối khan. Phần trăm khối lượng của X trong E là◯ A. 38,72%.◯ B. 37,25%.◯ C. 37,99%.◯ D. 39,43%.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 201 – Ln 1 Nm 2021 ]Cách 1 Đ ồng đẳng hóa :ã Vàng chưa tìm ra chân ái cho cách này ! Thực ra có nhưng giải trường hợp rất lâu & hên xui !C17 H 33 COOH : xCách 2 Thủy phân hóa : ã E lu«n C 15 H 31COOH : yC H : z 3 2C17 H 33 COONa : x+ NaOH⎯⎯⎯→ 2muèi 47,08 g C 15 H 31 COONa : yO2 : 4 mol⎯⎯⎯⎯→ CO 2 + H 2 OC17 H 33 COOH : 3zã Vì hỗn hợp ban đầu chưa thủy ph©n hãa : C 15 H 31COOH : 2z → BT COO : n COO = 3z + 2z + 3z = x + yChÊt bÐo : zn COO = 3z + 2z + 3z = x + yC17 H 33 COOH : 0,06 x = 0,1 + NaOH C17 H 33 COONa : 0,1• m muèi = 304x + 278y = 47,08 →  y = 0,06 → E gåm C 15 H 31COOH : 0,04  ⎯⎯⎯→C15 H 31COONa : 0,06n = 25,5x + 23y + 3,5z = 4 z = 0,02ChÊt bÐo : 0,02 O20,02.858C17 H 33 COOH : 0,06%m X =.1000,06.282 + 0,04.256 + 0,02.858⎯⎯⎯⎯→ E gåm C 15 H 31COOH : 0,04→(C H COO)(C H COO) C H : 0, 02 38,72 %1733 15 31 Nh­ vËy ta thÊy kÜ tht “Thđy ph©n hãa” vÉn đỉnh hơn “Đồng đẳng hóa”Ghép số moli hc sinh l những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 11Teacher : Vàng Đẹp TraiC. TRY HARD TƯ DUYCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylPHẦN BẮT BUỘC – THỬ THÁCH : 47 CÂU/ 240 PHÚT10 CÂU TƯƠNG TỰ 10 VÍ DỤ ĐIỂN HÌNHCâu 1. Đốt cháy hồn tồn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủyphân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là◯ A. 35,60.◯ B. 31,92.◯ C. 36,72.◯ D. 40,40.Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O 2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng vớidung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br 2 trong dungdịch. Giá trị của a là◯ A. 0,24.◯ B. 0,12.◯ C. 0,16.◯ D. 0,2.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cà Mau – Đề 1 – Năm 2021 ]Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOHvừa đủ, thu được glyxerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br 2 trong dung dịch. Giátrị của m là◯ A. 24,18.◯ B. 27,72.◯ C. 27,42.◯ D. 26,58.[Đề chính thức mơn hóa 2019 ]Câu 4: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natristearat. Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 154,56 gam O2, thu được 150,48 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V mldung dịch Br2 1M. Giá trị của V bằng bao nhiêu?◯ A. 180.◯ B. 300.◯ C. 120.◯ D. 150.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 2 – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 5: Xà phịng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồmba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 3. Mặt khác, hiđro hóa hồn tồn m gamE thu được 51,72 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,575 mol O 2. Giá trị của m là◯ A. 50,32.◯ B. 51,12.◯ C. 51,60.◯ D. 51,18.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Quảng Bình – Năm 2021 ]Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối Y gồmC17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2 : 1). Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 1,52 molO2, thu được Na2CO3, H2O và 1,03 mol CO2. Giá trị của m là◯ A. 17,48.◯ B. 17,34.◯ C. 17,80.◯ D. 17,26.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Yên Định 3 – Thanh Hóa – Năm 2021 ]Câu 7: Hỗn hợp E gồm hai triglixerit X và Y có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Xà phịng hóa hồn tồn E bằng dung dịch NaOH dư,thu được hỗn hợp muối gồm C15H31COONa, C17H31COONa và C17H33COONa. Khi cho m gam E tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni,t°) thì số mol H2 phản ứng tối đa là 0,07 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 2,65 mol CO 2 và 2,48 mol H2O.Khối lượng của X trong m gam E là◯ A. 24,96 gam.◯ B. 16,60 gam.◯ C. 17,12 gam.◯ D. 16,12 gam.[ Đề thi chính thức THPTQG – Bộ GD&ĐT – Lần 2 – Mã đề 201 – Năm 2021 ]Câu 8: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩmhữu cơ gồm một muối và 4,6 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 4,425 mol O2, thu được 3,21 mol CO2 và2,77 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là◯ A. 8,40 gam.◯ B. 5,60 gam.◯ C. 5,64 gam.◯ D. 11,20 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 217 – Lần 2 – Năm 2020 ]Câu 9. Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thuđược 57,84 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 4,98 mol O2, thu được H2O và 3,48 mol CO2.Khối lượng của X trong m gam E là◯ A. 34,48 gam.◯ B. 32,24 gam.◯ C. 25,60 gam.