Hướng dẫn gộp nhiều file Excel thành 1 File

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách gộp nhiều file Excel thành 1 file duy nhất.

Ví dụ có 2 file dữ liệu sau:

File 1 tên DS_1 có nội dung:

DS_1

File 2 tên DS_2 có nội dung:

DS_2

Muốn tổng hợp dữ liệu từ 2 file trên thành 1 file dữ liệu duy nhất đặt tên Book1 (các bản ghi nằm cùng trên 1 Sheet) các bạn làm như sau:

Bước 1: Tạo 1 file Excel mới tên là Book1 -> nhấn tổ hợp phím Alt + F11 -> cửa sổ xuất hiện -> Chọn thẻ Insert -> Module.

Module

Bước 2: Copy toàn bộ đoạn code sau vào Module 1.

Copy toàn bộ đoạn code vào Module 1

Sub GopFileExcel()
  Dim FilesToOpen
  Dim x As Integer

  On Error GoTo ErrHandler
  Application.ScreenUpdating = False

  FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
   (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")

  If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
    MsgBox "No Files were selected"
    GoTo ExitHandler
  End If

  x = 1
  While x 

Bước 3: Save Module 1 đặt tên GopFileExcel (). Vì Module có chứa Macro nên khi lưu có cảnh báo bạn kích chọn OK nhé.

OK

Bước 4: Tạo thêm 1 Module kích chọn Insert -> Module.

Bước 5: Copy toàn bộ đoạn code sau vào module 2 -> lưu lại đặt tên GopCacSheet ().

Copy toàn bộ đoạn code vào module 2

Sub GopCacSheet()
Dim Sh As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False
[A6].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents
For Each Sh In Worksheets
If Sh.Name "Gop_File" Then
With [B65500].End(xlUp).Offset(1)
  [A6].CurrentRegion.Offset(1, 1).Copy Destination:=.Offset(0)
  End With
End If
Next Sh
Application.ScreenUpdating = True
Columns("E:E").Hidden = False:    Randomize
[A5].Resize(, 6).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() 1
End Sub

Bước 6: Quay trở lại File Excel vừa tạo -> Vào thẻ View -> View Marco.

View Marco

Bước 7: Hộp thoại macro xuất hiện -> chọn module 1 (tên GopFileExcel ()) -> Run.

Run

Bước 8: Hộp thoại Browse xuất hiện chọn đường dẫn tới các file dữ liệu cần gộp (ở đây file DS_1 và DS_2) -> Open.

Open

Sau khi chọn Open dữ liệu từ 2 file tương ứng ghi vào sheet 2 và sheet 3 trong file Book1. Việc cuối cùng gộp các Sheet thành 1 Sheet duy nhất.

Bước 9: Vào thẻ View -> View Macro -> GopCacSheet () -> Run.

Run 2

Tất cả dữ liệu ở 2 Sheet gộp vào Sheet 1. Lưu ý về số thứ tự chưa đúng các bạn cần nhập lại và căn chỉnh kích thước các cột. Sau khi chỉnh sửa kết quả:

Kết quả

Chú ý:

- Sheet gộp sheet2, sheet 3 là sheet 1.

- Áp dụng với số lượng các file khác nhau lưu ý số file càng lớn tốc độ xử lý càng chậm.

- Trong quá trình gộp file dữ liệu không nên sử dụng bất kì hàm dữ liệu nào sẽ gây ra lỗi (vì địa chỉ thay đổi). Nên dùng dữ liệu nhập đơn thuần.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Các hàm tính toán thông dụng cơ bản cần biết trong trên Excel