Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 40cm.

Bạn đang xem: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 40cm. Tại Pkmacbook.com

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà theo phươmg trình: x A t   cos( )   . Câu nào sau
đây là sai ?
A. Vận tốc của chất điểm là v A t      sin( )
B. Gia tốc của chất điểm là a A t       2 cos( )
C. Biểu thức liên hệ giữa tần số góc  và chu kì T là 2
 T
 
D. Biểu thức liên hệ giữa tần số góc  và tần số f là    2 f
Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà theo phươmg trình: x A t   cos( )   . Đại lượng
nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian ?
A. Biên độ A B. Tần số góc  C. Pha ban đầu  D. Li độ x
Câu 3. Một vật dao động điều hoà với biên độ 8cm và có độ lớn vận tốc cực đại là
31,4cm/s. Vật dao động với chu kì là
A. 1,6s B. 0,625s C. 0,16s D. 6,25s
Câu 4. Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Giá trị của biên
độ là
A. 5cm B. -5cm C. 10cm D. -10cm
Câu 5. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: x t )cm
3
2
 4cos(    , biên độ
dao động của chất điểm là
A. A = 4m. B. A = 4cm. C. A =
3
2
m. D. A =
3
2
cm.
Câu 6. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt) cm, tần số dao động của
vật là
A. f = 6Hz. B. f = 4Hz. C. f = 2Hz. D. f = 0,5Hz.
Câu 7. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: x t )cm
2
 3cos(   , pha dao
động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là
A. 1,5 (rad/s). B. 2 (rad/s). C. 1,5π (rad). D. 2 (rad).
Câu 8. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, li độ của vật tại thời
điểm t = 10s là
A. x = 3 cm. B. x = 6 cm. C. x = – 3 cm. D. x = -6 cm.
Câu 9. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, vận tốc của vật tại
thời điểm t = 7,5s là
A. v = 0. B. v = 75,4cm/s. C. v = – 75,4cm/s. D. v = 6cm/s.
Câu 10. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, gia tốc của vật tại
thời điểm t = 5s là
A. a = 0. B. a = – 946,5m/s2. C. a = – 947,5cm/s2. D. a = 946,5cm/s.
Câu 11. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 5cos ( )
2
x t cm


 
   
  . Phương trình
vận tốc của vật là
A. 5 sin ( / )
2
v t cm s

 
 
    
  B. v t cm s    5sin ( / )        2
C. 5 sin ( / )
2
v t cm s

 
 
   
  D. v t cm s   5sin ( / )        2
Câu 12. Một vật dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s, ứng với pha dao động
3
 rad thì
gia tốc a cm s  32 / 2 . Biên độ của dao động là
A. 8cm B. 4cm C. 4
3
cm D. 5 cm
Câu 13. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi nó có li độ là 2 cm thì vận tốc là
1 m/s. Tần số dao động là:
A. 1 Hz B. 1,2 Hz C. 3 Hz D. 4,6 Hz
Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 6cos(5 )
4
x t

  
( x tính bằng
cm và t tính bằng giây). Trong 2,2 giây đầu tiên kể từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị
trí có li độ x = + 3 cm :
A. 10 lần B.11 lần C.12 lần D.13 lần
Câu 15. Một chất điểm dao động điều hòa phải mất một khoảng thời gian 0,7 s để đi từ vị
trí cân bằng theo chiều dương đến vị trí 3
2
A
x  ngược chiều dương lần thứ nhất. Chu kì
dao động của chất điểm là:
A. 2,4s B. 1,4s C. 0,7s D. 2,1s
Câu 16. Chọn đáp án đúng. Công thức tính tần số dao động của con lắc lò xo là
A. f 2 . m
k
  B. 1 .
2
k
f
 m
C. f k .
m
 D. f m .
k
Câu 17. Con lắc lò xo gồm vật treo có khối lượng m , lò xo có độ cứng k và khối lượng
không đáng kể dao động điều hòa theo phương trình: x A t   cos( )   . Biểu thức nào sau
đây là sai ?
A. Cơ năng của con lắc: 1 2 2
2
W m A  
B. Cơ năng của con lắc: 1 2
2
W kA 
C. Động năng của vật: 1 2 2 2 sin ( )
W m A t d   2   
D. Thế năng của vật: 1 2 2 2 cos ( )
W m A t t   2   
Câu 18. Một con lắc lò xo gồm viên bi khối lượng m và lò xo có độ cứng 100 N/m, có chu
kì dao động 0,314 s, khối lượng của viên bi là
A. 1kg B. 0,75 kg C. 0,5 kg D. 0,25 kg
Câu 19. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng
40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động.
Vận tốc cực đại của vật nặng là
A. vmax = 160 cm/s. B. vmax = 80 cm/s.
C. vmax = 40 cm/s. D. vmax = 20 cm/s.
Câu 20. Một con lắc lò xo có độ cứng k 100 N/m dao động điều hoà với biên độ 10 cm.
Cơ năng của con lắc là
A. 1J B. 0,5J C. 0,5kJ D. 1kJ
Câu 21. Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và có năng lượng dao động là 0,12 J. Biên
độ dao động của nó là
A. 0,4 cm B. 4 cm C. 0,04 cm D. 2 cm
Câu 22. Một vật có khối lượng 2 g dao động điều hòa với biên độ 2 cm và tần số 5 Hz, lấy
 2 10. Cơ năng của vật là
A. 2.104 J B. 3.104 J C. 4.104 J D. 5.104 J
Câu 23. Con lắc đơn chiều dài l, treo ở nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với
chu kì
A.
m k
T  2 . B.
k m
T  2 . C.
l g
T  2 . D.
g l
T  2
Câu 24. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ ( 150 ). Câu nào sai đối với chu
kì của con lắc?
A. Chu kì phụ thuộc chiều dài của con lắc.
B. Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.
C. Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động.
D. Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.
Câu 25. Dựa vào chu kì T dao động điều hoà của con lắc đơn và đo chiều dài l của con lắc
người ta xác định được gia tốc rơi tự do tại nơi làm thí nghiệm bằng công thức:
A.B.C.2
2
4 l
g
 T
 2 2
T 4
g
 l
 2
4 l
g
 T
 D.
2
2
2 l
g
 T

Câu 26. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây
mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường
g. Lấy g = 2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là
A. 1,6s. B. 1s. C. 0,5s. D. 2s.
Câu 27. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà với tần số 0,455 Hz tại nơi có
gia tốc trọng trường g = 9,80 m/s2. Chiều dài l là
A. 1,2 m B. 1 m C. 0,55 m D. 0,83 m
Câu 28. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng
trường g = 9,80 m/s2 với tần số góc là
A. 3,13 rad/s B. 3,13 Hz C. 0,32 rad/s D. 0,32 Hz
Câu 29. Chiều dài một con lắc đơn tăng thêm 21% thì chu kì dao động điều hòa của nó sẽ
A. Tăng 12% B. Giảm 21% C. Tăng 10% D. Tăng 21%
Câu 30. Con lắc lò xo gồm vật treo có khối lượng m lò xo có độ cứng k và khối lượng
không đáng kể dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 4 cm tại nơi có gia
tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò
xo khi dao động là 3. Độ lớn gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động bằng
A. 5 m/s2 B. 50 cm/s2 C. 0,45 m/s2 D. 4,5 m/s2
 

Xem thêm :  Tìm hiểu triglixerit là gì – chỉ số triglyceride là gì

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức Tại Website Pkmacbook.com