◯ D. 33,36 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 203 – Lần 2 – Năm 2020 ]Câu 10: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 3 : 2). Đốt cháy hoàn toàn m gamE cần dùng vừa đủ 3,26 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOHđun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 38,22 gam hỗn hợp hai muối khan. Phần trăm khối lượng của Xtrong E là◯ A. 48,25%.◯ B. 45,95%.◯ C. 47,51%.◯ D. 46,74%.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Mã đề 213 – Lần 1 – Năm 2021 ]“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 12Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylPHẦN 1 : CHỈ CÓ CHẤT BÉO – TRIGLIXERITCâu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O2, thu được 3,14 mol H2O. Mặt khác,hiđro hóa hồn tồn 78,9 gam X (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerolvà m gam muối. Giá trị của m là◯ A. 57,16.◯ B. 86,10.◯ C. 83,82.◯ D. 57,40.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 1,61 mol O2, thu được 1,06 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toànm gam X trong dung dịch KOH đun nóng, thu được dung dịch X chứa 19,24 gam muối. Để chuyển hóa a mol X thành chất béono, cần dùng 0,06 mol H2 (xúc tác Ni, t°). Giá trị của a là◯ A. 0,02.◯ B. 0,03.◯ C. 0,06.◯ D. 0,01.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Triệu Sơn 1 – Thanh Hóa – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit thu được 47,52 gam CO2 và 18,342 gam H2O. Mặt khác, m gamX làm mất màu tối đa 3,36 gam brom trong dung dịch. Nếu cho m gam X xà phịng hóa bằng dung dịch KOH vừa đủ thu đượcx gam muối. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?◯ A. 16,5◯ B. 18,5◯ C. 15,5◯ D. 16,0[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 14: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa các triglixerit với 90 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợpmuối Y. Hiđro hóa hồn tồn Y cần vừa đủ 0,1 mol H2, chỉ thu được muối natri stearat. Giá trị của m bằng bao nhiêu?◯ A. 26,5.◯ B. 32,0.◯ C. 26,6.◯ D. 26,7.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 2 – Đề 3 – Năm 2021 ]Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol một chất béo X cần dùng vừa đủ 6,36 mol O2. Mặt khác, cho lượng X trên vào dung dịchnước Br2 dư thấy có 0,32 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu cho lượng X trên tác dụng hết với NaOH thì khối lượng muối khanthu được là◯ A. 72,8 gam◯ B. 88,6 gam◯ C. 78,4 gam◯ D. 58,4 gam[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Đề 1 – Năm 2021 ]Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn (m + 4,32) gam triglixerit X cần dùng 3,1 mol O2, thu được H2O và 2,2 mol CO2. Mặt khác, cũng lượngX trên tác dụng tối đa với 0,08 mol H2 (Ni, t°C). Nếu cho (m + 0,03) gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu đượcglixerol và a gam muối. Giá trị của a là◯ A. 31,01.◯ B. 32,69.◯ C. 33,07.◯ D. 31,15.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến – Năm 2021 ]Câu 17: Xà phịng hóa hồn tồn m gam triglixerit X bằng một lượng dung dịch KOH (vừa đủ), cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thuđược hỗn hợp muối khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 4,41 mol O 2, thu được K2CO3; 3,03 mol CO2 và 2,85 mol H2O.Mặt khác m gam triglixerit X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là◯ A. 0,18.◯ B. 0,12.◯ C. 0,36.◯ D. 0,60.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Bắc Giang – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Nếu cho 25,74 gam X tác dung với dung dịchNaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br2 trong dungdịch. Kết luận nào sau đây khơng đúng?◯ A. Trong phân tử X có 5 liên kết π◯ B. Số nguyên tử C của X là 54◯ C. Giá trị của m là 26,58◯ D. Số mol X trong 25,74 gam là 0,03[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Đại học Vinh – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 19: Cho 87,8 gam một triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Cho Y tácdụng với a mol H2 (Ni, t°), thu được 91,0 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 7,6 mol O2, thu được 5,25mol CO2. Giá trị của a là◯ A. 0,2.◯ B. 0,15.◯ C. 0,25.◯ D. 0,1.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 20. Hiđro hóa hồn tồn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H 2 đã phản ứng, thu được chất béo Y. Đốt cháyhoàn toàn Y cần dùng 9,15 mol O2, thu được H2O và 6,42 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịchKOH (dư), thu được a gam muối. Giá trị của a là◯ A. 110,04.◯ B. 109,74.◯ C. 104,36.◯ D. 103,98.