Hàm AVEDEV

Bạn đang xem: Hàm AVEDEV

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AVEDEV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng. Hàm AVEDEV cho phép đo sự biến thiên của tập dữ liệu.

Cú pháp: AVEDEV(number1, [number2], …)

Trong đó:

number1, number2… là các giá trị muốn tính trung bình độ lệch tuyệt đối, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị number còn lại là tùy ý. Hàm chứa tối đa 255 giá trị number.

Chú ý:

– Hàm AVEDEV bị ảnh hưởng bởi đơn vị đo lường của dữ liệu đầu vào.

– Giá trị của các đối số phải là số hoặc tên hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản trong hàm thì các giá trị này sẽ được tính.

– Các giá trị tham số hay mảng là giá trị logic, văn bản hay ô trống đều bị bỏ qua.

– Hàm thực hiện tính toán theo phương trình tính trung bình độ lệch:

[frac{1}{n}sum {left| {x – overline x } right|} ]

Ví dụ:

Tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các giá trị trong bảng dữ liệu sau:

Tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các giá trị trong bảng dữ liệu

– Trường hợp các giá trị number nằm ở các vị trí không liền kề -> nhập các giá trị number trong hàm phân cách nhau bởi dấu phẩy -> nhập công thức: =AVEDEV(C6,C7,C8,C9,C10)

Xem thêm :  Tranh tô màu xe tăng

Trường hợp các giá trị number nằm ở các vị trí không liền kề - Nhập công thức =AVEDEV(C6,C7,C8,C9,C10)

– Trường hợp các giá trị number nằm ở các vị trí liền kề nhau -> nhập công thức: =AVEDEV(C6:C10)

Trường hợp các giá trị number nằm ở các vị trí liền kề nhau - Nhập công thức =AVEDEV(C6:C10)

– Nhấn Enter -> trung bình độ lệch tuyệt đối của các giá trị number trong bảng dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các giá trị number

– Trường hợp các giá trị number là ô trống hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị đó:

Trường hợp các giá trị number là ô trống hoặc văn bản - hàm bỏ qua những giá trị đó

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVEDEV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com