Cú pháp và mô tả các hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel

Làm việc với bảng tính Excel nhưng các bạn lại chưa biết hết về nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu. Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết chức năng của các hàm trong nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu.

Lookup functions

Bài viết dưới đây tổng hợp cú pháp và mô tả các hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel.

ADDRESS (row_num, column_num, abs_num, a1, sheet_text): Hàm lấy địa chỉ của một ô trong một trang tính, với số hàng và số cột đã cho.

AREAS (reference): Hàm trả về số vùng tham chiếu trong một tham chiếu, mỗi vùng tham chiếu có thể là một ô hay một dãy các ô liên tục trong bảng tính.

CHOOSE (num, value1, value2): Hàm lấy một giá trị trong danh sách đối số đầu vào.

COLUMN (reference): Hàm trả về số thứ tự cột của tham chiếu ô nhất định.

COLUMNS (reference): Hàm trả về tổng số cột của một mảng hay vùng tham chiếu.

GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,…): Hàm trả về dữ liệu được lưu giữ trong PrivotTable, hàm truy xuất dữ liệu tóm tắt từ PrivotTable, với điều kiện là dữ liệu tóm tắt đó có thể thấy trong báo cáo.

HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup): Hàm tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng hoặc mảng.

Xem thêm :  Cách chèn background vào PowerPoint

HYPERLINK (link_location, friendly_name): Hàm tạo một kết nối, một liên kết để mở một tài liệu.

INDEX (reference, row_num, column_num, area_num): Tìm một giá trị trong một bảng hoặc một mảng nếu biết vị trí của nó, dựa vào số thứ tự hàng và số thứ tự cột.

INDIRECT (ref_text, a1): Hàm trả về một tham chiếu từ chuỗi ký tự, các tham chiếu có thể được đánh giá ngay tức thì để hiển thị nội dung của chúng. Sử dụng hàm khi các bạn muốn thay đổi tham chiếu tới một ô trong một công thức mà không thay đổi chính công thức đó.

LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, resulf_vector): Tìm kiếm dạng Vecto. Hàm tìm kiếm trên một dòng hoặc một cột, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) được chỉ định. Sử dụng dạng Vecto khi có một danh sách gồm nhiều giá trị cần tìm hoặc khi các giá trị có thể thay đổi theo thời gian.

LOOKUP (lookup_value, array): Tìm kiếm dạng mảng. Hàm tìm kiếm trên dòng (cột) đầu tiên của một mảng giá trị, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (cột) cuối cùng trong mảng đó. Sử dụng dạng tìm kiếm mảng khi có một danh sách gồm ít các giá trị và các giá trị đó không đổi theo thời gian.

MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type): Hàm tìm kiếm một mục đã xác định trong một phạm vi ô rồi trả về vị trí tương đối của mục trong phạm vi đó.

Xem thêm :  Hàm AVEDEV

OFFSET (reference, rows, cols, height, width): Hàm trả về tham chiếu đến một vùng nào đó được tính bằng một ô hay một dãy ô với số dòng hoặc số cột được chỉ định.

ROW (reference): Hàm trả về số thứ tự hàng của một tham chiếu.

ROWS (reference): Hàm trả về tổng số dòng của vùng được tham chiếu.

TRANSPOSE (array): Hàm trả về một phạm vi các ô dọc dưới dạng một phạm vi ngang hoặc ngược lại. Hàm phải được nhập dưới dạng công thức mảng trong một phạm vi có cùng số hàng và số cột tương ứng với số cột và số hàng trong phạm vi nguồn.

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup): Hàm dùng để dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên bên trái của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên một dòng với giá trị tìm thấy trên cột mà các bạn chỉ định.

Như vậy các bạn đã biết chức năng của từng hàm trong nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu. Tùy yêu cầu của bài toán mà các bạn chọn hàm ứng dụng phù hợp. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com