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Nam Định – Lần 1 – Năm 2021 ]“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 13Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylCâu 21: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo X cần dùng vừa đủ 3,24 mol O 2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất béotrên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dungdịch chứa tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là◯ A. 36,64 gam.◯ B. 36,56 gam.◯ C. 18,28 gam.◯ D. 35,52 gam.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Ninh Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và a gam hỗn hợp muốicủa axit oleic và axit stearic. Hidro hóa m gam X cần dùng 0,02 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được triglixerit Y. Đốt cháy hoàntoàn Y, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Giá trị của a là◯ A. 36,24◯ B. 36,68◯ C. 38,20◯ D. 38,60[ Đề thi thử THPTQG – THPT Bắc Đơng Quan – Thái Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 23: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 0,12 mol NaOH thu được 35,44 gam hỗn hợp 2 muối natri panmitatvà natri oleat. Nếu cho 2m gam X vào dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 đã phản ứng. Giá trị của a là◯ A. 0,04.◯ B. 0,16.◯ C. 0,08.◯ D. 0,18.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Hà Nội – Năm 2021 ]Câu 24: Xà phòng hóa hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm 3 triglixerit bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 5,52 gamglixerol, hỗn hợp gồm 2 muối Y (C18H33O2Na) và Z (C18H35O2Na) có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1. Giá trị của m bằng bao nhiêu?◯ A. 50,34.◯ B. 52,32.◯ C. 53,22.◯ D. 53,04.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Đề 2 – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 25: Xà phịng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và 61,32 gam hỗnhợp X gồm ba muối C15H31COONa, C17HxCOONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 2,5 : 1,75 : 1. Mặt khác, hiđro hóahồn tồn m gam E thu được a gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 5,37 mol O2. Giá trị của a là◯ A. 59,50.◯ B. 59,36.◯ C. 60,20.◯ D. 58,50.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Phụ Dực – Thái Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 26: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit có tỉ lệ số mol là 1 : 3. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp X thu được glixerol và 2 axit béo là axitoleic và axit stearic. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 77,4 gam H2O. Mặc khác m gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa 16 gambrom. Khối lượng của triglixerit có phân tử khối nhỏ trong 28,4 gam hỗn hợp X có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất ?◯ A. 7,2◯ B. 7,0◯ C. 7,3.◯ D. 7,1.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Thị xã Quảng Trị – Lần 1 – Năm 2021 ]2 CÂU TƯỞNG RẰNG XA TẬN CHÂN TRỜI NHƯNG THẬT RA GẦN NGAY TRƯỚC MẮTĐỪNG CỐ GẮNG CHÀY CỐI VỚI “ĐỒNG ĐẲNG HÓA” NỮA LÀ LÀM ĐƯỢC ^^Câu 27: Cho a mol triglixerit X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được a mol glixerol, a mol natri panmitat và 2amol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?◯ A. 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch.◯ B. Phân tử X có 5 liên kết π.◯ C. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.◯ D. Công thức phân tử chất X là C52H96O6.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Lần 2 – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 28: Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử đều chứa các gốc axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn mgam X cần a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phịng hóa hồn tồn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gammuối. Giá trị a và m1 lần lượt là◯ A. 0,8 và 8,82.◯ B. 0,4 và 4,56.◯ C. 0,4 và 4,32.◯ D. 0,8 và 4,56.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc – Lần 1 – Năm 2021 ]PHẦN 2 : HỖN HỢP GỒM : CHẤT BÉO – TRIGLIXERIT VÀ AXIT BÉOCâu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm triglyxerit và các axit béo (trong đó số mol triglyxerit : naxit béo = 1: 1) cầnvừa đủ 4,21 mol O2 thu được CO2 và 2,82 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch brom thấy có 0,06mol Br2 đã tham gia phản ứng. Hiđro hóa hồn toàn X (Ni, t°) rồi cho sản phẩm tác dụng với một lượng dư NaOH thu đượca gam muối. Giá trị của a là.◯ A. 49,12.◯ B. 55,84.◯ C. 55,12.◯ D. 48,40.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Diễn Châu 3 – Nghệ An – Năm 2021 ]Câu 30: Hỗn hợp E gồm các triglixerit X và các axit béo tự do Y. Chia m gam E thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng tốiđa với 120 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng), thu được glixerol và hỗn hợp Z chứa các muối có cơng thức chung C17HyCOOK.Phần hai tác dụng vừa đủ với 0,08 mol Br2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol E, thu được 1,11 mol CO2. Giá trị của m là◯ A. 69,36.◯ B. 63,54.◯ C. 69,28.◯ D. 69,68.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Bình Khiêm – Đắk Lắk – Lần 1 – Năm 2021 ]“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 14Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylCâu 31: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩmhữu cơ gồm một muối và 4,6 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 4,425 mol O2, thu được 3,21 mol CO2 và2,77 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là◯ A. 8,40 gam.◯ B. 5,60 gam.◯ C. 5,64 gam.◯ D. 11,20 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ GD&ĐT – Mã đề 217 – Lần 2 – Năm 2020 ]Câu 32: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thuđược 58,96 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2, thu được H2O và 3,56 molCO2. Khối lượng của X có trong m gam E là◯ A. 32,24 gam.◯ B. 25,60 gam.◯ C. 33,36 gam.◯ D. 34,48 gam.[ Đề thi THPTQG chính thức – Bộ GD&ĐT – Mã đề 201 – Lần 1 – Năm 2020 ]Câu 33: Hỗn hợp E gồm các axit béo và triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn m1 gam E trong O2, thu được 0,39 mol CO2 và 0,38 molH2O. Cho m1 gam E tác dụng vừa đủ với 22,5 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch G. Cô cạn G, thu được m2 gam hỗnhợp muối C15H31COONa và C17H35COONa. Giá trị của m2 gần nhất với giá trị nào sau đây?◯ A. 7,0.◯ B. 6,8.◯ C. 6,6.◯ D. 6,4.[ Đề thi thử THPTQG – THPT An Lão – Hải Phòng – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 34: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic, axit stearic và triglixerit X. Hidro hóa hồn tồn m gam E, thu được (m + 0,08)gam hỗn hợp T gồm các chất hữu cơ. Cho toàn bộ T tác dụng với dung dịch KOH dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thuđược 45,78 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic. Mặt khác, đốt cháy hết m gam E thì thu được 2,61 mol CO2 và 2,51 molH2O. Khối lượng của X trong m gam E là◯ A. 25,74 gam.◯ B. 24,18 gam.◯ C. 25,80 gam.◯ D. 24,96 gam.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Nghệ An – Đề 2 – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 35: Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng vơi dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerolvà dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 6,895 mol O 2, thu được5,1 mol CO2 và 4,13 mol H2O. Cho a gam glyxerol vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thấy bình đựng Na tăng thêm 7,12gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là◯ A. 89,32%.◯ B. 10,68%.◯ C. 28,48%.◯ D. 33,50%.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hà Tĩnh – Năm 2021 ]Câu 36: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong đó Y được tạo nên từ hai axit đã cho và số mol X gấp hailần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,4 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, 335,6 gam E tácdụng vừa đủ 600 ml KOH 2M, thu được 373,6 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trịnào sau đây?◯ A. 49,58%.◯ B. 33,61%.◯ C. 52,73%.◯ D. 51,15%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Hải Phòng – Năm 2021 ]Câu 37: Thủy phân hoàn toàn 16,71 gam hỗn hợp X gồm một triglixerit mạch hở và một axit béo (số mol đều lớn hơn 0,012mol) trong dung dịch NaOH 20% vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn Y gồm hai muối có số molbằng nhau và phần hơi Z nặng 11,25 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần vừa đủ a mol khí O2. Giá trị của a là◯ A. 6,03.◯ B. 4,26.◯ C. 4,20.◯ D. 4,02.[ Đề thi thử THPTQG – Chuyên Sư phạm Hà Nội – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm triglixerit X và axit béo Y cần vừa đủ 29,904 lít khí O2, sau phản ứng thu được20,832 lít khí CO2 và 16,38 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 21,87 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được22,95 gam một muối natri của axit béo. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Phần trăm khối lượng của triglixerit X có trong hỗnhợp E là◯ A. 59,30%.◯ B. 38,96%.◯ C. 61,04%.◯ D. 40,70%.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Đào Duy Từ – Hà Nội – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm triglixerit và hai axit panmitic, axit stearic (tỉ lệ mol 2 : 3), thu được 11,92 mol CO 2và 11,6 mol H2O. Mặt khác xà phòng hóa hồn tồn X thu được hỗn hợp hai muối natri panmitat và natri stearat. Đốt cháyhoàn toàn muối thu được CO2, H2O và 36,04 gam Na2CO3. Khối lượng triglixerit trong hỗn hợp X là◯ A. 141,78 gam.◯ B. 125,10 gam.◯ C. 116,76 gam.◯ D. 133,44 gam.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Bến Tre – Lần 1 – Năm 2021 ]Câu 41: Cho 143,2 gam hỗn hợp E gồm ba triglixerit X và hai axit béo Y (tỉ lệ mol giữa X và Y là 3 : 1) tác dụng vừa đủ với dungdịch chứa 0,5 mol KOH, sau khi phản ứng xảy ra hồn tồn thì thu được m gam hỗn hợp Z gồm ba muối kali panmitat, kalistearat và kali oleat. Biết rằng m gam Z phản ứng tối đa với 0,15 mol Br 2 trong dung dịch. Phần trăm khối lượng muối kalipanmitat có trong Z là◯ A. 30,86%.◯ B. 28,17%.◯ C. 41,15%.◯ D. 30,67%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 3 – Năm 2021 ]“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 15Teacher : Vàng Đẹp TraiCall me babe : 0925111782Facebook : The Eli VinlylCâu 42 : Chia hỗn hợp gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X thành ba phần bằng nhau. Đun nóng phần một với dung dịchNaOH dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được 30,48 gam hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn phần hai cần vừa đủ 2,64 molO2, thu được H2O và 1,86 mol CO2. Mặt khác, hidro hóa hồn tồn phần ba thì cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là◯ A. 1,344.◯ B. 0,896.◯ C. 2,240.◯ D. 0,448.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Bình Thuận – Năm 2021 ]Câu 43: Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit béo. Đốt cháy hoàn toàn 38,94 gam E, thu được 2,48 mol CO2 và 2,35 mol H2O.Mặt khác, cho 38,94 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng đến khi các phản ứng xảy ra hồn tồn thì thuđược glixerol và hỗn hợp Y gồm ba muối natri panmitat, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được Na2CO3,2,29 mol CO2 và 2,24 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?◯ A. 70%.◯ B. 75%.◯ C. 85%.◯ D. 60%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 2 – Năm 2021 ]Câu 44: Hỗn hợp X gồm một triglixerit Y và hai axit béo. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, đunnóng thì thu được 74,12 gam hỗn hợp muối gồm natri panmitat và natri stearat. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cầnvừa đủ 6,525 mol O2, thu được CO2 và H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số nguyên tử cacbon có trong Y là◯ A. 55.◯ B. 57.◯ C. 51.◯ D. 54.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 1 – Năm 2021 ]Câu 45: Hỗn hợp X gồm axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần vừa đủ 10,6 mol O2, thu được CO2 và 126gam H2O. Mặt khác, cho 0,75 mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được glixerol và m gam hỗn hợpgồm natri oleat và natri stearat. Giá trị của m là◯ A. 122,0.◯ B. 360,80.◯ C. 456,75.◯ D. 73,08.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Hà Giang – Lần 2 – Năm 2021 ]Câu 46: Hỗn hợp E chứa ba axit béo X, Y, Z và chất béo T được tạo ra từ X, Y, Z và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 26,12 gam E cầndùng vừa đủ 2,36 mol O2. Nếu cho lượng E trên vào dung dịch chứa Br2 dư thì thấy có 0,1 mol Br2 phản ứng. Mặt khác, cholượng E trên vào dung dịch NaOH (dư 15% so với lượng phản ứng) thì thấy có 0,09 mol NaOH phản ứng. Cơ cạn dung dịchsau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất là◯ A. 25.◯ B. 26.◯ C. 27.◯ D. 28.[ Đề thi thử THPTQG – THPT Tĩnh Gia 4 – Thanh Hóa – Năm 2021 ]Câu 47: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 1. Cho m gam E tác dụng hết vớidung dịch NaOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), thu được hỗn hợp rắn Y gồm ba chất (trong đó natri oleic chiếm41,026% về khối lượng). Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam E thì thu được 3,42 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Xtrong E có giá trị là◯ A. 31,754%.◯ B. 33,630%.◯ C. 32,298%.◯ D. 30,792%.[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Nam Định – Lần 2 – Năm 2021 ]“Đời học sinh là những tháng năm tươi đẹp nhất – Thầy muốn được sống lại 1 lần nữa cùng các em !”Trang 16

Xem thêm :  Quà lưu niệm – shop quà trực tuyến – website quà tặng uy tín

Phương pháp giải bài tập chất béo – Xây dựng công thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com